Login

Aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2011 via BIZTAX


 

Wie namens een vennootschap de Ven.B.-aangifte voor het aanslagjaar 2011 elektronisch wil indienen, kan dat voor het eerst doen via BIZTAX. BIZTAX is de opvolger van het VENSOC-systeem en maakt gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language). De belastingadministratie heeft het modelformulier van de Ven.B.-aangifte voor het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010), dat verscheen in het Staatsblad van 19 april 2011, afgestemd op BIZTAX. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2010 of in 2011 vóór 31 december zijn afgesloten. Ze verschilt op heel wat punten van deze van vorig jaar.

 

BIZTAX 

 

De FOD Financiën lanceert BIZTAX, een nieuwe toepassing om de aangifte in de vennootschapbelasting elektronisch (via het internet) in te dienen vanaf aanslagjaar 2011. BIZTAX is de opvolger van VENSOC, waarmee de Ven.B.-aangiftes al sinds 2005 elektronisch kunnen ingediend worden.

 

BIZTAX maakt gebruik van XBRL (eXtensible Business Reporting Language). De aangifte en bijlagen worden vertaald in een XBRL-taxonomie, een woordenboek dat alle gevraagde gegevens bevat. De nieuwe toepassing biedt enkele bijkomende functionaliteiten aan de gebruikers, zoals het indienen van meerdere aangiften in één pakket en het consulteren van de ingediende aangiften.

 

Ven.B.-aangifte aj. 2011 afgestemd op BIZTAX 

 

Het modelformulier van de aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2011 werd afgestemd op BIZTAX. Het kreeg een volledig nieuwe lay-out, de vakken zijn niet langer genummerd en de codering is nieuw.
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 

Vak voor de Administratie 

 

Punt ’12. Productie audiovisuele werken’ werd helemaal gewijzigd. Er kwamen onder meer nieuwe codes bij voor een verbonden vennootschap (code 268), kleine vennootschap laatste belastbare tijdperk (code 294) en kleine vennootschap voorlaatse belastbare tijdperk (code 295).

 

Reserves – Belastbare gereserveerde winst 

 

Bij de belastbare gereserveerde winst moeten nu ook genoteerd worden:

 • Andere belastbare reserves (+) (-);
 • Terugnemingen van vroegere in verworpen uitgaven opgenomen waardeverminderingen op aandelen (nieuwe code 006);
 • Definitieve vrijstelling winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord (nieuwe code 019).

 

Reserves – Vrijgestelde gereserveerde winst 

 

De ‘Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden’ zijn nu opgesplitst in:

 • Gespreid te belasten meerwaarden op bepaalde effecten (codes 305/320), en
 • Gespreid te belasten meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa (codes 305/320).

 

Daarnaast moeten in dit vak voortaan ook genoteerd worden:

 • Andere verwezenlijkte meerwaarden (codes 304/319);
 • Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord (nieuwe codes 312/328).

 

Verworpen uitgaven 

 

De bedragen van de ‘sociale voordelen’ (code 038) en de ‘voordelen uit maaltijd, sport-, cultuur- of ecocheques’ (nieuwe code 023) worden voortaan apart vermeld. Het bedrag van de ‘werknemersparticipatie’ kreeg een bijkomende code (code 043/072).

 

Uiteenzetting van de winst 

 

Bij de ‘Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is’ moet niet langer het bedrag van de ‘opneming van bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden’ (oude code 074) genoteerd worden.

 

De ‘Niet-belastbare bestanddelen’ zijn verhuisd naar een apart vak, dat ingevoegd is na het vak ‘Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars en terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling’.

 

De ‘Belastbare grondslag’ werd nu ingedeeld als volgt:

 

Belastbaar tegen gewoon tarief (code 112):

 • Resterende winst;
 • Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage (code 108);
 • Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen financiële voordelen of voordelen van alle aard ((070));
 • Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheidsvoorwaarde voor de investeringsreserve (071);
 • Werknemersparticipatie (code 043/072);

 

Belastbaar tegen verlaagd tarief:

 • Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw, belastbaar tegen 5% (code 119).

 

Niet-belastbare bestanddelen 

 

De ‘Niet-belastbare bestanddelen’ staan nu in een apart vak dat opgesplitst is als volgt:

 • Vrijgestelde giften (code 090);
 • Vrijstelling aanvullend personeel (code 091);
 • Vrijstelling bijkomend personeel KMO (code 092);
 • Vrijstelling stagebonus (094);
 • Andere niet-belastbare bestanddelen (code 095).

 

Het nieuwe vak ‘Niet belastbare bestanddelen’ werd ingevoegd na het vak ‘Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars en terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling’.

 

Voorafbetalingen 

 

Naast het totaal bedrag van de voorafbetalingen (code 175) moet nu ook het bedrag van elke voorafbetaling apart genoteerd worden (nieuwe codes 170, 171, 172 en 173).

 

In dit vak moeten nu ook de referentienummers die op het rekeninguittreksel van elke voorafbetaling staan, apart genoteerd worden. Het gaat om de referentienummers die de Dienst Voorafbetalingen toekent en die verschillen van het ondernemingsnummer.

 

Dit is een extract van een bericht op taxTODAY, 20 april 2011.
taxTODAY is een snelle online informatiedienst, die u altijd en overal toegang biedt tot het nieuws uit de fiscale en accountancy wereld. Geïnteresseerd? Klik hier. 

 

Bronnen:

  


8936 keer bekeken
Favoriete tweets van TaxWorld