Login

Aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2012


 

Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) is verschenen in het Belgisch Staatsblad. De nieuwe PB-aangifte telt dertien nieuwe codes en er werden vier codes geschrapt. Het nieuwe aangifteformulier is nog niet beschikbaar op Tax-on-web.  Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwigheden.

 


Aanpassing aan de consumptieprijzenindex

 


De bedragen in de volgende rubrieken werden aangepast aan de consumptieprijsindex :


• Deel 1, vak II “Persoonlijke gegevens en gezinslasten”;
• Deel 2, vak XIII “Inkomsten van kapitalen en roerende goederen

 


Premies voor huisartsen

 


In rubriek IV.A.15. moeten de erkende huisartsen de premie noteren die ze van het ‘Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde’ (Impulseo) kregen om zich te vestigen in een prioritaire zone (nieuwe codes 1267-91 en 2267-61). Deze premie wordt afzonderlijk belast tegen een verlaagd tarief van 16,5%.


Ook in rubriek XV.8. moet de erkende huisarts de premie noteren die hij van het ‘Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde’ kreeg om zich te vestigen in een prioritaire zone (nieuwe codes 1428-27 en 2428-94).

 


Werkbonus

 


In de nieuwe rubriek IV.K. moeten de werknemers die recht hebben op een werkbonus, het bedrag van deze bonus noteren naast de nieuwe codes 1284-74 en 2284-44. Vanaf aanslagjaar 2012 kunnen de lage inkomens genieten van een nieuw belastingkrediet, bovenop de werkbonus. Dit belastingkrediet is gelijk aan 5,7% van de werkbonus die effectief werd toegekend op de vanaf 1 januari 2011 betaalde of toegekende bezoldigingen, met een maximum van 120 euro per belastbaar tijdperk (geïndexeerd bedrag aj. 2012).

 

Bedrijfsleiders die recht hebben op een werkbonus moeten het bedrag hiervan invullen in de nieuwe rubriek XV.15, naast de nieuwe codes 1419-36 en 2419-06. Ook zij kunnen genieten van het hierboven vermelde belastingkrediet.

 


Belastingverminderingen : energiebesparende investeringen

 


Onder de rubriek IX.G. moeten de verschillende belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven in een woning worden vermeld. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in ‘nieuwe’ woningen (bij de aanvang van de werken nog geen 5 jaar in gebruik) en ‘oude’ woningen (5 jaar of langer in gebruik bij aanvang van de werken. Deze belastingverminderingen werden herschikt en sommige verminderingen kregen een nieuwe code. Dit onder meer omdat de uitgaven voor een zonneboiler sinds 1 januari 2011 niet meer in aanmerking komen voor een verhoging van de belastingvermindering met 830 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2011).

 


Belastingvermindering : verwerving van aandelen

 


De rubriek IX.M. ‘Belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen’ is voortaan opgesplitst als volgt:


• belastingvermindering voor aandelen verworven in 2011 (codes 1323-35 en 2323-05), en
• terugname van de voorheen werkelijk verkregen belastingvermindering ingevolge de vervroegde overdracht van aandelen in 2011 (codes 1376-79 en 2376-49).


Deze opsplitsing komt er omdat belastingplichtigen die een belastingvermindering kregen voor de verwerving van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen, en die aandelen binnen de 5 jaar hebben verkocht, een deel moeten terugbetalen.

 


Belastingvermindering : inkomsten van buitenlandse oorsprong

 


In de volgende rubrieken moet u voor uw inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten) waarvoor u aanspraak maakt op een ‘belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong’ het land, de code waarnaast ze ingevuld zijn en het bedrag van deze inkomsten noteren. Het gaat om de inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de personenbelasting, maar die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten, of waarvoor de belasting tot de helft wordt verminderd.


• Rubriek XIV.B.3. ‘Persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan onderzoekers’;
• Rubriek XV.18. ‘Bezoldigingen van bedrijfsleiders’
• Rubriek XVI.17. ‘Winst uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen’.
• Rubriek XVII.17 ‘Baten van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden’
• Rubriek XIX.5 ‘Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten en wettelijk samenwonende partners’
• Rubriek XX.9 ‘Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid’.

 

Geschrapte codes

 

De code voor het belastingkrediet “Internet voor iedereen” (start2surf@home) werd volledig geschrapt op het aangifteformulier voor het aj. 2012. De geldingsduur van het belastingkrediet is immers afgelopen (enkel van toepassing voor uitgaven tot 31 december 2010).

 


Nieuwe omschrijvingen + hernummeringen

 

Enkele bestaande rubrieken, kregen een nieuwe naam.

 

• Rubriek V.C. kreeg een nieuwe omschrijving, nl. ‘Pensioenen van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten)’.
• rubriek XX.3. luidt voortaan als volgt: “ Premies en vergoedingen:

a) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 12,5 pct (codes 1687-59 en 2687-29);

b) die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 16,5 pct (codes 1694-52 en 2694-22)”.

 

Door het invoeren van een aantal nieuwe rubrieken, worden enkele bestaande rubrieken hernummerd, dit geldt voor :

 

• Door de invoeging van het nieuwe punt 15. In rubriek IV.A : de punten van deze rubriek die hierop volgen.
• Door de invoeging van de nieuwe letter K. in rubirek IV, de letters van deze rubriek  die hierop volgen.
• Vak XI  wordt Vak X “Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2012”
• Vak XII wordt vak Vak XI “Rekeningen in het buitenland”
• Door de invoeging van een nieuw punt 8 in Vak XV, de rubrieken van dit vak die hierop volgen.


20961 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

personenbelasting aangifte 2012


Favoriete tweets van TaxWorld