Login

Uitgespit

Zoeken

 • Belastingverminderingen teruggeschroefd - 18/11/2014

  Rond deze tijd van het jaar ontvangt u de betalingsuitnodiging van 950 euro voor uw pensioensparen, mocht u die nog niet hebben betaald. Wel, die uitnodiging is niet correct. Alleen weet uw bank of verzekeraar dat nog niet. In haar zoektocht naar bijkomende financiële middelen, toont de federale regering zich bijzonder creatief en bewandelt ze onbetreden paden. Ze grijpt naar een fiscale 'indexterugsprong', nooit eerder beproefd.

 • Zin in een pittige quiz over restaurantkosten? Neem deel en win - 12/11/2014

  Met een leverancier op restaurant gaan. Met een potentiële klant naar een voetbalwedstrijd kijken. Business Seats huren. Een feest voor het vijfjarig bestaan van uw zaak organiseren. Een bezoeker van uw bedrijf een drankje aanbieden. Soms kan u de kosten ervan aftrekken. Soms kan dat niet. Bent u nog helemaal mee? Wij leggen u met deze pittige quiz alvast het vuur aan de schenen. Haalt u een perfecte score, dan maakt u kans op het boek "Met de fiscus op restaurant".

  Naar de quiz.

 • Lokalisatie van diensten in B2B-situaties - 04/11/2014

  Om de btw juist te kunnen toepassen is het cruciaal om te weten waar een dienst precies plaats vindt. Het is immers de plaats van de dienst die bepaalt waar (in welk land) btw verschuldigd is. In principe hoort dat de plaats te zijn waar de dienst effectief wordt uitgevoerd. In sommige gevallen heeft de wetgever er echter uitdrukkelijk voor gekozen van deze stelregel af te wijken. In deze bekijken we het uitgangspunt en de uitzonderingen. 

 • Haal het sales talent in u naar boven - 29/10/2014

  We hadden het er al over op TaxWorld. Uw beroep is in volle evolutie. In een inleidend artikel schetsten we reeds de problematiek. We lieten ook een marketingspecialist aan het woord, die u een aantal tips meegaf over hoe u marketing in uw beroep het best kan aanpakken. Na de marketing is het nu de beurt aan de effectieve verkoop. We geven een aantal tips mee, basics die u dagdagelijks in de omgang met prospects en klanten kan gebruiken. Voor veel meer tips verwijzen we u graag door naar het event dat het BIBF op 13 november organiseert.

 • Ook een vzw kan aan vennootschapsbelasting onderworpen worden - 28/10/2014

  Op het eerste zicht zou men denken dat een vzw aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen. Een vzw heeft immers geen winstoogmerk. Toch moet dat genuanceerd worden. Een vzw kan wel degelijk belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om onder de rechtspersonenbelasting te vallen.

 • Hocus pocus focus: de sleutel tot succesvolle marketing - 23/10/2014

  Marketing is essentieel geworden voor elke vrije beroeper, ook voor de boekhouder en accountant. Barend Blondé, consultant in management advies aan vrije en juridische beroepen, ziet focus als de sleutel tot succes en zal dit ook toelichten op het BIBF-event van 13 november. TaxWorld legt hem nu al even op de rooster.

 • Bent u klaar voor de toekomst? - 16/10/2014

  U hebt het de afgelopen maanden wel vaker gehoord: uw beroep is in volle verandering. Misschien hebt u hier oren naar en hebt u al kleine of minder kleine veranderingen in uw manier van werken aangebracht. Goed zo, we zijn blij dat te horen. Of u vindt dit maar onzin ? U heeft meer dan genoeg werk en ziet niet in waarom er ook maar iets moet veranderen ? We zetten de puntjes op de i en proberen u in een eerste artikel aan te tonen dat de evolutie onvermijdbaar is. Later praat TaxWorld ook nog met iemand gespecialiseerd in marketing voor vrije beroepen en gaan we dieper in op het verkoopsaspect van uw beroep. Want marketing en sales zullen nu eenmaal een deel van uw werk gaan uitmaken. We hopen dat u mee op de kar naar de toekomst springt.

 • Opeisbaarheid van btw: over een definitieve regeling gesproken ! - 15/10/2014

  Het is ondertussen voldoende bekend dat de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013 de datum van opeisbaarheid van btw hebben verschoven naar het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of (gedeeltelijke) betaling van de factuur. De uitreiking van een factuur maakt de btw op zich niet meer opeisbaar. Einde 2014 komt er een einde aan de overgangsregels. De administratie heeft uiteengezet hoe de nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2015 zullen moeten worden toegepast.

 • De meest gestelde praktijkvragen btw: wat wordt bedoeld met een onttrekking van een goed voor verstrekking om niet? - 07/10/2014

   

  Wat wordt bedoeld met een onttrekking van een goed voor verstrekking om niet? En wat met gratis handelsmonsters? En geschenken van geringe waarde?

 • Wie schrijft, wordt belast. Maar hoe? - 30/09/2014

  Veel mensen zijn tijdens hun job creatief bezig. Journalisten, redacteurs, fotografen, architecten, acteurs creëren werken die auteursrechtelijk beschermd zijn. De vraag rijst of de vergoeding die ze van hun opdrachtgever ontvangen een beroepsinkomen uitmaakt, of dat een (deel van) het bedrag eigenlijk een vergoeding is voor de (con)cessie van auteursrechten. De vraag is relevant omdat de inkomsten uit de (con)cessie van auteursrechten gunstiger belast worden. In deze bijdrage bekijken we de visie van de rulingcommissie.

 • De ontvanger en zijn uitgebreide bevoegdheden - gefnuikt door de motiveringsplicht? - 17/09/2014

  Gelet op zijn financiële verantwoordelijkheden is de ontvanger aansprakelijk voor de invordering van de sommen (inzonderheid de belastingschulden) waarvan de inning hem is toevertrouwd. Zo moet hij vooraleer hij decharge krijgt voor de niet-ingevorderde posten, doen vaststellen dat de niet-invordering geenszins aan zijn nalatigheid te wijten is en dat hij ten gepaste tijde alle nodige maatregelen heeft getroffen en de nodige vervolgingen heeft ingesteld. De staatskas heeft ook een voorrecht op de goederen van iedere ontvanger en de ontvanger in wiens stortingen het Rekenhof valse waarden heeft vastgesteld, kan schuldenaar worden verklaard voor het bedrag ervan.

 • Van uw pensioen genieten in het buitenland? Vier veelgestelde vragen beantwoord - 09/09/2014

  Wie na zijn pensioen ons landje wil inruilen voor zonniger oorden, zit vaak met heel wat vragen. We geven een kort antwoord op enkele veel gestelde vragen. Wie meer specifieke informatie wil over een bepaald land kan van 26 tot 28 september 2014 terecht op de beurs Second Home. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en zijn er praktische bezwaren: raadpleeg dus eerst een specialist, die helpt u zeker op de goede weg.

 • Aangifte VenB: nieuwigheden 2014 - 02/09/2014

   

  Nu 30 september, de deadline voor het indienen van de aangifte VenB naderbij komt, wijzen we u graag op enkele belangrijke punten waarop u moet letten. We staan in het bijzonder stil bij enkele wetswijzigingen die werden doorgevoerd en in werking zijn getreden sinds vorig aanslagjaar.

 • De flou artistique rond de eigen woning - 26/08/2014

  De zesde staatshervorming is een feit. Vlaanderen is nu bevoegd voor de fiscale voordelen van leningen gesloten voor de eigen woning. België blijft fiscaal bevoegd voor leningsuitgaven betaald voor een tweede of derde woning. En dat geldt voor alle leningsuitgaven betaald na 2013, ongeacht het tijdstip waarop de lening is aangegaan.

 • Magda? Wie mag welke btw aftrekken? - 19/08/2014

  Het recht op aftrek is cruciaal in het btw-systeem. Het laat belastingplichtigen toe om de btw die ze zelf hebben betaald, te recupereren. Zij mogen van de btw die ze zelf innen, de btw die ze betaald hebben, aftrekken. Enkel het verschil moet worden doorgestort aan de Schatkist. Het uitgangspunt is eenvoudig, maar het systeem soms complex. Aan de hand van enkele MAGDA-vragen geven we daarom wat meer toelichting.

 • Vlaams regeerakkoord: snoeien in de woonbonus en andere fiscale maatregelen - 24/07/2014

  Eind juli werd het Vlaams regeerakkoord van de regering-Bourgeois voorgesteld. Daarin zitten ook heel wat fiscale maatregelen. Wat het meest in het oog springt, zijn de plannen van de regering met de woonbonus. Vlaanderen is daar sinds de zesde staatshervorming  immers zelf voor bevoegd. Aangezien er bespaard moet worden, zal de regering er in snoeien. Er zijn natuurlijk nog meer fiscale plannen. We zetten ze voor u op een rij.

 • Buitenlandse rekeningen: wat melden aan centraal aanspreekpunt? - 08/07/2014

  Belastingplichtigen zijn al langer verplicht het bestaan van buitenlandse bankrekeningen bij de fiscus aan te geven. Daarnaast is het de bedoeling dat de belastingplichtigen meer info over deze rekeningen verstrekken aan het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. De FOD Financiën zal vanaf het najaar de belastingplichtigen uitnodigen om de vereiste gegevens aan het aanspreekpunt door te geven. Het gaat meer bepaald om bijkomende gegevens over de buitenlandse bankrekeningen die de belastingplichtige heeft aangegeven in zijn aangifte in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014.

 • Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap: hoe moet het verder als wij er niet meer zijn? - 02/07/2014

  Dit is de hamvraag voor ouders van een kind met een verstandelijke handicap. Wat moet er gebeuren met hun kind als zij er niet meer zijn? Hoe organiseren zij best hun erfenis zodat hun kind ook na hun overlijden een veilige toekomst wacht? Rudi Mattheus schreef daarom het boek “Familiale planning voor kinderen met een verstandelijke handicap”. TaxWorld polste bij Rudi Mattheus naar het hoe en waarom van het boek.

 • Leningen na de zesde staatshervorming - 23/06/2014

  De zesde staatshervorming heeft heel wat gevolgen voor de personenbelasting en voor uw aangifte van 2015. Wat verandert er?

  Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen volgende maand nieuwe fiscale bevoegdheden. En de gewesten heffen, net als de gemeenten, binnenkort eigen aanvullende belastingen op de federale personenbelasting, via opcentiemen. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de belastingberekening, die drastisch door elkaar wordt geschud, maar ook voor onze woonfiscaliteit. Die wordt hopeloos complex. Bovendien raakt de hervorming aan alle woonleningen, ook aan de lopende hypothecaire leningen.

 • Eviva España - 18/06/2014

  Heel wat Belgen kopen een tweede verblijf in Spanje. De krantentitels van de voorbije maanden logen er niet om “Belgen kloppen Duitsers in race naar goedkoop Spaans vastgoed”, “Spaanse vastgoedcrisis lokt Belgische spaarders”. Maar waarmee houdt u best rekening als u een vakantiewoning in Spanje aankocht of overweegt aan te kopen? En, wat als u liever een villaatje aan de Portugese kust wenst te kopen? U dient met heel wat juridische en fiscale zaken rekening te houden zodat u geen financiële kater overhoudt aan de aankoop van uw droomwoning in uw favoriete vakantiebestemming.

Favoriete tweets van TaxWorld