Login

Uitgespit

Zoeken

 • Belgische grensarbeider met kinderen niet langer gediscrimineerd - 21/06/2017

  In een recent gepubliceerde circulaire wordt een einde gemaakt aan de jarenlange discriminatie van de gehuwde in België woonachtige grensarbeiders met kinderen. Van belang is dat de grensarbeider wel zelf actie onderneemt om het deel waar recht op bestaat effectief te verkrijgen.  We schetsen de problematiek nog even in het kort.

 • Ontvangen dividenden en interesten aangeven kan soms een mooi fiscaal voordeel opleveren - 13/06/2017

  Het al dan niet opnemen van ontvangen dividenden en/of interesten in uw aangifte personenbelasting zorgt in de praktijk voor heel wat vragen en weerspannigheid onder de belastingplichtigen. Velen zijn immers van mening dat niemand – en zeker de fiscus niet – zaken heeft over welk roerend vermogen hij of zij bezit. Goed nieuws is dat de roerende voorheffing op ontvangen interesten en dividenden bevrijdend is. Met andere woorden: u moet ze niet verplicht opnemen in uw aangifte personenbelasting op voorwaarde dat er voldoende roerende voorheffing op werd ingehouden. Niettemin kan het toch interessant zijn om (een deel van) deze inkomsten op te nemen in uw aangifte. Zeker nu de roerende voorheffing de afgelopen jaren in sneltreinvaart is gestegen van 15 % naar 30 %. Op die manier kan u in bepaalde gevallen een deel of het geheel van de roerende voorheffing recupereren zodat bruto weer netto wordt.

 • Enkele vragen met betrekking tot de toekenning aan de wettelijke reserve - 06/06/2017

  De artikelen 319 (BVBA), 428 (CVBA) en 616 (NV en Comm. VA) van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) leggen de verplichting op om een reservefonds aan te leggen. Deze reserve wordt ‘wettelijke reserve’ genoemd omdat de vorming ervan door de wet wordt opgelegd. De artikelen 319 en 616 W.Venn. leggen de verplichting op om jaarlijks ten minste één twintigste van de nettowinst in te houden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 10 % van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

 • Belastingvermindering voor verwerven van nieuwe aandelen in een startende onderneming - 29/05/2017

  De overheid voerde midden 2015 enkele nieuwe maatregelen in om het voor startende ondernemingen makkelijker te maken investeerders aan te trekken. Eén daarvan is de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen. Deze maatregel geeft belastingplichtigen in de personenbelasting een belastingvermindering als ze nieuwe aandelen verwerven van een startende onderneming. De belastingvermindering bedraagt 30 % of 45 % naar gelang de grootte van de starter waar in wordt geïnvesteerd.

 • Overuren in de horeca - 22/05/2017

  Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Tegelijkertijd werd de gunstige maatregel voor overuren in de horeca aangepast. Werknemers in de horeca hebben hierdoor onder bepaalde voorwaarden recht op een fiscale vrijstelling voor 300 of 360 overuren per jaar als die niet gerecupereerd worden. Met andere woorden de werknemer kan tot 360 uur belastingvrij presteren.

 • Vlaamse Winwinlening versus Waalse Coup de Pouce: twee belastingvoordelen vergeleken - 16/05/2017

  De Winwinlening en de Coup de Pouce hebben beide dezelfde bedoeling: het voor kleine ondernemingen makkelijker maken financiering te vinden bij particuliere geldschieters.  Beide partijen hebben er voordeel bij: de onderneming verkrijgt extra financiering, de particuliere kredietverstrekker krijgt een fiscaal voordeel. In Vlaanderen bestond dit systeem al langer, sinds aanslagjaar 2017 kan dit ook in het Waals Gewest. We vergelijken beide regelingen.

 • De woonbonus in de aangifte PB: een gids door een woud aan codes (update 2017) - 09/05/2017

  Iedereen die een woonkrediet heeft lopen, heeft zich ongetwijfeld al in de haren gekrabd bij het zien van het aangifteformulier personenbelasting. Wat moet u nu weer invullen. Er zijn codes voor wie een lening afsloot voor 2005, na 2005, in 2015 of in 2016. Heel veel verschillende codes om uit te kiezen dus. Hoe weten welke codes u precies moet invullen? Wij proberen u in enkele stappen door dit woud aan codes te leiden naar de voor u relevante codes.

 • Waarom emigreren: een gesprek met Erik Sansen en Gertjan Verachtert - 02/05/2017

  Veel Belgen dromen er van ooit eens te verhuizen naar het buitenland. Om hun oude dag door te brengen onder een zuiders zonnetje. Maar is dat altijd een goed idee? Moet je je bij zo’n beslissing laten leiden door fiscale motieven? Wij spraken met twee experts: Erik Sansen en Gertjan Verachtert van Sansen International Tax Lawyers en auteurs van het boek Emigratie en fiscus. In hun boek geven ze een overzicht van enkele interessante buitenlandse fiscale regimes.

 • Aangifte PB 2017: persconferentie minister van Financiën - 25/04/2017

  Deze ochtend organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2017. We lichten er de nieuwigheden voor aanslagjaar 2017 uit, geven u alvast de belangrijkste deadlines mee en vertellen u ten slotte waar en wanneer u voor hulp terecht kan.

 • Het nieuwe Italiaanse new residents regime: la dolce vita? - 18/04/2017

  Italië heeft een bijzonder nieuw belastingregime ingevoerd om kennis, kapitaal en kapitaalkrachtige mensen naar Italië te lokken. Buitenlanders die naar Italië verhuizen, maar ook Italianen die naar hun vaderland terugkeren, komen in aanmerking voor een gunstige fiscale regeling. In ruil moeten ze wel een forfaitaire heffing van 100.000 EUR betalen. Het regime is dus enkel bedoeld voor de meer gefortuneerde emigrant. We bekijken het Wie? Wat? Hoe? van deze regeling. Het regime is zoals vermeld gloednieuw, dus het is in de praktijk aan te raden de hieronder weergegeven informatie verder af te stemmen met een Italiaans fiscalist, vertrouwd met de materie.

 • Een korte inleiding tot de nieuwe innovatieaftrek - 10/04/2017

  Onder druk van de OESO werd de aftrek voor octrooi-inkomsten geschrapt. Niet enkel in België trouwens, nog vijftien gelijkaardige regimes uit andere OESO-landen vielen bij de OESO in ongenade. In België werd wel onmiddellijk een nieuw regime ingevoerd dat de toets van de OESO wel kan doorstaan: de innovatieaftrek. In deze korte introductie tot de nieuwe aftrek bekijken we welke rechten en welke inkomsten voor de aftrek in aanmerking komen.

 • Belastingaangifte 2017 barst uit haar voegen - 29/03/2017

  De nieuwe ‘aangifte in de personenbelasting’ verscheen vandaag in het Staatsblad. De aangifte telt 885 codes. Terwijl de aangifte in 2015 nog aandikte met 43 codes en die van vorig jaar met 38 codes, tellen we dit jaar 75 extra codes. Die record-aangroei is toe te schrijven aan een alweer complexere hypotheekfiscaliteit, de wildgroei aan belastingtarieven op roerende inkomsten, de speculatiebelasting en de nieuwe fiscale stimuli voor horecapersoneel en personen in SWT (het vroegere brugpensioen).

 • Magda: veel gestelde vragen over afschrijvingen - 27/03/2017

  Afschrijvingen. Elke onderneming komt er mee in aanraking. Toch zitten veel ondernemingen nog met vragen. Wat moet of mag er precies afgeschreven worden. Op welke basis? Hoe zit het met afschrijvingen op goodwill? En gronden? Of kunstwerken?  We laten alvast enkele veel gestelde praktijkvragen aan bod komen.

 • De ene fiets is de andere niet - 22/03/2017

  Het is lente. De fietser ontwaakt uit zijn winterslaap. Mountainbikes, racefietsen, elektrische fietsen en af en toe nog traditionele fietsen verschijnen opnieuw in het straatbeeld. Fietsen is gezond en wordt daarom al sinds jaar en dag gepromoot door de overheid, ook fiscaal. Maar helaas is er niet één regime, maar een hele waaier belastingregimes voor het fietspeloton.

 • Bijzondere liquidatiereserve voor vennootschappen met gebroken boekjaar - 14/03/2017

  Bij het verhogen van roerende voorheffing op liquidatieboni in 2014, voerde de fiscale wetgever een overgangsmaatregel in om het leed wat te verzachten voor aanslagjaar 2012. Later kwam er een permanente maatregel (vanaf aanslagjaar 2015) en een lapmiddel om de vergeten aanslagjaren 2013 en 2014 te redden. Maar ook na deze maatregel waren er nog steeds vennootschappen die buiten de boot vielen voor aanslagjaar 2012: de kleine vennootschappen met een gebroken boekjaar. In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat ook deze vennootschappen de mogelijkheid moeten krijgen om voor aanslagjaar 2012 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen.

 • Fiscaal co-ouderschap uitgebreid tot meerderjarige kinderen - 08/03/2017

  Bij fiscaal co-oudershap delen ex-partners het fiscaal voordeel dat ze krijgen omdat ze hun gemeenschappelijke kinderen ten laste hebben. De ouders delen het ouderlijk gezag en de huisvesting van de kinderen. Tot nu toe kwamen enkel minderjarige kinderen voor het systeem in aanmerking. Vanaf 2017 kan het ook voor de meerderjarige kinderen.

 • Tax shelter uitgebreid tot podiumkunsten - 28/02/2017

  De tax shelter is niet langer voorbehouden voor wie wil investeren in films en televisiereeksen. Sinds 1 februari 2017 kunnen ook investeerders in podiumproducties van het fiscale voordeel genieten. Daarmee is er voor de derde keer in twee jaar tijd een ingrijpende wijziging in het tax shelter-regime doorgevoerd. Voor wie niet meer helemaal mee is, gaan we nog eens in vogelvlucht over de regels.

 • Impasse - 20/02/2017

  Sparen voor je pensioen wordt al decennia fiscaal aangemoedigd. Net als lenen voor je huis _ niet voor niets de vierde pensioenpijler genoemd. Bouw je een aanvullend pensioen op via een individuele levensverzekering, dan krijg je daarvoor een belastingvermindering. Die heb je ook voor de aflossingen van de hypotheek. Initieel gold voor beide uitgaven – verzekeringspremies en kapitaalaflossingen – hetzelfde maximumbedrag. Dat bedrag kon je jaarlijks maar één keer benutten. Vulde je die fiscale korf met de aflossingen van de hypotheek, dan kreeg je dat jaar geen fiscaal voordeel meer voor de premies van je levensverzekering.

 • Magda ? Veel gestelde vragen over het opstellen en neerleggen van de jaarrekening - 13/02/2017

  Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening is een jaarlijks terugkerende taak voor vennootschappen. Vaak zitten zij evenwel met praktische vragen. Wij sommen enkele van de veel gestelde vragen op … en bieden een kort en bondig antwoord: Mag de goedkeuring uitgesteld worden? Mag  een boekhouder de jaarrekening opstellen? Mag een goedgekeurde jaarrekening nog gewijzigd worden? 

 • Column: fiscale ethiek - 07/02/2017

  Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers, meer transparantie en opgevoerde strijd tegen  belastingontduiking, betere belastingharmonisatie tussen de EU-lidstaten, … . In het licht van dit alles komt fiscale ethiek steeds meer aan bod. Dit hangt samen met rechtvaardigheid: Is een fiscaal systeem rechtvaardig ? Is het handelen van belastingplichtigen (zowel particulieren als multinationals) ethisch rechtvaardig ?





Favoriete tweets van TaxWorld