Login

Belastingvermindering voor energiebesparing: nieuwbouw valt nu toch niet helemaal uit de boot


Gepubliceerd door: Jef Wellens, belastingconsulent Wolters Kluwer


Precies een week nadat de begrotingsmaatregelen omtrent de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen in de Senaat werden verduidelijkt (zie vorig bericht), stuurt de regering haar plannen alweer bij.
energiebesparende-maatregelen.jpgIn de eerste ontwerpteksten 'begroting 2010-2011' werd aanvankelijk elke energiebesparende investering in nieuwbouwwoningen van fiscale ondersteuning uitgesloten. Maar dat was "niet de bedoeling van de regering", zo blijkt nu. Een aantal energiebesparende uitgaven voor nieuwbouwwoningen zal na 2009 (voorlopig?) nog recht blijven geven op belastingvermindering. Van een Babylonische spraakverwarring gesproken! Mogelijk dat enig lobbywerk vanuit de sector tot deze bijsturing noopte...

Photo credit by: <Energielabel & Maatwerk>


Volgende energiebesparende investeringen in nieuwbouwwoningen blijven recht geven op de belastingvermindering tegen 40%:
- zonneboilers;
- zonnepanelen;
- uitrustingen voor geothermische energieopwekking (warmtepompen).

Andere energiebesparende investeringen in nieuwbouw (zoals plaatsing dubbele beglazing, isolatiewerken, energieaudit, enz) zullen vanaf 2010 niet langer fiscaal worden gestimuleerd omdat die "krachtens de bouwreglementering verplicht zijn".

Ook de verhoging van het maximumbedrag van de belastingvermindering (830 euro - aj. 2010) blijft vanaf aanslagjaar 2012 (uitgaven 2011) nu toch behouden voor de installatie van zonnepanelen. De verhoging zal wel sneuvelen voor zonneboilers.

To be continued...

BRON: antwoord van minister Reynders (Senaat, 29.10.2009):

"Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente» (nr. 4-926)


De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). – In de krant stond te lezen – ik lees letterlijk: “Er verandert niets aan de fiscale aftrek voor zonnepanelen!” Die uitspraak laat ik natuurlijk voor rekening van die krant. Gelet op het antwoord van de heer Clerfayt vorige week, past hier echter een woordje uitleg, want de staatssecretaris staat erom bekend altijd volledige en correcte informatie te verstrekken.
Kan dit krantennieuws worden bevestigd? (…)


De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. – Ik lees het antwoord namens de eerste minister.

Over de zonnepanelen heb ik niet alleen in de krant, maar ook in de verslagen van de Senaat heel uiteenlopende dingen gelezen.

Op uw vraag van vorige week over het uitsluiten van nieuwe woningen van fiscale steun heeft de staatssecretaris geantwoord dat de federale regering heeft beslist bouwwerken die krachtens de bouwreglementering verplicht zijn niet langer fiscaal te steunen. Die steun zou immers geen incentive meer inhouden.

In de eerste ontwerpteksten werd die beslissing geformuleerd als de uitsluiting van fiscale ondersteuning van energiebesparende investeringen voor nieuwbouwwoningen. Hieruit zou men kunnen concluderen dat alle investeringen worden uitgesloten, ook als ze niet krachtens bouwkundige regels verplicht zijn. Dat was niet de bedoeling van de regering.
De definitieve tekst geeft de eigenlijke beslissing van het begrotingsconclaaf duidelijker weer. Het komt erop neer dat voor nieuwbouwwoningen een reeks investeringen nog altijd voor belastingvermindering in aanmerking komen.

Om alle misverstanden te vermijden, som ik ze op zoals ze in de wet staan:
- de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie, de zogenaamde fotovoltaïsche zonnepanelen;
- de installatie van een systeem van watervermarming door middel van zonne-energie, de zogenaamde zonneboilers;
- de plaatsing van alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking, waaronder men vooral de warmtepompen dient te verstaan.


Ook de verhoging van het basisbedrag van de energiebox met 600 euro plus indexering is in de definitieve tekst bijgestuurd. De verhoging van het plafond geldt nog steeds voor de zogenaamde fotovoltaïsche zonnepanelen, maar vanaf aanslagjaar 2012 – inkomsten 2011 niet langer voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie, de zogenaamde zonneboilers. Voor die investeringen blijft de maximale belastingvermindering per jaar 2000 euro, verhoogd met de index, bedragen. (…)"
Jan Willems - (22/01/2011 - 14:17)


Beste Rik (en/of Jef),

Als gewone burger ga ik zeker niet in discussie gaan met mensen die inzake fiscale kennis op een veel hoger trapje staan. Ik kan echter alleen maar weergeven wat er op ons aanslagbiljet 2010 en bijhorende berekening vermeld staat.
Gezien het niet mogelijk is om deze documenten (gescand) mee te sturen, zal ik proberen het cijfermateriaal van de door de belastingsdiensten meegestuurde berekening zo overzichtelijk mogelijk weer te geven :

mijn "beroepsinkomsten" : 46.504,63 euro
minus "forfaitaire beroepskosten" : 3.224,57 euro
blijft "gezamenlijk belastbaar" : 43.280,06 euro

ingevolge het huwelijksquotiënt (9.280,- euro):
wordt mijn beroepsinkomen herleid tot : 34.000,06 euro
is het beroepsinkomen echtgenote : 9.280,- euro (= huwelijksquotiënt)

Volgende aftrekposten werden in MIJN deel in rekening gebracht :
woonbonus (hypoth.lening) : - 799,92 euro
andere giften : - 259,24 euro
waardoor mijn belastbaar inkomen = 32.940,90 euro

Volgende aftrekposten werden in deel echtgenote in rekening gebracht :
woonbonus (hypoth.lening) : - 2.770,- euro
andere giften : - 70,76 euro
waardoor haar belastbaar inkomen = 6.439,24 euro

Belastingsberekening MIJN deel :

verrekende belastingvrije sommen / basisbedrag : 6.680,76 euro

basisbelasting : 12.367,91 euro

belastingvermindering op belastingvrije som : - 1.670,19 euro
belastingvermindering op termijnsparen : - 1.425,12 euro
belastingvermindering op energiebesparende uitgaven : - 3.011,35 euro

om te slane belasting : 6.261.25 euro
minus reeds betaalde bedrijfsvoorheffing : 12.992,66 euro
saldo terug te trekken : 6.731,41 euro

Belastingsberekening deel MIJN ECHTGENOTE :

verrekende belastingvrije sommen / basisbedrag : 6.439,24 euro

basisbelasting : 1.609,81 euro

belastingvermindering op belastingvrije som : - 1.609,81 euro
belastingvermindering op termijnsparen : nihil
belastingvermindering op energiebesparende uitgaven : nihil

om te slane belasting : 0 euro
minus reeds betaalde bedrijfsvoorheffing : 0 euro
saldo terug te trekken/te betalen : 0 euro

Daarna volgt dan nog de verrekening van de gemeentebelastingen en de forfaitaire vermindering van het Vlaams Gewest maar dit is van weinig betekenis in deze context.

Voor alle duidelijkheid : omtrent de juistheid van bovenvermelde aanslagberekening ( inkomsten 2009 / aanslagjaar 2010) heb ik geen enkel probleem (het is de juiste toepassing van wat U aanhaalt, namelijk dat sedert aanslagjaar 2010 de belastingvermindering voor o.a. energiebesparende uitgaven wordt berekend in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel).

Mijn vraag betreft echter onze eerstvolgende belastingsaangifte (d.i. in het voorjaar 2011) … en in functie daarvan wil ik nog even naar 'het verleden' verwijzen …

In 2008 hadden wij voor 9.000,- euro 'energiebesparende uitgaven' gedaan …
Resultaat inzake fiscaliteit (aanslagjaar 2009) en op basis van een vergelijkend (zie hoger) inkomstenbeeld : ik trok fiscaal 1.800 euro terug en mijn echtgenote trok 0 euro terug (verrekening gebeurde CORRECT in functie van het eigendomsaandeel 50/50 en het feit dat mijn echtgenote geen belastingen betaalde op haar belastbaar inkomen en hierdoor haar fiscale aftrek ad. 1.800 euro in het water viel ).
In 2009 (zie cijfermateriaal hierboven) hadden wij opnieuw voor 9.000 euro 'energiebesparende uitgaven' gedaan …
Resultaat inzake fiscaliteit (aanslagjaar 2010) en op basis van een bovenvermeld inkomstenbeeld : ik trok fiscaal 3.011,35 euro terug en mijn echtgenote trok 0 euro terug (verrekening gebeurde CORRECT in functie van het individueel belastbaar inkomen en het feit dat mijn echtgenote geen belastingen betaalde op haar belastbaar inkomen en hierdoor haar fiscale aftrek ad. 588,65 euro in het water viel ).
In 2010 hebben wij nu opnieuw, door de belastingen erkende energiebesparende uitgaven gedaan (i.c. hoge rendementsbeglazing) ten bedrage van 6.925,- euro. Normaliter zouden wij dus door deze investering een bedrag van 2.770,- euro (40% van 6.925,- euro) terugtrekken … ware het niet dat opnieuw, het deel toegewezen aan mijn echtgenote niet meer in aanmerking komt voor fiscale aftrek (wegens onvoldoende inkomsten / lees onvoldoende belastingen).

Echter ... op sommige (niet fiscaal gespecialiseerde) fora (o.a. op Seniorennet) lees ik dat het BELASTINGSKREDIET (vanaf de aangifte 2011 / inkomsten 2010) deze laatste lacune zou opvullen waaruit ik zou kunnen besluiten dat via dat BELASTINGSKREDIET mijn echtgenote haar deel van de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen deze keer WEL zou toegewezen krijgen.

Klopt dit ???? (hopelijk ben ik ietwat duidelijker geweest in mijn vraagstelling)

Uitkijkend naar uw gewaardeerd antwoord tekenen wij

Jan W.


Jef Wellens - (04/02/2011 - 12:15)


Dag Jan (en Anita),

Sorry voor de late reactie, maar beter laat dan nooit, niet?

Je uitgebreide vragen zijn uitermate gedocumenteerd en maken een antwoord daarom makkelijker.

De berekening zoals die voorkomt op je aanslagbiljet klopt (heb de cijfers eens nagerekend). ik heb alleen een bedenking bij het lage bedrag aan woonbonus dat bij jou wordt afgetrokken in vergelijking met de hoge aftrek bij je echtgenoot. Indien je de woonbonus zou optimaliseren (vrije verdeling), trek jij best het maximumbedrag af (2770 euro) en het saldo bij je echtgenoot. Geeft 680 euro minder belasting te betalen voor aangifte 2010. Eventueel bezwaarschrift indienen?

Nu wat de problematiek betreft van de verdeling van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, kloppen de gegevens ook. Tot aj. 2009, verdeling volgens eigendom, vanaf aj. 2010 verdeling volgens ieders aandeel in het belastbaar inkomen. Er gaat dus in jouw geval nog een deel van de belastingvermindering verloren (minder dan 30%), zij het dat dit deel minder is dan vroeger (50%).

Om nu concreet op je vraag te antwoorden "zal dit deel van de vermindering toegekend aan m'n echtgenoot ook nog verloren gaan in de aangifte van 2011?".
Antwoord = Neen, indien je woning > 5 jaar en de energiebesparende uitgaven zijn geen investeringen in zonne-energie, noch in andere geothermische uitrustingen zoals warmtepompen.
In dat geval zal de vermindering voor aj. 2011 (investeringen van 2010) voor zover ze niet kan worden verrekend met verschuldigde belasting inderdaad worden omgezet in een belastingkrediet (= negatieve belasting of overheidssubsidie). Dus als je woning al langer in gebruik is dan vijf jaar op het ogenblik van de investering in dubbel glas, zal de vermindering voor dubbel glas bij je vrouw worden omgezet in een belastingkrediet en gaat er dus niets meer verloren. Goed nieuws dus. Dit principe -omzetting in belastingkrediet- vind je ook in de eerdere reacties bij dit topic en tevens in het schema bij een ander topic: http://www.taxtalk.be/nl/2010/05/21/de-bomen-in-het-bos/


Guy Borremans - (30/10/2009 - 16:16)


Beste,

ik betaal door omstandigheden, geen belastingen.

Wordt vanaf nu ook belastingkrediet toegepast voor zonnepanelen?

Mvg,
Guy
038301215


Annelies - (12/11/2009 - 16:37)


Beste,

Wij zijn net gestart met de bouw van onze woning. Natuurlijk zouden we voor dit jaar nog wel willen genieten van de belastingsvermindering (nu het nog kan). Is het mogelijk om bijvoorbeeld al een voorschotfactuur te vragen voor onze ramen voor dit jaar (hoewel de ramen pas volgend jaar geplaatst zullen worden) en deze in te brengen in onze belastingen?

bedankt, Annelies


Jef Wellens - (30/10/2009 - 16:57)


Neen, Guy, belastingkrediet zal vanaf 2010 gelden voor "de vervanging van oude stookketels of het onderhoud van een stookketel, dubbele beglazing, isolatie van daken, muren en vloeren, een warmteregeling op een centraleverwarmingsinstallatie door thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling, en energie-audits". Tenminste als de begrotingsmaatregelen worden uitgevoerd zoals ze nu op tafel liggen. Geen belastingkrediet dus voor zonnepanelen. zie ook het eerdere bericht.


Peter Staes - (01/11/2009 - 23:30)


Beste,

volgende week wordt bij ons een installatie geplaatst van fotovoltaïsche zonnepanelen voor een bedrag van net geen 18.000 Eur. Onze woning is gebouwd en in gebruik genomen in 2005.
Ik was van plan (omdat ik volgens mij geen aanspraak kan maken om mijn belastingsvoordeel over meerdere jaren te spreiden) nu een factuur van 9000 Eur te laten opmaken en voor het saldo een factuur op 01/01/2010 om op die manier de volledige 40% aan belastingsvoordeel te kunnen genieten.

Is dit nu in het licht van de laatste beslissingen nog steeds mogelijk?Zoniet wat raden jullie aan om toch zoveel mogelijk belastingsvoordeel te kunnen genieten?

mvg,
Peter


Bert - (18/11/2009 - 00:26)

Beste Jef, Naar aanleiding van een update sociale wetgeving heb ik vernomen dat er in de wandelgangen sprake is van een forfaitair voordeel alle aard voor gsm gebruik van 12,5 € / maand. Zouden wij dit ook op fiscaal vlak mogen of moeten toepassen? Alvast bedankt voor uw mening.

Bob Michiels - (05/11/2009 - 14:52)


Peter,

Volgens de informatie die ik vind is de overdrachtregeling inderdaad niet beschikbaar voor jouw situatie. Best is dus inderdaad best een factuur laten opmaken (EN BETALEN) in 2009 ten bedrage van 9.000,00 EUR en het saldo in 2010.


Hendrik De Corte - (23/11/2009 - 22:19)


Jef
Een huurder kan genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven op voorwaarde dat zijn naam vermeld is in de huurovereenkomst.
Betekent dit dat voor huurders - zelfs indien gehuwd - de fiscus de belastingvermindering niet zal verdelen in verhouding tot het belastbaar inkomen als niet beide namen in de huurovereenkomst zijn opgenomen?

RIK


Jef Wellens - (13/11/2009 - 10:03)


Peter,

Ik sluit me aan bij het antwoord van Bob. In 2009 is jouw woning fiscaal nog 'nieuwbouw', dus geen spreiding van de vermindering over meerdere jaren. Je moet dus wel degelijk de betaling zelf spreiden: een betaling in 2009 en een tweede betaling in 2010. Die laatste betaling zal, volgens minister Reynders, nu toch recht blijven geven op de belastingvermindering.


Bob Michiels - (26/11/2009 - 13:59)


Sofie,
Dat klopt, indien de woning fiscaal niet meer beschouwd wordt als 'nieuwbouw' kan je nog altijd genieten van een belastingvoordeel voor het vervangen van ramen door energiebesparende alternatieven.


Jef Wellens - (13/11/2009 - 10:07)


Annelies,

Ja, dat is mogelijk. Je kan werken via een voorschotfactuur, die je nog betaalt in 2009. De betaling die je dit jaar nog doet, geeft recht op de vermindering tegen 40%. Wacht je tot volgend jaar met de betaling, dan geniet je geen belastingvermindering meer. Uitgaven voor dubbele beglazing worden in geval van nieuwbouw immers vanaf 2010 geschrapt van het lijstje energiebesparende investeringen die recht geven op vermindering.


Jef Wellens - (18/11/2009 - 10:21)


Bert, 'k zie niet meteen een verband tussen jouw vraag (voordelen van alle aard - gsm) en dit topic (energiebesparende uitgaven - woning), maar fiscaal geldt op dit ogenblik geen wettelijk forfait voor de bepaling van VAA van een bedrijfsgsm.
"Gelet op de diversiteit aan toestellen en tariefstructuren, lijkt het mij echter niet opportuun om ter zake forfaitaire waarderingsregels uit te vaardigen", dixit minister Reynders. Bij mijn weten, zit een dergelijk wettelijk forfait evenmin in de pipeline.
Wat niet belet dat een forfait wel in een individueel akkoord kan worden gehanteerd.

Als cliënt en gebruiker van onze databank kan ik je nog doorverwijzen naar de pagina in monKEY die hierover gaat:

Personenbelasting aj. 2009
Vaksgewijze bespreking van de aangifte
Vak IV - Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, ...
Gewone bezoldigingen
Indien ze niet begrepen zijn in nr. 1
Voordelen van alle aard
Belastbaar bedrag van het voordeel
Forfaitaire waarderingsregels voor sommige voordelen
De beschikking over een gsm of blackberryGuido Krieckemans - (20/11/2009 - 16:48)


Om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel moet de belastingplichtige “eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder” zijn.

Wat is de fiscale definitie van een “bezitter” van een woning en in wat verschilt deze van de “eigenaar” van een woning?

Indien bv. man en vrouw samenwonen (niet gehuwd) en de man is 100% eigenaar van de woning maar heeft geen belastbaar inkomen. Kan de vrouw dan fotovoltaïsche zonnepanelen laten plaatsen en komt zij wel in aanmerking voor het fiscaal voordeel (zij heeft wél belastbare inkomsten)?


Jef Wellens - (09/12/2009 - 12:46)


Koen,

De maximumvermindering van 3.600 euro (aj. 2010, uitgaven 2009) bereik je inderdaad alleen maar indien 830 euro (3.600 - 2770 euro) van deze vermindering kan worden toegeschreven aan de zonnboiler. Aangezien de vermindering 40% bedraagt, betaal je in 2009 dus best nog voor de zonneboiler een voorschotfactuur van 2075 euro (2075 x 0,40 = 830 euro). Het basisbedrag van 2.770 euro bereik je met de overige uitgaven (waaronder dubbele beglazing). Voor 2010 (aj. 2011) kun je dan nog de rest van de betaling zonneboiler inbrengen. Voor de beglazing krijg je dan geen vermindering meer, indien die volledig betaald is in 2009. De vermindering is immers niet overdraagbaar bij nieuwbouw. Eventuele betalingen voor beglazing in 2010 zullen voor je nieuwbouw evenmin nog in aanmerking komen voor de belastingvermindering.


Jef Wellens - (24/11/2009 - 12:07)


Guido,

Bezitter is hij die houder is van een goed die, te goeder of te kwader trouw, de opbrengst ervan geniet en daarmee dezelfde materiële gebruiks- en genotsdaden stelt als de eigenaar (Com.IB 251/3). Bezitter is hij die, hoewel hij geen eigenaar is, het goed beheert/gebruikt alsof hij er de eigenaar van is, terwijl de eigenlijke eigenaar niet gekend is of geen handelingen stelt als eigenaar.
M.b.t. onroerende goederen is de eigenaar doorgaans gekend (registratie), en gebeurt het maar zelden dat iemand als 'bezitter' wordt beschouwd.
In uw voorbeeld (man is eigenaar, vrouw niet), is vrouw geen 'bezitter'. De eigenaar gebruikt/bewoont het goed nog in de hoedanigheid van eigenaar.

De ongehuwde vrouw kan dus geen belastingvermindering genieten voor energiebesparende uitgaven voor de woning waarvan enkel haar partner eigenaar is.


Jef Wellens - (24/11/2009 - 12:26)


Rik,

Antwoord op jouw vraag vind je in de recente circulaire van 22.09.2009. Je moet wel degelijk een onderscheid maken tussen huurders die gemeenschappelijk worden belast (gehuwden, wettelijk samenwonenden) en huurders die afzonderlijk worden belast (feitelijk samenwonenden). Voor de eerste categorie is het niet vereist dat het huurcontract beide namen vermeldt. Voor de tweede wel.

Ik citeer uit de circulaire:
"Als de gehuurde woning wordt betrokken door echtgenoten of wettelijk samenwonenden die gemeenschappelijk worden belast, is het feit dat de factuur op naam van één van hen (of van beiden) is opgesteld, of nog, dat de betaling door de ene of door de andere partner is gedaan, zonder gevolg. Inderdaad, in het kader van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering voor het gezin berekend en verdeeld over de belastingplichtigen in functie van hun belastbare inkomsten. In dit verband is het feit, dat het huurcontract al dan niet op de twee namen van de belastingplichtigen is opgesteld, zonder gevolg. "

en nog:
"Wanneer een gehuurde woning wordt bewoond door belastingplichtigen, die afzonderlijk worden belast (feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast, medehuurders, enz.) en slechts één van hen de hoedanigheid van huurder heeft (huurcontract alleen op zijn naam), kan de belastingvermindering slechts worden toegestaan bij deze laatste, voor zover hij effectief de uitgaven heeft gedragen. Het feit, dat de factuur op zijn naam of op naam van de andere (of van beiden) is opgesteld, is zonder gevolg."


Sofie - (25/11/2009 - 23:02)

Als ik het goed begrijp geldt dit enkel voor nieuwbouw. Dus nieuwe ramen steken in 2010 bij een renovatie geeft nog altijd recht op een belastingsvermindering?

Koen - (04/12/2009 - 14:43)


Jef,
Wij zijn bezig met een nieuwbouw en hebben reeds een aantal uitgaven (isolatie) die in aanmerking komen voor belastingvermindering van 2.430 EUR.
Zonneboiler wordt geplaatst in 2010, maar zou het niet nuttig zijn om reeds een voorschotfaktuur te vragen en te betalen (zodat we max. 3600 kunnen aftrekken)? Voor welk bedrag zouden we het beste deze voorschotfaktuur laten opstellen?
Ik heb bovendien ook nog een faktuur voor ramen (driedubbel glas) te betalen van ong. 20.000 euro, heb je ook hiervoor adviezen welk deel eventueel in 2009 en wat in 2010?


Bob Michiels - (04/12/2009 - 17:25)


Koen,

Persoonlijk zou ik zoveel mogelijk kosten van isolatie en driedubbele beglazing in 2009 laten factureren (en betalen) zodat je aan de 3.600,00 EUR komt. De zonneboiler kan je nog volledig in 2010 laten factureren en betalen. De rest van de kosten voor het driedubel glas zullen, vrees ik, voor 2010 niet meer opgenomen mogen worden in de belastingaangifte.


Koen - (04/12/2009 - 19:01)


Bob,
Dit lijkt me niet echt juist, want als we geen kosten hebben voor de zonneboiler dan is het max. 2.770 euro dacht ik.
Is een factuur en betaling voor zonneboiler van bv. 1.000 euro voldoende om het max. op te trekken tot 3.600 euro (dat dan kan opgevuld worden met uitgaven voor isolatie en beglazing)?


maarten - (23/12/2009 - 09:09)


Wij hebben net zonnepanelen laten installeren. Nu komt op de factuur enkel mijn naam te staan. Doch, heeft mijn partner de helft betaald. We wonen samen (wett samenw). Het huis staat op beide namen.

Zij kan toch ook genieten van de belastingsaftrek?


Hendrik De Corte - (23/12/2009 - 13:11)


Wanneer een gemeenschappelijke belastingaanslag wordt gevestigd, zal de fiscus de belastingvermindering voor eigenaars verdelen in verhouding tot het belastbaar inkomen van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden ondergaan een gemeenschappelijke aanslag:
• vanaf het inkomstenjaar dat volgt op het jaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning;
• bij een scheiding dient in het jaar van de feitelijke scheiding nog een gemeenschappelijke aanslag ingevuld te worden;
• bij overlijden kan de belastingplichtige kiezen om in het jaar van het overlijden al dan niet een gemeenschappelijke aanslag in te dienen.
Het speelt -bij gehuwden en wettelijke samenwoners - geen rol op wiens naam de factuur staat, noch wie de betaling doet.

Jef zal mij corrigeren als ik het verkeerd voorheb?

rik


Jef Wellens - (08/01/2010 - 18:40)

volledig juist, Hendrik. Zo is het.

Beginner - (09/01/2010 - 18:12)


"Andere energiebesparende investeringen in nieuwbouw (zoals plaatsing dubbele beglazing, isolatiewerken, energieaudit, enz) zullen vanaf 2010 niet langer fiscaal worden gestimuleerd omdat die “krachtens de bouwreglementering verplicht zijn”."

Er is toch ook de groene lening?

Kan je een groene lening afsluiten voor een verbouwing?
Kan je dan vloer muur en plafond isolatie inbrengen?


Robby - (22/01/2010 - 10:42)

WEERAL MINDER STEMMEN VOOR DE SPA EN NOG EEN PLATTER GEZICHT VOOR JOHAN VANDELANOTTE!!! HIJ LOOPT WEER MET ZIJN GEZICHT PAL TEGEN DE MUUR!!!! :-) HOE ONEERLIJK VERLOOPT DIT NU WEER ALLEMAAL!!!! DE REGERING HAD EEN OVERGANGSMAATREGEL MOETEN MAKEN VOOR MENSEN DIE AL IN 2009 BEZIG ZIJN MET TE BOUWEN AAN HUN NIEUWBOUWWONING!!!!EVEN EEN WETJE INVOEGEN OM DAN GEZELLIG TE KUNNEN ZEGGEN DAT SINDS 2010 DE PLAATSING VAN DUBBELE BEGLAZING FISCAAL NIET MEER IN TE BRENGEN IS!!!!!! GOE BEZIG!!!!

vogelaers marie rose - (28/01/2010 - 14:25)


Sinds de nieuwe regelgeving voor energiebesparende maatregelen ( in dit geval nieuwe ramen worden geplaatst in mei 2010) voor niet of weinig belastingbetaler, wordt er een belastingkrediet voorzien ipv een premie
Wat wil dit zeggen in de praktijk als je weinig of geen belasting betaalt ?


Jef Wellens - (29/01/2010 - 13:26)


Marie rose, m.b.t. de Vlaamse premieregeling betekent dat dat je minder belasting verschuldigd bent dan het maximum basisbedrag van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (2770 euro).
Maar voor die Vlaamse premie kom je sowieso niet meer in aanmerking want het Vlaamse gewest schrapt de premie vanaf aj. 2011 (inkomsten en uitgaven van 2010), wegens overlapping met het nieuwe federale belastingkrediet voor (sommige) energiebesparende uitgaven.
Zie hier: http://www.energiesparen.be/node/1777
Het nieuwe federale belastingkrediet geniet je, na aangifte van het bedrag van de belastingvermindering in de belastingaangifte, zodra die belastingvermindering niet kan worden verrekend met effectief verschuldigde belasting. Dus stel dat je 5.000 euro investeert in dubbele beglazing. De vermindering bedraagt dan 2.000 euro. Stel dat je slechts 1000 euro basisbelasting verschuldigd bent voor aj. 2011, dan betaal je door de belastingvermindering geen belasting en wordt de niet-genoten vermindering omgezet in een negatieve belasting, een (terug)betaling van 1000 euro dus (1000 - 2000 = -1000).


vogelaers marie rose - (07/02/2010 - 11:59)


Alvast bedankt Jef,
Om verder te gaan met uw voorbeeld, ik zal dit belastingkrediet aanvragen op mijn aangifte van juni 2011. Ga ik dan effectief 1000 euro terugkrijgen of wordt het niet opgebruikte belastingkrediet doorgeschoven naar het volgende jaar?


Jef Wellens - (09/02/2010 - 09:11)

Neen, het belastingkrediet wordt niet (zoals de vermindering) overgedragen naar een volgend jaar. Geef je de vermindering van 2.000 euro aan in het aangifteformulier van 2011 (inkomsten en uitgaven van 2010), dan krijg je het belastingkrediet van 1.000 euro (zie voorbeeld hoger) voor dat jaar (aj. 2011) uitbetaald. Dit gebeurt binnen 2 maanden na de inkohiering van het aanslagbiljet. Dus in de praktijk zul je de terugbetaling ontvangen in de periode november 2011 tot augustus 2012.

Eric - (07/04/2010 - 20:34)


Bedankt Rik voor deze nuttige informatie.
Heb je misschien ook nog een antwoord op mijn tweede vraag?
Alvast bedankt.
Eric


Marleen - (26/04/2010 - 13:49)


Beste,
ik heb een gelijkaardig probleem. Na het overlijden van mijn laatste ouder hebben we een woning aangekocht die gefinancierd werd met de erfenis en derhalve volledig op mijn naam staat. Ik ben gestopt met werken toen mama palliatief was en ben sindsdien niet herstart. Als gevolg daarvan val ik fiscaal onder het huwelijksquotiënt. Wij hebben veel energiebesparende werken uitgevoerd in de woning, maar wel met 'gemeenschappelijke' gelden, maw beroepsinkomsten van mijn echtgenoot. De fiscale aftrek valt volledig onder mijn statuut maar ik kan geen belastingen recupereren. Hebben wij dan geen recht op deze belastingsvermindering?
Bedankt voor alle bruikbare tips!

Marleen


Pascal - (10/04/2010 - 03:28)


Beste Rik en Jef,

ik ga dit jaar al mijn ramen laten vervangen door hoogrendemantsglas.De totale kost is 22.000 €.Vul ik dan de volgende jaren telkens dat bedrag in of doe ik het eerste jaar 22.000 €, het 2de jaar 15.080€, het 3de jaar 8160€ en het 4de jaar 1240€(telkens de berekening max.bedrag 6920€ -40%= 2770€).Of vul ik éénmaal die 22.000€ in en doet de fiscus de spreiding over 4 jaar zelf en vul ik de volgende jaren niets meer in?
En geldt deze werkwijze ook voor mensen die weinig-of geen belastingen betalen(dus in aanmerking komen voor het belastingskrediet)?
Alvast bedankt
Groeten

Pascal


Hendrik De Corte - (14/02/2010 - 10:30)


Als de 40 % belastingvermindering 2770 euro overschrijdt, mag het overschot worden overgedragen naar de volgende drie jaren. Men kan dus uitgaven in 2010 zo nodig over maximum vier jaar spreiden.
Het belastingkrediet geldt voor uitgaven voor dakisolatie (en muur- en vloerisolatie) in 2009 en 2010. Het belastingkrediet geldt in 2010, 2011, 2012 onder meer voor de vervanging van oude stookketels door een condenserende ketel en voor het plaatsen van superisolerende beglazing.

Stel nu voor dat iemand die geen personenbelasting betaalt (en dit de volgende jaren ook niet zal doen) in 2010 uitgaven doet die door de hoogte van het bedrag over vier jaar gespreid kunnen worden. Zal die dan in 2013 al dan niet nog genieten van het belastingkrediet (in de veronderstelling dat deze maatregel niet alsnog verlengd wordt)?

rik


Griet P - (02/04/2010 - 22:29)


Beste,
Wij hebben in 2009 een warmtepomp van het type lucht/water Daikin Altherma laten installeren dewelke in serie staat met onze 15 jaar oude Viessmann mazoutketel. Ook voor warm sanitair water staat er een aparte boiler aangesloten op de Altherma van 300 liter zodat de warmtepomp ook volledig apart kan werken. Ivm de energiebesparende maatregelen wordt er nergens vermelding gemaakt welke types er nu eigenlijk voor deze maatregel in aanmerking komen, enkel de benaming geothermische. Wat wordt er nu eigenlijk onder geothermische warmtepompen verstaan? Types grond/water, water/water of ook lucht/water(=daikin altherma) en lucht/lucht ? Ik heb deze investering gedaan om energiebesparing te kunnen doen, maar hoor van alle kanten tegenstrijdige berichten als zouden de lucht/water en de lucht/lucht types warmtepompen uit de boot vallen ! Dit kan toch niet ! Wordt mijn investering van ruim 9000 euro mij nu door de neus geboord en recupereer ik niets?


Hendrik De Corte - (10/05/2010 - 07:57)


Gilbert

Geen van beide mogelijkheden die jij vermeldt.

In het geval er geen gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd geldt het volgende:
Als één van beide partners alleen eigenaar is dan kan alleen hij aanspraak maken op een belastingvermindering en moet hij alle uitgaven voor de energiebesparende maatregelen betalen.
Wanneer de belastingplichtige die de uitgaven doet slechts van een gedeelte van de woning eigenaar is, wordt de belastingvermindering berekend op de uitgaven die hijzelf doet en evenredig herleid tot zijn aandeel in de eigendom van de woning.
Wettelijke samenwoners die samen eigenaar zijn, moeten er gedurende het eerste jaar van samenwonen - net als feitelijke samenwoners - op letten dat ze elk hun deel van de uitgaven voor de energiebesparende maatregelen betalen om maximaal te genieten van de belastingvermindering.


RIK


Hendrik De Corte - (08/04/2010 - 10:20)


Eric

Wat betreft je tweede vraag: deze is me niet helemaal duidelijk.

Maar wellicht volstaat dit:

-Indien een woning ten minste vijf jaar in gebruik is genomen bij de aanvang van de werken en indien het bedrag van de 40 % belastingvermindering voor alle facturen samen de drempel overschrijdt (zowel dit jaar als vorig jaar: 2 770 of 3 600 euro), mag het overschot worden overgedragen naar de volgende drie jaren. U kunt dus één uitgave zo nodig fiscaal over maximum vier jaar spreiden. Deze mogelijkheid tot spreiding geldt voor uitgaven vanaf 2009 en geldt voor alle maatregelen, dus niet alleen voor zonnepanelen.
- Op de belastingaangifte 2010 (die dus betrekking heeft op de betaling van de facturen 2009) moet u vermelden of uw uitgaven voor energiebesparende maatregelen één enkele woning betreffen of meer dan één woning.
Als uw uitgaven één enkele woning betreffen moet u de totale uitgaven vermelden. De fiscus zal dan zelf berekenen hoe groot de belastingvermindering is. Indien uw uitgaven meer dan één woning betreffen, moet u echter het bedrag van de belastingvermindering invullen waarop u dat jaar recht hebt. U berekent dit bedrag op het betaalde bedrag (btw inbegrepen). Dit berekende bedrag bedraagt 40 % van het betaalde bedrag met een maximum van 2 770 euro per woning. De berekening is eenvoudig: u deelt het betaalde bedrag eerst door 100 en vermenigvuldigt het resultaat met 40. Is de uitkomst hoger dan 2 770 dan mag u toch niet meer dan 2 770 euro per woning invullen.
Als u het maximum van 2 770 euro overschrijdt door de installatie van een zonneboiler of van fotovoltaïsche panelen mag u het hogere bedrag invullen, beperkt tot 3 600 euro per woning.

Als uw uitgaven één enkele woning betreffen, moet u uw aandeel in die woning vermelden. Als een koppel samen eigenaar van hun woning is dan zijn ze eigenlijk elk voor de helft eigenaar. Vul dan voor elk 50 procent in (afgekort: pct op het formulier).

Als u een rubriek invult die in aanmerking komt voor een belastingkrediet moet u ook met ja of nee antwoorden op de vraag of u beroepsinkomsten hebt verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op uw andere inkomsten. Bedoeling van die vraag is internationale ambtenaren die wel inkomsten genieten maar geen belasting betalen omdat die inkomsten niet moeten worden aangegeven niet ook nog eens het belastingkrediet te laten genieten. Als u geen internationale ambtenaar bent dan kruist u gewoon “neen” aan.

rik


Jef Wellens - (17/02/2010 - 14:45)


Rik, antwoord = JA.

Voor het belastingkrediet is enkel vereist dat de energiebesparende uitgave werd betaald in in (2009), 2010, 2011 of 2012. De wet stelt niet dat het belastingkrediet enkel voor die jaren geldt:

Art. 156bis WIB92


"Het deel van de in de artikelen 145/1 tot 156 bedoelde verminderingen dat geen aanleiding geeft tot een daadwerkelijke vermindering van de belasting die verschuldigd is na toepassing van artikel 156, wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in de mate dat het betrekking heeft op :

1° de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen 145/21 tot 145/23;

2° de in de belastbare tijdperken 2009 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in artikel 145/24, § 1, eerste lid, 5°, en het overeenkomstig artikel 145/24, § 1, vijfde lid, overgedragen overschot van de vermindering betreffende die uitgaven;

3° de in de belastbare tijdperken 2010 tot 2012 werkelijk betaalde energiebesparende uitgaven bedoeld in artikel 145/24, § 1, eerste lid, 1°, 4°, 6° en 7°, en het overeenkomstig artikel 145/24, § 1, vijfde lid, overgedragen overschot van de vermindering betreffende die uitgaven.
..."lucvt - (21/02/2010 - 23:53)


Beste Rik en Jef

Bij de intrede van het belastingkrediet voor de isolatiewerken, opperde Minister Reynders aanvankelijk dat het belastingkrediet enkel kon worden opgenomen in het aanslagjaar van het betreffende jaar van betaling.

Stel dat je in 2009 betalingen deed voor isolatie van de zolder en voor zonnepanelen, ter waarde van 20000 euro. Je inkomsten van 2009 blijken hoog genoeg te zijn om de 40%-vermindering in AJ 2010 volledig te bekomen. Maar in aanslagjaar 2011 rekende je (door pensionering, 50%arbeid...) op het voordeel van het krediet.

Volgens het toenmalig antwoord van de Minister kon je enkel voor aanslagjaar 2010 het belastingkrediet op de isolatie genieten. In Aj 2011 verviel dit recht op het krediet.
De overdracht naar de 3 volgende aanslagjaren gold toen enkel voor de belastingvermindering van 40%, maar niet voor het belastingkrediet!

Inmiddels schijnen de regels over het belastingkrediet ten goede te zijn veranderd. Je zou er als belastingplichtige of -ambtenaar de moed bij verliezen. De opgedane kennis dient tegenwoordig constant bijgewerkt te worden. Ik vermoed dat de vraag van Rik dan ook kaderde vanuit diezelfde bezorgdheid.


Jef Wellens - (22/02/2010 - 09:00)


@lucvt

Klopt. Probleem lag niet zozeer bij de wetgever. Die is altijd uitgegaan van een belastingkrediet voor overgedragen verminderingen. Probleem lag bij de minister (of zijn administratie?), die er een andere interpretatie op nahield.

Ik schreef hierover eerder al het volgende (uittreksel monKEY):
"
Aanvankelijk was de minister van Financiën van mening dat het belastingkrediet uitsluitend geldt voor het jaar waarin de isolatiewerken zijn betaald en dat een eventuele overgedragen belastingvermindering geen recht kan geven op het belastingkrediet (PV 13759 dd. 17.06.2009). Dit is in tegenspraak met de memorie bij de Herstelwet (zie "Minister spreekt memorie tegen", Fiscale Actualiteit, 2009, 25/5). Om alle misverstanden hieromtrent te vermijden stelden de minister en zijn administratie hun standpunt bij: overgedragen verminderingen komen ook in aanmerking voor het belastingkrediet (PV 602 dd. 24.07.2009). Dit principe werd vervolgens door art. 124 Programmawet dd. 23.12.2009 uitdrukkelijk in het WIB ingeschreven
".

eind goed al goed...

gratis bronnen www.monKEY.be


Hendrik De Corte - (03/04/2010 - 18:22)


GRIET


Alleen “geothermische” warmtepompen komen in aanmerking voor de belastingkorting, tenzij de warmtepomp wordt geplaatst als vervanging van een bestaande stookketel. Geothermische warmtepompen zijn warmtepompen die de grond of water als warmtebron gebruiken. Als vervanging van een stookketel komen dus ook luchtsystemen in aanmerking voor de belastingkorting. Luchtsystemen (aerothermische warmtepompen) zijn de goedkoopste omdat er niet moet worden geboord of gegraven . Maar hun rendement is wel kleiner dan dat van geothermische warmtepompen.

Er bestaat inderdaad verwarrring, maar het volstaat om de wet (juist) te lezen. De wet stelt dat volgende investeringen recht geven recht op een vermindering van de personenbelasting
1. het vervangen van een bestaande stookketel door een condenserende ketel, een warmtepomp, een stookketel op hout of een microwarmtekrachtkoppeling;
2. de plaatsing van een geothermische warmtepomp;


rik


Hendrik De Corte - (06/04/2010 - 18:02)


Aan Eric

Kan je op je belastingsaangifte 2010 nog facturen inbrengen voor energiebesparende maatregelen die je al in 2008 heb betaald?

Nee, dat kan niet. Maar u kunt wel nog een bezwaar indienen tegen het aanslagbiljet 2009 (inkomsten 2008) binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet 2009.
Op het aanslagbiljet zelf staat duidelijk vermeld wat het bezwaarschrift dient te bevatten. Geef als reden dat u de energiebesparende uitgave vergat aan te geven. Vermeld de toe te voegen code en het bedrag en voeg de bewijzen toe, net zoals u zou doen in een normale aangifte.
Opgelet:
- voor uitgaven in 2008 bedroeg de maximum belastingkorting 2 650 euro (3 440 euro bij installatie zonnepanelen);
- op het aangifteformulier 2009 moest men het bedrag van de belastingvermindering vermelden en niet het totale bedrag van de werken (ingeval van werken aan 1 woning moet men in de aangifte 2010 het betaalde bedrag vermelden)
- indien u als getrouwde of wettelijk samenwonende wordt belast, moet u voor uitgaven tot eind 2008 het bedrag van de vermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar is. De meeste koppels zijn samen eigenaar van hun woning, dus eigenlijk zijn ze elk voor de helft eigenaar. Elke partner vult dan de helft in van het bedrag van de belastingvermindering.

groeten
rik


Eric - (04/04/2010 - 19:10)


Beste
Nog een andere vraag. Heb in 2008 zonnepanelen geplaatst (en toen ook voorschotfactuur betaald). Het saldo werd betaald in 2009. In 2009 heb ik verder nog dakisolatie laten uitvoeren en een nieuwe condensatieketel laten plaatsen.
Ik begrijp dat ik de aftrek voor de zonnepanelen kan spreiden over de volgende drie jaar, is dit ook het geval voor de isolatiewerken en de condensatieketel? Zo ja moet ik dan om hiervoor in aanmerking te komen in mijn aangifte een deel van alle werken reeds aftrekken? Kan ik mijn af te trekken bedrag optimaliseren (door de aftrek van de zonnepanelen zoveel mogelijk te spreiden om zo het maximaal aftrekbare bedrag te verhogen)?
Eric


Eric - (04/04/2010 - 19:02)


Beste
Heb in 2008 energiebesparende uitgaven (beglazing) gedaan, maar heb deze door omstandigheden niet in mijn aangifte vermeld.
Kan ik deze dit jaar alsnog in mijn aangifte opnemen of is het nog mogelijk een aanpassing van mijn vorige aangifte aan te vragen?
Eric


Jef Wellens - (23/04/2010 - 08:39)


Dag Pascal,

Ik ga ervan uit dat jouw woning op het ogenblik van de vervanging van de ramen al meer dan vijf jaar als woning wordt gebruikt (niet noodzakelijk door jezelf). In dat geval kan de vermindering inderdaad worden gespreid over vier jaar.
Je betaalt in 2010 dus 22.000 euro voor de plaatsing van dubbele beglazing. Dat bedrag zal door de aannemer worden bevestigd op een fiscaal attest en zal recht geven op een vermindering van 40% (= 8800 euro). De maximale vermindering bedraagt voor aj. 2011 (uitgaven van 2010) echter 2770 euro. De over te dragen vermindering bedraagt bijgevolg 6030 euro. Ik neem aan dat je in 2010 energiebesparende investeringen zal doen in slechts één woning. In dat geval moet je in de aangifte van 2011 enkel de UITGAVE van 22.000 euro aangeven. De vermindering van 2770 euro zal je dan automatisch worden toegekend in het aanslagbiljet voor aj. 2011 en dat aanslagbiljet zal ook de over te dragen vermindering van 6030 euro vermelden. Het is nog een beetje koffiedikkijken wat de aangifte van 2012 betreft, maar naar alle waarschijnlijkheid zal je dan de overgedragen vermindering zelf moeten invullen in de aangiftes van 2012, 2013 e.v. Eén ding is zeker, je zal de uitgave van 22.000 euro niet zelf moeten splitsen over de verschillende aangiftes.
De werkwijze is identiek indien de belastingvermindering (gedeeltelijk)wordt omgezet in een belastingkrediet (omdat je geen of te weining belasting betaalt om de volledige vermindering aan te kunnen rekenen).


Johan - (24/04/2010 - 12:02)


Beste Rik en Jef,

Ik heb in 2009 slechts drie maanden geld verdient dat aan belastingen onderhevig is (daarvoor had ik bursaal statuut). Omwille daarvan wordt bij ons het huwelijksquotiënt toegepast.
In 2008-2009 hebben we ook gebouwd en hebben hiervoor een lening aangegaan. Bovendien hebben we in 2009 de betaling doorgevoerd van hoogrendementsbeglazing (investering hoger dan maximum aftrekbare). Nadien zijn we getrouwd (ervoor woonden we al wel wettelijk samen) en is het huis en grond mee in de gemeenschap gestoken (huwelijkscontract).
Omwille van de aftrek voor onze hypothecair krediet (woonbonus) is er op mijn deel echter geen extra aftrek meer mogelijk (voor energiebesparende maatregelen).
Nu vraag ik me af of er een mogelijkheid is om wel van deze aftrek te genieten, via de premie voor niet-belastingbetalers, of door de aftrek van max 2770 enkel op naam van mijn vrouw te zetten (mag hiervoor bijvoorbeeld het percentage eigenaar van de woning afwijken van 50%?).

Alvast bedankt voor de info,

Johan Bresseleers


Hendrik De Corte - (29/04/2010 - 08:12)


Johan en Marleen

Ik denk dat jullie een en ander met elkaar verwarren.

Wanneer een gemeenschappelijke belastingaanslag wordt gevestigd, zal de fiscus de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen voor eigenaars verdelen in verhouding tot het belastbaar inkomen van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden ondergaan een gemeenschappelijke aanslag:
• vanaf het inkomstenjaar dat volgt op het jaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning;
• bij een scheiding dient in het jaar van de feitelijke scheiding nog een gemeenschappelijke aanslag ingevuld te worden;
• bij overlijden kan de belastingplichtige kiezen om in het jaar van het overlijden al dan niet een gemeenschappelijke aanslag in te dienen.

Het speelt mijns geen rol dat de woning eigendom is van uw partner (Jef zal mij tegenspreken als ik het verkeerd voor heb).

De belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen staat los van de aftrek enige woning voor de hypothecaire lening (woonbonus). Het ene sluit dus het andere niet uit.

De premie voor niet belastingbetalers was uitsluitend voor bestaande woningen (en voor Johan ging het klaarblijkelijk over nieuwbouw).
Door de uitbreiding van het belastingkrediet is deze Vlaamse premie overbodig geworden voor uitgaven vanaf 2010. De premie voor niet belastingbetalers wordt daarom niet meer toegekend zolang het systeem van het federale belastingkrediet bestaat (voorlopig is dat tot eind 2012).
Daarop bestaat één uitzondering: wie zijn betalingen gespreid heeft over 2009 en 2010 kan in 2010 nog een premie voor niet-belastingbetalers aanvragen.

Voor Marleen: het speelt (voor gehuwden en wettelijke samenwoners) geen rol wie van beide partners de facturen betaald heeft.

RIK


Gilbert - (07/05/2010 - 16:01)


Hoe wordt het bedrag van EUR 2.770,00 verdeeld tussen de wettelijk samenwonenden gedurende het eerste jaar samenwonen?
Is dit EUR 2.770,00 gedeeld door 2 of is dit naar rato van de belastbare inkomsten?


Ellen - (11/06/2010 - 18:04)

Wij zijn samen eigenaar van een woning. Maar we wonen nog niet samen, onze domicilie is nog thuis. Hoe zit het dan met energiebesparende maatregelen die werden uitgevoerd aan onze woning maar wel via een gemeenschappelijke rekening worden betaald? Kunnen wij deze dan elk apart ingeven?

Bart - (13/06/2010 - 09:29)


Ik start volgend jaar aan mijn doctoraat met een studiebeurs die niet belast wordt. Mijn vriendin is kleuterleidster en heeft dus wel een belastbaar inkomen. Is het dan het voordeligste om wettelijk samen te wonen? Momenteel wonen we officieel beiden nog thuis, maar ik woon eigenlijk al enkele jaren bij mijn vriendin en haar ouders. Kan je ook wettelijk samenwonen bij haar ouders, of moet je hier een afzonderlijk adres voor hebben?
alvast bedankt


Marisa - (13/06/2010 - 11:56)


Beste,

kan iemand mij helpen met volgende vraag over het al dan niet ingeven van een huis uit erfenis.

Ik huur een woning en heb sinds vorig jaar het huis van mijn ouders samen met mijn zus geërfd (mede eigendom). Moet ik de helft van het KI ingeven en zo ja in welk vak? Het huis wordt niet verhuurd en staat momenteel te koop.

Het al dan niet ingeven scheelt bijna 300 euro als ik de berekingsmodule van tax on web moet geloven!

alvast bedankt!


marc - (16/06/2010 - 10:21)

het KI aangeven onder code 1100 (2100) indien je voordeel kan doen (bvb aftrek van intresten) indien geen aftrek niets aangeven. KI-zelfbewoond is vrijgesteld gezien de niet-zelfbewoning een sociale of beroepsreden heeft.

ann morissens - (16/06/2010 - 17:02)


Beste,

Bij het invullen van de aangifte komen we erachter dat we ondanks het feit dat we sinds november 2009 wettelijk samenwonend zijn, onze aangifte apart moeten invullen en als alleenstaande zullen behandeld worden. We hebben echter een aantal energiesbesparende maatregelen uitgevoerd aan onze net aangekochte woning en die factuur (6000 euro) is niet van de gemeenschappelijke rekening betaald, mijn partner heeft een ander item betaald (niet energiebesparend) in de belastinggids kon ik lezen dat dit een probleem kan vormen voor feitelijk samenwonenden, dat de andere partner zijn deel niet kan aftrekken. Een telefoontje naar de belastingdienst leert me wel dat het er sterk op lijkt dat ik alleen het deel kan inbrengen....maw dat we toch wel 1200 euro gaan verliezen en dat terwijl we wettelijk samenwonend waren en dus de rekening van waar het geld afkomstig is geen rol mag spelen.Advies van de belastingdienst is het elk voor de helft inbrengen (we zijn ook elk 50% eigenaar van het huis) en als ze het niet aanvaarden het overleggen met de controledienst. Een andere bron raadde me dit af, enkel ik aangeven en de rest overbrengen naar het volgende jaar....maar dit jaar willen we dubbele ramen plaatsen waarmee we het max. zeker gaan overschrijden.
Ik vind dit een jammerlijk addertje onder het gras, omdat de betaling nog in december uitgevoerd moest zijn, heb ik me niet beziggehouden met het lezen van websites en het overmaken van geld naar de gemeenschappelijke rekening.......met een duur kostenplaatje tot gevolg. De factuur staat zelfs niet eens op mijn naam. Er zijn ongetwijfeld meer mensen in deze situatie. Wat adviseert u ons?
We hebben hetzelfde probleem met onze giften voor artsen zonder grenzen, we hebben geopteerd voor een gezamenlijk attest opnieuw ervan uitgaand dat we als wettelijk samenwonend zouden worden behandeld.
Met vriendelijke groeten,
Ann Morissens
entaar


Jef Wellens - (17/06/2010 - 11:53)


@ Ellen

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven vereist niet dat je de woning bewoont. jullie hebben dus ook recht op de vermindering voor jullie woning. Aangezien de facturen werden betaald van een gemeenschappelijke rekening wordt verondersteld dat betaald werd volgens ieders eigendomsaandeel in de woning. Dus als jullie ieder voor de helft eigenaar zijn, brengt ieder de helft van de betaling in de eigen aangifte in (ook eigendomspercentage in rubriek G van vak IX vermelden).

Wij zijn samen eigenaar van een woning. Maar we wonen nog niet samen, onze domicilie is nog thuis. Hoe zit het dan met energiebesparende maatregelen die werden uitgevoerd aan onze woning maar wel via een gemeenschappelijke rekening worden betaald? Kunnen wij deze dan elk apart ingeven?


Jef Wellens - (17/06/2010 - 12:03)


@ Bart

Jij hebt geen belastbaar inkomen, je vriendin wel. In dat geval (eenverdienergezin) is het inderdaad fiscaal voordeliger om als wettelijk samenwonenden (= gemeenschappelijk) te worden belast. Dan geniet je het voordeel van het huwelijksquotiënt. Kan een jaarlijkse belastingbesparing opleveren van enkele 1000den euro.
Je wordt pas gemeenschappelijk belast voor het eerste volledige jaar van wettelijke samenwoning. Dus als je nu de verklaring van de wettelijke samenwoning aflegt (2010), zal je pas op de inkomsten van 2011 gemeenschappelijk worden belast. heb je dan je doctoraatsbeurs nog?
Volgens mij kan je perfect wettelijk samenwonen met je vriendin in de woning van haar ouders. Net zoals je als gehuwd koppel nog bij pa en ma kan vertoeven.

P.S. ik zie wel geen verband tussen je vraag en dit topic. Jouw topic komt hier aan bod: http://www.taxtalk.be/nl/2007/06/26/tip-aangifte-2007-samenwonen-a-la-carte, waar gelijkaardige vragen door collega doctorandi zijn gesteld.


Ik start volgend jaar aan mijn doctoraat met een studiebeurs die niet belast wordt. Mijn vriendin is kleuterleidster en heeft dus wel een belastbaar inkomen. Is het dan het voordeligste om wettelijk samen te wonen? Momenteel wonen we officieel beiden nog thuis, maar ik woon eigenlijk al enkele jaren bij mijn vriendin en haar ouders. Kan je ook wettelijk samenwonen bij haar ouders, of moet je hier een afzonderlijk adres voor hebben?
alvast bedanktJef Wellens - (17/06/2010 - 12:23)


@ Ann

Het officiële standpunt van de minister van financiën (en zijn administratie) stelt inderdaad dat personen die alleen worden belast (zoals u nog wordt belast voor het jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning), de belastingvermindering genieten voor de uitgaven die ze zelf hebben betaald, beperkt tot het maximumbedrag van de vermindering (2770 of 3600 euro, naargelang van de uitgave) x eigendomsaandeel in de woning. Dus als u de factuur van 6.000 euro volledig betaalde in 2009 verkrijgt u een vermindering van 2.400 euro beperkt tot 1.385 euro (2.770 x 50%). Gesteld dat u eigenaar bent voor de helft van de woning. Het saldo van 1.015 euro kunt u dan overdragen naar de aangifte van 2011. Daar zal ze voorrang krijgen op de vermindering die u krijgt voor de uitgaven betaald 2010. Dus, op voorwaarde dat uw woning al minstens vijf jaar in gebruik was op het ogenblik dat de energiebesparende werken zijn gestart (in 2009), zult u de volledige vermindering van 2.400 euro genieten, zij het gespreid over twee jaar. Uw vriend heeft geen recht op de vermindering; hij betaalde de factuur niet. Doorslaggevend is 'wie betaalde', ongeacht van wie de naam op de factuur vermeld staat. In de gemeenschappelijke aangifte van 2011 zal het overgedragen bedrag van de vermindering van 1.015 euro echter wel worden verdeeld over u en uw vriend, volgens ieders aandeel in het totale belastbare inkomen.


Matthias - (23/06/2010 - 21:55)


Beste,
Mijn woning is ouder dan 5 jaar en ik ben gehuwd
Ik zal dit jaar alle ramen vervangen door hoogrendementsbeglazing. Als ik het goed voor heb, zal ik van mijn aannemer een attest krijgen voor die belastingsvermindering van 40% voor max. 4 jaar. Onder welke rubriek moet ik dit volgend jaar inbrengen op mijn belastingsaangifte?
Kan ik dit cumuleren met eventueel de aanschaf van zonnepanelen in 2010?


Jef Wellens - (24/06/2010 - 15:05)


Matthias, de aannemer zal u eenmalig een factuur en een fiscaal attest (voor belastingvermindering dubbel glas) uitreiken. U geeft het volledige in 2010 betaalde bedrag voor de dubbele beglazing dan aan in code 1341 van vak IX van de aangifte 2011. De fiscus zal dan zelf de belastingvermindering voor dat jaar (max. 2770 euro) berekenen en ook het eventuele over te dragen bedrag van de vermindering (bedrag > 2770 euro) naar de aangiftes van 2012, 2013 en 2014. Dat over te dragen bedrag wordt afgedrukt op het aanslagbiljet. U moet het dan zelf vermelden in de aangifte van volgend jaar.
De vermindering voor dubbel glas is cumuleerbaar met de vermindering voor zonnepanelen, maar je kan maar max. 3600 euro vermindering per jaar genieten (max. geldt voor zonnepanelen en dubbel glas samen). Het overschot van de vermindering, zowel voor dubbel glas als voor zonnepanelen, is dan overdraagbaar.


Katelijne De Smet - (05/08/2010 - 17:30)


Jef,

Mijn leveranciers van zonnepanelen wil voor mijn installatie ter waarde van € 18.000,00 op mijn nieuwbouwwoning 1 integrale factuur + fiscaal attest maken in 2010. Volstaat de spreiding van de betaling van deze factuur (met akkoord van de leverancier) over 2010 (€ 9000,00) en 2011 (€ 9.000,00) om fiscaal 2 keer de fiscale aftrek te doen i.c. in aanslagjaar 2011 en aanslagjaar 2012 of moet de facturatie met bijhorend fiscaal attest ook gespreid worden over die 2 jaren?

Katelijne


Jef Wellens - (10/08/2010 - 14:47)


Katelijne,

Fiscaal telt enkel de spreiding van de betaling. Dus betaald in 2010 én 2011 geeft recht op vermindering voor aj. 2011 én 2012 (dat laatste jaar op voorwaarde dat de vermindering voor betalingen vanaf 2011 behouden blijft). Ongeacht het aantal facturen. In de praktijk wordt wel vaak gewerkt met een voorschotfactuur en een saldofactuur. Maar twee facturen zijn fiscaal geen vereiste.


robrecht - (12/07/2010 - 11:27)


concrete vraag ivm energiebesparende maatregelen:
onze situatie :07/2009 wettelijk samenwonend, dus dit jaar nog aparte aanslag, vorig jaar nieuwbouwwoning gekocht, energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd én gefactureerd in 2009 (glas vloer muurisolatie) attesten ontvangen van aannemers. We zijn elk voor 50% eigenaar van de woning, de facturen werden betaald van de gemeenschappellijke rekening (via hypothecair krediet).
wie moet nu de aftrekpost invullen? bij elke partner het volledige bedrag (40%) van de werken of moeten we best alles bij 1 partner zetten?of het maximum bedrag (40% van de werken)50/50 opsplitsen bij elk van ons?

maw heeft mijn partner ook recht op de belastingsaftrek?
alvast bedankt,

vriendelijke groeten,


Jef Wellens - (13/07/2010 - 12:05)


Robrecht,

Ieder van jullie geeft, elk apart in de eigen belastingbrief, 50% van de totale investering aan in rubriek G.1.b van vak IX van de aangifte. Let op, geen 50% van de vermindering (40%), maar wel 50% van de totaal in 2009 betaalde energiebesparende uitgaven aangeven. Aangezien jullie betaalden van een gemeenschappelijke rekening, worden jullie verondersteld ieder de helft van de uitgave te hebben gedaan. Ongeacht wie al dan niet op de factuur wordt vermeld.
In rubriek G.1.a van vak IX moet ieder op zijn/haar brief bovendien 50% vermelden als 'aandeel in de woning'. Ieder is immers voor de helft eigenaar.
Dit in de veronderstelling dat jullie energiebesparende uitgaven deden voor slechts één woning in 2009.
Zie ook 'wie betaalt?'.


Bart - (14/07/2010 - 07:57)


Beste,

Mijn project uit te voeren in 2010 :

* plaatsing van veranda in dubbelglas - factuur gedeelte (dubbel glas - isolatie) fiscaal in te brengen = 34869 €

* plaatsing van zonnepanelen - factuur fiscaal in te brengen = 7413 €

Als de factuur van de veranda gesplitst wordt in : factuur 2010 = 27944 € / factuur 2011 = 6925 €


Belastingsaangifte 2011 / inkomsten 2010 : rubriek 1340-18 = 7413 € en 1341-17 = 27944 € -----> overdracht naar volgende 3 jaren : 1340 = 5338 € en 1341 = 21019

Belastingsaangifte 2012 / inkomsten 2011 : rubriek 1341-17 = 6925 € -----> overdracht naar volgende 3 jaren nl. aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014


Belastingsvermindering :


Aanslagjaar Inkomsten jaar Veranda Zonnepanelen
2011 2010 2770 € 830 €
2012 2011 2770 € 830 €
2013 2012 2770 € 830 €
2014 2013 2770 € 475,2 €
2015 2014 2770 € -------

Kan ik op deze wijze alles inbrengen of is dit niet correct ? Factuur veranda splitsen, is dit nog toegelaten ? Zijn er nog zaken waarop ik dien te letten ?

Groeten,

Bart


Jef Wellens - (15/07/2010 - 09:56)


Dag Bart,

Jouw scenario klopt. 't Komt erop neer dat de investering in 2011 pas vermindering zal opleveren in aj. 2015, na de uitputting van de overdrachtregeling voor de investeringen van 2010.
Met die grensbedragen (van 2770 en 830 euro) laat je in theorie wel een vermindering van 98 euro liggen, maar in de praktijk zal je ook die genieten wegens de indexatie van de grensbedragen (vanaf aj. 2012).
Niets belet dat je de investering in de veranda gespreid betaalt in 2010 en 2011 (overeen te komen met de aannemer). Let op, de factuurdatum is niet bepalend, wel de betaaldatum. Enige risico is mogelijk dat de wetgever om budgettaire redenen de overdrachtregeling wel eens opnieuw zou kunnen afschaffen of inperken voor betalingen vanaf 2011. Maar dat is op dit ogenblik koffiedikkijken. Het mag je niet beletten de betaling te spreiden. Indien je de betaling niet spreidt, loop je die laatste vermindering van 2770 euro sowieso mis.
Uiteraard gaat jouw scenario maar op als de woning al minstens 5 jaar wordt gebruikt als woning. Anders geen overdrachtregeling.
Nog één detail: in de toekomst ga je (wellicht) geen uitgavebedragen overdragen, maar wel de verminderingsbedragen voor die uitgaven.


Vanduffel - (28/08/2010 - 14:57)


We willen graag zonnepanelen en hoog rendementsglas laten plaatsen,
Zonnepanelen kostprijs 14.000 en glas 15.000
We betalen ook maar 2273€ belastingen. is het het beste dit jaar de panelen en volgens jaar de ramen te facturen? hoe zit dat met het verschil tussen belastingkrediet en vermindering?
Of kunnen we beide dit jaar doen?Wat is het beste om van de 40% premies te kunnen genieten?


Katelijne De Smet - (23/09/2010 - 13:22)


Jef,
Ik kom nog even terug op mijn vraag dd. 05.08.2010 en jouw antwoord dd. 10.08.2010 betreffende de gespreide betaling van zonnepanelen op een nieuwbouw met het oog op gespreide fiscale aftrek.

Aangezien fiscaal enkel de betaling geldt, concludeer ik dat de "omgekeerde redenering" dus ook opgaat, m.a.w. betaling van het voorschot in 2010 en betaling van het saldo in 2011 van de integrale factuur die gedateerd is op het tijdstip van de effectieve installatie in 2011 (1 fiscaal attest voor het integrale factuurbedrag in 2011) geven recht op aftrek in de aangifte over de inkomsten van 2010 ten belope van het in 2010 betaalde voorschot en in de aangifte over de inkomsten van 2011 ten belope van het in 2011 betaalde saldo.
Klopt dit?

Mvg,

Katelijne


Jef Wellens - (03/09/2010 - 14:21)


Ik ga er van uit dat je woning al langer dan vijf jaar wordt gebruikt als woning, zoniet levert een investering in 2010 in dubbele beglazing geen vermindering (meer) op.
In de wetenschap dat je (vóór verrekening van de bedrijfsvoorheffing) maar 2273 euro belasting verschuldigd bent (is dit voor de inkomsten van 2010 ook nog zo?), betaal je best eerst de dubbele beglazing.
Stel, je betaalt eerst de zonnepanelen, dus in 2010 betaal je 14.000 euro. In dat geval geniet je een effectieve belastingbesparing van 2273 euro.
Verklaring: 14.000 x 40% = 5600 euro belastingvermindering waarvan 3600 euro wordt toegekend voor aj. 2011 en 2000 euro vermindering wordt overgedragen naar aj. 2012. Die 3600 euro kan slechts worden verrekend met de verschuldigde belasting (2273 euro). Het saldo is NIET omzetbaar in een belastingkrediet. Gaat dus fiscaal verloren voor aj. 2011: 3600 - 2273 = 1327 euro.
Stel, je betaalt eerst de dubbele beglazing, dus in 2010 betaal je 15.000 euro. In dat geval geniet je een effectieve belastingbesparing van 2770 euro. Verklaring: 15.000 x 40% = 6000 euro belastingvermindering waarvan 2770 euro wordt toegekend voor aj. 2011 en 3230 euro wordt overgedragen naar aj. 2012 en 2013. Die 2770 euro wordt verrekend met de verschuldigde belasting (2273 euro). het saldo wordt in dit geval WEL omgezet in een belastingkrediet. Je geniet dan een effectieve belastingvermindering van 2273 euro + een belastingkrediet (door de overheid 'gesubsidieerd' bedrag) van 497 euro. Dus 497 euro belastingbesparing meer.
Natuurlijk, als er in de toekomst om budgettaire redenen zou worden gesnoeid in de verminderingen voor energiebesparing, lijkt mij dat de zonnepanelen het eerst aan de beurt zullen zijn. Dus in die zin stel je dergelijke investering misschien best niet al te lang uit...


Jan Willems - (16/09/2010 - 18:56)


Geachte Heer Wellens,
Beste Jef,

Heel erg bedankt voor de duidelijke uitleg (uw antwoord 14/09).

Vriendelijke groeten,

Jan & Ann Marie


Hendrik De Corte - (19/09/2010 - 08:31)


Jef

Bedankt, misverstand opgelost.

Er zullen dus twee fiscale bijlages bij de factuur moeten gevoegd worden als men een groene lening wil afsluiten behalve:
- als in 2010 of 2011 een groene lening wordt aangegaan voor de financiering van energiebesparende uitgaven (andere dan zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp) in een woning die bij de aanvang van de energiebesparende werken nog geen vijf jaar in gebruik is genomen;
- als in 2011 een groene lening wordt aangegaan voor de financiering van muurisolatie en vloerisolatie.

In beide gevallen volstaat de bijlage voor de groene lening gezien de werken niet (meer) in aanmerking komen voor de belastingvermindering.

groeten
rik


fre - (04/09/2010 - 00:42)


Beste Jef en Rik

We plaatsen dit jaar zonnepanelen factuur 10.000,
en begin volgend jaar nieuwe ramen factuur 10.800 euro.
Hoe doen we beste fiscaal voordeel? We kunnen een voorschotfactuur
van de ramen dit jaar betalen hoeveel is het beste?
Ons huis is 50 jaar, wij zijn getrouwd.

groeten


Jan Willems - (04/09/2010 - 14:04)


Hallo,

In het voorjaar van 2011 zouden wij een veranda laten plaatsen die qua beglazing en (vloer)isolatie perfect tegemoet komt aan de gestelde normen voor de huidige fiscale aftrekmogelijkheden (woning > 5 jaar, geregistreerde aannemer, enz …).

De totale aftrekbare investering bedraagt 52.000 euro. Graag had ik vernomen of mijn hiernavolgende interpretatie en berekening van de huidige fiscale aftrekmogelijkheden correct is.

Een eerste factuur ten bedrage van 27.700 euro zouden wij betalen in de maand december 2010.

Dit zou mijns inziens moeten resulteren in een aftrekbaarheid van 6.925 euro in de aanslagjaren 2011, 2012, 2013 en 2014 (respectievelijk inkomsten 2010, 2011, 2012 en 2013).

De resterende factuur ad 24.300 euro zouden wij betalen bij het beëindigen van de werken (medio 2011). Deze tweede factuur zou ik fiscaal kunnen indienen in 2012 en spreiden over de inkomstenjaren 2011, 2012, 2013 en 2014 … Omdat echter onze aftrekmogelijkheden inzake inkomsten 2011, 2012 en 2013 al maximaal benut zijn via aangifte van de eerste factuur … leidt dit, voor zover ik juist ben in mijn redenering, in 2011, 2012 en 2013 tot GEEN extra belastingsvermindering (die hebben we immers maximaal benut met onze eerste factuur) …

Echter … de 'fiscale spreiding' van de eerste factuur loopt slechts tot het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013), terwijl (mijns inziens) de spreiding van de tweede factuur loopt tot aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014).
M.a.w. voor wat betreft het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) zouden wij, denk ik, in kader van de tweede factuur, de 'restwaarde' verbonden aan het vierde spreidingsjaar van de tweede factuur' wel nog kunnen inbrengen als aftrekpost in het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014).

Mijn berekening voor die restwaarde van "het vierde spreidingsjaar", gekoppeld aan de tweede factuur is a.v. : bedrag tweede factuur (24.370 euro) minus de maximale aftrekbaarheid van de drie eerstvolgende jaren (3x 6.925 euro) … blijft voor het 4de jaar van de tweede factuur nog een restwaarde over van 3.595 euro …

Als we die 3.595 euro in 2015 nog kunnen/mogen ingeven als 'fiscaal aftrekbare restwaarde' van die tweede factuur, dan zouden we hiermee in 2014 nog 1.438 euro (40%) extra kunnen besparen … Nog altijd voldoende om die mogelijkheid te benutten …

Graag hadden wij vernomen of onze redenering overeenstemt met datgene wat de huidig fiscale wetgeving aan mogelijkheden biedt.

Indien hierop positief kan worden geantwoord, hadden we graag vernomen welke de meest aangewezen manier is om het 'project' fiscaal in te leiden :

01. als één project met een voorschotfactuur (betaald in 2010) en een restfactuur (betaald in 2011);
02. als twee afzonderlijke projecten die op mekaar aansluiten, met twee 'aparte' facturen, één voor deelproject A (betaald in 2010) en één voor deelproject B (betaald in 2011).

Wij kijken met belangstelling uit naar alle reacties en/of adviezen.

Alvast bedankt. Vriendelijke groeten,

Jan Willems & Ann Marie De Koster


Jef Wellens - (14/09/2010 - 14:50)


Fre,

Je betaalt in 2010 dus 10.000 euro voor de zonnepanelen. Die geven recht op een belastingvermindering van 4000 euro waarvan je voor 2010 3600 euro wordt toegekend en 400 euro voor 2011 (die 400 euro kun je overdragen).
Het heeft dus geen zin om in 2010 ook al een betaling te doen voor dubbele beglazing (ramen). Mag altijd, maar die betaling brengt je voor 2010 fiscaal toch geen extra voordeel op. Pas vanaf 2011.


Jef Wellens - (14/09/2010 - 15:11)


Jan,

Ik kan je redenering grotendeels volgen en ook beamen. Alleen de becijfering van jouw 'aftrekbare restwaarde' van 3595 euro klopt niet.
Je maakt het eigenlijk wat te moeilijk. Het fiscaal voordeel betreft bovendien geen aftrek maar een rechtstreekse belastingvermindering.
Je investeert 52.500 euro in bouw veranda. Bedenking: mogelijk komt niet de hele investering in aanmerking voor belastingvermindering, enkel de betaling voor dubbele beglazing. Zie ook parlementaire vraag nr. 443 van 30 april 2009.
Je betaalt 27.700 euro in 2010. De belastingvermindering bedraagt 40% van de investering, dus 11.080 euro (gesteld dat de volledige investering 'dubbele beglazing' betreft). Die vermindering wordt gespreid toegekend. De spreiding ziet er, zonder rekening te houden met een (zekere) indexatie van het maximumbedrag vermindering van 2770 euro, als volgt uit: 2770 euro voor aj. 2011, 2770 euro voor aj. 2012, 2770 euro voor aj. 2013 en 2770 euro voor aj. 2014. Dus totale vermindering 11.800 euro.
De betaling van het saldo in 2011 van 24.300 euro geeft recht op een vermindering van 9720 euro (40%). Die wordt dan als volgt toegekend:
0 euro voor aj. 2012 (grensbedrag van 2770 euro is reeds bereikt met eerste factuur), 0 euro voor aj. 2013, 0 euro voor aj. 2014 én 2770 euro voor aj. 2015 (dat jaar is er voor de eerste en meteen ook de laatste maal ruimte voor de tweede factuur). Dus die tweede betaling levert een fiscaal voordeel op van 2770 euro (in feite meer, wegens indexatie).
Als je alles in 2010 betaalt, verlies je wel één keer 2770 euro. Dus best een deel betalen in 2011 (indien mogelijk ook nog in 2012, dan win je nog een jaartje). Of dat nu in de vorm van twee projecten of twee facturen gebeurt, speelt geen rol.


Björn - (16/09/2010 - 21:32)


Beste,

Ik vermoed dat het reeds duidelelijk aan bod kwam, maar kan het toch niet echt vinden...
Met betrekking tot het plaatsen van zonnepanelen.
Mijn woning is officieel op 01/12/10 vijf jaar oud. Dit werd me zo ook bevestigd bij navraag bij de belastingen.
Is het dan een probleem als ik reeds facturen heb met datum van voor 01/12/10, dewelke ik eveneens betaal voordat mijn woning 5 jaar is.
Of is het fiscaal gezien voldoende dat de installatie effectief na 01/12/10 wordt geplaatst.
Waar kan ik deze wetgeving vinden?

Mvg,

Björn


Hendrik De Corte - (17/09/2010 - 07:50)


De federale overheid zorgt wel eens voor een verrassing. Pas op 21juni 2010 vaardigde de regering een Koninklijk Besluit uit met vaststelling van de voorwaarden waaraan de werken in verband met energiebesparende maatregelen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de groene lening. Het besluit is van toepassing op de het aanslagjaar 2010, dat wil dus zeggen op uitgaven in de loop van 2009!!!
Het Besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 juni, met een erratum op 23 juli 2010.
Het besluit bevat een formule die verplicht moet voorkomen op de factuur of een bijlage.
Een beetje cynisch bepaalt het besluit dat voor uitgaven gedaan voor 28 juni 2010 (dit kunnen echter uiteraard alleen uitgaven in 2009 zijn) de verklaring mag opgenomen worden op een bijlage die achteraf gevoegd wordt bij de factuur.

Er is, tenzij ik het gemist heb, nog geen Koninklijk Besluit over de formule die de factuur moet bevatten voor uitgaven in 2010. Wat zou u de mensen aanraden? De formule nemen die gold voor aanslagjaar 2010 en het cijfer veranderen in 2011?

groeten

rik


Jef Wellens - (17/09/2010 - 08:29)


Bjorn,

Klopt, vraag is al vaker gesteld (en beantwoord).
Voor de overdracht (spreiding) van de belastingvermindering is het vereist dat de woning op het ogenblik dat de energiebesparende werken aanvangen reeds vijf jaar in gebruik genomen is als woning. Factuurdatum en betaaldatum zijn wat dit punt betreft, niet relevant.
Dus bij een installatie NA 1.12.2010, voldoet je woning aan de voorwaarde 'vijf jaar in gebruik'.
Wetgeving: artikel 145/24 WIB92 (vrij te raadplegen in de fiscale databank monKEY.be): "Deze overdracht is enkel van toepassing wanneer de in het eerste lid bedoelde uitgaven betrekking hebben op werken die worden verricht aan een woning waarvan de ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van die werken".Jef Wellens - (17/09/2010 - 09:04)


Hendrik,

blijbaar is er wat verwarring. Het KB van 21 juni 2010 (fiscale clausule groene lening) geldt niet voor aj. 2010 (inkomsten 2009), maar is in werking getreden op 9 januari 2010 (dus aj. 2011).
Het is dus niet zo dat nu nog een aparte bijlage moet worden toegevoegd aan alle facturen van 2009 gefinancierd met groene leningen.

Ik vermoed dat de verwarring wordt veroorzaakt door volgende passage in de verklaring die de aannemer moet opstellen: "zoals dat van toepassing is voor het aanslagjaar 2010".
Bedoeld zijn hier de energiebesparende uitgaven van art. 145/24 WIB92 "zoals dat (artikel) van toepassing is voor aanslagjaar 2010".
De programmawet van 23 december 2009 heeft deze passage toegevoegd in art. 2 herstelwet van 27 maart 2009: "
Er wordt door de Staat een intrestbonificatie van 1,5 pct. toegekend voor elke leningovereenkomst die door een natuurlijke persoon wordt gesloten... en die bestemd is om uitgaven als bedoeld in artikel 145/24, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals dat van toepassing is voor het aanslagjaar 2010 te financieren
."

Die toevoeging is er gekomen opdat nog groene leningen (met intrestbonificatie/belastingvermindering) zouden kunnen worden gesloten tot eind 2011 voor uitgaven die voor aj. 2010 nog wel recht gaven op belastingvermindering maar voor aj. 2011 en 2012 mogelijk niet meer (omdat ze, wegens de precaire budgettaire toestand, wel eens uit de lijst van art. 145/24 WIB92 zouden kunnen worden geschrapt). Zo kun je in 2011 bijvoorbeeld nog een groene lening sluiten voor muur- en vloerisolatie (met intrestbonificatie en vermindering voor de intresten) terwijl die uitgave zelf niet meer in aanmerking zal komen voor belastingvermindering. Aangezien de aannemer dan geen gewone fiscale bijlage bij de factuur van die isolatiewerken meer kan opstellen (geen belastingvermindering), moet nog wel in het kader van de groene lening kunnen worden geattesteerd dat de isolatiewerken aan de gestelde normen voldoen. Vandaar dit KB van 21 juni 2010, specifiek voor de groene lening. Dat KB is in werking getreden op de dag dat de toevoeging "zoals dat van toepassing is voor het aanslagjaar 2010" in art. 2 herstelwet van 27 maart 2009 in werking trad en dat is 9 januari 2010. De specifieke fiscale clausule voor groene lening moet dus vanaf dat tijdstip worden gebruikt en zal uiteraard ook nog gelden t/m aj. 2012 (tenzij 'groene lening' wordt verlengd).
Nu, een en ander heeft wel tot gevolg dat in de praktijk twee fiscale bijlages bij de facturen zullen worden gevoegd, één voor de gewone belastingvermindering en één voor de groene lening.

Hier nog de bronnen:
art. 2 economische herstelwet van 27.03.2009
KB van 21.06.2010
art. 145/24 WIB92 (aj. 2010)


Hendrik De Corte - (19/09/2010 - 09:00)


Jef

En toch nog een vraagje. Voor welke bestaande facturen moet alsnog voor een extra verklaring gezorgd worden?
Artikel 2 van het KB van 21 juni 2010 stelt dat, voor de uitgaven gedaan vanaf de dag waarop art 173 van de programmatwet van 23 december 2009 en voor de dag waarop dit besluit van 21 juni in het staatsblad wordt bekend gemaakt, de verklaring achteraf mag toegevoegd worden.
Betekent dit dan dat dergelijke verklaring niet vereist is als de werken betaald zijn voor 9 januari 2010 (ongeacht de factuurdatum die eventueel wel begin 2010 kan zijn)? En betekent het dan ook dat facturen van 2009 die eventueel onbetaald gebleven zijn tot 28 juni 2010 (datum staatsblad besluit 21 juni) niet met een bijlage achteraf kunnnen in orde gesteld?

Wellicht praktischer: voor een factuur van pakweg mei 2010 mag de verklaring slechts achteraf gedateerd zijn als die factuur nog niet betaald was op 28 juni? Indien nog niet betaald zal de aannemer ofwel een nieuwe factuur moeten uitschrijven ofwel de verklaring antidateren?

groeten

rik


Hendrik De Corte - (19/09/2010 - 09:09)


Correctie

Antidateren uiteraard onmogelijk gezien de verklaring de datum van het KB van 21 juni deel uitmaakt van de verklaring!

rik


Bart Segers - (15/10/2010 - 09:45)


Jef,

Na lezen van voorgaande vragen en antwoorden is voor mij het volgende nog niet helemaal duidelijk : voor aanbouw van een veranda is dan de dubbele beglazing + het raamwerk fiscaal aftrekbaar of enkel de dubbele beglazing ?
Voor een veranda geplaatst in 2011, voorschot betaald in 2010, blijft de fiscale overdraagbaarheid naar de volgende 3 jaren (vanaf 2011) mogelijk ?

Mvg.

Bart


Jef Wellens - (08/10/2010 - 08:30)

Hendrik, het KB spreekt inderdaad over 'uitgave' en niet over 'factuur'. Dus ik volg jouw redenering. Al kan ik mij voorstellen dat dit heel wat aannemers voor praktische problemen stelt. Aannemer heeft controle over factuurdatum, maar niet over betaaldatum...

Jef Wellens - (08/10/2010 - 08:31)

Katelijne, dit klopt.

Ruud - (22/10/2010 - 20:48)


Beste Jef,

al heel wat wijzer geworden ivm spreiding van betaling zonnepanelen bij nieuwbouw. Echter wij zitten met een specifieke situatie.

Momenteel zijn wij feitelijk samenwonend en bezig met een nieuwbouw. De bouwgrond is echter de volledige eigendom van mijn vriendin. Hoe wordt dit fiscaal behandeld? Wij denken er bijvoorbeeld aan een wettelijk samenwoningscontract te tekenen met recht van opstal. Persoonlijk zal ik meer middelen steken in de 'stenen', zij blijft 100% eigenaar van de bouwgrond. Hoe breng je dit alles fiscaal in?

Het gaat om een nulenergiewoning, waarbij we belastingverminderingen genieten voor passiefhuis (10j), nulenergiewoning (10j), installatie zonnepanelen (voorschot in 2010, plaatsing en tweede betaling in 2011), ev. groene lening.

Dank voor het antwoord


Jef Wellens - (28/10/2010 - 10:44)


Ruud, je vraag werd bij een ander topic reeds beantwoord.


Jef Wellens - (28/10/2010 - 10:52)


Bart,

Zowel het glas als het eigenlijke raamwerk geven recht op de belastingvermindering (zonder raamwerk geen glas).
Zie ook: Parlementaire Vraag 443 van 30 april 2009.
Veranda moet wel aan de woning worden gebouwd (niet losstaand).

De belastingvermindering voor de veranda kan worden overgedragen op voorwaarde dat de woning, op het ogenblik dat begonnen wordt met de werkzaamheden voor de bouw van de veranda, al minstens 5 jaar wordt gebruikt als woning.
Zie ook het schema bij een ander topic.


Martijn - (20/11/2010 - 00:56)


Ik zou in 2011 zonnepanelen willen plaatsen op onze gezinswoning en ook nog wat andere werken willen uitvoeren, zoals het plaatsen van een individuele (losstaande) garage. Ik heb daaromtrent een aantal vragen.

1) Hoeveel bedraagt de belastingsaftrek voor zonnepanelen voor 2011, 2012, 2013? Ik hoor hierover verschillende bedragen in de media.

2) Indien de woning 5 jaar oud is en je zou de garage laten plaatsen door een geregistreerde aannemer, kan dat dan aan 6% BTW?

3) Ik hoor en lees op websites van de overheid verschillende data over tot wanneer de verlaagde BTW van 6% voor woningen ouder dan 5 jaar nog mogelijk is. Is dit nu tot 31/12/10, tot 30/06/11 of tot nog een andere datum? En stel dat het antwoord 30/06/11 is, wil dat dan zeggen dat een factuur met datum 01/07/11 aan 21% zal zijn, of is het de aanvangsdatum van de werken die bepalend is voor het BTW-tarief?

4) Aansluitend op de vraag van 'Björn op 16/09/2010 om 21:32' het volgende. Voor ik op deze website kwam, las ik op 'http://koba.minfin.fgov.be/commande/pdf/Broch_6pctRenovatie_2007.pdf' op pagina 22 de volgende tekst:

"Eenvoudigheidshalve werd beslist dat de voorwaarde betreffende de periode van vijf jaar vervuld is wanneer de woning voor het eerst ingebruik werd genomen in de loop van het vijfde kalenderjaar dat voorafgaat aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de verschuldigde belasting.
Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden in het jaar 2005 wordt er zodoende van uitgegaan dat de voorwaarde inzake de periode van vijf jaar vervuld is wanneer het gebouw voor het eerst ingebruik werd genomen in de loop van het jaar 2000."

Ik maakte hieruit op dat als je de woning in gebruik neemt op bv. 01/12/00, dat de woning dan op 01/01/05 reeds beschouwd wordt als zijnde 5 jaar oud (hoewel dat strikt genomen pas op 01/12/05 het geval is).

Uit het antwoord 'Jef Wellens op 17/09/2010 om 08:29' maak ik op dat het echter pas, om bij het vb. te blijven, op 01/12/05 zou zijn dat de woning beschouwd wordt als zijnde 5 jaar oud? En welke datum moet dan beschouwd worden als zijnde de datum van eerste ingebruikname (datum aansluiting op elek. en aardgasnet - datum inschrijving rijksregister op dat adres - datum vanaf wanneer het KI geacht wordt te bestaan - etc.)?

Alvast dank voor de antwoorden.


Jef Wellens - (03/12/2010 - 15:41)


Martijn, opletten dat de twee termijnen van vijf jaar niet worden verward. Je hebt enerzijds de termijn van 5 jaar voor de toepassing van het verlaagd tarief btw en anderzijds de termijn van vijf jaar (ingebruikname woning) voor de toepassing van de overdrachtregeling van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven en de toekenning van de vermindering voor isolatie/dubbel glas/stookketel/thermostaat en energie-audit. Over de btw spreek ik me niet uit (ben geen btw-specialist). Wat de vermindering voor energiebesparing betreft (= personenbelasting), wordt de termijn van vijf jaar beoordeeld op het ogenblik dat de aannemer de energiebesparende werken aan de woning aanvangt.

Wat de verminderingen voor uitgaven van 2011,2012 en 2013 betreft, die bedragen zijn nog niet gekend (de bedragen worden geïndexeerd). Eind deze maand zullen de bedragen voor 2011 gekend zijn en dan lees je ze hier op de blog. De max. vermindering bedraagt op dit ogenblik 3600 euro. Wordt geïndexeerd naargelang van de inflatie.


Carl - (19/12/2010 - 23:31)


Beste Jef,

De volgende vraag kwam in mij op.
Stel dat je ramen volledig laat vervangen die bv. 8 jaar geleden geplaatst zijn en toen al hoogrendementsglas bevatten, omwille van bv. mindere isolatieprestaties van de profielen, kan je dan nog aanspraak maken op de belastingvermindering? Het tegendeel staat niet in de wettekst m.i.
Bedankt.


rik vanhee - (14/12/2010 - 15:22)


Vraag ivm de energiebesparende investeringen , investering in zonnepanelen (uitgevoerd in 2010 maar betaling pas voorzien in 2011),
valt dus onder de "fiscale regels" 2011 ?
Zijn er wijzigingen of beperkingen aangekondigd voor het inkomstenjaar
2011 aangaande deze vermindering van 3.600 euro/jaar overdraagbaar
gedurende 3 opeenvolgende jaren ?
Beste dank voor een bericht.
Rik Vanhee


Jef Wellens - (23/12/2010 - 09:34)


Rik, klopt, jouw investering geeft recht op vermindering voor inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012). Voor dat jaar (inkomsten en uitgaven van 2011) zijn er, m.b.t. belastingvermindering energiebesparende uitgaven voor zonnecelpanelen geen wijzigingen aangekondigd, noch is er in voorzien. Vermindering blijft. Maximumbedrag voor uitgaven van 2011 wordt geïndexeerd tot 3680 euro. Ook de overdraagbaarheid van de vermindering naar drie volgende jaren blijft.


Jef Wellens - (23/12/2010 - 09:38)

Carl, ja hoor, ook dan belastingvermindering. De wet spreekt immers, neutraal, over "plaatsing van dubbele beglazing", niet over "vervanging" (zoals dat wel het geval is voor stookketel).

Carl - (24/12/2010 - 11:08)


Bedankt Jef voor het duidelijke antwoord.
Ik neem aan dat het feit dat er voor de eerste ramen al dan niet de belastingvermindering werd genoten dan irrelevant is.


Jef Wellens - (26/12/2010 - 23:04)


klopt, je kan de vermindering telkens opnieuw voor iedere uitgave verkrijgen, voor de eerste installatie én de daaropvolgende.
Nu, de plaatsing van ramen, acht jaar geleden, gaf nog geen recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Vraag is dus louter hypothetisch.


anita - (17/01/2011 - 20:09)

Zelfde vraag als voorgaande

Jan Willems - (15/01/2011 - 21:26)


Geachte Heer Wellens,
Beste Jef,

Ik zit met een vraag over de aftrekbaarheid van energiebesparende uitgaven en het belastingkrediet.

In concreet gaat het over het volgende. Ik haal hierna 'als inleiding' de (afgeronde) cijfers aan van mijn/onze belastingsaangifte 2010 / inkomsten 2009) :

Voor de belastingsdiensten ben ik de enige kostwinner van ons gezin (mijn echtgenote is huisvrouw).
Ons gezamenlijk belastbaar inkomen (in principe ook "mijn" belastbaar inkomen) bedroeg na aftrek van de forfaitaire beroepskosten 43.280,- euro.
Hiervan werd vervolgens 9.280,- euro toegewezen aan mijn echtgenote (huwelijksquotiënt) waardoor mijn netto inkomsten werden herleid tot 34.000 euro.
Na aftrek van onze woonbonus (ingevolge lopende hypothecaire lening) werd het huwelijksquotiënt van mijn echtgenote (9.280,- euro) verminderd met 2.770,- euro tot 6.510,- euro. Hier ging dan ook nog 70,- euro af ingevolge fiscaal aftrekbare giften, waardoor het uiteindelijk belastbaar inkomen van mijn vrouw was herleid tot 6.440,- euro.

De basisbelasting op het inkomen van mijn echtgenote bedroeg (afgerond) 1.610,- euro.

Deze basisbelasting werd evenwel onmiddellijk 'weggewerkt' door de belastingvermindering op de belastingvrije som (6.690,- euro).

Hierdoor kon mijn echtgenote dus niet genieten van de mogelijke fiscale aftrek, gekoppeld aan haar langetermijnsparen (levensverzekeringspremie tak 21 ad 880,- euro en haar pensioensparen ad. 870,- euro).
Meer nog … voor onze energiebesparende uitgaven in 2009 (9.000,- euro) trok enkel ik van mijn kant 3.010,- euro terug. De resterende 590,- euro die zouden worden toegewezen aan mijn echtgenote (het deel à rato van haar belastbaar inkomen) vielen eveneens in het water.

In 2010 hebben wij opnieuw, door de belastingen erkende energiebesparende uitgaven gedaan (i.c. hoge rendementsbeglazing) ten bedrage van 6.925,- euro. Normaliter zouden wij dus door deze investering een bedrag van 2.770,- euro (40% van 6.925,- euro) terugtrekken … ware het niet dat opnieuw, het deel toegewezen aan mijn echtgenote niet meer in aanmerking komt voor fiscale aftrek (wegens onvoldoende inkomsten / lees onvoldoende belastingen).

Anderzijds lees ik echter op sommige fora dat het belastingkrediet (vanaf de aangifte 2011 / inkomsten 2010) deze lacune zou opvullen en dat via dat belastingkrediet mijn echtgenote haar deel van de belastingaftrek voor energiebesparende investeringen WEL zou toegewezen krijgen.

Klopt dit ????

Uitkijkend naar uw gewaardeerd antwoord tekenen wij

Met de meeste hoogachting,
Met vriendelijke groeten,

Jan Willems


Hendrik De Corte - (22/01/2011 - 09:20)


Jan

De federale herstelwet van 27 maart 2009 voerde nieuwe fiscale voordelen in voor energiebesparende maatregelen.


Een van de nieuwe maatregelen was inderdaad een belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel
Getrouwde of wettelijk samenwonende eigenaars moesten vroeger het bedrag van de belastingvermindering onder elkaar verdelen volgens het deel van het onroerend inkomen van de woning dat bij elk belastbaar was.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt het belastingvoordeel vanaf het aanslagjaar 2010 omgedeeld in verhouding tot het belastbaar inkomen van elke echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Elk gezin dat eigenaar is van een woning kan dus de volledige belasting-vermindering krijgen als minstens één partner voldoende personenbelasting betaalt, net zoals dat reeds vroeger het geval was voor partners die samen een woning huren.
Deze nieuwe wijze van omdeling geldt niet enkel voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven, maar ook voor de belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen en de belastingvermindering voor intresten voor groene leningen.

Deze wijziging is belangrijk voor gezinnen waar één van de partners weinig of geen personenbelasting betaalt.

De nieuwe maatregelen en de gewijzigde regels werden met terugwerkende kracht ingevoerd voor uitgaven vanaf 1 januari 2009. Dus je verhaal klopt mijns inziens niet.

rik


Bruno Nouwen - (24/01/2011 - 22:48)


Beste Jef,
Ik heb een vraag aangaande lange termijnsparen aj 2010. De voor belastingvermindering in aanmerking komende sommen mogen niet hoger zijn van 15% van 1730,00 en 6% van de rest van het netto belastbaar beroepsinkomen. Het beroepsinkomen als ambtenaar van mijn echtgenote bestaat enerzijds uit pensioenen en anderzijds uit achterstallige vergoeding (niet opgenomen verlofdagen) uit het aj 2009, pas betaald einde jan 2009.
Bij de berekening van de voor belastingvermindering in aanmerking komende sommen houdt men enkel rekening met de pensioenen, en niet met de achterstallen. Beide bedragen betreffen nochthans een "beroepsinkomen".
Men houdt geen rekening met de afzonderlijk belaste inkomsten krachtens art 145/2 WIB 92. Is dat juist? Die vallen dus volledig uit de boot, en kunnen nooit verrekend worden, noch in aj2009, noch in aj2010?

De achterstallen worden belast vlg het gemiddelde van aj2009 (28,10%), terwijl het nieuwe gemiddelde van aj2010 slechts 22,9% is (pensioenen). Kan men voor de belasting op die achterstallen niet opteren voor het lager gemiddelde van 22,9% van aj2010?

Wij kijken uit naar uw antwoord, waarvoor dank.
Vriendelijke groeten!
Bruno N.


Michael - (01/02/2011 - 00:17)


Beste,

Wij willen in 2011 zonnepanelen plaatsen, liefst nog plaatsing + keuring van de installatie voor 1 juli 2011 daar vanaf 1 juli de groenestroomcertificaten terug omlaag gaan.

Investering zonnepanelen: 28.000 Euro
Nieuwbouw gestart in 2005
Gedomicilieerd op adres: 27 juli 2006
Betekening KI: 29/05/2007 (met melding op betekening dat het KI wordt geacht te bestaan vanaf 01/10/2006)

Wat de vermindering voor energiebesparing betreft (= personenbelasting), wordt de termijn van vijf jaar beoordeeld op het ogenblik dat de aannemer de energiebesparende werken aan de woning aanvangt (= dus de plaatsing en keuring installatie). Of is dit betaaldatum van de factuur?
Wat wordt dan verstaan onder de datum van eerste ingebruikname?
Je zal dit op één of andere manier dienen te bewijzen?
* datum van domiciëliering?
* datum van betekening KI?
* ... ???
* 1 januari vh desbetreffende jaar?

In ons geval is dit een zééééér belangrijke vraag, kwestie te kunnen genieten van een overdracht van belastingvermindering naar de volgende 3 jaar.

Dus specifiek in ons geval (investering 28.000 euro - 40% = 11.200 euro belastingsvermindering)

Indien woning 5 jaar:
* 2011: 3600 euro belastingsvermindering
* 2012: 3600 euro
* 2013: 3600 euro
* 2014: 400 euro

Dus de hamvraag is wat verstaan wordt onder 'datum van eerste ingebruikname'?

Wij kijken uit naar uw antwoord.
Alvast bedankt! Groetjes,

Michael


Jef Wellens - (04/02/2011 - 12:34)


Bruno, jouw vraag is niet gerelateerd aan het topic (energiebesparende uitgaven), maar ik zal ze kort beantwoorden.
Het maximumbedrag lange termijnsparen wordt inderdaad niet berekend op de afzonderlijk belastbare beroepsinkomsten zoals achterstallen. Tenzij die worden geglobaliseerd (= gezamenlijk belast met de gewone pensioenen tegen het normale progressieve belastingtarief), maar dat gebeurt automatisch door de belastingadministratie indien dat in jouw voordeel zou zijn.
Achterstallen worden wettelijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van een vorig jaar (daar hebben ze immers betrekking op). Ze kunnen dus nooit belast worden tegen het gemiddelde tarief van het huidige jaar (zoals bv. wel voor vervroegd vakantiegeld).


Jef Wellens - (04/02/2011 - 12:46)


Michael,

klopt, zeer belangrijk voor jullie die datum van ingebruikname van je nieuwbouw. Die datum is heel eenvoudig de dag waarop je je intrek nam in de woning (dus een feitenkwestie). De dag van de verhuis dus. Je mag alle mogelijke materiële elementen inroepen als bewijs (behalve de eed).
Zelfs bv. foto's met weergave van datum, eventueel getuigenissen van buren. Als je die niet hebt zal de fiscus wellicht afgaan op de datum van de inschrijving in de gemeente van de woonplaats (domiciliëring). De datum die je als ingebruikname opgaf voor de aanvraag KI is uiteraard ook een element maar niet bindend...
concreet: er moeten minstens vijf jaar liggen tussen ogenblik dat je definitief je intrek nam in je woning en de dag waarop de installateur van de zonnepanelen je dak beklom.


Bart Vinck - (14/03/2011 - 13:05)


Beste,

Wij bouwen momenteel een woning en willen er meteen ook zonnepanelen op plaatsen. De kostprijs is hoger 9680 euro, maar minder dan het dubbele. We willen dus een betaling van ten hoogste 9680 euro in 2011, en het saldo in 2012.

Een aantal installateurs van zonnepanelen zeggen dat zo'n spreiding geen probleem is. Hetzij via twee facturen; hetzij via een factuur, maar met twee betalingen. Het saldo kan eventueel zolang op een geblokkeerde rekening staan.

De sleutel-op-de-deurfirma, die ook zonnepanelen plaatst, zegt echter dat een en ander niet kan. Gesplitste facturatie kan volgens hen zeker niet. En betalingsspreiding kan wel, als de termijn kort is, maar niet als de termijn langer is dan drie maanden ... want dat behoort niet meer tot de "gebruikelijke handelspraktijken". Nochtans zouden we het liefst onze sleutel-op-de-deurfirma overtuigen toch gespreide betalingen toe te laten. Anders moeten we hen vragen een andere firma zonnepanelen te laten plaatsen, nog voor de oplevering ... terwijl ze er zelf plaatsen ... Dat is een beetje link. Of we moeten wachten tot na 30 juni, waardoor de GSC prijs zakt.

Hoe kan ik hen overtuigen dat gespreide betaling wettelijk toegelaten is?

Mvg,
Bart


Nico De Maeseneer - (19/03/2011 - 00:25)


Beste,

Zelfde vraag als Bart Vinck op 14/03. Onze woning is ook jonger dan 5 jaar. Aangezien wij voor een groene lening opteerden moest de aannemer voor de financiële instelling één factuur afleveren met het totaalbedrag. In de verkoopsovereenkomst werd echter overeengekomen dat een voorschot betaald zou worden na de installatie van de zonnepanelen (08/2010) en het saldo pas op 01/2011 om alzo de aftrek te kunnen genieten over 2 jaren. Een collega vertelde me dat Min Reynders een circulaire verspreid had hieromtrent en dat enkel de datum van betaling gold en dat voor nieuwbouw dit de enige mogelijkheid was maar die circulaire vind ik nergens terug. Klopt dit of hebben we maar recht op een eenmalige aftrek in ons geval?
Mvg,
Nico


Jef Wellens - (23/03/2011 - 14:22)


Bart, even eerst iets verduidelijken. Je bouwt via formule sleutel-op-de-deur. Wil je in dat geval recht hebben op de belastingvermindering voor zonnepanelen die jouw sleutel-op-de-deur-firma plaatst, dan eist de fiscus dat je eigenaar bent van het onroerend goed op het ogenblik dat de installatie van de zonnepanelen aanvangt. Dus een verkoop van de woning na voltooiing (inclusief zonnepanelen) stelt een probleem. Zeker ervoor zorgen dus dat je eigenaar bent vóór de plaatsing van de panelen.
Gespreide betaling via voorschot en saldofactuur of gespreide betaling van verschillende facturen is inderdaad de enige manier om jouw belastingvoordeel te optimaliseren. Het is je goed recht om die spreiding te vragen, net als het het recht is van de bouwfirma om dat te weigeren. Dat is iets wat partijen moeten overeenkomen. Die gespreide betaling is zeker bij nieuwbouw nog heel gebruikelijk. Dat niet toelaten is niet erg commercieel...


Jef Wellens - (23/03/2011 - 14:29)


Nico,
belastingvermindering wordt verkregen voor energiebesparende uitgave voor het jaar waarin die betaald is. Dus een betaling in 2011 geeft recht op vermindering tot maximumbedrag; een tweede betaling in 2012 geeft opnieuw recht op de vermindering tot het maximumbedrag. Dit principe is reeds meermaals toegelicht bij gelijkaardige topics op dit forum.

citaat uit fiscale databank monKEY.be:
"
De belastingvermindering wordt genoten voor het inkomstenjaar waarin de uitgaven werkelijk werden betaald. Niet de factuurdatum, maar de betaaldatum is bepalend. Een voorschot wordt fiscaal gelijkgesteld met een betaling op voorwaarde dat het definitief verworven is door de aannemer en op voorwaarde dat de werken zijn uitgevoerd op het ogenblik van de indiening van de belastingaangifte. Indien dat niet het geval is, kan de belastingvermindering niet worden gevraagd in de aangifte, maar pas nadien, via bezwaarschrift, na voltooiing van de werken en voorzover de bezwaartermijn niet verstreken is (Circulaire dd. 22.02.2011, nr. 19).
Een voorschottenfactuur betaald in jaar X geeft recht op belastingvermindering voor aj. X + 1. De betaling van de saldofactuur in jaar X + 1 komt in aanmerking voor belastingvermindering voor aj. X + 2 (Ruling 700.514 dd. 15.01.2008 en PV 5502 dd. 27.05.2008)
."


5475 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

belastingvermindering dubbele beglazing isolatiewerken nieuwbouw zonneboiler


Favoriete tweets van TaxWorld