Login

Beleggingsverzekeringen : Tak 21, 23 en 26


Gepubliceerd door: Wim Putzeys

 De premies die een belastingplichtige betaalt in het kader van een individueel levensverzekeringscontract zijn in principe fiscaal aftrekbaar. Keerzijde van de medaille is dat de uiteindelijke uitkeringen belast worden. Er bestaan echter alternatieven : u kan afzien van de aftrek van de premies, om zo de latere uitkeringen belastingvrij te ontvangen. Dergelijke individuele levensverzekeringscontracten noemt men beleggingsverzekeringen. Enkele van de  verschillende mogelijkheden en beperkingen binnen de beleggingsverzekeringen worden in de volgende paragrafen kort toegelicht.

 

TAK  21 : verzekeringsbons

 

Wat is het precies ?

Een verzekeringsbon is een individueel levensverzekeringscontract op naam. De bon wordt gekocht door de verzekeringsnemer en dekt het overlijden van de verzekerde. De begunstigde ten slotte, verkrijgt het kapitaal en de interesten bij het overlijden van de verzekerde (dekking bij overlijden) of op de eindvervaldag van de verzekeringsbon als de verzekerde dan nog in leven is (dekking bij leven). Deze drie ‘partijen’ (verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde) kunnen bij leven ook samenvallen – wanneer de verzekerde/begunstigde overlijdt voor de vervaldag van de bon, zijn het dan uiteraard diens erfgenamen die de uitgekeerde som zullen ontvangen. 

 


De verzekeringsbon is tegelijkertijd een verzekering (in TAK 21) en een beleggingsinstrument, met een gewaarborgd rendement.

 

Wat zijn de fiscale gevolgen ?

Als het kapitaal en de afkoopwaarden worden uitgekeerd bij leven, worden ze behandeld als interesten en aan 21% roerende voorheffing onderworpen. De volgende voorwaarden moeten evenwel gerespecteerd worden:

  • het moet gaan om de uitvoering van een individueel levensverzekeringscontract;
  • het contract moet voorzien in een gewaarborgd rendement;
  • de betaalde premies mogen geen aanleiding hebben gegeven tot een fiscaal voordeel: belastingvermindering voor langetermijnsparen of aftrek enige woning.

 

De uitkeringen bij overlijden van de verzekerde zijn niet belastbaar.

 

De belastbare grondslag wordt berekend door van de toegekende uitkering het totaal van de gestorte premies af te trekken. De wet voorziet evenwel in een belastbaar minimum: het belastbaar bedrag mag niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75% per jaar op het totaal bedrag van de gestorte premies.

 

Er bestaat ook een vrijstelling. Er moet met andere woorden geen belasting betaald worden op de ontvangen uitkering wanneer…

  • het contract afgesloten is voor meer dan acht jaar en de kapitalen of afkoopwaarden ook effectief pas meer dan acht jaar na het sluiten van het contract betaald worden; OF
  • het individueel levensverzekeringscontract in geval van overlijden voorziet in een dekking die minstens gelijk is aan 130% van de gestorte premies en de belastingplichtige zichzelf heeft verzekerd en zelf (bij leven) de begunstigde is van het contract.

 

Deze 2 vrijstellingen staan los van elkaar.

 

Op alle premies die vanaf 1 januari 2006 vervallen (ook van lopende contracten) is een premietaks verschuldigd van 1,1%.

 

NB : hoewel in principe 21% RV verschuldigd is, kan ook de bijkomende heffing van 4% verschuldigd worden, indien het totaal van de tijdens het belastbaar tijdperk ontvangen interesten en dividenden de 13.675 EUR (geïndexeerd aj. 2013: 20.020 EUR) overschrijdt. De ontvangen uitkeringen worden mee in de berekening betrokken om te oordelen of deze grens werd overschreden.

 

TAK 23 : levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfonds

 

Wat is het precies ?

Een levensverzekering TAK 23, wordt gekoppeld aan een beleggingsfonds. Kort gezegd houdt zo’n contract in dat de verzekeraar zich ertoe verbindt bij het overlijden van de verzekerde of op een andere afgesproken datum een bepaald aantal delen (units) uit een beleggingsfonds uit te betalen. Er is geen gewaarborgd rendement: het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de evolutie van het fonds en het risico wordt volledig gedragen door verzekeringsnemer/belegger

 

Wat zijn de fiscale gevolgen ?

De verzekeringnemer neemt hier weliswaar een groter risico, maar daar staat tegenover dat de uitkeringen bij leven belastingvrij zijn, voor zover de betaalde premies geen aanleiding hebben gegeven tot een belastingvermindering.

 

De uitkeringen kunnen niet aan de bijkomende heffing van 4% onderworpen worden. Ze worden evenmin in aanmerking genomen om te bepalen of de genoemde grens van 13.675   (geïndexeerd aj. 2013: 20.020 EUR) werd overschreden.

 

Als er aan een TAK 23 toch een gewaarborgd rendement wordt verbonden, wordt het fiscaal regime afgestemd op het hierboven besproken stelsel van de verzekeringsbons. Dit betekent dat de uitkering wordt beschouwd als een interest, onderworpen aan 21% RV en eventueel aan de bijkomende heffing van 4%. Dezelfde mogelijkheid tot vrijstelling geldt hier ook.

 

TAK 26 : kapitalisatieverrichtingen

 

Wat is het precies ?

Deze contracten zijn in feite geen verzekeringscontracten: er is immers geen verzekerd risico, geen verzekerde, geen begunstigde. Toch kunnen zulke contracten wel bij een verzekeringsmaatschappij aangegaan worden.


Het gaat om contracten waarbij als tegenprestatie voor een eenmalige of periodieke stortingen, verbintenissen worden aangegaan los van onzekere gebeurtenissen. De duur en het bedrag worden in de clausules van de overeenkomst opgenomen. De polissen bieden een gewaarborgd minimumrendement.

 

Wat zijn de fiscale gevolgen ?

Kapitalisatieverrichtingen worden beschouwd als vastrentende effecten. De opbrengsten die eruit voortvloeien worden gekwalificeerd als interesten, onderworpen aan 21% RV. Daarnaast is ook de bijkomende heffing van 4% verschuldigd, als de drempel van 13.675 EUR (geïndexeerd aj. 2013: 20.020 EUR) wordt overschreden. De ontvangen bedragen worden eveneens in aanmerking genomen om te bepalen of de genoemde grens werd overschreden.

 

 

beleggingenfiscus  Meer over beleggingsverzekeringen en vele ander fiscale aspecten van beleggingen (van pensioensparen tot swaps) vindt u in het dossier “Beleggingen en fiscus” van Anne Meyus. De auteur is juridisch adviseur en belastingconsulent. Ze is gespecialiseerd in de juridische en fiscale aspecten van privaat vermogensbeheer.


7428 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

tak 21 tak 23 tak 26 beleggingsverzekeringen


Favoriete tweets van TaxWorld