Login

Hoe gaat u over tot de vrijwillige ontbinding van een vzw ?


De leden van een vzw kunnen op gelijk welk ogenblik vrijwillig beslissen de vzw te ontbinden. Welke procedure moet daarbij worden gevolgd? Let wel: deze procedure is helemaal niet te vergelijken met de procedure bij de ontbinding van vennootschappen.

Beslissing van de algemene vergadering

Alleen de algemene vergadering van de vzw kan beslissen over de ontbinding van de vzw. Die algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur en de agenda moet de beslissing over de vrijwillige ontbinding van de vzw duidelijk als agendapunt vermelden

Aanwezigheidsquorum

Om op geldige wijze een beslissing te kunnen nemen, moet ten minste twee derde van de effectieve leden van de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien dat niet het geval is, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen, die niet binnen een termijn van vijftien dagen mag worden gehouden. Deze tweede vergadering kan een beslissing nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Meerderheidsquorum

De beslissing van de algemene vergadering tot ontbinding van de vzw moet worden genomen met vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Aanstelling vereffenaar(s)

De algemene vergadering moet de vereffenaar(s) aanwijzen en hun bevoegdheden vast-leggen,. De vereffenaar(s) heeft (hebben) tot taak het passief van de vzw aan te zuiveren en het actief ervan te gelde te maken.

Bestemming van het nettoactief

Met nettoactief wordt bedoeld het actief van de vzw dat overblijft na betaling van alle schulden. De bestemming van de nettoactiva wordt vastgelegd in de statuten of  zal be-paald worden door de algemene vergadering, maar het nettoactief dient in ieder geval tot een belangeloze doelstelling te worden aangewend. Dit betekent dat de statuten de belan-geloze doelstelling moeten vermelden echter niet bij naam maar wel bij omschrijving. Als de statuten niets vermelden dan heeft de algemene vergadering de verantwoordelijkheid om het nettoactief te bestemmen voor een doel dat in de lijn ligt van het doel van de vereniging.

Ontbinding en vereffening in één vergadering

Na ontbinding met bestemming van het nettoactief of bij gebrek aan enige activa, waardoor de aanstelling van een vereffenaar overbodig wordt, kan de algemene vergadering besluiten de vereffening onmiddellijk af te sluiten.

Publicaties

Een kopie van het verslag van de bijzondere algemene vergadering moet worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De ontbinding en de sluiting van de vereffening moeten worden gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.


16253 keer bekeken
Favoriete tweets van TaxWorld