Login

De ten onrechte inhouding op liquidatie-uitkering, geeft recht op interest


Gepubliceerd door: Joke Vanden branden


Liquidatiebonus niet onderworpen aan roerende voorheffing

Liquidatie-uitkeringen zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 10 %. Die heffing werd retroactief ingevoerd vanaf 1 januari 2002. Iedereen weet dat het Arbitragehof die terugwerkende kracht heeft afgekeurd (arrest van 23 juni 2004, nr. 109/2004), wat tot gevolg had dat massaal bezwaarschriften werden ingediend voor vereffeningendividenden die toegekend waren in 2002. De bezwaren werden uiteraard ingewilligd en leidde tot de nodige terugbetalingen van de gedane inhouding door de vennootschap. De voorheffing werd teruguitbetaald, evenwel zonder interest op basis van een expliciete wetsbepaling (art. 419, 4° WIB 1992)Terugbetaling inhouding moet met interest

Het Arbitragehof vond het meer dan onbillijk dat de Belgische Staat in die situatie geen interesten verschuldigd was (arrest van 25 januari 2007, nr. 20/2007). Men kan hier moeilijk spreken van een vrijwillig gedane betaling, maar eerder van een gedwongen betaling van roerende voorheffing op basis van een bepaling vernietigd door het Arbitragehof. De belastingbetaler die de procedure aanhangig gemaakt had, haalde dus zijn slag thuis en daar het om een liquidatie-uitkering ging van 125.000 euro, zou hem dat interesten opbrengen van een bedrag van om de 40.000 euro.

Vennootschappen vochten positieve beslissing niet aan

De vraag is natuurlijk of andere personen die in dezelfde situatie verkeren, vooralsnog interesten kunnen claimen. De vlijt die de administratie thans aan de dag legt om de bezwaarschriften op te lossen binnen de zes maanden, heeft tot gevolg dat in deze discussies de positieve directoriale beslissingen reeds tussengekomen zijn in de jaren 2004 en 2005. Problematisch is dat in de meeste gevallen, de vennootschappen, tevreden dat ze waren om binnen zo korte tijd hun centen terugbetaald te zien, geen verdere stappen ondernamen om tevens interesten te vorderen. Twee jaren geleden stond in elk geval vast dat nog hard diende te worden gevochten voor deze extra vergoeding, want zoals gezegd had het niet betalen ervan een wettelijke basis. Verder stelde zich de vraag of de vereffende vennootschap de bekwaamheid had om via haar vereffenaar op te komen tegen de beslissing van de administratie.

Beslissing van de directeur is definitief

Het is zo dat die positieve beslissing van de directeur inmiddels onomkeerbaar geworden is. De wet is duidelijk : wie zich gegriefd voelt door de beslissing over zijn reclamatie, kan en moet binnen de drie maanden zich richten tot de rechtbank. De wet dwingt de 3-maanden termijn af en dit op straffe van verval.

Vordering tot schadevergoeding staat open

Is er dan geen andere mogelijkheid om toch nog interesten te claimen ? Toch wel. Op basis van het arrest van 25 januari 2007 van het Arbitragehof, staat het vast dat de Belgische Staat een fout heeft begaan door het uitvaardigen van ongrondwettige bepaling (art. 419, 4° WIB 1992).

Daarnaast staat het buiten kijf dat de uitkeringsgerechtigde van het liquidatie-dividend omwille van die fout schade heeft geleden, namelijk dat deel van de interesten waarop hij recht zou hebben gehad indien de Staat die ongrondwettigheid niet zou hebben begaan.

Op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek heeft men 5 jaren de tijd de Staat aan te spreken voor de gederfde interesten. Het bestaan van een definitieve beslissing over het bezwaar doet hieraan geen afbreuk. Let wel dat de procedure in rechte moet uitgaan van de benadeelde aandeelhouder aangezien de vereffende vennootschap zelf geen vorderingsrecht meer heeft.
Luyten Maria Leonie - (19/04/2007 - 23:36)


Knokke Heist, 19 april 2007

ik wil jullie heel veel geluk wensen met jullie nieuwe groepsblog "Tax Talk" !

Vriendelijke groeten


Luyten M Leonie


2612 keer bekeken

Rubrieken: Procedure

Beslissing Bezwaar Dividend interesten Liquidatie Procedure Schadevergoeding Uitkering Vennootschap Vereffenaar Voorheffing


Favoriete tweets van TaxWorld