Login

Fiscaal co-ouderschap: nog steeds manifest discriminerend bij nieuw samengestelde gezinnen!


Gepubliceerd door: Maurice De Mey


co-ouderschap.jpgToen eindelijk met ingang van aanslagjaar 2000 ook het fiscale co-ouderschap in voege trad, was de hoop van de betrokken ouders op een billijke fiscale regeling groot.

Het werd een ramp van formaat. Alleen de ouder bij wie het kind “fiscaal” gedomicilieerd was, genoot alle voordelen van het hebben van kinderen ten laste, behoudens de verplichting de helft van de belastingvrije som voor die kinderen af te staan aan de andere ouder.


Photo credit by:<De Regionale vzw>

De toeslag op de basisbelastingvrije som voor “belastingplichtige die alleen belast wordt en die één of meer kinderen ten laste heeft”, de toeslag voor kinderen van minder dan 3 jaar op 1 januari van het aanslagjaar, de eventuele aftrek voor kinderoppaskosten, zelfs indien beide ouders gehouden waren tot het betalen van die kosten, waren allemaal voorbehouden tot de ouder die het kind “fiscaal” ten laste had.

Bovendien was er de jaarlijks te hernieuwen verklaring met betrekking tot het fiscale co-ouderschap. Een handig chantagemiddel voor die gevallen waar het uiteengaan van de ouders niet van een leien dakje gelopen was.

Dat deze regeling niet veel succes had is dan ook niet verwonderlijk.

Met ingang van aanslagjaar 2008 worden aan dit fiscale co-ouderschap dan ook, nà zware kritiek van o.a. het Grondwettelijk Hof (toen nog Arbitragehof), belangrijke wijzigingen aangebracht.
Zo wordt de jaarlijkse verklaring afgeschaft. Indien er geen rechterlijke beslissing is die de gelijkmatige verdeling van de huisvesting oplegt, dient er wel een geregistreerde of een door de rechter gehomologeerde overeenkomst te zijn die uitdrukkelijk volgende bepalingen inhoudt:


 • De gelijkmatige verdeling van de huisvesting;

 • Het akkoord met betrekking tot de verdeling van de toeslagen op de basisbelastingvrije som (fiscale clausule).
In dit geval volstaat het dat de co-ouders de betrokken kinderen ten laste opnemen in de daartoe voorziene rubrieken in de aangifte (Vak II, B, 2. en 3.) en de toeslagen voor kinderen ten laste zullen automatisch verdeeld worden.

Die toeslagen omvatten nu ook deze voor kinderen van minder dan 3 jaar op 1 januari van het aanslagjaar waarvoor geen opvangkosten worden afgetrokken.

Voor elke co-ouder apart wordt nu ook rekening gehouden met zijn persoonlijke situatie om de toeslag voor “belastingplichtige die alleen belast wordt en die één of meer kinderen ten laste heeft” toe te kennen. Artikel 133 WIB1992 werd immers aangepast zodat de co-ouder die de helft van de toeslagen voor kinderen ten last ontvangt eveneens van deze toeslag kan genieten hoewel hij strikt genomen deze kinderen niet fiscaal ten laste heeft.
Ook de regeling voor de aftrek van kinderoppaskosten is aangepast: die co-ouder die de kosten werkelijk gedragen heeft, mag ze ook als aftrekbare besteding in mindering brengen.

Dit alles is een meer dan lovenswaardige poging om een bijzondere scheve situatie minstens deels recht te trekken.

Aan de mijn inziens fundamentele onrechtvaardigheid van het systeem wordt evenwel niet geraakt.

Een voorbeeld zal hier duidelijkheid brengen.

Stel een situatie waarbij er 3 kinderen in co-ouderschap (ouder dan 3 jaar) zijn. De kinderen zijn “gedomicilieerd” bij co-ouder A. Co-ouder A dient dus de helft van de toeslagen voor (een set van) 3 kinderen af te staan aan co-ouder B, zijnde de helft van 7.410,00 EUR of 3.705,00 EUR (bedragen voor aanslagjaar 2008).

Tot daar geen al te groot probleem, behalve dat co-ouder A met deze kinderen mag rekening houden voor de fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet en co-ouder B niet.

samengesteld-gezin.jpg
Photo credit by:<gezinsbond>

Stel aanvullend dat beide co-ouders een nieuw gezin vormen en dat de nieuwe partners elk 2 kinderen ten laste meebrengen. Je zou dan verwachten dat, aangezien de gezinssituatie voor beide co-ouders identiek is (3 deeltijds + 2 voltijds), logischerwijze ook de fiscale voordelen voor kinderen ten laste in de beide gezinnen identiek zijn.

Niets is minder waar!

Laat ons eens de samenstelling van de belastingvrije sommen van beide gezinnen analyseren (alle bedragen gelden voor aanslagjaar 2008):

Gezin waartoe co-ouder A behoort:


 • Partner met het laagste belastbaar inkomen:

  • Basisbelastingvrije som: 6.040,00 EUR • Partner met het hoogste belastbaar inkomen:

  • Basisbelastingvrije som: 6. 040,00 EUR

  • Toeslag voor 5 kinderen ten laste (3 in co-ouderschap gedomicilieerd + 2): 16.550,00 EUR

  • Totaal: 22.590,00 EUR

  • Afdracht van de helft van de toeslag voor 3 kinderen ten laste (zie hiervoor): 3.705,00 EUR

  • Saldo: 18.885,00 EUR


Gezin waartoe co-ouder B behoort:

 • Partner met het laagste belastbaar inkomen:

  • Basisbelastingvrije som: 6. 040,00 EUR • Partner met het hoogste belastbaar inkomen:

  • Basisbelastingvrije som: 6. 040,00 EUR

  • Toeslag voor 2 kinderen ten laste (de 3 in co-ouderschap tellen niet mee: 3.310,00 EUR

  • Totaal: 9.350,00 EUR

  • Ontvangst van de helft van de toeslag voor 3 kinderen ten laste (zie hiervoor): 3.705,00 EUR

  • Saldo: 13.055,00 EUR


Het verschil tussen beide belastingvrije sommen bedraagt derhalve: 5.830,00 EUR of in “belastingen” (= euro’s!) uitgedrukt (gemeentebelastingen: 7%): 2.561,05 EUR.
Naar ons mening is dit toch een manifeste fiscale discriminatie tussen beide gezinnen.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak ligt in het feit dat inzake personenbelasting (maar bijvoorbeeld ook inzake kinderbijslag) niet alle kinderen gelijk behandeld worden: voor een kind ten laste bedraagt de toeslag (aanslagjaar 2008): 1.280,00 EUR, voor 2 kinderen ten laste: 3.310,00, enz.

Gelet op deze progressiviteit, die de dag van vandaag toch niet langer meer verantwoord is, zal bij nieuw samengestelde gezinnen (die toch geen marginaal gegeven meer zijn in onze huidige maatschappij) waarbij er kinderen uit verschillende bronnen zijn, deze discriminatie steeds opduiken.

Wat is de oplossing?

Een identieke toeslag voor elk kind zou de oplossing kunnen brengen.

Stel dat er voor elk kind ten laste een toeslag is van bijvoorbeeld 3.000,00 EUR. Voor elk van deze gezinnen geldt dan de volgende berekening: 3 kinderen ten laste deeltijds + 2 kinderen ten laste voltijds = 1,5 + 2 = 3,5 kinderen ten laste. Dit geeft dan 3,5 keer 3.000,00 EUR of 10.500,00 EUR.

Hopelijk vinden onze politici een plaatsje in één van de vele programmawetten die ons te wachten staan om deze discriminatie op te heffen.

Doordenkertje:

Stel een vrouw wenst 5 kinderen in co-ouderschap die bij haar gedomicilieerd zijn. Is het dan voor haar interessanter om die 5 kinderen uit dezelfde relatie te hebben of uit 5 verschillende relaties (gelieve alleen de problematiek vanuit fiscaal oogpunt te benaderen ! ! !)?
wim van neste - (22/02/2008 - 17:18)


Beste (prof.),


een poging tot oplossing:

vanuit fiscaal oogpunt heeft zij haar kinderen best bij verschillende mannen. Ex. 132bis W.I.B. zal zij dan telkens 435 EUR per kind moeten "afstaan" aan de vader van het (gemeenschappelijk) kind. In totaal zal zij dus 2175 EUR verliezen aan kinderen ten laste (aj. 2008).

Heeft zij de kinderen met eenzelfde man, dan zal zij de helft van 11.220 EUR (5610 EUR) moeten afstaan aan de vader.


Lindsy - (29/04/2008 - 19:20)

Ik vraag me af wat ons te doen staat als de ene partij niet wil tekenen om de helft af te staan van de belastingsvermindering. Het enige wat we hebben is een EOT met vermelding van gelijke huisvesting.

Maurice De Mey - (30/04/2008 - 10:35)


Beste Lindsy,

Vanaf aanslagjaar 2008 is het co-ouderschap de regel en is er dus geen "gemeenschappelijke" verklaring, ondertekend door beide co-ouders en toe te voegen aan elke aangifte, meer nodig. Er is dus geen "medewerking" van de andere co-ouder meer vereist.

Het volstaat voor elke co-ouder om zijn aangifte in te vullen rekening houdend met het co-ouderschap (Vak II, B. Gezinslasten):

- codes 1034/1035/1054/1055 voor de co-ouder die de kinderen "ten laste" heeft
- codes 1036/1037/1058/1059 voor de andere co-ouder

Bij deze wijze van invullen worden de belastingvrije sommen voor kinderen in co-ouderschap automatisch verdeeld over beide co-ouders.


Mark - (15/05/2008 - 12:46)


Beste,

Ik ben uit de echt gescheiden. Bij akte opgemaakt dat ik de kinderen ten laste heb en dat mijn ex afziet van vorderingen aangaande fiscaliteit. ( mijn ex krijgt het kindergeld en het was en is de bedoeling dat ik ter compensatie het fiscale voordeel van 2 kinderen ten laste krijg ). Wij voeden onze 2 kinderen op via co-ouderschap waarbij ze de helft van de tijd bij mij en de andere helft bij mijn ex zijn. Kan ik met de nieuwe fiscale regeling inzake co-ouderschap dus alsnog code 1030 invullen of dien ik code 1034 in te vullen wat voor mij persoonlijk een nadeel van +/- 550 eur per jaar zou betekenen .


Carlo - (16/05/2008 - 13:38)


Beste,

Ik ben een papa van 2 kinderen die gescheiden is met akte E.O.T. in een co-ouderschapsregeling. Ik heb 1 dochter en een zoon die + 66% gehandicapt is. Bij akte E.O.T. staat beschreven dat de kinderen hun burgerlijke verblijfplaats bij de mama behouden maar dat mijn dochter fiscaal ten laste is van haar en mijn zoon fiscaal ten laste is van mij.
De kinderen verblijven telkens met gelijke periodes bij mij en bij hun mama. Toch ontving ik het voorbije jaar een negatief schrijven van de belastingen waarin stond dat mijn zoon onmogelijk fiscaal ten laste kon zijn, daar hij niet bij mij is gedomicilieerd. Waar is dan de kracht van het fiscaal ten laste zijn in het E.O.T. beschreven?
En wat moet ik doen om mijn rechten voor de volgende aanslagbrief alsnog te kunnen doen gelden?

Carlo


Maurice De Mey - (20/05/2008 - 19:24)


Geachte Carlo,

In tegenstelling tot wat de fiscus zou beweren, valt het burgerlijk domicilie geenszins automatisch samen met het fiscaal domicilie. Deze voorwaarde staat in geen enkele wetsbepaling en het behoort niet tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht (de fiscus dus) aan de wet bijkomende eisen toe te voegen die de wetgever niet zelf gesteld heeft.

De vraag is evenwel of jullie formule fiscaal zo interessant is.

Als ik de situatie goed begrepen heb, geldt inzake belastingvrije sommen het volgende:


Situatie Mama:
basis belastingvrije som: 6.040,00
toeslag 1 kind ten laste: 1.280,00
alleenstaande met ktl: 1.280,00
totaal: 8.600,00

Situatie Papa:
basis belastingvrije som: 6.040,00
toeslag 2 kinderen ten laste: 3.310,00
alleenstaande met ktl: 1.280,00
totaal: 10.630,00

Als jullie de 2 (waarvan 1 gehandicapt, dus fiscaal gezien 3) kinderen bij dezelfde ouder fiscaal domiciliëren en ook fiscaal in co-ouderschap gaan, dan ziet het plaatje er als volgt uit:

Situatie ouder bij wie de kinderen hun fiscaal domicilie hebben:
basis belastingvrije som: 6.040,00
toeslag 3 kinderen ten laste: 7.410,00
afdracht 1/2 toeslag 3 ktl: - 3.705,00
alleenstaande met ktl: 1.280,00
totaal: 11.025,00


Situatie ouder bij wie de kinderen hun fiscaal domicilie niet hebben:

basis belastingvrije som: 6.040,00
ontvangen 1/2 toeslag 3 ktl: 3.705,00
alleenstaande met ktl: 1.280,00
totaal: 11.025,00

Deze situatie is dus voor beide ouders fiscaal voordeliger.

Ik zou dus opteren voor het co-ouderschap zoals het thans van toepassing is in plaats van de kinderen fiscaal te verdelen.

Voor de vorige jaren kan je nog in bezwaar gaan, indien de termijn van 6 maand vanaf het versturen van het aanslagbiljet nog niet verstreken is, of om een ontheffing van ambtswege verzoeken op basis van artikel 376, §3, 2° WIB92, binnen de 3 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.


Mark - (21/05/2008 - 18:55)


Beste Maurice,

Zou je nog op mijn vraag dd 15/05/2008 willen antwoorden ?
Alvast bedankt

Mvg

Mark


Pieter - (26/05/2008 - 13:11)


Ik heb 2 kinderen in co-ouderschap. Kinderen zijn officieel ten laste van mijn ex-vrouw. Kan ik persoonlijk toch ook genieten van de fiscale voordelen dewelke verbonden zijn aan een hypothecaire lening? Zoja, hoe?
Bedankt!


Marieke - (06/06/2008 - 11:26)

Bij mijn weten hangt alles toch af van wat er in je vonnis werd bepaald. Als in het EOT staat dat de kinderen ten laste zullen zijn van partner A en deze bijgevolg ook het fiscaal voordeel zal kunnen genieten zal men het fiscaal voordeel in de aangifte niet delen. Dit zijn toch afspraken die vooraf gemaakt werden. Of vergis ik mij?

Anja - (09/06/2008 - 11:15)


Beste Maurice

Nu de ondertekening van zo'n verklaring met betrekking tot het fiscale co-ouderschap niet meer nodig is, zou ik toch willen weten, welke impact dit heeft op de ouder waarbij het kind is gedomicilieerd en dus ook ten laste is? Je wordt minder afgehouden op je loon en kan je kind maar voor 50% inbrengen? Is deze regeling dan niet alleen voordeliger voor de andere ouder?


Urbain - (12/06/2008 - 12:14)


Vraagje? Ik heb 2 kinderen in co-ouderschap (8 en 6 jaar). De oudste is gedomilicieerd bij mij en de jongste is gedomilicieerd bij mijn ex. Mijn ex heeft ondertussen al een derde dochter.

Geef ik toch best beide kinderen aan? Want dat geeft volgens mij extra belasting voordeel.


carine meys - (16/06/2008 - 18:33)


Beste,

Mijn ex-man en ik hebben 2 kinderen (6 jaar en 8 jaar). Ze zijn bij mij gedomicilieerd.
Sinds ons co-ouderschap sta ik de helft van het belastingsvoordeel aan hem af.
Hij zou graag hebben dat er ook 1 kind bij hem gedomicilieerd is, ik daarentegen heb het daat emotioneel moeilijk mee.
Dat zou dus maken dat wij op onze aangifte moeten aanduiden dat we elk 1 ten laste hebben veronderstel ik. Klopt dit?
Moet hiervan ook het kinderbijslagfonds op de hoogte gebracht worden, want de uitbetaling gebeurt volgens de domicile van de kinderen. Nu wordt dit op een gezamelijke rekening gestort en delen wij dit. Maar als we elk 1 ten laste hebben, krijgen we kinderbijslag voor maar 1 kind.
Ik ben wettelijk samenwonend en binnenkort verwachten wij samen een kindje, mijn ex man is alleenstaande. Wat zou nu voor ons beiden het beste zijn: laten zoals het nu is of elk 1 kind ten laste nemen en dus ook bij elke ouder 1 kind gedomicilieerd hebben?
Alvast bedankt voor een spoedig antwoord...


Kristof - (27/06/2008 - 23:59)


aan Lindsy en Maurice:

Als de tegenpartij tegenwerkt om het fiscale voordeel te delen is het NIET voldoende om enkel aan te kunnen tonen dat het om co-ouderschap gaat.

Bovendien moet in geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting op grond van een overeenkomst uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld dat de belastingplichtigen akkoord gaan om, voor de kinderen waarvoor een gelijkmatig verdeelde huisvesting van toepassing is, het voordeel van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste te delen.

Als de tegenpartij weigert, kan je dus fluiten naar je fiscale voordeel.


Ruben - (01/07/2008 - 10:56)


Ik zal proberen mijn vraag kort en duidelijk te houden.

Ik ben momenteel aan het scheiden, we hebben twee kinderen, we hebben gekozen voor fiscaal co-ouderschap, we hebben een woning gebouwd maar die wordt volle eigendom van mij.

Mijn vraag is nu de volgende:
Maakt het iets uit waar de kinderen gedomicilieerd zijn?
Indien ik beide kinderen bij laat domiciliëren krijgt zij een zeer voordelige rentevoet bij het vlaams woningfonds.

Maar wat zijn de nadelen voor mij indien ik niet één van de twee maar allebei de kinderen bij mijn (toekomstige ex-)echtgenote domicilieer?

Verlies ik dan voordelen mbt tot de hypothecaire lening van ons huidige huis? Heeft dat iets te maken met de domicile van de kinderen? We hebben toch immers gekozen voor fiscaal co-ouderschap en men kan de kinderen maar op één plaats domiciliëren?


Isabelle Colpaert - (18/07/2008 - 11:45)


Beste

Bij onze EOT kiezen wij voor fiscaal co-ouderschap. Bij onze werkgever (min. van onderwijs) hebben ze hier echter nog nooit van gehoord. Eén van ons twee moet de kinderen als ten laste opgeven en geniet dus van verminderde aftrek van bedrijfsvoorheffing. Zal dit voordeel na het bereken van de belastingen ook verdeeld worden onder de twee ouders? Hoe gaat dit in zijn werk? In ons geval gaat het toch maandelijks om +/- 200 eur bedrijfsvoorheffing één van de partners meer of minder zal moeten betalen.

Groeten
Isabelle


joke - (18/07/2008 - 12:58)


Hallo,
Wij zitten ook met zo een oplossing, ik heb de kinderen ten laste op men loonbrief maar als de belastingen komen moet ik men ex een volmacht geven dat hij de kinderen ook voor de helft ten laste krijgt, zie hier het voorbeeld wat je moet opmaken (en ook bij jou belastingen moet voegen)


30 Juni 2008Aanvraag tot verdeling van het belastingsvoordeel wegens tenlasteneming van gemeenschappelijke kinderen.


Overeenkomstig het bepaalde in artikel 132bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geef ik, NAAM WIE DE KINDEREN OP LOONBRIEF TEN LASTE HEEFT wonende in de.ADRES, aan de administratie de toestemming om de helft van het belastingvoordeel waarop ik voor het aanslagjaar 2008 recht heb wegens de tenlasteneming van onze kinderen, NAAM KINDEREN, toe te kennen aan NAAM WIE DE KINDEREN NIET TEN LASTE HEEFT OP LOONBRIEF, met wie ik gezamelijk het ouderlijk gezag uitoefen en het hoederecht deel.


...................................................Ik ondergetekende NAAM WIE DE KINDEREN NIET TEN LASTE HEEFT OP LOONBRIEF wonende in ADRES , verzoek de administratie om mij, overeenkomstig de voorvermelde wettelijke bepaling, de helft toe te kennen van het belastingvoordeel waarop NAAM WIE DE KINDEREN OP LOONBRIEF TEN LASTE HEEFT voor het aanslagjaar 2008 recht heeft wegens de tenlasteneming van de bovengenoemde kinderen.
..................................................

Hopelijk ben je hiermee geholpen.
Joke


rene - (30/07/2008 - 20:19)


Beste Maurice,

In september komen wij terug voor de jeugdrechter,
en het zal co-ouderschap worden.
wij hebben samen het ouderlijk gezag ,en de kindjes zullen bij elke ouder de helft van de tijd zijn 7 dagen (Papa) 7 dagen (Mama)
ik zou de kindjes fiscaal ten laste krijgen en mijn ex dan het kindergeld.
heeft mijn ex dan ook nog recht op gedeelde fiscale tenlaste neming.
ik zou hier graag wat meer informatie over hebben voor we voor de jeugdrechtbank moeten verschijnen

Vriendelijke groeten rené


PATRICIA - (05/09/2008 - 11:35)


Hallo,
Sinds 4 jaar zijn mijn ex en ik gescheiden door EOT waarin co-ouderschap werd overeengekomen. Het domicilie adres van onze enige dochter was en is nog steeds bij mij maar mijn ex heeft ze fiscaal ten laste.
Nu is mijn dochter 18 jaar geworden en woont ze sinds enkele maanden volledig bij mij. Vroeger was dit 1 week bij mij en 1 week bij mijn ex.
Zij gaat nu hoge studies volgen en wil ik via de rechter onderhoudsgeld vragen en ook of het mogelijk is of de fiscaliteit ten laste van mij kan komen. Weet u of een rechter hiervoor bevoegd is om de fiscaliteit aan te passen?
Vriendelijke groeten,
Patricia


Lieve - (18/01/2009 - 14:09)


Ik vind dit allemaal maar een moeilijke materie. Mijn ex en ik zijn nu 3 jaar uit elkaar en hebben gekozen voor co-ouderschap voor onze enige dochter. Maar nu hoor en lees ik van alle tegenstrijdige zaken. Ik vind geen éénduidig antwoord.
- Het kindergeld wordt bij ons op een afzonderlijke rekening gestort, zodat we beiden geld ter beschikking hebben voor kledij en dergelijke.
- Mijn ex-man heeft haar ten laste. Op de moment van de scheiding was het allemaal niet zo duidelijk en hebben ze me gezegd dat het niet uitmaakt bij wie ze ten laste wordt geteld, omdat je toch het fiscaal voordeel hebt ( verdeling tussen beide ouders), maar het is toch allemaal niet zo eenvoudig. Bij mijn ex-man wordt niet zo veel bedrijfsvoorheffing afgehouden en hij heeft dus maandelijks nog voordeel om haar bij hem ten laste te hebben.
- Ook als er bij hem een kindje bij komt, heeft hij meer voordeel als ik. Dit is toch allemaal niet eerlijk. Je wilt het beste voor je kind, maar achteraf komt er nog zoveel financieel bij kijken.
- Is het misschien een oplossing als ik het kindergeld volledig voor mij hou ( ter compensatie van het loonsvoordeel?).
- Is het nog mogelijk om ze bij mij ten laste te krijgen? Of moet ik daar terug voor naar de rechtbank.


Inge - (25/03/2009 - 10:58)


Hallo
wat met de volgende situatie?

- uit elkaar sinds half 2005
- adres veranderd sinds eind 2005
- kinderen op mijn adres vanaf half 2006
- arrest eind 2007, ingeleid begin 2006, waardoor fiscaal voordeel verdeeld dient te worden en ex 75€ per kind dient te betalen

aanslagjaar 2007 en 2008 zijn nu vraag tekens
ex heeft kinderen volledig ten laste doorgegeven aan belastingen, ik heb telkens code 1034 doorgegeven voor de 3 kinderen
nu rijzen er natuurlijk problemen
wat raadt u aan?


PASCAL - (12/03/2009 - 12:13)


Al 7jaar wonen wij niet meer samen mijn ex vriendin en ik,
We zijn niet getrouwd
maar hebben wel samen een kind(van toen 7 jaar)
we hadden voor co ouderschap gekozen, en gescheven van EOT
Ons kind stond eerst op mijn adres en door eot nadien op mijn ex vriendin haar adres
Maar omdat ik ne kleine zelfstandige ben moet ik nog eens 200€ betalen+ dat ze nog het kinderbijslag ook heeft
Nu kreeg ik van de belasting (van aanslag 2008 )te horen dat de code 1036 wordt gewijzigd
Je betaald al 200€+dat nog eens de helft (100€)van het kindergeld heeft
WAAR STA JE AL MAN?


Cindy - (06/07/2009 - 07:52)


Wij hebben 2 kindjes.
Ons oudste is van een vorige relatie en staat gedomicilieerd bij haar mama.
Het kindergeld bedraagt een 84 euro en wordt op de gezamelijke kinderrekening van ons oudste gestort (dit word voor gemeenschappelijke zaken gebruikt, dokterkosten enz...)
Maar voor ons tweede dochtertje krijgen we ook 84 euro kindergeld omdat ons oudste niet bij ons gedomicilieerd is.
Als de oudste haar mama nog een kindje bijkrijgt en dus ook in totaal 2 kindjes heeft krijgt zij voor haar tweede 154 euro kindergeld (een 70 euro meer dan wij nu krijgen voor ons tweede!).
Het kinderbijslagfonds mag dit soort situaties ook eens bekijken en hier iets aan doen.
Zowel ons gezin als de ex haar gezin moeten evenveel en even eerlijk behandeld worden, op elk vlak.
De regering heeft dus nog heel veel werk voor de boeg..


Gregory Mortier - (29/06/2009 - 22:10)


Uiteindelijk gaat het niet alleen om het fiscale voordeel.
Wat met korting voor water gas en elektriciteit? hier krijg je ook voordeel als je een extra persoon gedomicilieerd hebt.
Bij het opnemen van ouderschapsverlof krijg je ook een extra premie als je minimum 1 kind ten laste hebt. Is dit dan effectief gedomicilieerd of fiscaal ten laste?
ik heb 2 kinderen die beide bij mijn ex gedomicilieerd staan terwijl er een regeling van co-ouderschap is uitgewerkt.
Voor premies zou het persoonlijk interessanter zijn mocht bij elk 1 kind gedomicilieerd staan. Is dit uiteindelijk ook zo voor het fiscale luik?
Wat met kinderbijslag? Dit wordt tot nu toe op een gemeenschappelijke rekening gestort waarvan de kosten voor de kinderen betaald worden.
Alvast bedankt voor een reactie


Jimi - (06/08/2009 - 14:30)


Ik heb een tegenstrijdigheid ontdekt in een artikel van de Standaard mbt het fiscaal co-ouderschap (http://users.telenet.be/goudi/inf_belastingen.html#VERNIEUWDEFISCALEREGELINGCOOUDERSCHAP)
met name:
"En ook formeel werd de regeling een stuk versoepeld. Terwijl tot vorig jaar de handtekening van beide partners vereist was, volstaat het sinds dit jaar dat één van de partners fiscaal co-ouderschap aanvraagt. Zodra één van de partners op de belastingaangifte aankruist dat hij os zij de toepassing vraagt van de co-ouderschapsregeling (code 1034, 1035, 1036 en/of 1037) wordt dat door de fiscus automatisch toegestaan. Hiervoor is wél vereist dat de huisvesting van de kinderen ook effectief gelijk verdeeld is over beide ouders. Als bewijs hiervoor kan de fiscus bijvoorbeeld de verblijfsregeling opvragen die door de rechter werd opgelegd."

Als ik dit goed interpreteer hoeft die uitspraak door de rechter niet eens, dat kan toch niet? Op andere sites (inclusief deze en die van de belastingen) lees ik dat die bevestiging van de rechtbank altijd nodig is om het fiscaal co-ouderschap toe te kennen. Wat is het nu?


Kathleen - (12/08/2009 - 10:07)

Beste, mijn vriend is gescheiden. Hij heeft 2 kinderen die ten laste staan bij zijn Ex. De eerste jaren betaalde hij alimentatie en zag hij de kinderen elk weekend.Zo is het geschreven in de akte van de notaris. Nu doen wij sinds 2006 co-ouderschap(dit is mondeling overeengekomen). Hebben wij ook recht op het fiscaal voordeel? Moeten wij dit ergens laten registreren dat wij dit doen? Ik heb gelezen dat je dit kosteloos kunt doen. Kun je me zeggen waar. Bij de notaris kost het 300 euro. Kunnen wij bij de belatingen een bezwaar indienen voor de 3 jaren dat we dit fiscaal voordeel niet hebben aangevraagd?

Luc - (20/10/2009 - 09:52)


Beste,

Sind 2001 ben ik gescheiden onder co-oudersschap. Wij hebben een dochter van 18 jaar die gedomicileerd was bij mijn ex.
Sinds die tijd heeft m'n ex alle fiscale voordelen (alsook kindergeld) voor haar gehouden. Dit ligt allemaal aan mij omdat ik het geruzie die zij maakt als ik het probleem aankaart niet meer kan verdragen en aankan.
Nu is mijn dochter 18 sinds 3 maart en is zij nu begonnen met haar studies in de hoge school.
Nu is mijn ex gaan samenwonen met haar nieuwe vriend en weigerde m'n dochter om daar gedomicileerd te worden, ze is dus nu bij mij gedomicileerd. Er is een procedure gestart dat zij het kindergeld zou ontvangen.
Nu is mijn vraag kan ik het belastingsvoordeel aan mij toeëigenen door het feit dat ze nu bij mij is gedomicileerd en hoe?

Dank op voorhand, Luc


verdickt bart - (22/01/2010 - 18:44)

graag had ik informatie ik heb co ouderschap maar 5 dagen bij mij en 9 dagen bij mijn exvrouw dus van woensdag namiddag tot zondag avond bij mij en dan 9* dagen bij mijn ex kan ik dat ook inbrengen in belasting ik betaal er ook 120 euro alimentatie bovenop en hoe wordt dat in percentage berekend de co ouderschap dank u

Sarah - (10/04/2010 - 23:13)


Beste Maurice, (Maurice De Mey op 30/04/2008 om 10:35)

Moet nu wel of niet een overeenkomst co-ouderschap via de jeugdrechter gehomologeerd worden om het fiscaal co-ouderschap te bedingen? Of is dit automatisch zo? (= de standaard wettelijke regeling bij scheiding van ouders)

De website van FOD Financiën: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/coouderschap/coouderschap.htm


Vicky - (03/03/2010 - 12:36)


Graag uw commentaar op volgend situatie :

Co-ouderschap, week om week, 2 kinderen van 13 en 14 jaar.

Mondelinge overeenkomst : moeder krijgt het kindergeld maar vader heeft de kinderen ten laste.

De kinderen staan echter wel gedomicilieerd bij de moeder.

Over deze overeenkomst staat niets op papier.

Moeten wij dit toch laten registeren ?

Alvast bedankt.


19459 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

belastingvrije som co ouderschap Kinderoppaskosten verklaring


Favoriete tweets van TaxWorld