Login

Nieuwe maatregelen inzake fraudebestrijding


 

Het aanpakken van fiscale fraude is één van de belangrijkste programmapunten van de regering Di Rupo I.  De maatregelen die nu uitgewerkt worden moeten (1) de huidige regels en wetten verduidelijken en verscherpen en (2) de efficiëntie van de fiscale controles vergroten.

Drie concrete maatregelen staan al op stapel.

 

Een nieuwere en meer efficiënte antimisbruikbepaling

 

Sinds 1993 kent het Belgisch fiscaal recht een algemene antimisbruikbepaling, het beroemde (of beruchte) artikel 344 WIB92. Op basis van deze bepaling kan de fiscale administratie de kwalificatie die belastingplichtigen aan hun verrichtingen geven in bepaalde gevallen wijzigen (via een zogenaamde ‘herkwalificatie’).

 

Sinds 1993 zijn er echter ook problemen met de correcte toepassing van deze bepaling.  Om hier aan te verhelpen wordt artikel 344 WIB92 herschreven. Het blijft voorlopig gissen naar de precieze bewoordingen van het nieuwe artikel. De krachtlijnen zijn echter al wel bekend:

 

• De fiscus zal een juridische constructie kunnen negeren, wanneer wordt vastgesteld dat de verrichting hoofdzakelijk is ingegeven door fiscale overwegingen.
• De belastingplichtige krijgt hierop de kans de om aan te tonen dat de verrichting is ingegeven door andere motieven dan belastingontwijking.
• Als het tegenbewijs niet wordt geleverd, kan de fiscus de gekozen kwalificatie aanpassen en een juiste (sic) belastingheffing toepassen.

 

De vraag is of  de teksten die nu voorliggen, de toepassingsmoeilijkheden in de toekomst ook effectief zullen vermijden.

 

Wordt zeker vervolgd… 

 

Onderkapitalisatie

 

Ook de onderkapitalisatie van vennootschappen wordt bestreden.  De toegelaten verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is voorlopig bepaald op 1/7. De nieuwe regels wijzigen dit naar een ratio van 1/5. De interestkosten die slaan op het teveel aan vreemd vermogen zijn niet als beroepskost aftrekbaar.

 

Verscherping van verbod op cashtransacties

 

Tot op heden waren cashtransacties tot 15.000 euro toegelaten.  Omdat cashbetalingen vaak in het zwart gebeuren, wil de regering ook dit aanpakken. Ze verwijst hiervoor naar de regelgeving in andere Europese landen, waar de mogelijkheid ook aan banden is gelegd.

 

In een eerste stadium wordt de grens voor cashtransacties verlaagd tot 5.000 euro. Ten laatste tegen 2014 wordt dit verder verlaagd tot 3.000 euro. Bovendien geldt de beperking niet langer enkel voor de aankoop van goederen, maar ook voor het betalen van diensten.

 

Proactieve aankondiging controleacties

 

Tenslotte heeft de administratie op 30 januari bekendgemaakt dat er in de toekomst bepaalde controleacties proactief zullen aangekondigd worden. De bedoeling hiervan is om de belastingplichtigen aan te zetten hun aangifte correct in te vullen, of eventueel spontane regularisaties te promoten.

 

Het betreft:

• controleactie m.b.t. verkopen via het internet (valse particulieren)
• loontrekkenden met werkelijke kosten
• bedrijfsleiders met werkelijke kosten en/of indiciair tekort
• vzw's die wellicht aan de vennootschapsbelasting onderworpen moeten worden
• sportclubs
• splitsing van eigendomsrecht (vruchtgebruik)
•  notionele intrestaftrek

 

bron :  Persbericht van de minsterraad van 27 januari 2012.
           FOD Financiën
 


2170 keer bekeken

Rubrieken: Vennootschapsbelasting Personenbelasting

fraude antimisbruik onderkapitalisatie cashtransacties


Favoriete tweets van TaxWorld