Login

Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek dramatisch voor grensarbeiders


Gepubliceerd door: Kurt van Heerewaarden

 

Op Prinsjesdag presenteerde de Nederlandse regering haar nieuwe belastingplannen. Daarin zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen ten aanzien van het keuzerecht voor grensarbeiders. Het gevolg daarvan is dat in zeer veel gevallen de helft dan wel de gehele renteaftrek voor de grensarbeider zal komen te vervallen.

 

Huidige regeling

 

Onder de huidige regeling kan - kort samengevat - indien sprake is van Nederlands arbeidsinkomen, de betaalde rente voor de eigen woning in aftrek worden gebracht van het Nederlands inkomen. Daartoe moet worden gekozen voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Indien beide partners kiezen, kan in beginsel zowel het eigen rentedeel dat op de grensarbeider zelf drukt, alsook het deel van de partner in aftrek worden gebracht van het Nederlands inkomen. Op basis van dit uitgangspunt is veelal voor een lange termijn een verplichting aangegaan jegens een bank, waarbij uiteraard rekening gehouden is met deze fiscale behandeling.

 

De toepassing van de inhaal en terugploegregeling kan namelijk tot gevolg hebben dat (een deel) van de genoten renteaftrek in de toekomst wordt teruggenomen. In veel gevallen is het mogelijk om middels een correcte planning een terugname te voorkomen.

 

Voorgestelde regeling grote beperkingen

 

Onder de nieuwe voorgestelde regels is echter geen sprake meer van een keuzemogelijkheid. De hoofdregel stelt dat renteaftrek enkel aan de orde komt indien het inkomen geheel dan wel nagenoeg geheel (ten minste 90 %) belast is in Nederland. De aftrekposten blijven buiten aanmerking voor zover deze bij de buitenlandse belastingplichtige of zijn partner in de woonstaat in aanmerking kunnen worden genomen.

 

Onduidelijk is wanneer hiervan sprake is. In de Belgische woonbonus staat het de belastingplichtige in beginsel vrij om deze aftrekpost naar eigen keuze te benutten voor aflossingen en/of interesten en/of premies van de schuldsaldoverzekering.  Bovendien is het effectieve belastingvoordeel minimaal ten opzichte van de Nederlandse regeling. Zo zal de zuivere Belgische grensarbeider ingeval van aftrek in zijn woonland slechts een effectief voordeel behalen op het vlak van de gemeentebelastingen (opcentiemen). Hij geniet de aftrekpost dan maximaal tegen een tarief van 4 % ! Woont de grensarbeider bijvoorbeeld in Knokke Heist of De Panne dan levert een aftrekpost zelfs geen voordeel op, omdat het tarief van de gemeentelijke belastingen aldaar 0 % bedraagt. Beperkt dit dan toch de aftrek in Nederland?

 

Verder zal - in de veel voorkomende - gevallen waarin de partner van de grensarbeider in het woonland werkt, noch bij de partner zelf, noch op gezinsniveau voldaan zijn aan het strikte 90 % criterium. In dat geval zal slechts de rente die drukt op de in Nederland werkzame grensarbeider, in aftrek kunnen worden gebracht. Bij een gezamenlijk aangekochte eigen  woning van 350.000 EUR die maximaal gefinancierd is, scheelt dit netto als snel 3.500 EUR per jaar !

 

Of aan de bedoelde 90%-eis wordt voldaan, wordt naar Nederlandse heffingsmaatstaven beoordeeld. De belastingplichtige zal voorts met een inkomensverklaring van de Belgische belastingadministratie inzage moeten geven in zijn niet-Nederlandse inkomen. Sowieso een administratieve lastenverzwaring.

 

Ook versoepelingen

 

Er zijn ook enkele versoepelingen doorgevoerd, die echter voornamelijk in de wet vastleggen wat nu al bij besluit is geregeld. Voor belastingplichtigen die nu nog met de dreiging van de inhaal en terugploegregeling worden geconfronteerd, lijkt per saldo wel sprake van goed nieuws: deze verdwijnen. Wel lijkt zonneklaar dat definitief niet meer teruggekomen zal worden op afgetrokken uitgaven voor inkomensvoorzieningen (lijfrentepremies) in de Belgische periode.

 

Geen eerbiedigende werking

 

Indachtig de lange termijn verplichtingen die men in de regel aangaat bij de financiering van de eigen woning, stelt men zich wellicht (terecht) de vraag hoe lang er overgangsrecht is voorzien voor bestaande situaties. Bij de in 2013 ingevoerde aflossingsverplichting voor hypothecaire leningen is in Nederland ruimhartig overgangsrecht (eerbiedigende werking) voorzien voor bestaande gevallen. Dit lijkt er vreemd genoeg (nog) niet te zijn, tenzij de periode tot de voorziene invoeringsdatum (1 januari 2015) als zodanig beschouwd moet worden. Van een betrouwbare overheid die 13 jaar lang (bewust) de renteaftrek toestaat onder stringente voorwaarden, mag toch verwacht worden dat deftig overgangsrecht voorzien wordt. De gevolgen op persoonlijk vlak voor de grensarbeider en ook de deze voor de reeds kwakkelende huizenmarkt in de grensstreek laten zich raden, als op dit vlak regelgeving uitblijft.

 

Oplossingen

 

Gedeeltelijke reparatie is wellicht mogelijk door een overdracht van de ene partner aan de andere partner. Dit zal sowieso de nodige kosten (verdelingstaks, notariskosten) met zich meebrengen. Mogelijk biedt verder het Europees recht nog soelaas. Duidelijk moge zijn dat de grensarbeider zich wederom de kosten zal moeten getroosten om zich deskundig bij te laten staan. Het wordt noch leuker, noch makkelijker……


17527 keer bekeken

Rubrieken: België-Nederland

grensarbeider renteaftrek hypotheek


Favoriete tweets van TaxWorld