Login

Nu al circulaire over de nieuwe antimisbruikbepaling


 

De administratie heeft al een eerste circulaire met commentaar op de nieuwe antimisbruikbepaling  klaar. De circulaire becommentarieert de artikelen 167-169 van de Programmawet van 29 maart 2012 en is gebaseerd op de parlementaire voorbereidingen.

 


De circulaire wijst eerst en vooral op de toepassingsmoeilijkheden van de vroegere antimisbruikbepaling en de totstandkoming van het nieuwe artikel 344 WIB92.
Vervolgens worden de volgende elementen van de nieuwe tekst kort toegelicht :

 

Het voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid
De niet-tegenstelbaarheid slaat vanaf nu expliciet op een rechtshandeling of een geheel ven rechtshandelingen die eenzelfde verrichting tot stand brengen. Dit laatste dient om het kunstmatig opsplitsen van verrichtingen in opeenvolgende rechtshandelingen tegen te gaan. Zelfs als de handelingen niet in hetzelfde aanslagjaar gebeuren.  Het is voldoende als de opeenvolgende handelingen van meet af aan zijn opgevat als behorend tot een ondeelbare keten.

Het begrip ‘fiscaal misbruik’
Fiscaal misbruik omvat een objectief  en een subjectief element.
Het objectieve element: de belastingplichtige opteert voor een rechtshandeling waarmee hij zich in een toestand plaatst die in strijd is met de doelstellingen van een bepaling van het WIB.
Het subjectieve element: de belastingplichtige handelt met als wezenlijk doel het verkrijgen van een belastingvoordeel.

De verdeling van de bewijslast
De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de administratie, die het fiscaal misbruik moet aantonen, evenwel enkel het objectieve element. Het is vervolgens aan de belastingplichtige om aan te tonen dat er andere motieven aan zijn handelingen ten grondslag liggen.

De herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtige
Dit betekent dat de administratie de belastbare grondslag zodanig kan herstellen alsof het fiscaal misbruik niet heeft plaatsgevonden.

 

De volledige tekst van de circulaire vind je hier.

 

Zie ook : Fiscale Actualiteit 2012, 7/1, 12/4, 15/6 en 17/1.


3682 keer bekeken

Rubrieken: Vennootschapsbelasting Personenbelasting

artikel 344 antimisbruikbepaling circulaire


Favoriete tweets van TaxWorld