Login

Ook voor de verenigingen is het jaarrekeningentijd


We hebben al de jaarrekening van vennootschappen onder de loep genomen. Maar ook verenigingen moeten een jaarrekening opstellen. De Q&A voor verenigingen !

 

Wie stelt de jaarrekening op?

Volgens de wet op de verenigingen verricht elke vereniging ten minste eens per jaar voorzichtig en te goede trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken. De inventaris wordt nadien gewaardeerd volgens de geldende maatstaven en wordt omgezet in de jaarrekening.

 

Het is de raad van bestuur van de vereniging die de inventaris en de jaarrekening opstelt. Het is dus niet de taak van de accountant of de boekhouder die de vereniging bijstaat in het voeren van de boekhouding of het vervullen van haar fiscale verplichtingen..

 

Wie keurt de jaarrekening goed? En in welke termijn?

De jaarrekening moet worden voorgelegd aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De datum van de jaarvergadering wordt vermeld in de statuten en de voorlegging moet gebeuren ten laatste binnen zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar. In geval de regelmatige bijeengeroepen jaarvergadering de voorgelegde jaarrekening niet goedkeurt moet de raad van bestuur zijn voorstel wijzigen en een nieuwe jaarvergadering bijeenroepen.

 

Indien de raad van bestuur nalaat de jaarvergadering bijeen te roepen kan ten minste een vijfde van de leden de algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de voorlegging en goedkeuring van de jaarrekening. In geval de raad van bestuur blijft weigeren een jaarrekening voor te leggen kan de algemene vergadering drastische maatregelen treffen zoals de bestuurders afzetten.

 

Wie legt de jaarrekening neer? En in welke termijn?

Enkel een goedgekeurde jaarrekening wordt door de raad van bestuur neergelegd.

 

Voor de kleine vereniging is er geen termijn voor de neerlegging voorzien, doch voor niet neerleggen zijn er sancties voorzien (cfr verder).

 

Voor grote en zeer grote verenigingen is de termijn vastgesteld op binnen dertig dagen na goedkeuring. Voor laattijdige neerlegging wordt geen tarieftoeslag toegepast maar voor niet neerleggen zijn er sancties (cfr verder).

 

Waar wordt de jaarrekening neergelegd?

De kleine verenigingen leggen hun jaarrekening neer, zonder kosten, bij de griffie van de rechtbank van koophandel waar het verenigingsdossier wordt bijgehouden. Het te gebruiken model is vastgelegd door het KB van 26 juni 2003.

 

De grote en zeer grote verenigingen leggen hun jaarrekening neer bij de Nationale Bank van België en betalen kosten naargelang het gebruikte model (verkort of volledig) en de manier van neerleggen (op papier of elektronisch). Het te gebruiken model is het model ontworpen door de Nationale Bank van België. De griffie van de rechtbank van koophandel waar het verenigingsdossier wordt gehouden ontvangt van de Nationale Bank van België een melding van de neerlegging (geen kopie van de neergelegde jaarrekening).

 

Zijn er sancties bij niet neerleggen van de jaarrekening van een vereniging?

Er zijn in de wet op de verenigingen specifieke sancties voorzien zowel voor de kleine als de grote en zeer grote verenigingen in geval de jaarrekening niet wordt neergelegd enerzijds op de griffie anderzijds op de Nationale Bank.

 

Hierna de sancties:

  1. Iedere vordering, ingesteld door een vereniging die niet voldaan heeft aan de openbaarmakingsplicht met betrekking tot de jaarrekening, is opgeschort.
    De vordering blijft onontvankelijk zolang de vereniging haar jaarrekening niet heeft neergelegd binnen een door de rechter gestelde termijn.
  2. Op verzoek van een lid, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie en behoudens regularisatie van de toestand in de loop van het geding, kan de rechtbank van eerste aanleg de ontbinding van een vereniging uitspreken als de vereniging haar jaarrekening voor drie opeenvolgende boekjaren niet heeft neergelegd.
  3. Met uitzondering van handgiften, is voor elke gift aan een vereniging, onder levenden of bij testament en met een waarde van meer dan 100.000 euro, een machtiging van de minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger vereist. Deze machtiging zal in geen geval verleend worden indien de vereniging haar jaarrekening niet heeft neergelegd, vanaf haar oprichting of althans de laatste drie boekjaren.

 

En wat voor de stichtingen?

Wat hierboven werd geschreven voor de verenigingen is geldig voor de stichtingen, met uitzondering van:

  • de stichting telt geen leden en dus is er geen algemene vergadering. Het zijn ook de bestuurders die de inventaris en jaarrekening opstellen en hierdoor keurt de raad van bestuur impliciet de jaarrekening goed.
  • Waar neerleggen: grote of zeer grote stichtingen van openbaar nut leggen hun jaarrekening steeds neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel en niet bij de Nationale Bank.
  • Verzoek tot ontbinding: in geval van de tweede sanctie kan de ontbinding uitgesproken worden enkel op verzoek van een stichter of van een van zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders of van het openbaar ministerie. Het is dus uitgesloten dat iedere belanghebbende derde het verzoek kan indienen.

 

(MVdl)

 


3774 keer bekeken

Rubrieken: Accountancy

jaarrekening vzw


Favoriete tweets van TaxWorld