Login

Optimaliseer de woonbonus van uw hypothecair krediet ‘enige & eigen woning’ 2010


Gepubliceerd door: Paul HeymansUpdate Herfst 2010 


cumul.gifEen alleenstaande, die in 2010 zijn “enige & eigen woning” verwerft, kan de eerste tien jaar een bedrag van 2.770 € aftrekken voor zijn hypothecair woonkrediet. Een gehuwd, een wettelijk of een feitelijk samenwonend koppel, dat die woning samen heeft verworven, kan dit bedrag verdubbelen want elke partner kan 2.770 € aftrekken; dit bedrag, meestal korf genoemd, wordt opgetrokken tot 2 x 2.840 € voor een koppel met 3 kinderen.

Gehuwde koppels en wettelijke samenwonenden vullen samen één belastingaangifte in, terwijl feitelijk samenwonenden er ieder een afzonderlijke invullen.Het eerste van die tien jaar is echter het jaar waarin het krediet wordt afgesloten.

Deze korf mag worden opgevuld met de in 2010 betaalde interesten, kapitaalaflossingen en levens- of overlijdensverzekeringspremies die het hypothecair woonkrediet reconstitueren of waarborgen. Die verzekeringspremies worden best niet ingebracht behalve in één hypothese, namelijk als het eerste jaar voormeld bedrag van 2.770 € niet wordt gehaald met interesten en kapitaalaflossingen alleen. Dit is bvb. het geval wanneer u het hypothecaire krediet eerder laat in 2010 afsluit of bij bouw wanneer u in 2010 nog niet veel kapitaal opneemt en bijgevolg geen kapitaal en weinig rente betaalde.

Breng, zo mogelijk, nooit periodieke (jaarlijkse, zesmaandelijkse, driemaandelijkse of maandelijkse premies) in omwille van de negatieve fiscale gevolgen bij de vereffening van de verzekeringspolis bij vroegtijdig overlijden : de verplichte aangifte van een fictieve rente door de begunstigde zelfs als de periodieke premie door de verzekeringnemer slechts één maal fiscaal ingebracht werd.

Hypothese 1: U heeft na 1 september 2010 een verkoopsovereenkomst afgesloten die 4 maand geldig is.

Oplossing:

Koop aan en sluit uw hypothecair krediet af in 2011, desnoods begin januari (op voorwaarde natuurlijk dat uw kredietinstelling u de rentevoet waarborgt).

Er bestaat immers een hemelsbreed verschil tussen het afsluiten van deze twee verrichtingen op 31 december 2010 of 2 januari 2011. In tijd bedraagt het verschil 3 dagen, in geld kan de verdaging tot 2 januari 2011 aan een marginale aanslagvoet van 53,6 % (gemeentebelasting inbegrepen) een bijkomende fiscale winst opleveren van 359,84 € voor een alleenstaande en 739,68 € voor een koppel.

Hypothese 2: De verkoopsovereenkomst verstrijkt in december 2010. U bent niet gehaast om de woning te betrekken, uw verkoper staat u wat respijt toe tot begin januari 2011 om de prijs te betalen en u beschikt over voldoende eigen fondsen om bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de verkoopsovereenkomst om de registratierechten zelf te betalen.

Oplossing:

Idem als hypothese 1; stel de koop- en kredietverrichtingen uit tot begin januari 2011.

Hypothese 3: De koop- en kredietoperaties moeten doorgaan in december 2010, bvb. omdat de verkoopsovereenkomst dateert van vóór 2 september 2010, omdat de geldigheidsduur ervan korter is dan 4 maand of nog omdat u de woning vóór 31 december 2010 wenst te betrekken.

Oplossing: 

Betaal een koopsom of éénmalige premie tot 2.770 € (2.840 € voor 3 kinderen ten laste) maximum per partner voor uw levens/overlijdensverzekering.

Zo de kredietakte reeds werd getekend laat dan die verzekering retroactief op de aktedatum opmaken door uw verzekeraar. Dergelijke retroactiviteit is niet meer mogelijk zo betrokken polis(sen) opgemaakt worden in het eerste semester van 2011. Een recente circulaire van de belastingadministratie heeft deze tolerantie afgeschaft.

Hypothese 4: U heeft beide verrichtingen (koop & krediet) afgesloten in 2010 en betaalde reeds kapitaal en/of rente in 2010 voor een lager bedrag dan 2.770 of 2.840 € naargelang van het geval.

Oplossing: 

Betaal zoals in hypothese 3 voor uw levens/overlijdensverzekering een koopsom of éénmalige premie maar tot beloop van het bedrag dat u tekort komt om het fiscale plafond te halen.

Voorbeeld: 

Als alleenstaande betaalde u slechts 952 € aan rente en kapitaal in 2010 voor een klassiek hypothecair mensualiteitenkrediet; vraag aan uw verzekeraar de periodieke premie van uw schuldsaldoverzekering retroactief tot op de datum van de kredietakte te vervangen door een koopsom van 1.818 € om het plafondbedrag van 2.770 € te halen. Volstaat de koopsom niet met het oog op een 100 % overlijdensdekking laat dan de schuldsaldoverzekering opsplitsen in 2 polissen, één met koopsom van 1.818 € die u fiscaal inbrengt en een andere met periodieke premies die u fiscaal niet inbrengt. Voor een koppel gaat dezelfde redenering op in hoofde van ieder van beide partners.

Opgelet er wordt uitsluitend rekening gehouden met effectief in 2010 betaalde bedragen. Een mensualiteit die vervalt op 31 december 2010 en die pas begin januari 2011 via domiciliëring van uw rekening wordt afgehouden wordt in rekening gebracht voor 2011 en niet voor 2010. Voormelde plafonds van 2.770 en 2.840 € worden jaarlijks geïndexeerd.

Dezelfde redeneringen gaan op voor kredieten bestemd voor de bouw of verbouwingen.

Een herfinancieringskrediet (op dit ogenblik erg gebruikelijk omdat het rentepeil historisch laag staat) ondergaat echter hetzelfde fiscale regime als het oorspronkelijke krediet dat strekte tot de verwerving van de "enige & eigen woning".

Voorbeeld : 

Zo een hypothecair krediet werd afgesloten in 2005, een eerste keer werd geherfinancieerd in 2007 en een tweede keer in 2010 geldt de woonbonus. Zo het oorspronkelijke krediet echter werd afgesloten in 2004 (en niet in 2005) geldt de minder voordelige klassieke fiscaliteit.

Om de woonbonus te genieten dient het krediet hypothecair te worden gewaarborgd. Opgelet dus met de opsplitsing in twee schijven, één met hypotheekstelling en één met hypothecair mandaat. Onderschat de schijf met hypotheek niet en hou veiligheidshalve rekening met een cumulatieve inflatie (2,91 % voor de eerste negen maand van 2010!) van minstens 25 tot 30 % de eerste 10 jaar. De jaarlast van de schijf met hypotheekstelling bedraagt dus bij voorkeur 2.770 + 30 % = 3.601 € voor een alleenstaande en 7.202 € voor een koppel, respectievelijk te verhogen met 100 en 200 € zo 3 kinderen ten laste.
philip - (26/10/2010 - 09:12)


4 jaar geleden heb ik alleen een woning gekocht, waarvoor ik de lening ook volledig zelf betaal (meer dan 10.000 euro kapitaal en intresten op jaarbasis). Sinds 2 jaar heb ik een vriendin, en zij betaalt mij maandelijks een (soort van) huur van 250 euro (zijnde 3.000 euro per jaar), aangezien ze bij mij (feitelijk) inwoont.

Een snelle berekening heeft mij altijd tot het denken gezet, namelijk dat mijn vriendin aan mij een bedrag betaalt dat (ruim) voldoende zou zijn om de korf van haar hypothecaire lening te vullen bij haar personenbelasting.

Ziet iemand hier soms een fiscale constructie in, die haar die mogelijkheid geeft om dit in aftrek te kunnen brengen? Dat de fiscus niet zal aanvaarden dat ik een papier schrijf waarin ik verklaar dat zij 3.000 euro heeft betaald van mijn hypothecaire lening, besef ik; maar is het vb voldoende/mogelijk om het contract van mijn lening te laten aanpassen voor die 250 euro (zonder dat ze effectief mede eigenaar wordt), dat ze daar ook een fiscaal attest voor zal ontvangen, of moet ze hiervoor ook nog mede eigenaar worden van de woning, en dus via de notaris gaan met de hoge beschrijfkosten? Of kan ik haar vb voor 0,1 % het vruchtgebruik schenken? Of is de hypothecaire lening ook maar aftrekbaar voor het percentage van eigendom?

Het liefst zou ik momenteel haar aandeel in mede eigendomnog willen beperken, en natuurlijk de kosten ook; maar ik zou haar toch ook een voordeel willen gunnen naar belastingen toe, aangezien ze deze betalingen ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd.

Of heeft iemand een voorstel om dit in aftrek te brengen in een ander vak in de personenbelasting (onderhoudsgeld ofzo, en dan bij mij ook aan te geven)?

Het zou ook aantrekkelijk zijn om het nog in 2010 in orde te maken, zodat het volgend jaar al kan worden toegepast.

Alvast bedankt voor de tips en info!

Philip


Paul Heymans - (08/11/2010 - 15:37)


Beste criticus,
Beste Philip,

Zuiver fiscaal is huwen en het onroerend goed inbrengen in de huwelijksgemeenschap enerzijds en hoofdelijke medekredietnemer worden voor het hypothecair krediet anderzijds inderdaad een mogelijke oplossing.

Burgerrechtelijk brengt dit echter een groot risico teweeg voor Philip.
Bij mogelijke echtscheiding verliest hij automatisch de helft van de waarde van zijn woning. En de Belgische echtscheidingsstatistieken liegen er niet om, en dit ongeacht de leeftijd.

Ik betwijfel of het fiscaal voordeel op korte termijn opweegt tegenover het potentieel risico van echtscheiding op langere termijn. Trouwen kost geld, scheiden nog veel meer !

Ik vrees dat zoveel gefocust wordt op fiscaal voordeel zonder rekening te houden met andere parameters.

Dit is slechts mijn persoonlijke mening maar in mijn dagdagelijkse praktijk moet ik reeds zoveel oplossingen uitwerken voor echtscheidingen en stel dan vast dat steeds minder partners nog de andere kunnen uitkopen want dat geeft aanleiding tot een bjikomend hypothecair krediet waarvan de lasten samen met die van het kopende krediet door één inkomen moeten kunnen worden gedragen.

Paul


Kredietdesk lening - (24/10/2010 - 14:47)


Leuke post! Ga vooral door met zulke voorlichtingen.

groeten,

Roy Blom


Daniëlla D - (31/10/2010 - 18:53)


Beste Paul,
Wij zijn een gehuwd koppel met drie kinderen. In 1994 hebben wij voor aankoop van een woning een hypotheeklening afgesloten van €75.000 voor 15 jaar, en in 2003 het reeds terugbetaalde kapitaal, €30.000, opnieuw geleend voor een verbouwing. Ondertussen is de eerste lening afgelopen, en betalen we nog alleen af voor de tweede.
Op dit ogenblik zijn we geïnteresseerd in de aankoop van een ander huis, dat echter openbaar verkocht wordt en definitief toegewezen wordt in de maand november. In december moet de koopsom betaald worden en daarvoor zouden we onze huidige lening direct willen terugbetalen en opnieuw de volle €75000 willen gaan lenen in het nieuwe systeem van de woonbonus. Tegelijkertijd zouden we onze huidige woning zo vlug mogelijk verkopen. Ik begrijp uit het voorgaande dat in december de lening afsluiten, absoluut nadelig is. Kunnen wij het sluiten van de lening uitstellen tot januari (enkele weken via een overbruggingskrediet)? Is het fiscaal een probleem als de aankoop en de lening in een verschillend fiscaal jaar doorgaan?


Paul Heymans - (04/11/2010 - 15:52)


Daniëlla,

Het is uitgesloten de aankoop van de nieuwe woning te betalen in december 2010 en het afsluiten van het krediet uit te stellen tot januari 2011.

Het doel van het krediet is dan immers niet meer het verwerven van een woning maar het opnemen van likwiditeiten zowel op burgerechtelijk als fiscaal vlak.

Vergeet ook niet dat jullie moeten kunnen bewijzen (om de woonbonus te genieten voor het nieuwe krediet) dat jullie huidige woning reeds in 2010 werd te koop gesteld en dat die notarieel moet verkocht zijn uiterlijk op 31 december 2011.

Paul


Paul Heymans - (04/11/2010 - 15:44)


Jo,

Je analyse is volledig juist.

Je kan nog 2 x 2.770 € vervroegd terugbetalen in december 2010 (vanzelfsprekend na het afsluiten van de wederopname) zodat het fiscale plafond zowel in jouw hoofde als in die van je echtgenote volledig is opgevuld.

Je kan het ook beperken tot 1 x 2.770 € volledig in te brengen voor jou alleen omdat je het hoogste inkomen hebt.

Beide technieken zijn wettelijk toegelaten.

De terugbetaling zal vanzelfsprekend aanleiding geven tot een vermindering van de mensualiteit, want de looptijd kan niet ingekort worden (moet minstens 10 jaar bedragen).

Veel hangt af van het kapitaal van je wederopname om te oordelen over de opportuniteit van die vervroegde terugbetaling.

Paul


Bodemeijer - (17/11/2010 - 22:09)


Ik vind het als leek heel moeilijke materie, wel handige site.

IK heb net samen met mijn vriend getekend voor een woning. We hebben een voorschot gegeven en de lening is goed gekeurd. Nu zei het sociaal woonkrediet dat we best onze schuldsaldo verzekering in 2010 nog kan betalen zodat we die nog kunnen inbrengen dit jaar. Terwijl we dan vanaf feb 2011 onze woonlening beginnen af te betalen.
Kan je echter je SSV al beginnen te betalen als de akte nog niet verleden is?


Paul Heymans - (19/11/2010 - 11:51)


Geachte,

Vraag in zake SSV voor sociaal woonkrediet

Voor zover ik begrijp wordt het krediet pas verleden in 2011 maar stelt de kredietverstrekker voor de SSV nog in 2010 te betalen.

Dit is perfect mogelijk maar met volgende bedenkingen :
1. Is alleen nuttig zo een koopsom of éénmalige premie betaald wordt.
2. Kan nooit in mindering gebracht worden onder de woonbonus ; bij de
aangifte 2011/inkomsten 2010 dus niet code *371 gebruiken.
3. Moet worden aangegeven in de aangifte 2011/inkomsten 2010 onder
code *353 Individuele levensverzekeringspremies lange termijn
sparen.
Uit de combinatie van 2 & 3 vloeit voor dat de aftrek niet aan de
marginale aanslagvoet gebeurt maar aan de bijzondere gemiddelde
van 30 tot 40 %.
4. De SSV moet voor een langere periode worden afgesloten, namelijk
voor een woonkrediet af te sluiten op 15 februari 2011 moet de
ingangsdatum in december 2010 worden vastgelegd, de premie ook
effectief in 2010 betaald worden (de retroactiviteit werd immers
recent afgeschaft) en als termijn hebben 15 februari 2031 voor
een krediet op 20 jaar.

Paul


Erwin - (18/10/2010 - 11:49)

Indien je het financieel aankan zou je kunnen overwegen om een gedeeltelijke kapitaalsterugbetaling te doen en zo de woonbonus maximaal te benutten. De wederbeleggingsvergoeding en eventuele dossierkosten zullen waarschijnlijk lager zijn dan het hogere belastingsvoordeel.

Paul Heymans - (18/10/2010 - 15:06)


Erwin,

Dit is inderdaad een mogelijkheid die wel aanleiding geeft tot twee negatieve neveneffecten:
1. hogere notariskosten want er werd met het oog hierop een hoger
bedrag ontleend (betrokken kredietnemers voorzien dit effectief)
2. aanrekening door de kredietinstelling van drie maand wederbeleggings-
vergoeding (dus nagenoeg 3 mensualiteiten want bij de aanvang van
het krediet bevat de mensualiteit nagenoeg geen kapitaal).
Ik betwijfel of beide neveneffecten veel lager uitvallen dan het fiscale voordeel, zeker zo er maar één kredietnemer is.

De kredietinstelling mag voor een vriiwillige vervroegde terugbetaling geen dossierkosten aanrekenen ; dit is wettelijk verboden.

Veel instellingen eisen een minimumterugebetaling van 5 à 10.000 € ;
hieraan valt wel een mouw te passen omdat de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet voorziet dat de kredietnemer één keer per jaar een bedrag van zijn keuze vervroegd mag terugbetalen.

Paul


criticus - (18/10/2010 - 22:00)


De verhoogde woonbonus stopt na de eerste tien jaar, maar de meeste hypothecaire leningen lopen veel langer dan 10 jaar.
Kan er bij sommige banken een soort flexibele lening worden genomen, waarvan de totale jaaraflossingen na 10 jaar plots mogen dalen van 2770 euro tot 2080 euro per persoon?

Of zou de wet van 04/08/1992 (1x per jaar een vervroegde afbetaling) hiervoor soelaas kunnen bieden? Je betaalt bvb. de eerste tien jaar telkens 690 euro vervroegd af en spreekt met de bank af dat de wederbeleggingsvergoeding dan niet geldt.

Vroeger werd er al eens geoptimaliseerd door een progressieve of degressieve lening te nemen in plaats van een lineaire.

Gr


Marianne - (22/10/2010 - 17:00)


Paul,
De vergoeding voor wederbelegging wordt berekend op het kapitaal dat vervroegd terug betaald wordt.
Als u een lening aangaat in december en de eerste vervaldag is dus 1 januari van het volgend jaar kan u in december toch nog een vervroegde terugbetaling doen.
Op een bedrag van 2.770,00 eur en aan een rentevoet van 5 % is dit 34,63 eur vergoeding voor wederbelegging.
Dit is dus zeker te overwegen indien je voldoende geld hebt.
Het fiscale voordeel is veel groter dan 3 maanden vergoeding voor wederbelegging.


Paul Heymans - (22/10/2010 - 17:31)


Beste criticus,

Op de markt bestaat een hele waaier van kredietformules waaronder formules met degressieve lasten, onder de vorm van gelijke periodieke (meestal maandelijkse) kapitaalaflossingen of degressieve mensualiteiten.

Met een kredietinstelling kunnen heel wat afspraken worden geregeld, zoals de vrijstelling van wederbeleggingsvergoeding onder bepaalde voorwaarden, voor zover niet teveel aan de rentabiliteit van het krediet geraakt wordt en voor zover de beheers- en informaticastandaarden dit niet beletten.

Niet uit het oog verliezen dat de geciteerde bedragen van 2.080 en 690 € jaarlijks geïndexeerd worden en dat in de onderhandeling die parameter ook in rekening moet worden genomen.

Je vraag en mijn antwoord sluiten aan op het zuiver fiscale aspect. Uit mijn dagdagelijkse hypothecaire kredietpraktijk blijkt echter dat weinig kredietnemers met zulk luxe fiscaal probleem worden geconfronteerd.

Meestal is de inbreng van eigen fondsen beperkt en sluiten de kredietnemers noodgedwongen kredieten af van bedragen waarvan de jaarlasten fel de fiscale plafonds overschrijden.

Paul


Paul Heymans - (22/10/2010 - 17:39)


Marianne,

De mogelijkheid om die terugbetaling vóór 1 januari van het jaar volgend op dat van het krediet is perfect mogelijk.

Soms doen kredietnemers op deze mogelijkheid beroep en bij mijn weten heeft de belastingadministratie dit steeds aanvaard.

De wederbeleggingsvergoeding van 3 maand en de verhoogde kredietkaktekosten (die ik raam op +/- 75 €) wegen inderdaad niet op tegen het fiscaal voordeel. Ik hou rekening met verhoogde aktekosten omdat het bedrag van 2.770 € (meestal vermenigvuldigd met 2 want 2 partners) in principe moet worden bijgeleend.

Paul


criticus - (08/11/2010 - 14:50)


Paul, wat de vraag van Philip betreft (over de inkoop van zijn vriendin).

Zou het niet beter zijn dat ze gewoon trouwen en in de huwelijksakte het huis verdelen?
Deze akte zou hen weinig kosten en waarschijnlijk al bij de eerste afrekening van de belastingaangifte een mooie winst opleveren.

gr


Paul Heymans - (26/10/2010 - 12:03)


Philip,

De enige manier om de woonbonusfiscaliteit te genieten bestaat erin
een aandeel in volle eigendom te verkopen aan je vriendin die op haar beurt een hypothecair krediet afsluit van het bedrag van de koopprijs buiten kosten (van aankoop- en kredietakte)

Verkoopprijs en kredietbedrag moeten betrekking hebben op een bedrag van +/- 30.000 € rekening houdend met het huidige rentepeil voor zover een hypothecair krediet wordt afgesloten met looptijd 10 jaar. Jij zal dan in je hoedanigheid van mede-eigenaar als mede-hypotheeksteller moeten tussenkomen in de akte van hypothecair krediet. Ik raam de aankoop- en kredietaktekosten samen op 5.500 € voor een aankoop- en kredietbedrag van 30.000 €. Je vriendin zal bijgevolg slechts fiscaal voordeel bekomen na 4 à 5 jaar.

De looptijd van het hypothecair krediet zou dus best op 15 jaar worden gebracht maar dan moeten aankoop- en kredietbedrag verhogen omdat de mensualiteit verlaagt.

Drie belangrijke voorwaarden dienen bijgevolg te worden geëerbiedigd :
* je vriendin moet mede-eigenares worden voor een voldoende aandeel
via koop (schenking is uitgesloten)
* je vriendin moet een hypothecair krediet afsluiten (een hypothecair
mandaat volstaat niet !)
* dit hypothecair krediet moet een minimum-looptijd hebben van 10 jaar.

Dit krediet wordt best gerealiseerd bij dezelfde kredietinstelling waarbij jij je krediet indertijd afsloot want die moet akkoord gaan met de verkoop van betrokken aandeel in onverdeeldheid.

Het is tenslotte in de praktijk onmogelijk dit nog door te voeren in 2010 tenzij zij in december 2010 na de ondertekening van de kredietakte nog een vrijwillige vervroegde terugbetaling zou uitvoeren van 2.770 €.
Het lijkt mij beter de vastgoed- en kredietoperaties begin januari 2011 te laten doorgaan om die kunstmatige constructie van de vervroegde terugbetaling te vermijden.

Paul


Jo V - (27/10/2010 - 22:36)


Als ik het hier zo lees, dan heeft de bank me niet goed geinformeerd !

a) ik heb nog een oude lening met vaste maandelijkse aflossingen van 1997 (binnen 4 jaar afbetaald, dus momenteel voornamelijk kapitaal dat openstaat)
b) ik plaats in november zonnepanelen en een zonneboiler, voor een bedrag van 36.000 €
c) hiervoor zal ik (en mijn vrouw) een groene lening nemen van 30.000 €, en dit via heropname kapitaal van de oorspronkelijke hypotheeklening
d) deze groene, hypothecaire lening zal 10 jaar lopen zodat ik de woonbonus kan inschakelen.
e) in principe zal de groene lening lopen vanaf december 2010, en de 1ste aflossing door mij zal gebeuren in januari 2011

--> als ik de toelichting lees bij de belastingbrief en als ik deze tekst hier lees, dien ik bij mijn aangifte 2011 (inkomsten 2010) al te kiezen voor het aangeven van dat nieuwe krediet, gezien ik moet kiezen in het jaar van AFSLUITEN van de lening en gezien de keuze eenmalig is...

--> m.a.w. van mijn oude lening kan ik dan niets aftrekken en van mijn nieuwe lening kan ik ook niet aftrekken gezien ik nog niets afbetaald heb .

De bank zei me dat ik pas diende die nieuwe lening (en woonbonus aftrek) in te geven in aanslagjaar 2012 ! Dit lijkt me dus niet correct. Of is mijn zienswijze verkeerd .

Indien zo, dan zou ik best mijn nieuwe lening afsluiten in januari 2011 en eens gaan praten met mijn leverancier van de zonnepanelen...

Alvast dank voor het lezen van mijn epistel en voor de goede raad !

Jo


Paul Heymans - (28/10/2010 - 08:26)


Jouw commentaar

Jo,

Je analyse en bijgevolg je conclusie (beter werken uitstellen en lenen in januari 2011) is correct. Je bank heeft het bij het verkeerde eind. Hopelijk waarborgt die dezelfde rentevoet tot januari 2011.

Paul


wheeler - (28/10/2010 - 11:29)


Vraagje voor de fiscale specialisten :

Als je in 2009 wordt ontslagen met een ontslagpremie van 2 jaar die in 2009 uitbetaald wordt, en je werkt niet in 2010.
Kan je dan in 2010 genieten van de belastingvermindering van 3600 euro voor energieinvesteringen en de belastingvermindering voor de woonbonus ?
Volgens de RVA werk je nog (je hebt geen recht op dop wegens opzegperiode) maar hoe wordt dit fiscaal geregeld?

Wordt die ontslagpremie automatisch verdeeld over de ontslagperiode, of heb ik in 2010 geen inkomsten en kan ik dan ook niet genieten van de belastingvermindering van 3600 euro + de woonbonus ?

Mvg,

Dirk


Paul Heymans - (28/10/2010 - 13:36)


Dirk,

Naar mijn mening kan je geen verminderingen/aftrekken inbrengen zo je voor aanslagjaar 2011/inkomen 2010 geen inkomsten aangeeft.

Je eventuele partner die samen met jou het krediet heeft afgesloten als mede-eigenaar kan dit wel in de mate dat die inkomsten aangeeft voor betrokken periode.

Paul


wheeler - (28/10/2010 - 14:35)


Dank voor uw antwoord.

Dus als ik het goed begrijp:
Bij ontslag wordt de ontslagvergoeding in 1 keer uitbetaald (in 2009). Deze ontslagvergoeding wordt apart belast volgens de belastingvoet van het vorige jaar (2008).
Dus als ik in 2008 al aftrek had voor energie-investeringen, dan wordt dit eigenlijk ook meegerekend in de belasting van de ontslagvergoeding.
Omgekeerd, als ik in 2008 geen aftrek had voor energie-investeringen, dan heb ik voor 2008 een hogere belastingvoet, en zal ik dus ook meer belasting moeten betalen op de ontslagvergoeding.

Dus voor de belastingen wordt de teller in 2010 terug op 0 gezet. Het is een dus fabel dat je tijdens je opzegperiode dubbel belast wordt als je werkt, toch als dit het jaar na ontslag is?


Mvg,

Dirk


Jef Wellens - (29/10/2010 - 07:48)

Wheeler, klopt helemaal. Een opzeggingsvergoeding wordt voor het jaar van uitbetaling belast tegen een afzonderlijk tarief (= gemeiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin een normale beroepswerkzaamheid werd uitgeoefend). Tenzij de gewone aanslagvoet (progressief tarief) voordeliger zou zijn. Is eerder uitzonderlijk.

Jo V - (29/10/2010 - 11:00)


Paul,

alvast heel hartelijk dank voor je input. Ik vind het wel erg als een grote, nationale bank, waar je dan een "kredietspecialist" spreekt, mij dit als dusdanig uitlegt en daarna verklaart dat dit "een grijze zone" is... Foei !

Ik verkies kan volgende constructie . Kan u, of iemand anders, me daar input over al dan niet correct over geven. Dank alvast.

a) de panelen en boiler worden zowiezo geplaatst (ivm de groene stroomcertificaten e.d.) in november 2010.
b) mijn oude hypothecaire lening uit 1997, die nog een kleine 4-5 jaar loopt, betaal ik gedeeltelijk vroeger af
c) ik neem een heropname van mijn hypotecair krediet voor een nieuwe looptijd van 10 jaar, en dit in het kader van een groene lening
d) hierdoor kan ik deze de volgende 10 jaren inbrengen in mijn belastingaangifte en recupereer ik de marginale aanslagvoet van zowel betaald kapitaal als betaalde intresten (ook al zijn de intresten amper 1.32 %)
e) ik heb beloofd aan de installateur dat hij direct na plaatsing/werking zijn factuur betaald krijgt, dus aan die belofte hou ik me
f) ik heb zowiezo een factuur met datum 2010 nodig i.v.m. extra aftrek van 9.000 € (3.600 € netto + de extra opcentiemen) voor aanslagjaar 2011
g) gezien de lening pas loopt vanaf december, en ik pas dien af te betalen vanaf januari 2011, kan ik in theorie niets inbrengen in de aangifte van aanslagjaar 2011.

h) MAAR --> mijn idee is om die nieuwe, groene hypotecaire lening al gedeeltelijk vervroegd af te betalen in december 2010 (m.a.w. dus enkele dagen na opname van het krediet), zodanig dat ik die vervroegde terugbetaling (wat toch ook kapitaal en intrest is) alvast gedeeltelijk kan recupereren via aanslagjaar 2011. Dan recupereer ik alvast daar een gedeelte van, in casu het gedeelte bonificatie aan marginale aanslagvoet van mezelf en mijn vrouw. En gezien mijn inkomsten hoger zijn dan mijn echtgenote, en gezien ik mag kiezen hoe ik de verdeling maak --> ik mag dan bv €2.770 inbrengen voor mezelf (stel dat ik €2.77o reeds zou vooraf betalen in december 2010)

Is dit correct geredeneerd ?
Is dit mogelijk of is dit illegaal ?

Ik ben uiterst nieuwsgierig naar het antwoord ...

Jo V


Erwin - (29/10/2010 - 14:47)


Jo, ik had +/- dezelfde luxe situatie - ik schets het kader, maar alles hangt natuurlijk volledig af van ieders specifieke situatie!
lening uit 1996, klein resterende saldo - VOLLEDIG vervroegd terugbetaald in 2008, vooraleer nieuwe hyp lening van 10 jaar onder kredietopening aan te gaan voor plaatsing zonnepanelen. Doordat oude lening die al meer dan 10 jaar liep terugbetaald werd voor de nieuwe lening kon ik eenmalig beide inbrengen in ij 2008. Om woonbonus op te vullen heb ik toen ook een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling gedaan op lening van 2008. Probleem is dan dat je niet kan blijven vervroegd terugbetalen - je moet er wel voor zorgen dat je je lening niet volledig terugbetaalt binnen de 10 jaar. Om je woonbonus maximaal blijven op te vullen zou je eventueel nog een stap verder kunnen gaan: je verkoopt je zonnepanelen - GSC gaat over naar de nieuwe eigenaar voor de resterende looptijd. Je plaatste een volledig nieuwe installatie, terug met hyp lening onder woonbonus!

Heb je in jouw situatie bekeken om je oude lening volledig vervroegd terug te betalen?
Ik zou zeggen, zet je aan het rekenenen, en check alles met de bank (natuurlijk gewapend met de nodige en heel nuttige info uit dit forum).
Het zal wel heel nipt worden om alles voor het einde van het jaar rond te krijgen. Succes


Paul Heymans - (16/11/2010 - 16:43)


Dominique,

Een wederopname krachtens een bestaande hypotheekstelling geldt als een nieuw hypothecair krediet.

Principieel kan je de belastingvermindering van hypothecaire kredieten afgesloten vóór en na 1 januari 2005 cumuleren maar onder het oude fiscale regime, dat niet bijster interessant is.

Je beschikt echter over de optie alleen de gunstigere belastingvermindering op de wederopname in 2010 of 2011 te vragen die betrekking heeft op een hoger niet inkomensgebonden plafond.

Maar de circulaire van de belastingadminsitratie Ci.RH.26/581.538 (AOIF 20/2007) van 17.07.2007 laat dan weer toe beide fiscale regimes te cumuleren voor zover je de oude kredieten terugbetaalt vóór de wederopname (vanzelfsprekend bij dezelfde kredietinstelling) of het nieuwe krediet (bij een andere kredietinstelling).

Vergelijk ook de voorwaarden (ondermeer rentevoet) bij beide instellingen alvorens de keuze te maken en eventuele notariskosten te betalen.

Ik dien er je wel op te wijzen dat de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving slechts 30 jaar geldig is. Gelieve na te gaan wanneer die hypotheekstelling werd gesteld en of die nog 10 jaar geldig is. Is dit niet het geval dan loop je het risico dat de belastingadministratie de aftrek voor de wederopname zal weigeren. Veiligheidshalve zou je kredietinstelling best de inschrijivng dan vervroegd vernieuwen op jouw kosten. Die kosten vallen heel wat lager uit dan die van een nieuwe kredietakte en van een akte opheffing-doorhaling van de oude inschrijving.

Paul


Dominique Gielen - (11/11/2010 - 16:06)


Beste Paul,

Het is me nog niet helemaal duidelijk wat de fiscale impact is van een wederopname van hypothecairlening.
Ik heb een oude hypothecaire lening afgesloten voor 1991 die in juni 2011 afloopt. Ik heb in 2003 een wederopname gedaan van een gedeelte kapitaal ; de terugbetaling hievan loopt af in december 2011.
Ik wil in 2011 een grote renovatie van de woning doen.
Mijn huidige bank ( andere dan waar ik de oude lening heb afgesloten) adviseert me om de oude lening vervroegd terug te betalen in 2011 en nadien een nieuw hypothecaire krediet voor 10 jaar aan te gaan.
Hierdoor zou ik het oude krediet in 2011 nog kunnen inbrengen in het systeem bouwsparen en de aflossingen voor het nieuwe krediet in het systeem woonbonus. Vanaf 2012 zit ik dan volledig in het voordelige systeem van woonbonus.
Nadeel is dan wel dat ik opnieuw notariskosten moet betalen.
Als ik opnieuw een wederopname doe nadat ik de oude leningen vervroegd afbetaald heb, wordt dit dan ook als een nieuwe hypothecair krediet beschouwd en kan ik dan ook overschakelen op het meer voordelige systeem van de woonbonus ?
Zo zou ik de notariskosten uitsparen en toch genieten van de woonbonus.


criticus - (16/11/2010 - 22:30)


Paul, Philip

kan er in die huwelijksakte tegelijkertijd geen bescherming worden opgenomen voor Philip?

Zodoende zou die bij een eventuele echtscheiding het goed behouden via enkele bijkomende clausules. Bvb: het recht op een levenslang vruchtgebruik mits hij er zijn werkelijke domicilie behoudt of het behouden van zijn eigen inkomsten na betaling van de gemeenschappelijke kosten pro rata het % van de globale inkomsten,.....
Zolang die regels niet indruisen tegen de algemene wettelijke regels, zie ik hierin toch nog een goedkopere oplossing?

Scheidingen zijn inderdaad een factor waarmee zeker rekening moet worden gehouden. De mentaliteit is met de tijd nogal veranderd en een eeuwige huwelijksbelofte "in goede en kwade dagen" heeft veel aan waarde verloren, terwijl de scheiding geen schande meer is.

MVG

Criticus


Annick - (17/11/2010 - 23:05)


Beste,
Wij willen onze lening aangegaan in oktober 2004 herzien en extra lenen om te verbouwen (werken komen niet in aanmerking voor groene lening).
Lening oktober 2004: 130.000 € aan 4.68% op 20 jaar vast, 60.910 € hypothecair, 69.090 € mandaat. Resterend af te betalen kapitaal: 100.000 € op 14 jaar. We zijn feitelijk samenwonend en elk voor 50% eigenaar en hebben 2 kindjes.

In eerste instantie dachten we om de nog resterende 100.000 € aan een betere rentevoet te herzien op 14 jaar en 30.000 € extra te lenen voor verbouwing op 5 jaar. Bij onze huidige bank zou die 30.000 € een wederopname zijn.

Hebben bij andere bank volgende 2 voorstellen:
1/ 100.000 € op 14 jaar vast 3.38% = 745,25€/maand, totale interest 25.201,18€
30.000 € op 5 jaar vast 2.5% = 532,06 €/maand, totale interest 1.923,6€
2/ Volgens de bank interessanter om die 100.000€ op 10 jaar af te betalen en die niet meer fiscaal in te brengen. En een nieuwe lening aan te gaan van 50.000€ op 14 jaar en die onder het nieuwe fiscale systeem in te brengen.
100.000 € op 10 jaar vast 2.93% = 960,6 €/maand, totale interest 15.272,16 €
50.000 € op 14 jaar vast 3.38% = 372,74 €/maand, totale interest 12.620,32 €

Als je de 2 opties vergelijkt kom je in optie 2 aan 767,7 € interest die je voor het geheel extra betaalt, maar je leent dan ook 20.000€ meer. En volgens de bankier zouden we bij optie 2 +- jaarlijks 600€ extra belastingsvoordeel hebben (x 14 jaar = 8400 €)

Heb ook rekening gehouden met kosten, voor beide opties 1.180 € WBV, 485 € handlichting hypotheek, 250 € dossierkosten. En dan voor optie 1 2.095 € aktekosten (op 65.000€) en 500 € kosten mandaat = 4.510€. En bij optie 2 2.290 € aktekosten (op 75.000€) en 600 € kosten mandaat= 4805 €.

Maar fiscaal ben ik niet onderlegd en heb ik volgende vraagjes:
- bij optie 2 deed bankier berekening belastingsvoordeel met korf van 2.770 € per persoon. Maar ik kom maar aan 2.236,44 € ((372,74 *12)/ 2). Of is mijn bereking fout?
Volgens onze huidige bank zouden we indien we 50.000 € extra willen lenen die looptijd korter moeten maken (vb 11 jaar) om het fiscaal te optimaliseren; en dan de looptijd van die 100.000 € terug verlengen om het betaalbaar te houden. Of is dit eigenbelang van de bank?
- bestaat er een site waarop ik een opsomming kan zien van de aftrekbare werken die in aanmerking komen voor een hypothecaire lening voor verbouwing. Zo las ik ergens 'vernieuwingen om de woning in fatsoenlijke staat te houden', valt hieronder bijvoorbeeld het schilderen van de buitengevels van de woning?
- klopt het dat mijn huidige bankier eigenlijk te weinig hypothecair ingeschreven heeft (60.910 €) en geen rekening gehouden heeft met indexatie? Hoeveel bedraagt het geïndexeerde max bedrag in 2010?
- mochten wij voor optie 1 kiezen, kunnen wij dan in het oude systeem toch extra interesten of kapitaal aftrekken voor die 30.000 €? Ook als we ev bij onze huidige bankier blijven en het dan om een wederopname gaat waarvoor geen hypothecaire inschrijving nodig is?
- hoe zit het met onze SSV? Als wij gewoon een wederopname doen, blijft deze dan gewoon geldig of moeten wij een extra SSV nemen? We zijn beide voor 100% verzekerd bij een andere bank dan waar lening loopt en mijn SSV is onmiddellijk geheel betaald, die van partner loopt nog. Bij optie 2 moeten we dan voor het geheel een nieuwe SSV nemen? Of enkel voor die 20.000 € extra ?
Indien nieuwe bank SSV wil, kan reeds volledig betaalde SSV ev afgekocht worden omdat risico niet meer bestaat?


Optie 1 is voor ons het interessants wat betreft maandelijkse afbetaling. Optie 2 is ook haalbaar, maar willen we alleen doen als we er echt een belangrijk fiscaal voordeel mee halen...

Alvast bedankt voor enige opheldering!

Mvg,
Annick


Frank - (05/12/2010 - 20:55)


Beste Paul,

ik had graag uw advies voor volgende situatie:

in 1997 aangegane hypothecaire lening ten bedrage van 110K€, nu nog 52K€ openstaand saldo, loopt af in 2017. Hypothecaire inschrijving over 30 jaar. SSV is volledig betaald.
Gehuwd, 3 kinderen, maar vrouw werkt niet, dus enkel huwelijksquotient (het maximum, zijnde 9280€).
Aftrek van belastbare inkomsten: de bijkomende interestaftrek is nul (want lening loopt >12 jaar)
Belastingsverminderingen: pensioensparen (beiden), bouwsparen.

Wij willen nu begin 2011 zonnepanelen installeren ten bedrage van 20K€. Hoe bekomen we maximale fiscale voordelen mbt een lening hiervoor ?

Merk op dat door het inbrengen van de belastingsvermindering van 40% van de kosten voor de zonnepanelen, mijn vrouw reeds de belastingsvermindering van het pensoensparen verliest (maar deze kunnen we 4 jaar stopzetten) en geen belastingen meer dient te betalen. Het is zelfs zo dat we niet de volle 40% van deze kosten kunnen inbrengen.

optie 1:
de zonnepanelen onder het bouwsparen systeem inbrengen lijkt niet interessant, want levert geen extra interestaftrek of kapitaalinbreng. Correct ?

optie 2:
Als een afzonderlijke groen lening. Dan is er geen kapitaal inbreng. Maar kan ik dan nog 40% van de betaalde interesten inbrengen naast de inbreng van de hypothecaire lening volgens het bouwsparen systeem ?

optie 3:
de groene lening onder woonbonus systeem inbrengen. Geeft kapitaal en interest inbreng. Maar kan dit wel in combinatie met de lening volgens bouwsparen systeem ?

optie 4:
op een of andere manier het bouwsparen systeem overzetten naar een woonbonus syteem. Omdat dit een aftrek geeft van het inkomen ipv een belastingsvermindering vermoed ik dat dit interessanter is. En dan de groene lening eveneens onder woonbonus systeem brengen. Maar kan dit en hoe doe ik dat ?

hartelijk bedankt voor uw hulp !

Frank


Stéphanie - (20/11/2010 - 16:23)


Beste Paul,

Ik had graag uw advies mbt het volgende:

Ik dien een lening aan te gaan voor de aankoop van mijn woning maar deze bedraagt slechts 14k €. Binnen een aantal jaar plan ik wel enkele aanpassingswerken voor 16k €.
Is het beter om een hypotecaire lening af te sluiten over 10j voor 30k die ik dan in de woonbonus kan plaatsen of is het beter om een niet-hypotecaire lening af te sluiten voor 14k € voor een veel kortere periode en binnen aantal jaar lening af te sluiten voor 16k € en mij te focussen op optimalisatie van tax via langetermijnsparen?


Sofie - (22/11/2010 - 17:54)


Beste Paul,

bedankt voor de duidelijke uitleg. Ook wij zijn aan het kijken hoe we best onze fiscaliteit optimaliseren. Zelf heb ik geen beroepsinkomsten, maar sinds 2009 woon ik wel wettelijk samen met mijn partner. Bedraagt de korf dan twee maal 2770€, of is dat lager?

alvast bedankt,
Sofie


Paul Heymans - (22/11/2010 - 18:42)


Stéphanie,

Een hypothecair krediet van 30.000 € gaat fiscaal alleen op als je die werken ook nu uitvoert en niet over enkele jaren.

Je kan vanzelfsprekend ook 30.000 € hypothecair krediet opnemen voor de zuivere aankoop voor zover die minstens 30.000 € bedraagt (beperkt eigendomsaandeel voor belangrijk eigendomsaandeel in hoofde van je partner ?) en de eigen inbreng verminderen en opsparen voor toekomstige werken.

Een hypothecair krediet veronderstelt een notariële akte die proportioneel duur uitvalt voor bedragen van 14 tot 16.000 €.

Zo je woonbonusaftrek minder dan 2.080 € bedraagt kan je het verschil opvangen in lange termijn sparen.

Paul


Paul Heymans - (22/11/2010 - 18:50)


Jouw commentaar

Sofie,

In jullie geval bedraagt de korf 2 x 2.770 € geïndexeerd voor zover je natuurlijk voldoende eigendomsaandeel verwerft.

Je wettelijk samenwonende partner kent je echter de huwelijksquotiënt toe van 9.280 € (ondanks de term ook van toepassing op wettelijk samenwonenden !), hetzij een soort fiscaal fictief inkomen waardoor de belastingdruk in zijn hoofde vermindert.

Van die huwelijksquotiënt kan je dan die woonbonus in mindering brengen in de mate dat je hierop inkomensbelasting betaalt.

Paul


Sofie - (22/11/2010 - 19:07)


Bedankt voor het snelle antwoord Paul! Ik wist niet dat we recht hadden op twee keer dit bedrag, en waarschijnlijk kunnen we onze korf nu niet opvullen omdat we nog geen kapitaalaflossingen hebben...

Onze ssv's zijn in twee gesplitst wegens stuk mandaat, maar ik ben nu in de war geraakt met de terminologie en de verschillende korven.
De eerste ssv van elk is onder het stelsel van enige/eigen woning, de andere onder langetermijn sparen. Mag die LT in dezelfde woonbonus korf, of moet die in de korf pensioensparen? En maakt het hierbij ook niet uit dat ik enkel het fictieve inkomen van mijn partner heb?


Stefanie - (22/11/2010 - 22:00)


Beste Paul,

Even kort onze situatie schetsen:

Mijn vriend Luc heeft onlangs een woning kunnen kopen,een kans die hij niet mocht laten liggen,dus het is allemaal heel snel moeten gaan.

De compromis is toen op zijn naam gezet omdat de helft van de woning betaald wordt adhv een schenking (door de ouders),de andere helft wordt geleend.

Luc zal zeer binnenkort de akte van de woning tekenen die volledig op zijn naam staat (kan niet meer veranderd worden volgens de notaris).


Daardoor moet de lening asap worden getekend maar er zijn nog een paar onduidelijkheden.

Ik huur nog een apparetement tot eind juni 2011 en zou pas daarna de lening kunnen helpen afbetalen.

Er werd ons al verteld dat enkel Luc recht heeft op de woonbonus,
en ik niet (zolang ik geen mede-eigenaar ben).Klopt dit?

Als ik nu al meeteken in de lening,heb ik dan later (als we huwen)
recht op deze woonbonus?
(Luc zou de lening dan alleen betalen tot juni 2011)

Ik kan ook wachten tot juni 2011 en dan in de lening stappen (met bijhorende kosten),of heeft dit een andere invloed/nadelen?

Een 3de optie is wachten tot we gehuwd zijn om in de lening te stappen.

De keuze die ik maak tussen bovenstaande is wss wel cruiciaal mbt woonbonus na het huwelijk.

We hebben al bij verschillende banken geinformeerd,maar niemand die ons meer duidelijkheid/zekerheid kan geven.


Dank bij voorbaat,

Stefanie


Paul Heymans - (23/11/2010 - 18:35)


Criticus, Phlip,

Wat er mogelijk is bij een gemeenschap voorzien bij huwelijkscontract moet met door de aanstaande gehuwden besproken worden met hun notaris. Ik betwijfel nochtans of er op dit vlak veel ruimte is want anders wordt de essentie zelf van de huwelijksgemeenschap teniet gedaan.

Ook niet vergeten dat een meerderheid van toekomstige gehuwden eerder opteren voor een zuivere scheiding van goederen.

Paul


Paul Heymans - (23/11/2010 - 18:45)


Sofie,

Woonbonus en lange termijnsparen (LTS) treden steeds met mekaar in concurrentie. De woonbonus is fiscaal steeds interessanter want die slaat op een hogere aftrek (2.770 € per partner geïndexeerd).

LTS is alleen mogelijk voor zover je niet aan 2.080 € per partner geraakt (= basisschijf zonder verhoging van 690 € gedurende de eerste 10 jaar).

Je kan desgevallend de SSV inbrengen in pensioensparen, een afzonderlijke belastingvermindering die niet in concurrentie treedt met de woonbonus en LTS. Maar dan zullen jullie het plafond van 870 € wellicht niet uitputten en het is niet toegelaten in hoofde van éénzelfde partner meer dan één pensioenspaarcontract in te brengen.

Eigenlijk zou je één en ander in een belastingsimulator (bepaalde banken en verzekeraars stellen die gratis ter beschikking op hun website) moeten inbrengen want je inkomen bestaat slechts uit een huwelijksquotiënt.

Paul


Serge - (12/12/2010 - 21:51)


Misschien is de vraag gedeeltelijk al gesteld.

Door een schenking ben ik voor 1/10de mede-eigenaar van een woning. Mijn moeder heeft het volledige vruchtgebruik van deze woning.

Ikzelf zou graag een woning kopen. Verlies ik door mede-eigenaar te zijn van een woning waar ik het vruchtgeruik niet van heb, de belastingsvoordelen bij de aankoop van een eerste en enige woning? Wordt er met het kadastraal inkomen van de woning waar ik mede-eigenaar van ben rekening gehouden om te bepalen of mijn aankoop in klein beschrijf of in groot beschrijf valt?
In ieder geval bedankt voor de verduidelijking!

Mvg.,
Serge


Michael - (29/11/2010 - 23:34)


Beste Paul,

Wij hebben in 2005 een lening afgesloten voor enige eigen woning ten bedrage van 187500 euro waarvan 85000 euro gewaarborgd door hypothecaire inschrijving en 102500 euro hypothecaire volmacht.
In 2009 hebben we betaald: kapitaal 4989,81 + intresten 6644,43 euro = 11634,24 euro.

We hadden onder rubriek 370 voor beiden 2770 euro ingegeven, maar nu hebben we een bericht van wijziging van aangifte gekregen, dit is:
Onder rubriek 370 (vak A) kunnen we blijkbaar enkel kapitaal en intresten van hypothecaire inschrijving inbrengen, dit is 11634,24 x 85000/187500 = 5274,18/2 = 2637,09 euro.
We kunnen dus niet het maximale van 2770 euro/persoon inbrengen.

Wat is dan het bedrag dat we kunnen inbrengen onder rubriek 146 (vak C3)? Want hier kan je dan toch de intresten van de hypothecaire volmacht inbrengen? (we bezitten slechts 1 woning)

Kan u ons hier wat meer informatie overgeven zodat we een reactie en aanpassing op het bericht van wijziging kunnen geven?

Alvast bedankt!


Paul Heymans - (30/11/2010 - 18:42)


Annick,

1e vraag :
Je berekening is correct ; jullie geraken slechts aan 2.236,44 € per partner, wat niet volstaat om het plafond van 2.770 € per partner uit te putten. En dan houden we geen rekening met de geschatte inflatie van +/- 30 % over 10 jaar want de fiscale palfonds worden jaarlijks geïndexeerd.
De jaarlast kan worden opgedreven door :
* de inkorting van de looptijd (10 jaar minimum !)
* het optrekken van het kredietbedrag
* een combinatie van beide.
De verlenging van het bestaande lening aan een marktconforme rentevoet mag a priori niet worden beschouwd als eigenblang van de bank. Die poogt slechts de best fiscale oplossing uit te werken rekening houdend met alle parameters, waaronder de fiscale voorwaarden.

2e vraag :
De meeste werken komen in aanmerking behalve wat kan omschreven worden als luxe-uitgaven (tuinaanleg, oprichten van afsluitingen, aanleg van sauna's, zwembaden, tennisterreinen, enz....) Zie hieromtrent rbriek XXXI van tabel A van de bijlage bij KB nr. 20 van 20 juli 1970, wellicht terug te vinden op www.fisconet.be.

3e vraag :
Indertijd schreef je bankier het coorecte bedrag hypothecair in want 60.910 € stemt overeen met het fiscaal plafond van 2004 in de klassieke fiscaliteit voor belastingplichtigen zonder kinderen ten laste. Blijkbaar stelde je bankier indertijd de beste en goedkoopste oplossing voor op basis van de toen geldende parameters.

4e vraag :
Ja, als jullie voor beide kredieten (lopend en nieuw) onder de klassieke fiscaliteit blijven, die minder interessant is.
Neen, als jullie opteren voor de woonbonus voor het nieuwe krediet alleen want in dit geval geven jullie het kadastrale inkomen van jullie woning niet meer aan.

5e vraag :
Principieel dient de aflossingstabel van de SSV overeen te stemmen met die van het krediet. Worden bepaalde parameters van het krediet (zoals looptijd, rentevoet, enz ....) gewijzigd, dan dient de SSV te worden aangepast.
Afkopen is steeds financieel nadelig en in voorkomend ook fiscaal zo de premie fiscaal werd ingebracht.
Het volstaat elk voor 50 % te zijn verzekerd of in een andere verhouding in functie van de respectieve inkomens. Wie meer wenst kan naar mijn mening gaan tot 75 % per partner. De overlevende heeft steeds belang bij een restschuld om de betalingen ervan fiscaal te blijven inbrengen, voor zover hij natuurlijk alleen de last van de restsschuld aankan.

Paul


Paul Heymans - (17/12/2010 - 12:29)


Frank,

Optie 1 :
Als de groene lening een looptijd heeft van minstens 10 jaar kunnen jullie de kapitaalaflossingen ervan fiscaal inbrengen onder code *355 bouwpsaren vanaf 2017 wanneer het oorspronkelijk krediet is terugbetaald.

Optie 2 :
De interesten van de groene lening kunnen steeds afzonderlijk worden afgetrokken onder code 1143-21.
Deze aftrek is bijgevolg cumuleerbaar met de gewone aftrek van de rente van het oorspronkelijk krediet onder code *146.

Optie 3 :
De groene lening kan alleen ingebracht worden als woonbonus maar is niet cumuleerbaar met de aftrek bouwsparen van het oorspronkelijk krediet. Het bedrag van groene lening lijkt mij te laag om de woonbonus ten volle te benutten. De aftrek bouwsparen lijkt mij a priori interessanter.

Optie 4 :
De omzetting van de aftrek bouwsparen naar woonbonus voor het oospronkelijk krediet is niet realiseerbaar want dit komt neer op een herfinanciering. Een herfinancieringskrediet geniet het fiscale regime van het oorspronkelijk krediet.

Paul


Paul Heymans - (01/12/2010 - 15:21)


Jouw commentaar

Sofie,

Wegens een technische storing was mijn oorspronkelijk antwoord van 23/11 ll. onvolledig. Ik heb mijn antwoord intussen bewerkt en vervolledige. Sorry hiervoor.

Paul


Paul Heymans - (01/12/2010 - 16:11)


Jouw commentaar

Stefanie,

Luc alleen heeft inderdaad recht op de woonbonus omdat hij alleen volle eigenaar is en jij geen mede-eigenares ; je hebt bovendien geen nood aan een hypothecair krediet vermits je geen eigendomsrecht verwerft.
Hiervoor verwijs ik naar mijn antwoord aan Philip op 26/10 ll.

Theoretisch kan je nu reeds de kredietakte meetekenen als hoofdelijk medekredietneemster maar dit lijkt mij burgerrechtelijk betwistbaar vermits je hiervoor geen echt belang hebt tenzij het feitelijk inwonen,
situatie die je geen enkel recht verschaft (zelfs niet die van een huurder).
Sommige kredietinstellingen zullen dit aanvaarden, andere weigeren.

Je kan later, op het ogenblik dat je een mede-eigendomsrecht verwerft steeds aan de bank vragen om via onderhands bijvoegsel aan de kredietakte mede-kredietneemster te worden.
Dit mede-eigendomsrecht kan je bekomen door de techniek van de inbreng van de woning en de hypothecaire schuld in de huwelijksgemeenschap. Dit veronderstelt in eerste instantie een huwelijkscontract en in tweede instantie een huwelijk. Deze inbreng komt eigenlijk neer op een gift van 50 % aan jou en in een uitwisseling van mails met criticus eerder deze maand heb ik op de burgerechtelijke risico's van deze werkwijze gewezen.

Je kan ook voldoende (!) onverdeelde aandelen kopen van Luc mits betaling van een effectieve en realistische prijs, waarvoor je dan zelf wellicht een hypothecair krediet zal moeten afsluiten dat je dan kan inbrengen als woonbonus.

Ik zou je aanraden één en ander te bespreken met jullie notaris op basis van deze mail want notarissen kennen (terecht) onvoldoende de personenbelasting.

Paul


Paul Heymans - (01/12/2010 - 16:48)


Michael,

Het bericht van wijziging is correct want alleen de effectief betaalde lasten in kapitaal en rente van het hypothecaire luik komen in aanmerking.

Ik begrijp niet waarom je die proportionele berekening moet maken want de hypothecaire schuldeiser mocht alleen een éénmailg fiscaal basisattest afleveren voor het hypothecaire luik. Hij mag desgevallend een afzonderlijk jaarlijks betalingsattest afleveren resepctivelijk voor het hypothecaire deeel en voor het deel met mandaat.

Voor aanslagjaar 2010/inkomsten 2009 kun je niets meer rechtrekken.
Je kan geen rente inbrengen onder code *146 want je geeft geen kadastraal inkomen meer aan in het raam van de woonbonus.

Voor aanslagjaar 2011/inkomsten 2010 kunnen jullie nog actie ondernemen door een vervroegde terugebetaling uit te voeren van het verschil tussen 2.770 en de in 2010 effectief betaalde last aan kapitaal en rente van het hypothecaire luik alleen x 2 (wan 2 partners) .

Twee opmerkingen hierbij :
* jullie bank mag die vervroegde terugebetaling, zelfs van een klein
bedrag, niet weigeren ; artikel 26 § 1 van de wet op het hypothecair
krediet voorziet dat iedere kredietnemer recht heeft op één
terugbetaling van een bedrag naar keuze per kalenderjaar
* in 2005 - het eerste jaar dat de woonbonus inging - werd door heel
wat kredietnemers en -instellingen het effect van de inflatie en de
eruit voortvloeiende indexatie van belastingplafonds onderschat.

Wie vandaag voor de keuze van opsplitsing hypotheekstelling/hypothecair mandaat staat moet ermee rekening houden dat de jaarlast van het hypothecaire luik minstens 2.770 + 30 % = 3.600 € per partner moet bedragen om latere indexaties op te vangen. Zo bedraagt de inflatie op 30/11/2010 2,86 % en wellicht op 31/12/2010 3 %.

Paul


Michael - (01/12/2010 - 22:46)


Beste Paul,

Bedankt voor de informatie.

Vraag 1:
Als we dus nog in 2010 een vervroegde terugbetaling doen (het verschil tss 2770 euro en effectief betaalde last aan K + I vh hypothecaire luik * 2), wat is hier dan het voordeel van of wat levert dit op?
De vervroegde terugbetaling in 2010 zou dan zijn (2770 - 2637,09 = 132,91 *2 = 265,82 euro.

PS. 2367,09 euro is de last aan K+I in 2009, hoe kan je dit kennen van 2010 als je al in 2010 een vervroegde terugbetaling wil doen?

Vraag 2:
Wij krijgen jaarlijks slechts 1 betalingsattest voor onze lening dat het totale bedrag van de lening vermeldt (187500 euro) en het bedrag betaald in dat jaar (voor 2009: kapitaal 4989,81 euro en intrest 6644,43 euro).
Als ik het goed begrijp is dit dus een foutief betalingsattest en moeten we van de bank 2 betalingsattesten krijgen? Eentje voor de hypothecaire inschrijving en eentje voor het hypothecair mandaat?

Vraag 3:
Wat zijn we dan met het betaalde kapitaal- en intrestgedeelte van het hypothecair mandaat? Kunnen we dit helemaal nergens inbrengen?

Alvast bedankt,

Michael


Paul Heymans - (17/12/2010 - 12:18)


Patrick,

Vermits jullie in 2010 noch rente, noch kapitaalsaflossingen betalen, bestaan er inderdaad slechts 2 mogelijkheden om dit jaar nog de woonbonus te genieten :
* afsluiten van SSV met koopsom of éénmalige premie per partner
* vervroegde terugebetaling van 2.770 € maximum per partner na
het aflsluiten van de akte van hypothecair krediet maar vóór 1 januari
2011.

Paul


Paul Heymans - (02/12/2010 - 11:58)


Michael,

Vraag 1 :

Een gedeeltelijke vrijwillige vervroegde terugbetaling wordt gewoon opgeteld bij de in 2010 reeds betaalde rente en contractuele kapitaalaflossingen (in tegenstelling tot een volledige terugbetaling).
PS : Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling in december zal de
jaarlast aan rente en kapitaal niet of nauwelijks beïnvloeden. Ik
zou je aanraden de vervroegde terugbetaling veiligheidshalve af
te ronden op 300 €.
Omdat het bedrag van die terugbetaling zo laag uitvalt raad ik jullie in ieder geval jullie bankinstelling schriftelijk te verwittigen over de imputatie van die 300 €. Jullie moeten immers vermijden dat de bankinstelling dit bedrag in beraad houdt als voorschot op een vervaldag van januari 2011.

Voor 2011 zal de mensualiteit dalen zodat jullie in 2012 een hogere vervroegde terugbetaling zullen dienen uit te voeren. Een alternatief kan erin bestaan de looptijd van het hypothecaire luik in te korten zodat de jaarlast stijgt. Wellicht vraag je best een onderhoud aan bij jullie bankinstelling die toch de indexatie van de belastingplafonds en dus het bedrag van het hypothecaire luik heeft onderschat. Hoewel één en ander in 2005 nog niet zo duidelijk was moet jullie kredietinstelling toch actief meewerken aan een fiscaal gunstige oplossing.

Vraag 2 :
Naar mijn mening is het afleveren van één betalingsattest die de betalingen van het hypothecaire en het niet-hypothecaire luik optellen onwettelijk. Het luik met mandaat beantwoordt immers niet aan de fiscale voorwaarden gesteld om de woonbonus te genieten.

Vraag 3 :
De betalingen voor het luik met mandaat kunnen jullie inderdaad nergens
fiscaal inbrengen.

Paul


Koen - (03/12/2010 - 09:48)


Beste,

Wij zitten momenteel met een moeilijke beslissing. We hebben eind mei 2009 een appartement gekocht met groot beschrijf (aangezien het ons eerste appartement, kregen we een korting op de registratierechten zodat we nog 16.500€ aan registratierechten moesten betalen.

Nu hebben we ondertussen een bouwgrond geërfd en we zijn 100% zeker dat we er op willen bouwen, bij voorkeur binnen een jaar of twee.

Het probleem zit hem in het feit dat we, als we alle kosten optellen die bij de aankoop van het appartement gepaard gingen we aan een 32.000 euro bovenop de aankoopprijs zitten:
4000 aankoopakte
1000 notariskosten
4000 hypotheekakte
3000 voor beider schuldsaldoverzekeringen
3500 aan kosten gedaan in appartement
16500 registratierechten

We zien dan momenteel volgende opties:
1: Indien we verkopen binnen de twee jaar kunnen we 3/5e van de registratierechten terugwinnen. We zouden dan in de periode waarin we het bouwproces starten ergens iets huren. We recupereren dan 9900 € aan registratierechten. Indien we een meerwaarde realiseren op de aankoopprijs is dit ook een extra. Die extra is al bijna een noodzaak want als we dan opbrengsten/kosten vergelijken, dan hadden we beter gehuurd.

2: We blijven er nog twee jaar in wonen en verkopen het:
We trekken dan twee jaar langer fiscale aftrek en betalen wat meer af. Echter als we dan uiteindelijk gaan bouwen moeten we werken met een overbruggingskrediet.

3: We blijven er nog twee jaar in wonen en verhuren het:
Dit scenario lijkt ons het minst gunstig omdat het financieel zeer moeilijk wordt in het begin. Het voordelen zien we eerder op langere termijn, maar en in het feit dat al die aktekosten/registratierechten minder als 'sunken costs' aanvoelen. Anderzijds verliezen we een deel woonbonus en kan er heel wat miserie bij komen kijken.


Mijn eigenlijke vraag is dus: Zijn er nog bepaalde aspecten bij de scenario's die we vergeten of voor moeten uitkijken?
Er is nog een ander scenario?


Verder hebben we nog een vraag ivm de schuldsaldoverzekering, want de zaken die we erover lezen lijken soms wat tegenstrijdig. De SSV op het appartement, moeten we die dan afsluiten als we het appartement verkopen en niet meteen overdragen op een andere hypotheek? Of is dit echt puur een levensverzekering dat los kan staan van die hypotheek?
Wat doen we daar het best mee in het geval van verkopen?

Alvast bedankt voor de hulp,

Koen


Guido - (06/12/2010 - 11:12)


Ik heb een vraag over woonbonus.

Op 23/10/2007 leen ik 15000 euro om verbouwingen te doen aan mijn enige en eigen woning, looptijd 121 maanden.

De lening is een heropname onder een bestaande kredietopening. De kredietopening waaronder ik de heropname doe is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving op mijn woning en dateert van voor 1/1/2005.

Tevens heb ik in 2007 nog een "oude" lening lopen onder dezelfde kredietopening.

Op het aangifteformulier inkomsten 2008 maak ik geen melding van mijn "oude" lening, ik vul geen kapitaalsaflossing en geen intrest in.
Ik geef wel onder rubriek 1370 (woonbonus) mijn afgelost kapitaal en intrest op van de nieuwe lening.

Mijn belastingkantoor weigert deze lening onder "woonbonus" te klasseren vermits het een heropname is onder een kredietopening van voor 1/1/2005.

Kunt u mij uw mening hierover laten weten?


Paul Heymans - (06/12/2010 - 11:14)


Het standpunt van uw belastingkantoor is volkomen onjuist.
Ik begrijp zelfs de redenering van dit kantoor niet.
De datum van de (notariële) hypotheekstelling speelt geen enkele rol.
Alleen de datum van de kredietovereenkomst (in uw geval de onderhandse wederopnameovereenkomst) is van belang.
Het éénmalig fiscaal attest en het jaarlijks betalingsattest vermelden trouwens in punt 3. de datum van de kredietovereenkomst.


Kan u mij zeggen wanneer de hypotheekstelling gebeurde ?
De datum zou een rol kunnen spelen zo de hypotheekstelling vóór 1987 geschiedde.
Bedankt.


Guido - (06/12/2010 - 11:17)


De kredietopening waaronder het voorschot opgenomen is, en dus ook de hypotheekstelling dateren van 22 juni 1995.

Nog één vraagje : ik heb over dit meningsverschil eerst gebeld met mijn belastingkantoor, daarna een brief geschreven en uiteindelijk ben ik er gisteren zelf naar toe geweest. Er zit mij nu dus niets anders op dan een bezwaarschrift in te dienen.

Kunt u mij artikels van het WIB of dergelijke opgeven om mijn argumentatie te staven?


Paul Heymans - (06/12/2010 - 11:22)


Dan is er geen enkel probleem.
U moet namelijk weten dat zo de hypotheekstelling meer dan 20 jaar dateerde vóór de wederopname van 2007 (dus vóór 23 oktober 1987) de belastingadministratie zich verschuilt achter het argument dat de minimum-looptijd van 10 jaar voor de wederopname niet is gerespecteerd en de woonbonus dus verwerpt. Dit is bij u niet het geval zodat ik blijf staan achter mijn oorspronkelijke argumentatie.

Voor de problematiek van wederopnames op basis van een voorafbestaande hypotheekstelling verwijs ik naar cirulaire Ci.RH. 26/595.317 (AOIF nr. 18/2009) van 22 april 2009.


Jef Wellens - (07/12/2010 - 17:36)


Guido, Paul,

In de FAQ die de FOD financiën zelf publiceert lees je:

"Is mijn lening een vanaf 1.1.2005 gesloten lening?
Voor het bepalen van de datum waarop het contract is aangegaan, moet rekening worden gehouden met de datum van de voor de notaris verleden authentieke akte.
Indien geen nieuwe hypotheek wordt gevestigd (zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij een heropneming in het kader van een kredietopening die is gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving) is de datum waarop de hypothecaire lening wordt gesloten gelijk aan de datum waarop het kredietaanbod wordt aanvaard."

Duidelijker kan niet: datum hypothecaire lening bij wederopname = datum aanvaarding aanbod wederopname.
Dit misverstand is hardnekkig. Sommigen belastingambtenaren verwarren wederopnames met herfinancieringen...


Paul Heymans - (23/12/2010 - 18:41)


Geert,

Om de woonbonus te optimaliseren moet je zorgen voor een minimum-last in rente en kapitaal van 2.770 + 20 % (om de inflatie de komende 6 jaar op te vangen) = 554 € of 3.324 € in het totaal per jaar en per partner met betrekking tot het krediet van 2007.

Men kan inderdaad stellen dat voor een krediet op 20 jaar na 10 jaar ongeveer 1/3 aan kapitaal is afbetaald. De rentevoet heeft echter een belangrijke weerslag. Hoe lager de rentevoet hoe sneller je kapitaal aflost. Raadpleeg de aflossingstabel die je kredietinstelling je bezorgde.

Je kan vanzelfsprekend - voor zover als nodig - de vervroegde terugbetaling spreiden over beide kredieten respectievelijk van 1999 en 2007.

Paul


Patrick - (10/12/2010 - 13:52)


Beste,

- deze maand ondertekenen we de koopakte bij de notaris
- volgens mij staat in contract van lening dat eerste aflossing lening pas over enkele maanden gebeurt

We willen dit jaar volledig onze schuldsaldo inbrengen, omdat we nog geen aflossingen gedaan hebben.
Kan dit? of zouden we dan voor 1 januari al een aflossing van lening moeten doen?
Of telt de datum van de akte of van het ondertekenen van lening?

Alvast bedankt !


Paul Heymans - (15/12/2010 - 18:55)


Koen,

Optie 1
Je redenering klopt. In principe boek je nooit een grote meerwaarde in een korte periode van bvb. 3 jaar.

Optie 2
Een optie om een overbruggingskrediet - geheel of gedeeltelijk - te vermijden bestaat erin het lopende krediet aflossingvrij te maken en het
* ofwel vervroegd terug te betalen bij de verkoop van het appartement ;
voor de bouw ga je dan een nieuw langlopend hypothecair krediet aan
* ofwel zo je goede kredietvoorwaarden geniet bij de verkoop van het
appartement de kapitaalaflossingen weer opstarten en een
hypotheekoverdracht vragen aan jullie bankinstelling.

Optie 3
Je redenering is correct.

De SSV kan mits eventuele aanpassing aan de kredietparameters opnieuw gebruikt wordent. De aflossingstabellen van krediet en SSV moeten echter perfect overeenstemmen ; zo iets aan de parameters van het krediet wordt gewijzigd dienen eveneen de SSV te worden aangepast.

Als je tijdelijk geen SSV nodig zou hebben (bij tijdelijke afwezigheid van krediet) kan je de periodieke premiebetaling stoppen.

Maar blijkbaar hebben jullie een SSV met koopsom of éénmalige premie afgesloten. Dit is eerder uitzonderlijk en wordt in principe alleen voorgesteld om de woonbonus tijdens het jaar dat het krediet wordt afgesloten te optimailseren. Zo je de premies hebt ingebracht koop die SSV (in de mate dat er een afkoopwaarde is, wat afhangt van de verzekeraar) nooit af. Jullie verliezen sowieso reeds op de afkoopwaarde die kosten in rekening brengt en bovendien worden jullie aan +/- 33 % op die afkoopwaarde belast.

Paul


Paul Heymans - (17/12/2010 - 12:46)


Serge,

Je verliest inderdaad het voordeel van de woonbonus omdat je mede-eigenaar bent van 1/10 in naakte eigendom via schenking (in toepassing van artikel 115 § 1, tweede lid, 1° WIB). Je zou wel de woonbonus genieten mocht je je mede-eigendomsrecht hebben verworven door erfenis.

Een naakte eigenaar wordt nooit belast via het kadastrale inkomen.
Alleen de vruchtgebruiker, die het effectief genot heeft, geeft (zijn aandeel van) het kadastraal inkomen aan. Gelieve je notaris re raadplegen voor het eventuele gevolg in zake klein beschrijf.

Paul


Diederik - (17/12/2010 - 12:52)


Geeft de combinatie van :
1. een aankoop met onderhandse akte in 2010 (waarvan de authentieke akte in 2011 zal worden verleden);
2. met een authentieke akte van hypothecaire lening in 2010 (met wachtvergoeding voor het niet opvragen van het geleend kapitaal tot op datum van verlijden van de aankoopakte in 2011);
de mogelijkheid om in 2010 reeds van de woonbonus te genieten?
Kan de wachtvergoeding worden beschouwd als een in te brengen hypothecaire intrest?
Kan een eenmalige premie schuldsaldoverzekering in 2010 ook worden ingebracht om de korf in 2010 te vullen?


dhaenens geert - (19/12/2010 - 10:53)


Ik zou volgend jaar een stuk van de hypothecaire kredieten vervroegd willen aflossen, ik heb de keuze uit twee. Namelijk een uit 1999 en een uit 2007. De lening van 1999 is fiscaal ofgesloten daar we de woonbonus onder het nieuwe systeem interessanter vonden. Persoonlijk zouden we kiezen voor de lening van 2007 om de eenvoudige reden dat we huidig de interest hoofdzakelijk betalen en op de volledige afbetaling het meeste voordeel doen. Maar welke gevolgen heeft dit voor de woonbonus. Initieel zijn beide leningen 100000 euro en met vaste rentevoet.Klopt het dat hypothetisch gezien bij een looptijd van 20 j (vb) je na 10 jaar de lening vervroegt aflost tot bv 30000 euro , het voordeel van het bouwsparen of woonbonus fiscaal nog steeds gezien wordt op het initieel afgeleende bedrag ?
Graag reactie, alvast bedankt


Paul Heymans - (22/12/2010 - 18:50)


Diederik,

Ik begrijp de werkwijze niet goed.
Je hebt een hypothecair krediet afgesloten in 2010 voor een onroerend goed dat je pas in 2011 voor notaris aankoopt. Om de woonbonus te genieten moet je notarieel eigenaar zijn van je enige en eigen woning. Kan je nader uitleggen ?

Een wachtvergoeding (eigenlijk de vergoeding voor ter beschikkingstelling)komt niet in aanmerking voor de woonbonus want die wordt niet gelijkgesteld met betaalde interesten.

Paul


Ingrid - (12/01/2011 - 13:46)


Paul,

Onze situatie is als volgt :
Mijn vriend en ik zijn momenteel feitelijk samenwonend en hebben een kind.
Mijn vriend heeft in het verleden reeds een appartement gekocht als enige koper waarvoor hij nog steeds van de woonbonus kan genieten.
We hebben nu samen als koppel een huis gekocht en zullen het appartement gaan verhuren.
Dit houdt voor mijn vriend in, dat de aankoop van ons huis dus als tweede eigendom zal beschouwd worden, en hij niet meer zal kunnen genieten van de woonbonus.
Voor mij daarentegen is het wel mijn eerste en eigen woning waardoor ik wel van de woonbonus kan genieten.

Nu, de vraag hier gaat eigenlijk over hoe we best de lening bij de bank kunnen laten opmaken.

Vraag 1
We zouden nl. 220.000€ willen lenen aan 20 jaar vast. Is het voor mijn situatie dan fiscaal het meest aantrekkelijk om de lening op te splitsen in hypothecaire lening (zodat ik deze fiscaal kan inbrengen) en een deel in hypothecair mandaat (aangezien mijn vriend toch geen aanspraak meer maakt op de woonbonus) Zo ja, in welke verhouding dan best zoadat ik max. kan genieten van deze woonbonus, 50/50 ?

Vraag 2
Is het voor ons dan ook interessant om eventueel voor de schuldsaldoverzekering te opteren voor een niet-fiscaal contract ? Zodat bv. bij overlijden van één van ons, we nadien geen belastingen meer moeten betalen op het deel van de overledene dat wordt afgelost door de bank ?

Alvast bedankt !

Ingrid


johan - (05/01/2011 - 20:07)


Beste Paul,
Mijn zoon heeft een appartement gekocht. Dit is zijn eerste en enige eigendom.Nu kan hij belastingsvoordeel genieten,maar hij wil in Spanje gaan werken en gaat daar ook belast worden.
Kan hij hier nog belasting terug krijgen, als hij geen inkomsten meer heeft?


Paul Heymans - (07/01/2011 - 12:34)


Johan,

Neen spijtig genoeg niet vermits je alleen belastingvermindering kan genieten voor zover je belastbare inkomsten aangeeft in België.

Ik ga ervan uit dat je zoon dit appartement niet gaat bewonen zodat het zijn eigen woning niet zal zijn. Hij kan dus zelfs niet een deel van de onroerende voorheffing recupereren.

Paul


Paul Heymans - (07/03/2011 - 18:43)


Dave,

Vraag 1 :

Logischerwijze zou je echtgenote hat abattement tot beloop van 10 % op 15.000 € moeten genieten. Jullie notaris is beter geplaatst om hierop te antwoorden. Vraag hem bevestiging.

Vraag 2 :

Of je (tijdelijk) moet meetekenen of niet hangt af van het ogenblik waarop deze akte van herfinanciering en bijkomend krediet doorgaat: tijdens de echtscheidingsprocedure of wanneer de echtscheiding definitief is door overschrijving van het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand ? Het is pas op dat ogenblik dat zij de opleg verschuldigd is.

Rekening houdend met de stijging van de hypotheekrente kunnen jullie ook in twee fazen werken :
* nu een akte hypotheekstelling van een bedrag gelijk aan de
herfinanciering en de opleg
* opname nu onmiddellijk van een eerste voorschot voor de
herfinanciering alleen
* opname van een tweede voorschot met het oog op de betaling van de
opleg op het ogenblik dat de echtscheiding definitef is en tezelfdertijd
bevrijding wat jou betreft van je contractuele hypotheek- en
kredietverbintenissen.

Of 50.000 € bijkomend krediet volstaat om het plafond van de woonbonus, inclusief indexatie gedurende de eerste tien jaar, uit te putten kan alleeen blijken uit de parameters van dit bijkomend krediet, voornamelijk de looptijd en de rentevoet. De jaarlast moet +/- 3.700 € bedragen.

Vraag 3 :

Je moet je eerst de vraag stellen of je op burgerrechtelijk vlak wel alleen kan kopen. Dit is slechts mogelijk zo jullie gehuwd zijn onder het stelsel van de zuivere scheiding van goederen ; zoniet moet je echtgenote meetekenen en moet dit goed ook deel uitmaken van de verdeling,
wat wellicht bijkomende aktekosten, waaronder registratierechten, zal veroorzaken.

Voor zover de akte voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming in 2011 wordt getekend en die akte voorziet in de inkoop van de huidige woning door je echtgenote en de echtscheiding ook effectief wordt in 2012 kan je de woonbonus genieten voor 2011 maar niet de cumul met de klassieke fiscaliteit voor de lopende lening. Je moet immers de kezue maken tussen beide systemen bij je eerste belastingaangifte in 2012.

De mogelijkheid de groene lening nu reeds aan te gaan hangt af van het antwoord op de hiervoor gestelde vragen.

Raadpleeg juliie notaris gelet op de complexiteit van jullie vragen.

Paul


Dave - (08/03/2011 - 00:39)


Beste Paul,

Dank voor je antwoorden.

Wij zijn niet getrouwd met zuivere scheiding van goederen. Is er dan geen enkele mogelijkheid om alleen iets te kopen als mijn echtgenote daarin toestemt.
Het kan toch niet dat ik "gegijzeld" wordt door de wet zolang mijn echtscheiding niet helemaal afgerond is?

We gaan ervan uit dat de echtscheiding nog definitief wordt in 2011.


sarah - (27/01/2011 - 23:21)


Paul,

kan je advies geven over volgende situatie:

Ik heb zes jaar geleden een huis gekocht waarvoor ik een lening ben aangegaan. Deze lening loopt nog 9 jaar. Er staat nog 40 000 euro open.

In 2010 ben ik getrouwd en mijn man en ik beslissen om te bouwen. Hiervoor hebben een nieuwe krediet nodig. We willen een lening aangaan bij een andere kredietverstrekker dan diegene waar we onze eerste lening zijn aangegaan. De akte hiervan moet getekend zijn in april. In welke situatie kan ik van de cumul woonbonus-bouwsparen gebruik maken? Het is de bedoeling om de woning te verkopen. Wanneer moet deze te koop gesteld worden en wanneer moet deze verkocht zijn? Wel wensen we zo lang als mogelijk in het huis te blijven wonen.

Bij de bouw van de woning gaan we gebruik maken van veel eigen middelen. De kredietverstrekker vereist echter dat we eerst deze eigen middelen gebruiken en dan pas het geleende geld mogen opvragen op basis van facturen. Dit zou dan wel kunnen betekenen dat we in 2011 nog geen kapitaal opvragen en enkel reserveringscomissie betalen?

Dit lijkt mij geen ideale situatie.

Zou je mij aub kunnen adviseren?
bedankt
sarah


Paul Heymans - (02/02/2011 - 17:54)


Ingrid,

Jij alleen kan inderdaad de woonbonus genieten ; je feitelijke partner kan dit niet vermits hij reeds eigenaar is van een andere woning.

Een opsplitsing tussen hypotheekstelling en hypothecair mandaat is aangewezen, maar opgelet voor volgende aspecten :
* feitelijke partners vullen ieder hun belastingaangifte in
* zo het hypothecair krediet aan jullie beiden wordt toegestaan kan je
de betaalde interesten en kapitaalaflossingen slechts als woonbonus
inbrengen in verhouding tot je medeëigendomsrecht (dat 50 %,
minder of meer kan bedragen), waarbij nog rekening dient te worden
gehouden met de jaarlijkse indexatie van de belastinplafonds
* zo het hypothecair krediet alleen aan jou wordt toegestaan waarbij
je feitelijke partner alleen optreedt als medehypotheeksteller (maar
in geen geval als medekredietnemer) mag je het volledig bedrag van
de betaalde interesten en kapitaalaflossingen als woonbonus
inbrengen.

Het krediet met mandaat, dat fiscaal niet in aanmerking komt, kan gewoon aan juliie beiden worden toegekend.

Een en ander moet duidelijk met jullie kredietinstelling besproken worden want de opmaak van de kredietovereenkomst zal verstrekkende gevolgen hebben. En de bepaling van de respectieve bedragen met hypotheekstelling en met mandaat maakt daar deel van uit.

De schuldsaldoverzekering wordt best niet aangewend voor de woonbonus (in de mate dat betaalde interesten en kapitaalaflossingen volstaan om jouw korf van 2.830 € op te vullen, ook het 1e jaar).

Je mag niet uit het oog verliezen dat feitelijk samenwonenden burgerechtelijk voor elkaar vreemden zijn. Maar een SSV met overdracht van de rechten in het voordeel van de hypothecaire schuldeiser en als begunstigde de persoon/personen die bij overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven kan nuttig zijn.

Maar feitelijke echtgenoten erven niet van mekaar. Raadpleeg jullie notaris voor de implicaties van vooroverlijden van één van beide partners zowel met betrekking tot het eigendomsrecht, inclusief vruchtgebruik, als met betrekking tot de kredieten

Paul.


Paul Heymans - (02/02/2011 - 18:06)


Sarah,

Zo jullie het hypothecair krediet in 2011 aangaan moet je bestaande woning te koop worden gesteld in 2011 (te bewijzen) om voor notaris verkocht te zijn uiterlijk op 31 december 2012.

Wat de prioritaire aanwending van eigen middelen betreft is de fiscale impact inderdaad verre van ideaal. Een vergoeding voor terbeschikkingstelling of reserveringscomissie wordt fiscaal immers niet gelijkgesteld met de betaling van interesten.

Ik zou toch de disussie met jullie kredietinstelling weer opnemen opdat die de fondsen gedeeltelijk reeds vroeger zou vrijmaken. Zeker zo jullie reeds eigenaar zijn van de grond is zijn kredietrisico niet erg groot. Als jullie kredietinstelling daatoe bereid is en jullie de aflossing van het kapitaal onmiddellijk reeds aanvatten (dit moet mogelijk zijn zowel op organisatorisch vlak in hoofde van jullie kredietinstelling als vanuit het oogpunt van de verhouding lasten/inkomsten) dan kunnen jullie wellicht de korf va 2 x 2.830 € nog dit jaar geheel of grotendeels opvullen.

Het enige alternatief bestaat dan in de betaling van een koopsom voor de schuldsaldoverzekering om de korf op te vullen.

Paul


Paul Heymans - (08/04/2011 - 09:31)


Ingrid, Johan,

Wat de afzonderlijke aangiftes en de KI betreft OK.

De redenering in zake woonbonus is correct in hoofde van de feitelijk samenwonende partner voor zover hij die woning aanvankelijk bewoonde : verlies bijkomende aftrek gedurende eerste 10 jaar, m.a.w. beperking in code 1370 tot 2.080 € voor aangifte 2011/inkomen 2010 en 2.120 € voor aangifte 2012/inkomen 2011.

Ik ga er echter vanuit dat Ingrid nooit de woonbonus genoot want zij stelt dat zij in 2005 twee woningen bouwde waarvan zij - vermoed ik - er minstens één verhuurde. De kapitaalaftrek wordt dan aangegeven in de klassieke fiscaliteit onder code 1358 lange termijnsparen met de eventuele dubbele beperking in zake
* inkomen (15 % op een eerste schijf van 1.730 € en 6 % op het verschil
van het netto belastbaar inkomen verminderd met 1.730 € met een
maximum van 2.080 € voor aangifte 2011)
en
* kapitaalschijf (verhouding fictieve schijf van 69.220 € voor aangifte
2011 tegenover kapitaal krediet).

Woonbonus en lange termijnsparen kunnen onmogelijk in hoofde van éénzelfde belastingplichtige worden gecumuleerd.

De interesten van de kredieten voor de huurwoning(en) worden inderdaad aangegeven onder code 1146.

Paul


sarah - (09/03/2011 - 14:50)


Paul,

bedankt voor het antwoord.
Ik begrijp twee zaken niet en één daarvan maakt me nerveus
1. herfinanciering bij een andere kredietinstelling. wij wensen bij de kredietinstelling te blijven waar ik het oude krediet had afgesloten.
2. de looptijd van het krediet is momenteel 100 maanden en dus geen 10 jaar. Waarom is deze voorwaarde nodig?
en indien dit zo is bedankt voor de tip!!

groeten
sarah


Paul Heymans - (09/03/2011 - 14:57)


Jouw commentaar

Sarah,

De herfinanciering mag zowel intern (bij dezelfde kredietinstelling) als extern (bij een andere kredietinstelling gebeuren). Zo die intern gebeurt kan die in sommige gevallen zelfs onderhands, d.w.z. zonder tussenkomst van een notaris.

De minimum-duur voor fiscale aftrek van kredietlasten bedraagt 10 jaar.
Ik vrees dat de belastingadministratie zal vitten omdat je echtgenoot voor minder dan 10 jaar zal verbonden zijn.

Paul


Dave - (02/03/2011 - 02:40)


Beste,

Mijn volgende vragen horen niet allemaal onder deze rubriek thuis maar geven misschien een beter beeld van de situatie.

Mijn echtgenote en ik hebben besloten te scheiden.
Wij bezitten samen een eigendom waarop nog een hypothecaire lening loopt.
Ter info: oorsprong van het eigedom: aankoop bouwgrond voor 1/3 door mij (van mijn schoonvader) en voor 2/3 geschonken aan mijn echtgenote.
Dit gebeurde nog vóór ons huwelijk.

1. Volgens de notaris geldt hier het verkooprecht (dus 10% registratierechten te betalen door mijn echtgenote op de waarde van mijn aandeel) en niet het verdelingsrecht (1%) wat toch een aanzienlijk verschil is.
Indien het verkooprecht geldt; kan zij dan wel genieten van het abattement en bij-abattement?

2. Om mij uit te kopen en de huidige hypothecaire lening over te kopen zal zij een nieuwe hypothecaire lening aangaan. Ik zal hier dus mee moeten tekenen wat op zich geen probleem is.
Zij zal dus de huidige lening moeten herfinancieren en een bijkomende lening nemen (van 50000€).
Volstaat deze 50000 om over te stappen op de fiscale aftrek van de woonbonus? De oorspronkelijke lening dateert van 2001 (met een wederopname in 2008)

3. Ik wens het huis van mijn ouders te kopen. Uiteraard zal ik hier ook een lening voor aangaan.
Mijn vraag is wanneer ik dit kan.
Doe ik er goed aan om nog dit jaar het huis te kopen ?
Is het mogelijk om dan voor de inkomsten van 2011 te genieten van de cumul van de oude (ik verkoop immers mijn (aandeel) in de woning) en nieuwe lening?

Bovendien zou ik in de nieuwe woonst een aantal groene investeringen willen doen (zonnepanelen en condenserende gasketel) en hiervoor een groene lening aangaan.
Zeker de zonnepanelen zouden zo snel mogelijk moeen liggen aangezien de subsidiëring versneld wordt afgebouwd.

Alvast bedankt voor uw antwoord


sarah - (02/03/2011 - 11:31)


Paul,

ik heb een huis waarop een hypothecaire lening zit die dateert van voor 2005. ik ben vorig jaar getrouwd in sep, mijn man heeft geen eigendom (verkocht in jun 2010).
we gaan nu bouwen, bouwgrond reeds in bezit en voor de bouw van de woning gaan samen een hypothecaire lening aan.
het huis zullen we te koop stellen in 2011 en verkocht hebben voor eind 2012.
er zal een hypotheekoverdracht gebeuren van het huis naar de bouwgrond. Verder zullen we het huis in onze huwelijksgemeenschap brengen en het oude krediet op onze beide namen zetten.
onze bank stelt nu voor om het oud krediet te herfinancieren en door feit dat we inmiddels gehuwd zijn, zorgen we ervoor dat het nieuwe krediet automatisch op 2 namen staat waardoor de voorwaarde van kredietgemeenmaking voldaan is.
Kunnen we onder deze voorwaarden beide genieten van de cumul woonbonus en bouwsparen gedurende de nog resterende looptijd van het oude krediet (9 jaar)?
blijft het oude krediet een krediet van voor 2005 ondanks de herfinanciering en de kredietgemeenmaking?

we zullen deze week beslissen of we deze stappen allemaal zullen ondernemen.
alvast bedankt voor je reactie!!

groeten
sarah


Jan - (02/03/2011 - 17:19)


Beste,

Zorgt de aankoop van een handelspand voor verlies van de toeslag enige woning?

Wat indien ik op dezelfde moment een appartement en handelspand (naasteen gelegen) aankoop, heb ik dan recht op de woonbonus (en toeslag enige woning, zie vorige vraag)?

Alvast bedankt,

Jan


Paul Heymans - (08/03/2011 - 09:00)


Dave,

Volgens mij kan alleen de gemeenschap aankopen want je inkomen valt in die gemeenschap zoals dat van je echtgenote. Dit goed moet dan in het raam van de verdeling aan jou worden toegewezen.

Heel lapidair : een gehuwd koppel blijft gehuwd tot de officiële echtscheiding, geformaliseerd door de overschrijving van het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis bij de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit wordt dikwijls uit het oog verloren. Een feitelijke scheiding volstaat geenszins om een gemeenschap te ontbinden.

Ik kan je slechts de raad geven één en ander met jullie notaris te bekijken.

De recent gewijzigde echtscheidingswetgeving lijkt jammer genoeg niet in haar opzet te zijn geslaagd : de inkorting van de procedure.

Meer algemeen wens ik alle taxbloggers erop te wijzen dat heel wat mensen zich uitsluitend toespitsen op fiscale voordelen en daarbij elementaire burgerechtelijke principes uit het oog verliezen. Sommigen zijn zelfs bereid hiervoor grote risico's te nemen die zich bij een latere echtscheiding tegen hen kunnen keren.

Paul


Paul Heymans - (08/03/2011 - 17:24)


Jouw commentaar

Jan,

De aankoop van een zuiver handelseigendom heeft geen impact op de woonbonus.

Je mag er eigenaar van zijn vóór de aankoop van je woning of eigenaar van worden na de aankoop van je woning. Je mag tevens beide vastgoedverrichtingen tegelijkertijd realiseren maar koop liefst twee afzonderlijke juiridische entiteiten om discussies met de belastingadministratie met betrekking tot goederen met gemengde bestemming te vermijden.

Paul

Paul


Paul Heymans - (08/03/2011 - 17:38)


Jouw commentaar

Sarah,

Ik kan je redenering volledig volgen :
* inbreng van je huidige woning in de huwelijksgemeenschap
* toevoeging van hoofdelijke en ondeelbare kredietverbintenis in hoofde
van je echtgenoot ; dit kan onderhands
* herfinanciering bij een andere kredietisntelling in hoofde van beide
echtgenoten.
Maar vergeet niet dat de overblijvende looptijd op het ogenblik dat je man toetreedt tot de bestaande kredietverbintenis minstens 10 jaar moet bedragen, m.a.w. jullie zullen het krediet met 12 tot 18 maand moeten verlengen om aan die voorwaarde te voldoen.

Paul


sarah - (09/03/2011 - 15:19)


Paul,

Ik hoop van niet. Onze herfinanciering is afgerond, en er werd niet over een verlenging van looptijd gesproken. dit is geen voorwaarde in het antwoord op de parlementaire vraag 291 over "Interesten en kapitaalsaflossingen van leningen - Verdeling onder de beide partners". mijn kredietverstrekker zegt dus ook dat dat niet nodig is.

bedankt nogmaals voor je reactie.

groeten
sarah


philip - (21/04/2011 - 12:02)


Beste Paul,

Ik kom even terug op mijn vraag van 26/10/2010, waarvoor ik u (en criticus) eerst en vooral wil bedanken voor de goede en duidelijk info.

Vorige week zijn mijn vriendin en ik naar de notaris geweest voor wat meer info over deze materie, en hij kwam met 2 ‘goedkope’ voorstellen; enerzijds te huwen met huwelijkscontract (maar hier zijn we geen voorstander van), en anderzijds een contract op te stellen (en bij notaris laten vastleggen) waarin wordt beschreven hoeveel mijn vriendin in het huis heeft (mee) gestoken voor wat kleine verbouwingen, en het bedrag dat ze maandelijks betaalde en zal betalen, en wat het percentage is dat ze effectief zou terug krijgen bij scheiding; op basis hiervan, zou dan bij een eventuele scheiding een snelle berekening gemaakt kunnen worden wat ze terug zou ontvangen. Dit kan dan ook nog gekoppeld worden aan een soort van index op basis van de waarde van de woning.
De betalingen die ze in de toekomst zou doen, zouden we dan doorgeven aan de bank, zodat ze deze ‘rechtstreeks’ (welliswaar via een gezamenlijke rekening) aan de bank zou betalen, waardoor ze ook een fiscaal attest zou ontvangen. De kosten zouden (als we ten minste correcte info hebben gehad) beperkt zijn, vast recht van ong 75 euro bij de notaris, en pakweg 250 euro bij de bank.

Wij zouden graag opteren voor deze optie, waar door het juridische aspect geregeld is... maar het fiscale blijft een probleem natuurlijk.

Eist de wetgeving nog steeds dat iemand (deels) eigenaar is voor een hypothecaire aftrek? Want onze notaris dacht dat de wetgeving hieromtrent onlangs was veranderd. En indien vereist zou zijn, kan ze deze betalingen eventueel op een andere manier inbrengen? En wat bij eventuele verbouwingen met recht op aftrek van energiebesparende maatregelen...
Of blijft een verkoop van een gedeelte van mijn eigendom de enige (fiscale) oplossing? :(

Alvast bedankt voor de info en eventuele tips!

Mvg,

Philip


VDM - (07/04/2011 - 15:41)


Misschien nog even wachten op de echte experts, maar volgens mij is het zo:

2 aparte aangiftes aangezien jullie feitelijk samenwonend zijn.
KI:Ingrid, KI verhuurwoning 1 + KI verhuurwoning 2 in 1106
KI: vriend, KI appartement in 1106.

Voor jullie eigen woning die jullie samen aangekocht hebben moet je geen KI aangeven (als jullie dit niet verhuren, of deels voor eigen beroep gebruiken).

Ik veronderstel dat je woonbonus had bij je eerste eigen woning die je gekocht hebt in 2005? Je vriend had woonbonus voor het appartement van 2005? En dat jullie deze dan naderhand zijn beginnen verhuren?

Voor die eerste woning geven jullie dan maximaal 2120 (AJ 2012) aan in de woonbonus (aangezien het niet meer jullie enige eigen woning is, hebben jullie geen recht meer op de verhoging voor de eerste 10 jaar).

Wat betreft de intresten van de andere woningen, mag je deze onverminderd aangeven in 1146.

De kapitaalaflossingen moet je dan wel beperken tot 2120 (omdat het niet meer je enige eigen woning is) MIN je deel in woonbonus. Dit saldo kan je dan in de 1358 aangeven.


Thomas - (19/04/2011 - 18:37)


Beste Paul,

Mijn vriendin en ik hebben in 2010 een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd waardoor onze belastingsaangifte 2011 nog afzonderlijk dient te gebeuren. Nu hebben wij een huis aangekocht eind 2010 waardoor onze korf dient aangevuld te worden met onze schuldsaldoverzekeringpremies (eenmalige).

Volgende vragen stel ik mij echter :

-Dien ik de volledig betaalde premie in te brengen bij de belastingen om de korf te vullen of kan ik dat zelf kiezen totdat de korf juist opgevuld is?

-Mijn korf zou normaalgezien moeten gevuld zijn (mits aanvulling) aangezien mijn premie hoger was maar de premie van mijn vriendin is lager. Aangezien wij niet gezamenlijk een aangifte indienen is het waarschijnlijk ook niet mogelijk om de premies te verdelen over de partners neem ik aan?


Alvast bedankt voor uw input,
Mvg,

Thomas


Paul Heymans - (12/04/2011 - 10:27)


Ingrid,

Voor je feitelijk samenwonende partner blijft het zeker code 1370 maar beperkt tot 2.080 € bij de aangifte van dit jaar en 2.120 € bij de aangifte 2012 en dit op basis van de voor zijn krediet van 2005 betaalde interesten en kapitaalaflossingen. Van het gemeenschappelijk krediet van 2008 kan hij geen betalingen fiscaal inbrengen.

Voor jou is de situatie minder duidelijk in die zin dat je in 2005 twee woningen verwierf en je volgens mij nooit recht had op de woonbonus (code 1370). Maar wat heb je aangegeven in 2006, 2007 en 2008 (vóór de gemeenschappelijke aankoop dus) en wat heeft de belastingadministratie aanvaard ? Ben je thans in discusie met de belastingadminsitratie ?

Paul


Ingrid - (01/04/2011 - 22:22)


Vraag: Mijn vriend en ik zijn feitelijk samenwonend. Ik heb 2 eigen woningen die ik verhuur, beiden gebouwd in 2005 en waarvoor ik geleend heb. Mijn vriend verhuurt een appartement ook met een hypothecair krediet, aangekocht ook in 2005. Daarna hebben we ook samen een woning aangekocht 2008 met hypothecair krediet. Hoe zit het met de aangifte van kapitaal en interest. Is dat dan 2830 euro min de woonbonus voor elk in code 1370.
Hoe zit het met de juiste aangifte vh kadastraal inkomen?
Alvast bedankt!!!!


ronny - (19/04/2011 - 22:27)


Een vraag ivm de fiscaliteit van een hypothecair krediet. Ik heb een woning aangekocht in 1998. Het hypothecair krediet op deze woning loopt nog tot 2018, ongeveer 400 eur/maand Die heb ik altijd bewoond tot 2010. In 2010 Heb ik samen met mijn vrouw een nieuwe woning gebouwd waarvoor ik ook een hypothecaire lening heb afgesloten. Mijn oude woning is verhuurd sinds 2010.
hoe geef ik dit nu best aan bij de fiscus? KI verhuurde woning 1106 maar dan.Mag ik code 1370 gebruiken voor mijn niewe woning(beperkt tot 2120?) of hoe gaat dit nu exact in zijn werk? Alvast bedankt voor de feedback


Paul Heymans - (26/04/2011 - 09:16)


Ronny,

Vermits je eigenaar bent van een huurwoning en mede-eigenaar van een nieuwbouw samen met je echtgenote geniet je de woonbonus niet. Je kan dus code *370 niet gebruiken.

Wat de KI betreft geef je alleen dat aan van de huurwoning onder code *106 en de betaalde interesten van je hypothecair krediet van 1998 onder code *146. Het KI van de nieuwbouwwoning die jullie nu betrekken dient niet te worden aangegeven.

Je kan alleen code *358 (lange termijnsparen) aanwenden met de klassieke beperkingen (fiscaal plafond voor kapitaalaftrek van 2.080 € beperkt tot een fictieve schijf van 69.920 € en in functie van je belastbaar inkomen zoals je tot nu toe steeds deed).

Je echtgenote die wellicht geen andere woning in eigendom heeft kan vanzelfsprekend wel code *370 aanwenden. Ik weet niet wanneer jullie precies in 2010 het nieuwe hypotecaire krediet afsloten maar mocht je echtgenote niet aan het plafond van 2.770 € geraken kan je jouw aandeel van de betalingen aan rente en kapitaal in 2010 aan haar fiscaal overdragen. Als gehuwden mogen jullie immers vrij verdelen.

Paul


Paul Heymans - (26/04/2011 - 15:42)


Filip,

Voor de woonbonus eist de fiscale wetgeving nog steeds dat alleen een (mede-)eigenaar die kan genieten. Mijn antwoord van 26/10/2010 blijft dus geldig : alleen werd het plafond intussen geïndexeerd van 2.770 tot 2.830 €.

Voor de (investerings)aftrek voor energiebesparende uitgaven volstaat het huurder te zijn. Ik ben geen specialist ter zake maar ik sluit niet uit dat de belastingadministratie een geregistreerde huurovereenkomst kan opvragen.

Paul


Ingrid - (08/04/2011 - 23:30)


Jouw commentaar

Paul, VDM

Bedankt voor de info, dus KI voor de woning die we betrekken moet dus niet aangegeven worden, KI voor verhuurd apartement en mijn 2 verhuurde woningen worden aangegeven onder code 1106 als ik het goed begrijp.
Wat kapitaal + interest betreft dud niks invullen onder 1370? Ook al dateren al onze leningen van na 1/01/2005? Dus terug nr oude systeem codes 1358 en 1146 voor beiden aangezien we feitelijk samenwonend zijn en dus beiden aparte aangiftes invullen. Zal waarschijnlijk voor beiden 2120 eur zijn en dan in 1146 de interesten voor de verhuurde woningen of ook voor de woning die we zelf betrekken?

Groetjes,

ingrid

Groetjes


Paul Heymans - (22/04/2011 - 11:41)


Thomas,

Als je een hoger bedrag als éénmalige premie voor schuldsaldoverzeke-ring aangeeft dan het fiscale plafond (2.770 €), dan zal het aangegeven bedrag automatisch tot dat plafond worden herleid.

Een gedeeltelijke overdracht van je premie, die het fiscaal plafond overtreft, naar de overeenstemmende rubriek van je partner is inderdaad niet mogelijk in jullie situatie van afzonderlijke aangifte.

Paul


33127 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

Enige en eigen woning Hypothecair krediet interesten kapitaalsaflossing korf woonbonus


Favoriete tweets van TaxWorld