Login


Rubriek: Douane & AccijnzenZoeken

 • Hoeveel drank en sigaretten mag ik mee over de grens nemen? - 25/04/2013

  Wie op reis gaat naar het buitenland brengt graag producten mee terug naar België die in het buitenland goedkoper zijn: sigaretten uit Luxemburg, lekkere wijn uit Frankrijk, een stevige whisky uit Ierland. Al deze producten zijn goederen waarvoor u accijnzen moet betalen. Normaal moet dat gebeuren in het land waar ze verbruikt zullen worden. Toch kan u als particulier deze goederen in beperkte mate over de grenzen heen vervoeren.

 • Hoe de opportuniteiten van de vrijhandelsovereenkomst met de Republiek Korea benutten ? - 23/08/2011

  In het Publicatieblad van de EU nr L 127/2011 (d.d. 14 mei 2011) werd de nieuwe vrijhandelsovereenkomst gepubliceerd tussen de Europese Unie en de Republiek Korea (Zuid). Inmiddels is per 1 juli deze overeenkomst in werking getreden.

 • Authorized Economic Operator: een hype of noodzaak? - 27/04/2011  De EU en tal van andere landen zoals China, Japan, Zwitserland en Noorwegen hebben het concept van Authorized Economic Operator (AEO) in het leven geroepen. Met het statuut van Authorized Economic Operator kunnen ondernemingen door de douane beschouwd worden als ‘veilige’ en ‘betrouwbare’ onderneming. Ondernemingen kunnen dit statuut aanvragen bij de douane-administratie. De vraag is of dit statuut een hype is of noodzakelijk voor ondernemingen.


  Achtergrond


  aeo-1.jpgDe Europese Commissie heeft het concept van Authorized Economic Operator (AEO) geïntroduceerd met Verordening (EG) nr. 648/2005 als antwoord op het C-TPAT programma in de Verenigde Staten. Het C-TPAT (Customs and Trade Pact Against Terrorism) was op zijn beurt een reactie op 9/11 met als doel het beveiligen van de supply chain.


  Omdat ook Europese ondernemingen die goederen importeren in de USA indirect gestimuleerd werden om aan dit programma mee te werken (snellere inklaring van goederen) heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld om de supply chain te beveiligen. AEO certifiëring van ‘veilige’ ondernemingen is daar een belangrijk onderdeel van.

  Photo credit by :<ksd.com>

 • Herbeoordeling vergunningen vereenvoudigde procedures - 08/12/2010


  Uiterlijk op 1 januari 2012 moeten alle vergunningen inzake vereenvoudigde procedures voldoen aan nieuwe criteria, zoals die zijn gepubliceerd in de Europese Unie Verordening (EG) 1192/2008 van 17 november 2008. Deze criteria, die gelden voor vergunningen in aeo.jpgalle lidstaten, sluiten zoveel mogelijk aan bij de voorwaarden voor de AEO-status (Authorised Economic Operator). U kunt in de komende maanden hierover een brief ontvangen van de douane. Ook de aanvraagprocedure voor dergelijke vergunningen wijzigt grondig.

  Photo credit by: <Maco.nl>

 • Meer voordelen voor AEO gecertificeerde! - 25/05/2010


  Er is reeds geruime tijd sprake om AEO gecertificeerde meer concrete voordelen aan te bieden. Recentelijk heeft de douane administratie beslist om bepaalde zekerheidsstellingen voor AEO gecertificeerde ondernemingen op te heffen of te verlagen.

  In de omzendbrief van 18 mei 2010 worden de bepalingen vastgelegd voor het verlenen van een vrijstelling of een vermindering van de zekerheidstelling voor erkende marktdeelnemers (AEO gecertificeerde bedrijven) die in België douaneactiviteiten verrichten.


  aeo.gif  Photo credit by:
  <AEO, Internet Administratie der Douane en Accijnzen>


 • EMCS : gebruik van het geautomatiseerde systeem voor de bewegingen van communautaire accijnsgoederen - 26/03/2010  emcs_seed_en.jpgMet de inwerkingtreding van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen zal vanaf 1 april 2010 het geautomatiseerde systeem EMCS in België van start gaan. Met dit systeem wordt het papieren Administratief Geleidedocument (AGD) vervangen door het elektronisch administratief document (e-AD).


  In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem in België als volgt verlopen:

  Photo credit by: <EMCS-online.com>


 • Douane & Accijnzen wordt een aparte FOD-entiteit – maar wordt de doaune daardoor efficiënter en beter? - 03/12/2009


  da.jpg

  Volgens een bericht van de Lloyd wordt de Douane & Accijnzen een aparte entiteit binnen de FOD Financiën. Minister van Financiën Didier Reynders heeft dit gezegd in de Kamercommissie Financiën. D&A wordt bovendien op een hoger niveau getild binnen de FOD.


  Photo credit by: <Argus>


  D&A krijgt aldus een eigen dienst voor IT en personeelsbeheer, die wel in matrix met een centrale dienst moet functioneren. De douaneadministratie zal worden geleid door een administrateur-generaal, die lid wordt van het directiecomité van de FOD Financiën. Volgens commissielid Kristof Waterschoot (CD&V) is het voorstel van Reynders een eerste - maar zeker niet de laatste - stap in de juiste richting.

 • Elektronische accijnsprocedures vanaf 1 april 2010 - 19/11/2009


  Op 1 april 2010 gaat het zogenaamde Excise Movement Control System (afgekort EMCS) van start voor het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen. EMCS zal de huidige papieren documenten vervangen die gebruikt worden bij het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing. De elektronische procedure zal minder gevoelig zijn voor fraude en de aanzuivering van de regeling zal kunnen versneld worden waardoor de financiële last voor de betrokken ondernemingen zal verminderen.


  accijnsgoederen.jpgHet EMCS zal geleidelijk aan geïmplementeerd worden in de verschillende EU lidstaten tijdens een overgangsperiode die start van 1 april 2010 tot 31 december 2010. Tijdens deze overgangsperiode zal het oude systeem met papieren documenten blijven bestaan naast het elektronische systeem. Om het bestaan van de twee systemen te vereenvoudigen zal iedere goederenbeweging die start met één van de twee systemen (papieren procedure of elektronisch) beëindigd moeten worden met hetzelfde systeem door de ontvanger van de accijnsgoederen. Als gevolg hiervan zullen de ondernemingen die de nodige vergunningen hebben om accijnsgoederen te ontvangen verplicht zijn om de ontvangst van accijnsgoederen waarvoor het EMCS is gebruikt bij verzending ook electronisch in EMCS af te handelen.


 • Opschorting tot 1 juli 2009 van verplicht gebruik van XML-opgaven voor globalisatieaangiften - 15/12/2008


  In de vereenvoudigde procedures is het mogelijk om een aanvullende aangifte periodiek in te dienen.

  De periodieke aangiften betreffen in de meeste gevallen maandaangiften. Met name wordt van deze mogelijkheid veel gebruik gemaakt bij domiciliëring bij invoer of in combinatie met de economische douaneregelingen (douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht).

  Photo credit by: <Embassy Freight>


  douane-papier.jpgMet de omzendbrief nr. D.D. 274.057 van 1 december 2006 betreffende de invoering van de nieuwe toelichting op het enig document (D.I. 530.11) en de omzendbrief nr. D.D. 273.416 van 12 juli 2007 betreffende de papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (PLDA) (D.I. 530.11) werd door de douane een verplichting opgelegd om de globalisatieaangiften in te dienen met gebruikmaking van een XML-opgave. De bedoeling is dat de aanvullende aangifte en de bijlage elektronisch worden ingediend in plaats van op papier of CD-rom zoals nu het geval is.

  De douane heeft recentelijk laten weten dat deze verplichting wordt opgeschort tot 1 juli 2009.

 • Douane – MASP - wat verandert er concreet op 1 juli 2009? - 04/12/2008


  De Europese Commissie en de Lidstaten hebben een aantal initiatieven genomen om het aangifteproces volledig te automatiseren. Deze projecten worden gecoördineerd onder het zogenaamde Multi Annual Strategic Plan (afgekort als MASP). In België is het MASP de opvolger van PLDA. Naast het verhogen van de efficiëntie staat op korte termijn de veiligheid centraal in het MASP. Eén van de doelstellingen van het MASP is om vanaf 1 juli 2009 de binnenkomende en uitgaande goederenstromen te controleren op basis van risico-informatie. Hiervoor is het nodig dat de douane vóór binnenkomst of vertrek een aantal gegevens van de goederen en het vervoermiddel krijgt. Het bedrijfsleven moet die gegevens bovendien elektronisch naar de douaneadministratie sturen. De belangrijkste veranderingen zijn gepland voor 1 juli 2009. De vraag van veel ondernemingen is wat er precies verandert.

  Veranderingen bij invoer van goederen

  Op 1 juli 2009 wordt het Import Control System (ICS) ingevoerd. ICS is de eerste fase van het Europese Automated Import System (AIS). Met de invoering van ICS is het mogelijk om, vóórdat goederen het land via zee of lucht binnenkomen, informatie uit te wisselen tussen het goederenstroom.jpgdouanekantoor van eerste binnenkomst in de Europese Unie en opvolgende kantoren van binnenkomst in andere lidstaten. Als er bijvoorbeeld een veiligheidsrisico bekend is over goederen die de EU binnenkomen, dan kan het eerste kantoor van binnenkomst de informatie hierover doorgeven aan eventuele opvolgende douanekantoren in andere lidstaten van de Europese Unie.

  Photo credit by: <Logistiek.nl>

 • Opschorting verplicht gebruik van XML-opgaven voor globalisatieaangiften - 09/07/2008

  In de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de invoering van de nieuwe toelichting op het enig document en de omzendbrief van 12 juli 2007 betreffende de papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (PLDA) werden de aangevers van globalisatieaangiften verplicht om te werken met een XML-opgave. Deze verpl

 • Noël Colpin, Administrateur Douane en Accijnzen, betrekt nauw de ontwikkelingslanden in zijn visie over Douane Wereldwijd - 19/03/2008


  groepsfoto-1.JPG

  Op 12 maart heeft u al de visie van Noël Colpin, Belgische kandidaat voor de post van secretaris-generaal bij de Wereld Douane Organisatie, kunnen bekijken via vidcast.

  Vandaag zetten we het gesprek met de heer Colpin samen met Pieter Haesaert en Ann Vissers van Customs4trade verder. In de onderstaande podcast komt u meer te weten over de de nieuwe spelers binnen de logistiek, over de rol van de Wereld Douane Organisatie, de evoluties binnen de douane wereldwijd en de daaraan verbonden gevolgen voor de werking binnen de douane.

  Beluister hier de podcast!

  Lees hier het verslag:

 • Eurovignet: betaal het niet zomaar! - 16/03/2008


  Houten truckHet eurovignet (certificaat) bewijst dat is voldaan aan de de heffing voor het gebruik van het wegennet door zware motorvoertuigen (en samengestelde voertuigen) die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoer van goederen over de weg én waarvan de maximaal toegestane massa ten minste 12 ton bedraagt. Deze belasting is gebaseerd op een verdrag tussen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Zweden en Denemarken. Zij moet betaald zijn vooraleer het voertuig effectief gebruik maakt van het wegennet én het certificaat moet zich in het voertuig bevinden. Belgische belastingplichtigen zijn verplicht om een eurovignet voor een tijdvak van een heel jaar aan te vragen.

  Bepaalde voertuigen zoals gedeeltelijk geassembleerde voertuigen, landbouwtractors en voertuigen die rijden onder dekking van een proefrittenplaat vallen uitdrukkelijk buiten het toepassingsgebied van het eurovignet. Dit geldt eveneens voor voertuigen die uitsluitend eigen werktuigen vervoeren en voor voertuigen-werktuigmachines, maar toch kwalificeert de FOD Financiën (Douane en Accijnzen) bepaalde voertuigen-werktuigmachines niet als dusdanig: o.a. chapevrachtwagens en vrachtwagens bestemd voor het ledigen van (septische) putten. Gesteund door de wettektst en rechtspraak kan worden gesteld dat deze vrachtwagens onterecht een vrijstelling voor het eurovignet wordt ontzegd. De argumenten op een rijtje.

 • E-learning modules WDO - 14/03/2008

  Op Werelddouanedag (25 januari 2008) heeft Customs4trade een distributieakkoord ondertekend voor de promotie en verkoop van de e-learning modules ontwikkeld door de Wereld Douane Organisatie ( WDO ) in de Benelux. Initieel werden deze modules ontwikkeld voor douaneadministraties met als doel douaneprocedur

 • Visie van Noël Colpin, de Belgische kandidaat voor de post van secretaris-generaal bij WDO - 12/03/2008
  colpin-noel.JPG  Noël Colpin, Administrateur Douane en Accijnzen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, is de Belgische kandidaat voor de post van secretaris-generaal bij de Wereld Douane Organisatie.

  De WDO is een organisatie waarbij 171 landen zijn aangesloten met als doel de douaneregimes van deze landen op elkaar af te stemmen. In juni wordt bekend gemaakt wie de huidige secretaris-general van de WDO, Michel Danet (Frankrijk), zal opvolgen voor een termijn van vijf jaar.

  Dinsdag, 11 maart 2008, ben ik samen met Pieter Haesaert en Ann Vissers van Customs4trade een gesprek aangegaan met de heer Colpin over de Douane wereldwijd, over de Wereld Douane Organisatie, over de de nieuwe spelers binnen de logistiek en de daaraan verbonden gevolgen voor de Douane. Dit gesprek kan u de komende week beluisteren via een podcast op TaxTalk.

  U kan wel al de visie van de heer Colpin in de onderstaande video (ENG) bekijken of nalezen in de uitgeschreven versie (NL) .

 • AEO – een stand van zaken - 27/02/2008


  Sedert 1 januari 2008 is de AEO wetgeving van kracht geworden. De AEO wetgeving laat de identificatie van betrouwbare handelspartners toe waarvoor deze betrouwbare handelspartners in ruil een aantal voordelen kunnen genieten. Een marktdeelnemer, die in het bezit is van bijvoorbeeld een AEO-certificaat/veiligheid, beantwoordt aan bepaalde veiligheidsstandaarden zodat de veiligheid van personen en goederen wordt gegarandeerd. Daartegenover mogen bepaalde voorwaarden staan. Onder meer zullen deze geautoriseerde marktdeelnemers minder fysieke controles ondervinden en daar waar zijn toch zouden worden gecontroleerd, zal hen voorrang worden verleend. Er wordt verwacht dat vanuit commercieel oogpunt gezien het AEO certificaat onontbeerlijk zal worden. Immers, op termijn wordt verwacht dat AEO gecertificeerde bedrijven enkel met andere AEO gecertificeerde bedrijven zullen contracteren, waardoor niet AEO gecertificeerd zijn het verlies van business zal betekenen. Daarnaast wordt verwacht dat het niet AEO gecertificeerd zijn aanzienlijke vertragingen in de supply chain zullen opleveren.

  aeo.gifSedert oktober 2007 werd de aanpak van de Belgische douane voor wat het AEO certificatieproces betreft op haar website gepubliceerd. Hierbij worden bedrijven aangemoedigd om een zelfevaluatie uit te voeren. Aldaar vindt men een document in het kader van de, vrijblijvend, in te vullen zelfevaluatie terug evenals een handleiding welke ter hand dient te worden genomen bij de invulling van de aanvraag.

  Photo credit by: <AEO-OEA>

 • Vijf voor twaalf - 29/11/2007


  Photo credit by: <gebarentaal>

  klok.jpg

  Vanaf maandag 3 december 2007 wordt PLDA opgestart. In principe betekende dit het einde van Sadbel.

 • Zeker de moeite waard! - 11/06/2007


  tntpostpakketservicenl.jpgEconomische douaneregelingen bieden ondernemingen de mogelijkheid om goederen binnen te brengen en te produceren in de Europese Gemeenschap met een minimale kost aan invoerrechten.

  Photo credit: <tntpostpakketservice.nl>

 • Onduidelijkheid over de maandglobalisatie - 07/06/2007

  Met PLDA in zicht is er de laatste tijd onduidelijkheid ontstaan voor ondernemingen die de domiciliëring procedure gebruiken met maandglobalisatie. Met deze vereenvoudiging wordt een beperkte reeks van aangiftegegevens in het systeem van de onderneming geschreven telkens als douanegoederen aankomen of vertrekken

 • Vrijwillige opstart PLDA? - 20/04/2007


  Vanaf 4 juni 2007 kan “Paperless Douane en Accijnzen” (PLDA) op vrijwillige basis in gebruik worden genomen. SADBEL blijft bestaan tot 1 oktober 2007. Op dat moment zullen douane-expediteurs verplicht gebruik moeten maken van het electronisch aangiftesysteem PLDA.

Favoriete tweets van TaxWorld