Login


Rubriek: VennootschapsrechtZoeken

 • Succesvol starten met de vennootschap: interview met Philippe Turco - 24/02/2015

  De start is een cruciale fase in het leven van een vennootschap. TaxWorld praat hierover met Philippe Turco, advocaat bij Vandendijk & Partners. Hij schreef een boek over het succesvol starten met de vennootschap. Hij heeft het in dit interview o.a. over het belang van de keuze van de vennootschapsvorm en geeft een belangrijke tip mee. Ook de rol van de boekhouder en accountant mag niet onderschat worden.

 • Terugvorderen van taks op omzetting van toondereffecten - 04/11/2014

       

 • Wetgever verduidelijkt regels voor vereffening en ontbinding in één akte - 22/05/2014

       

 • Vijf jaar WCO: een groeiende rol voor de cijferberoeper - 12/03/2014

  De WCO, de wet op de continuïteit van de ondernemingen, bestaat dit jaar vijf jaar. En in die vijf jaar is de WCO al vijf keer gewijzigd. Een laatste aanpassing kwam er met de wet van 27 mei 2013. Naast een verruiming en verduidelijking van de toepassing van de regels, werd de rol van de economische beroepsbeoefenaars versterkt.

 • De algemene vergadering: wat mag en wat kan niet? - 26/02/2014

  Volgens het Wetboek van Vennootschappen moet zowel in de NV als in de BVBA ieder jaar ten minste één algemene vergadering worden gehouden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald. Deze gewone algemene vergadering wordt ook aangeduid als de jaarvergadering. Deze jaarvergadering heeft voornamelijk tot doel de jaarrekening goed te keuren en te stemmen over het verlenen van kwijting aan de bestuursorganen en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen). De bijeenroeping en het houden van de algemene vergadering moet gebeuren volgens stricte regels. Om u hierbij te helpen antwoorden we op een aantal veel gestelde MAGDA-vragen.

 • Grote vennootschappen betalen hogere vennootschapsbijdrage in 2012 - 10/05/2012

      

 • Vereffening van vennootschappen: eenvoudig vereffenen wordt … soms … mogelijk ? - 11/04/2012

  In de golf van fiscale maatregelen die ons land recent overspoelde, bleef de voorheffing van 10% op liquidatieboni onaangeroerd. Vanuit fiscaal oogpunt wint de vereffening hierdoor aan belang. De procedure om een vennootschap te vereffenen werd destijds herschreven met een wet van 2 juni 2006, die komaf wilde maken met een aantal misbruiken uit het verleden en die de schuldeiserbescherming als voornaamste doelstelling had. Sindsdien is de vereffening van vennootschappen vrij omslachtig en vereist deze onder meer een gemotiveerd ontbindingsvoorstel van het bestuursorgaan, een controleverslag m.b.t. activa en passiva van een revisor of externe accountant, een beschikking van de rechtbank waarbij de benoeming van de vereffenaar bevestigd wordt, een goedkeuring van het verdelingsplan door de rechtbank, … Transparantie en controle zijn de kernbegrippen van een vrijwillige vereffening geworden. Voor niet-deficitaire, ‘slapende’ vennootschappen kan dit alles als overdreven complex overkomen, waardoor men op zoek ging naar alternatieven. De praktijk om – zoals voorheen – te ontbinden en de vereffening te sluiten in één enkele akte, lijkt evenwel moeilijk te verzoenen met de tekst en geest van de wet van 2 juni 2006.

 • Verslaggevings- en documentatieverplichtingen bij fusies en splitsingen worden versoepeld - 18/01/2012

    

 • Belgische bedrijven passen corporate governance wetgeving goed toe - 20/12/2011

    

 • De aandeelhoudersbrief: impressiemanagement - 23/11/2011

  Het tijdschrift Accountancy & Bedrijfskunde publiceert een studie die nagaat of en in hoeverre de brief aan de aandeelhouders die we traditioneel terugvinden in de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen formele, manifeste kenmerken van impressiemanagement vertoont. Allereerst leggen we uit wat impressiemanagement is voor we de conclusies van de studie op een rijtje zetten.

 • Commissie Corporate Governance : Publieke raadpleging over richtlijnen interne controle en risicobeheer tot en met 30 september 2011 - 15/09/2011

  De richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer van de Commissie Corporate Governance helpen genoteerde vennootschappen en zeer kleine vennootschappen bij de toepassing van de wet tot versterking van het deugdelijk bestuur en de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

 • Vrouwen moeten plaats krijgen in raden van bestuur - 15/09/2011

  Beursgenoteerde vennootschappen moeten het aantal vrouwelijke leden in hun raad van bestuur uitbreiden tot minstens één derde. Deze verplichting gaat in over zes jaar. Ook in overheidsbedrijven moet één derde van de bestuurders die de overheid aanduidt een vrouw zijn. Daar geldt het quotum vanaf de eerste dag van het boekjaar dat aanvangt na 14 september 2011. De wet die deze regels invoert verscheen op 14 september in het Staatsblad.

 • Denk na over de commerciële en maatschappelijke naam van uw onderneming - 24/08/2011

  Elke onderneming heeft een commerciële naam en een maatschappelijke naam. Die kunnen hetzelfde zijn maar ook verschillen. Het Wetboek van Vennootschappen beschermt enkel de maatschappelijke benaming. De handelsnaam geniet bescherming door de handelspraktijkenwet.

   

 • Ik wil een onderneming opstarten. Welke formaliteiten moet ik voldoen ? - 04/08/2011

  Als u een nieuwe onderneming wil starten, moet u een aantal formaliteiten voldoen. In de eerste plaats moet u een financiële rekening openen en hierop het kapitaal storten (als het om een vennootschap gaat). Daarna moet u zich bij het ondernemingsloket inschrijven in het handelsregister en de formaliteiten vervullen om toegang te krijgen tot het beroep. Bij de inschrijving ontvangt u een «uniek ondernemingsnummer» , dit moet u als btw-nummer laten activeren. Dit kan gebeuren via het ondernemingsloket, onmiddellijk na de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Tenslotte moet iedere startende zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds.

   

 • Wordt jouw masterproef het A.F.T. - Meesterwerk? - 04/07/2011

  Ook dit jaar bekroont de redactie van het Algemeen Fiscaal Tijdschrift weer een jonge fiscalist(e) met het “A.F.T. – Meesterwerk”. Deze prijs wordt uitgereikt aan de student die de beste eindverhandeling over fiscaal recht heeft geschreven. De bekroonde tekst zal gepubliceerd worden in het A.F.T.

   

   

 • Vennootschapsbijdrage betalen tegen 30 juni - 31/05/2011

  De vennootschapsbijdrage moet tegen 30 juni betaald zijn aan het sociaalverzekeringsfonds. Het bedrag blijft in 2011 hetzelfde. Als u niet op tijd betaalt, dan kan u een verhoging aangerekend worden van 1% op de verschuldigde bijdrage per maand vertraging. Vennootschappen die net opgericht zijn en vennootschappen in financiële problemen, mogen later betalen.

   

 • Deze week in Fiscale Actualiteit : Rulingdienst en fiscus gaan beter samenwerken en communiceren - 26/05/2011

  Wegens enkele aanvaringen en in het kader van de bevestiging van de mandaten van enkele collegeleden hebben de Rulingdienst en de Centrale Diensten van de FOD Financiën op 8 december 2010 hun samenwerkingsakkoord van 2006 aangevuld. Dat protocol is nu ook gecommuniceerd binnen de administratie. Bedoeling is om de uniformiteit van de standpun-
  ten van Financiën op alle niveaus te bewaren en om interne botsingen te vermijden. De autonomie van de Rulingdienst blijft wel overeind. De Dienst kan nog (bij voorkeur unaniem) beslissingen nemen die afwijken van standpunten van de Centrale Diensten, maar op een intern transparante wijze en na een wachttijd van minstens 10 dagen. Uitzonderingen blijven bovendien mogelijk in dringende gevallen en na melding aan de voorzitter van het Directiecomité. Indirect verhoogt daardoor natuurlijk het «precedentsgehalte» van rulings. Hierna volgt een korte samenvatting, in de vorm van vragen en antwoorden, van de punten die belang hebben voor aanvragers van een ruling.

   

 • De ene algemene vergadering is de andere niet - 06/04/2011

  De algemene vergadering die eenmaal per jaar wordt bijeengeroepen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, wordt de jaarvergadering genoemd. Maar we onderscheiden drie soorten algemene vergaderingen. Het Wetboek van Vennootschappen regelt plaats en tijdstip.

 • Verklein de hap die de fiscus uit de winsten van uw vennootschap neemt - 16/03/2011

  De fiscus is een vennoot in uw bedrijf die een belangrijk deel van de winst opeist. Hoe goed kent u die vennoot eigenlijk? In het boek “Uw vennootschap en de fiscus” vindt u de basis terug van de fiscale principes en hun impact op beleidsbeslissingen. Het boek volgt de levensweg van een vennootschap en helpt u om met kennis van zaken de fiscale impact van uw beleidsbeslissingen in te schatten. Bovendien krijgt u tips om uw beslissingen indien nodig bij te sturen om zo fiscaal te optimaliseren. FinanceWorld sprak met Tina Tack, één van de auteurs en coördinator van het boek “Uw vennootschap en de fiscus”.

   

 • Discriminatoire behandeling Faillissementswet voor wettelijk samenwonenden - 12/01/2011


  In zijn arrest van 18 november 2010 heeft het Grondwettelijk Hof gesteld dat de Faillissementswet een niet te verantwoorden onderscheid invoert tussen de verschoonbaarheid van echtgenoten en deze van wettelijk samenwonenden.

  De verschoonbaarheid van de gefailleerde wordt geregeld in de artikelen 80 en volgende van de Faillissementswet. In art. 82 Faill.W. wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers.

  Deze regeling gaat eveneens op voor de echtgenoot (en ex-echtgenoot) van de gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden die zijn of haar echtgenoot heeft gemaakt tijdens de duur van het huwelijk.

Favoriete tweets van TaxWorld