Login

TaxTalk

Zoeken

 • FAQ in zake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: juni 2014 - 15/06/2014

  Naar jaarlijkse gewoonte geeft Paul Heymans een overzicht in vraag en antwoord-vorm over de woonfiscaliteit.

 • Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek dramatisch voor grensarbeiders - 20/09/2013

   

  Op Prinsjesdag presenteerde de Nederlandse regering haar nieuwe belastingplannen. Daarin zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen ten aanzien van het keuzerecht voor grensarbeiders. Het gevolg daarvan is dat in zeer veel gevallen de helft dan wel de gehele renteaftrek voor de grensarbeider zal komen te vervallen.

 • Advocaat-Generaal: onderscheid vrijstelling erfbelasting inwoner/ niet-inwoner in strijd met EU-recht - 18/06/2013

  Advocaat-Generaal P. Mengozzi heeft een zeer interessante conclusie  gewezen met mogelijk vergaande gevolgen voor de praktijk. De vraag die voorlag was of in het geval van de verkrijging door een inwoner van een lidstaat van een in andere  lidstaat gelegen perceel grond het is toegestaan om rekening te houden met de lagere (in casu slechts € 2.000) vrijstelling. Als de verkrijger een woonplaats in de betrokken lidstaat had, zou dan een veel hogere vrijstelling (€ 500.000) gelden.

 • FAQ in zake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: 28/05/2013 - 03/06/2013

  Naar jaarlijkse gewoonte geeft Paul Heymans een overzicht in vraag en antwoord-vorm over de woonfiscaliteit.

 • Neemt u nog tijdig de leiding of laat u vanaf 2013 de BVBA lijden? - 14/12/2012

  Op dit moment zijn vrijwel alle Europese overheden op zoek zijn naar extra financiële middelen. Men grijpt daarbij veelal gemakkelijk naar de fiscale instrumenten. De Nederlandse wetgever heeft het deze maal expliciet voorzien op de managementfee vanuit de Belgische BVBA aan de Nederlandse B.V. De wetswijziging die zich thans in de laatste fase bevindt, beoogt de fee voor bestuursdaden nu in alle gevallen in Nederland belastbaar te laten. Een niet-tijdige aanpassing van uw structuur zal ertoe bijdragen dat u boven proportioneel meebetaalt aan «het probleem». Aan de hand van de teksten uit de wetsvoorstellen en de behandeling in het parlement gaan we hier verder nader op in. We gaan voorts in op enkele (on)mogelijke oplossingen.

 • Wat brengt het relanceplan van de regering? - 20/07/2012

    

 • Regels Nederlandse hypotheekaftrek voor Belgen sterk versoepeld - 15/06/2012

  Onder voorwaarden kan ook de inwoner van België met Nederlands belastbaar inkomen de rente op diens Belgische eigen woning ten laste brengen van het Nederlands belastbaar inkomen. De stringente wettelijke bepalingen kunnen in bepaalde gevallen zoals pensionering of werkeloosheid grote (negatieve) gevolgen hebben door de werking van de inhaal en of terugploegregeling. Laatstgenoemde regelingen worden alle geruime tijd geacht in strijd te zijn met Europees recht. In diverse uitspraken van (lagere) rechters en hoven is ook in die zin geoordeeld. Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse Staatssecretaris al enige tijd geleden een besluit toegezegd. Dit besluit is onlangs gepubliceerd (2 juni 2012 Nr. DGB 2012/2190M Directoraat-generaal Belastingdienst). Lost dit besluit nu alle situaties op ?

 • De Belgische Tax Shelter regeling : een aantrekkelijke risicovrije belegging in financieel belabberde tijden - 11/06/2012

  Het hoeft geen betoog: op vandaag hebben vennootschappen met een overschot aan liquide middelen op hun bankrekening het uiterst moeilijk om aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te identificeren om deze een mooi financieel rendement te laten opbrengen, zeker als men zijn risico’s bij het beleggen van deze kasoverschotten wil minimaliseren. Ofwel moet men zich tevreden stellen met zeer lage interestpercentages indien de vennootschap opteert voor (vrijwel) risicoloze gelddeposito’s of obligaties (op dit ogenblik bedraagt de ECB-rente slechts 1%), ofwel is een financiële instelling pas bereid om een iets hogere rentevergoeding toe te kennen als de gelden over een langere termijn gaat gaan beleggen (tijdshorizon van 5 à 10 jaar). En dan nog blijft het nettorendement relatief beperkt, aangezien vele van deze rentedragende inkomsten nog een roerende voorheffing dienen te ondergaan van, in principe, 21% sinds 1 januari 2012. 

 • FAQ inzake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: 31/05/2012 - 06/06/2012

     

 • Bourgondisch leven in Nederland minder aantrekkelijk - Nederlandse maatregelen begrotingsakkoord uitgelekt - 21/05/2012

  Weken van onderhandelen tussen de Nederlandse regeringspartijen VVD, CDA en de gedoogpartij van de heer Wilders liepen op niets uit. De gedoogpartij trok naar verluid zeer onverwacht de stekker eruit. Gelukkig namen een aantal politieke partijen hun verantwoordelijkheid en binnen enkele dagen was er een Lente-akkoord. Vorige week zijn de details van het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie uitgelekt in De Telegraaf.

 • Onroerende voorheffing op het machinepark: ongekende opportuniteiten? - 18/04/2012

  Als gevolg van de begrotingsmaatregelen naar aanleiding van de regering Di Rupo I worden veel ondernemingen geconfronteerd met belastingverhogingen. Vaak wordt daarom gezocht naar manieren om de belastingdruk te verlagen. Voor bedrijven met een groot machinepark en een aanzienlijk bedrag aan jaarlijks te betalen onroerende voorheffing (OV) op materieel en outillage (M&O) kan er een opportuniteit zijn om belastingen te besparen op dit vlak.

 • Risicobeheer voor de goede huisvader - 13/04/2012

  Waar de meeste beleggingsboeken vooral oog hebben voor de potentieel meest renderende beleggingsstrategieën, focust Geert Junius in zijn nieuwe boek “Risicobeheer voor de goede huisvader” op een vaak onderbelicht aspect: het beheersen van de risico’s in de beleggingsportefeuille. Vaak realiseert men zich onvoldoende wat de risico’s zijn die men loopt wanneer men bepaalde beleggingen in zijn portefeuille opneemt.

  In een interview licht auteur Geert Junius toe waarom zijn boek anders is dan alle andere beleggingsboeken en waarom het een aanrader is.

 • Ook voor de verenigingen is het jaarrekeningentijd - 12/04/2012

  We hebben al de jaarrekening van vennootschappen onder de loep genomen. Maar ook verenigingen moeten een jaarrekening opstellen. De Q&A voor verenigingen !

 • Het toekomstig profiel van de accountant… - 09/02/2012

  Op 2 februari maakte Accenture de winnaars bekend van hun Belux Innovation Awards in Financial Services. Daarbij vielen twee zaken op, enerzijds waren de meeste inzendingen haast allemaal technologische innovaties, terwijl er anderzijds geen enkele inzending vanuit de boekhoud of accountancy sector te bespeuren viel.

  Op zich is dat vreemd in een tijd waar heel wat sectoren zichzelf (moeten) heruitvinden zoals de mediasector, de muziekindustrie, evenals de bank- en verzekeringssector om er maar een paar te noemen. Maar wat met de accountants? Is de concrete invulling van hun beroepsactiviteiten en de geboden diensten nog wel relevant in onze snel veranderende maatschappij?

  De afgelopen jaren stond de financiële wereld vaak ter discussie. Zowel het bedrijfsbeleid als het business model van heel wat instituten kregen het hard te verduren, zo ook dat van ‘accountant’. Naast een steeds strenger wordende wetgeving, zijn het vooral technologische ontwikkelingen die de volledige sector tot verandering dwingt, maar ook kansen biedt voor de toekomst.

 • Nederlandse rechter beslist wederom in voordeel grensarbeiders - 29/11/2011

  De niet-inwoner die de (hypotheek)rente op diens buitenlandse eigen woning in aftrek wil brengen van zijn Nederlands inkomen moet op basis van de Nederlandse wet kiezen voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. Deze keuze brengt echter diverse nadelen met zich mee, waardoor het keuzerecht al sedert de invoering in strijd wordt verondersteld met Europees recht. De Nederlandse Belastingdienst lijkt tegen beter weten in nog steeds een andere mening toegedaan. Eerder dit jaar heeft Rechtbank Breda (18 april 2011, nr. 10/2769) al aangegeven dat de rente in verband met de buitenlandse eigen woning in aftrek op het Nederlands inkomen dient te worden toegestaan ook zonder te opteren. Ook Hof Den Bosch (25 november 2011 – nog niet gepubliceerd) bevestigt nu dit standpunt in het voordeel van de belastingplichtige.

 • Transfer pricing: van ongekend en onbemind naar gekend en gevreesd - 28/11/2011

  Nog niet zo lang geleden was transfer pricing enkel een topic relevant voor een beperkt aantal belastingadministraties en de grote multinationals. Vandaag de dag beginnen steeds meer verschillende groepen interesse te tonen in deze materie. Mede door de globalisering en de opkomst van de internationale ondernemingen is transfer pricing uitgegroeid tot één van de meest belangrijke thema’s inzake internationale fiscaliteit. De transfer pricing problematiek komt niet meer enkel in de vakliteratuur aan bod, maar wordt ook steeds meer in de algemene media besproken.

 • Hoe uw Chinese winst optimaal repatriëren naar België? - 14/09/2011

  Met een bevolkingsaantal van 1,3 miljard is China het vierde grootste land ter wereld en de snelst groeiende economie wereldwijd. Sinds eind vorig jaar staat China op de 2de plaats in de ranglijst van grootste economieën ter wereld, na de Verenigde Staten. Daarom ook dat talrijke Belgische bedrijven eraan denken om in China een activiteit op te starten, of er hun aanwezigheid verder willen uitbreiden. Maar voor talrijke Belgische ondernemingen blijft nog steeds de vraag hoe de winstgevende transacties met China efficiënt uit te bouwen en juridisch en fiscaal te structureren.

 • Hoe de opportuniteiten van de vrijhandelsovereenkomst met de Republiek Korea benutten ? - 23/08/2011

  In het Publicatieblad van de EU nr L 127/2011 (d.d. 14 mei 2011) werd de nieuwe vrijhandelsovereenkomst gepubliceerd tussen de Europese Unie en de Republiek Korea (Zuid). Inmiddels is per 1 juli deze overeenkomst in werking getreden.

 • “Preventief bedrijfsbeleid” van de Vlaamse overheid: scan kosteloos uw onderneming en recupereer een deel van de advieskosten - 18/08/2011

  Voorkomen is beter dan genezen. In de bedrijfswereld geldt dit eveneens. Een onderneming moeten we onszelf af en toe een spiegel voorhouden en alle facetten van het eigen bedrijfsbeleid kritisch evalueren. Alleen op die manier kunnen er tijdig preventieve maatregelen genomen worden.

   

 • Antwerpen bevestigt de integrale aftrek van autokosten waarvoor een onkostenvergoeding wordt aangerekend aan de werknemers - 08/08/2011

  In recent arrest van 17 mei 2011 bevestigt het Hof van Beroep te Antwerpen dat autokosten integraal aftrekbaar zijn in de mate aan de werknemers een bedrag wordt aangerekend voor het persoonlijk gebruik van de firmawagen. Hiermee sluit dit hof zich aan bij het standpunt dat eerder (o.m.) op deze blog werd verdedigd (zie artikel aftrekbeperking autokosten bij aanrekening onkostenvergoeding: een standpunt).

   

 • Arbeid door de zaakvoerder in Nederland verricht is geen zelfstandige arbeid - 05/07/2011

  Na vele jaren strijd door Kantoor Henk Hoogstraten, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen uiteindelijk in een duidelijk arrest beslist dat de arbeid door de zaakvoerder en inwoner van België in Nederland verricht voor verdragstoepassing  als arbeid in dienstbetrekking moet worden gekwalificeerd. Het gevolg is dat België niet meer mag heffen over de arbeid in het werkland verricht op grond van artikel 14 doch dat het Nederlands fiscaalregime is aangewezen op grond van artikel 15 paragraaf 1 tenzij zij bewijst dat paragraaf 2 werking heeft. Het fiscaal voordeel is aanzienlijk.

   

 • (On)beperkte kostenaftrek voor vervangwagens van garagisten: do's en don'ts - 30/06/2011

   Autokosten zijn slechts beperkt aftrekbaar. Maar in enkele uitzonderingsgevallen wordt toch de volledige aftrek toegestaan. Zo voor auto’s die “uitsluitend aan derden worden verhuurd” (art. 66 §2 WIB 92). Als een garagist een vervangwagen meegeeft aan zijn klanten terwijl hun auto in reparatie is, zou men dat ook kunnen beschouwen als een verhuur aan derden. Toch weigert de fiscus in dergelijke gevallen de volledige aftrek. En de recente rechtspraak volgt de fiscus daarin meestal.

   

 • Artikel 15 W. Venn. : fiscus houdt vol, rechtspraak is verdeeld - 30/06/2011

  Zoals geweten, kunnen “kleine ondernemingen” genieten van bepaalde fiscale gunstmaatregelen, zoals onder andere het in rekening brengen van een volledige afschrijvingsannuïteit in het jaar van investering (artikel 196, §2, 1° WIB) en het verhoogde tarief voor de aftrek voor risicokapitaal (artikel 205quater, §6 WIB). Hiervoor dienen de voorwaarden van artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen te worden vervuld.

   

 • Een stukje ‘Cannes’ op de (vennootschaps)balans? - 23/05/2011

  Terwijl in België alle ogen gericht zijn op de notionele interestaftrek om de belastingvoet naar beneden te krijgen, leidt de Tax Shelter een discreet leven waarvan weinigen het bestaan van afweten.  Nog te weinig vennootschappen beseffen voldoende dat ook zij er gebruik kunnen van maken.  In 2007 waren er slechts een 500-tal bedrijven die via de tax shelter hebben geïnvesteerd in Belgische filmproducties, voor 2010 is dit reeds opgelopen tot een veelvoud hiervan, maar in verhouding tot het aantal winstgevende ondernemingen, zal dit slechts een zeer beperkt percentage vertegenwoordigen.

   

 • Rechtbank Breda : opteren voor renteaftrek niet langer nodig ! - 13/05/2011

  De inwoner van België die de rente op diens Belgische woning in aftrek wil brengen van zijn Nederlands inkomen moet op basis van de Nederlandse nationale wetgeving kiezen voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. De keuze voor binnenlandse belastingplicht (hierna ook wel, het opteren, of het keuzerecht genoemd) brengt echter ook diverse nadelen met zich mee. Daardoor wordt het keuzerecht al sedert de invoering in strijd geacht met Europees recht. De fiscus is evenwel een andere mening toegedaan. Vorige maand heeft Rechtbank Breda (18-4-2011, nr. 10/2769) evenwel verklaard dat de rente in verband met de buitenlandse eigen woning in aftrek op het Nederlands inkomen dient te worden toegestaan ook zonder te opteren.

 • Authorized Economic Operator: een hype of noodzaak? - 27/04/2011  De EU en tal van andere landen zoals China, Japan, Zwitserland en Noorwegen hebben het concept van Authorized Economic Operator (AEO) in het leven geroepen. Met het statuut van Authorized Economic Operator kunnen ondernemingen door de douane beschouwd worden als ‘veilige’ en ‘betrouwbare’ onderneming. Ondernemingen kunnen dit statuut aanvragen bij de douane-administratie. De vraag is of dit statuut een hype is of noodzakelijk voor ondernemingen.


  Achtergrond


  aeo-1.jpgDe Europese Commissie heeft het concept van Authorized Economic Operator (AEO) geïntroduceerd met Verordening (EG) nr. 648/2005 als antwoord op het C-TPAT programma in de Verenigde Staten. Het C-TPAT (Customs and Trade Pact Against Terrorism) was op zijn beurt een reactie op 9/11 met als doel het beveiligen van de supply chain.


  Omdat ook Europese ondernemingen die goederen importeren in de USA indirect gestimuleerd werden om aan dit programma mee te werken (snellere inklaring van goederen) heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld om de supply chain te beveiligen. AEO certifiëring van ‘veilige’ ondernemingen is daar een belangrijk onderdeel van.

  Photo credit by :<ksd.com>

 • Inperking btw-vrijstelling ‘openbare postdiensten’ - 22/04/2011


  Momenteel zijn de diensten en de leveringen van goederen bij deze diensten die openbare postdiensten verrichten, vrijgesteld van btw. Dit op voorwaarde dat het om diensten gaat die vermeld worden in artikel 131 , 1°, van de ‘wet van 21 maart 1991 over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven’ ( art. 44 , §3, 14°, WBTW).

  Op 1 januari 2012 wordt deze vrijstelling beperkt tot ‘universele postdiensten’ die geleverd worden door openbare of particuliere dienstverleners die zich ertoe verbinden de hele ‘universele postdienst’ of een deel ervan, in de zin van artikel 142 van de wet van 21 maart 1991, te verzekeren (wijziging punt 14°, §3, art. 44, WBTW).

  universele-postdiensten.jpg


  Photo credit by: <Bpost.be>


 • Luik denkt aan belasting op grote winkels - 18/04/2011

  De stad Luik wil 1,2 miljoen euro per jaar binnenhalen met een nieuwe grotewinkelbelasting. Dit zorgt voor veel ergernis in het bedrijfsleven. De sector-federatie Comeos is van plan de stad voor de rechter te dagen als de belasting wordt ingevoerd. Luik wil alleen winkels belasten die meer dan 400 vierkante met

 • ‘Afkoop’ oude Nederlandse polissen onbelast - 12/04/2011


  De Nederlandse wetgever heeft de laatste decennia regelmatig haar fiscale wetgeving gewijzigd waardoor ten aanzien van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillende fiscale regimes van toepassing zijn. Voor polissen die zijn afgesloten voor 16 oktober 1990, (pre-Brede herwaarderingpolissen) blijven de oude, gunstige regels van toepassing. Een uitspraak van Nederlands hoogste rechter (uitspraak Hoge Raad 21/1/2011, nr 09/03783) heeft dit onlangs bevestigd.

  Pre brede herwaardering

  Onder het regime dat gold tot 31 december 1991 werden aanspraken op grond van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule aangemerkt als een lijfrente. Dit regime gold direct voorafgaande aan de inwerkingtreding op 1 januari 1992 van de zogenoemde Brede herwaardering, en wordt dan ook wel aangeduid als het pre-Brede Herwaarderingsregime (hierna: pre-BH-regime). Termijnen van privaatrechtelijke lijfrenten die geen deel uitmaakten van de winst uit een binnenlandse onderneming, behoorden onder dit regime niet tot het binnenlandse onzuivere inkomen van buitenlandse belastingplichtigen. Hetzelfde gold voor inkomsten die werden genoten ter zake van afkoop van een dergelijke lijfrente.

  Buitenlandse belastingplichtigen (bijvoorbeeld inwoners van België) konden derhalve niet belast worden voor het inkomen uit pre BH-regime polissen op grond van de Nederlandse nationale wet (destijds Wet IB 1964).

 • Europa corrigeert btw-regels voor ‘restaurant- en cateringdiensten’ - 06/04/2011


  cateringdienst.jpgEuropa brengt een kleine correctie aan in de Nederlandstalige tekst van richtlijn 2008/8/EG, die de btw-richtlijn wijzigde wat betreft de ‘plaats van dienst’ (btw-pakket). De term ‘restaurant- en cateringdiensten’ moet in deze richtlijn voortaan telkens gelezen worden als ‘restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten’. De Franstalige tekst van richtlijn 2008/8/EG bleef ongewijzigd.

  Photo credit by: <Universiteit Gent>


 • De 4 P’s van de marketing: magistrale eenvoud of misleidende beperking? - 31/03/2011  De klassieke 4 P’s uit de marketing (Product, Prijs, Plaats en Promotie) bewijzen al decennialang hun nut bij het opzetten van marketingplannen en -strategieën. Dit model uit de jaren 60 van de vorige eeuw houdt vandaag nog altijd stand. De grootste verdienste van het model van professor Jerome McCarthy is wellicht de eenvoud, waarbij de marketingmix gebundeld wordt in 4 letterwoorden. Vele management- en marketingdenkers hebben alternatieve modellen gelanceerd, maar geen enkele heeft de 4 P’s uit het denkproces kunnen verdrijven. Maar in de huidige complexe marketingomgeving, die steeds sneller verandert, is het volgens mij té beperkt.


 • Voorafgaande fiscale beslissingen (‘rulings’): ultieme hallucinatie ? - 29/03/2011


  Reeds geruime tijd hebben belastingplichtigen de mogelijkheid om aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) een voorafgaande beslissing, een zgn. ruling, te vragen betreffende de toepassing van de fiscale wetgeving die onder diens bevoegdheid valt of waarvan de FOD Financiën de inning en de invordering verzekert.

  Een belastingplichtige die een positieve ruling heeft gekregen én zich bij de uitvoering van de verrichting(en) houdt aan de naleving ervan, i.e. toepassing conform de beschrijving in de aanvraag enerzijds en overeenkomstig de opgelegde voorwaarden anderzijds, verkrijgt hierdoor fiscale rechtszekerheid.

  De FOD Financiën, met inbegrip dus van de lokale belastingadministratie, is dan namelijk gebonden door de voorafgaande beslissing en deze beslissing kan door hen niet in twijfel worden getrokken.

  Het leuke is dat deze voorafgaande beslissingen openbaar worden gemaakt waardoor iedereen kan grasduinen in eerder genomen beslissingen. Dit leidt er (ongewild ?) toe dat heel wat belastingplichtigen zich laten inspireren door de ingenomen luchtspiegeling.jpgstandpunten en voor hun individueel en gelijkaardig geval toch geen ruling (durven of willen) aanvragen. Zij rekenen bijgevolg op de precedentswaarde van eerdere rulings.

  Is deze gevolgtrekking een veilige haven of eerder een fata morgana ?

  Photo credit by: <weeronline.nl>

 • Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen volgens art. 69 WIB 92 - 24/03/2011


  Wie komt in aanmerking?


  investeringsaftrek.jpg1) Belastingplichtigen onderworpen aan de personenbelasting

  2) Belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders:

  3) Beoefenaars van vrije beroepen, ambten, posten en andere winstgevende bezigheden.


  Photo credit by: <alaska-group.eu>


  Hoe moet ik deze aftrek aangeven?


  De fiscaliteit bestaat niet alleen uit wetgeving maar ook uit een reeks van formulieren, wie deze aftrek wil bekomen moet het bijzondere formulier 276U toevoegen bij zijn fiscale aangifte. Het formulier 276U, en tal van andere nuttige fiscale formulieren, kunt u hier terugvinden.


 • Richtlijnen voor transparant risicobeheer - 22/03/2011  De recente globale financiële crisis heeft het belang van een goed werkend risicobeheer op een overtuigende wijze aangetoond. Risicobeheer is niet enkel van belang met het oog op het verkrijgen van getrouwe en betrouwbare financiële informatie, maar eveneens om de continuïteit van de onderneming te verzekeren. Binnen deze context heeft de Commissie Corporate risicobeheer.pngGovernance, waarvan het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) lid is, een praktisch instrument ontwikkeld om genoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de nieuwe vereisten inzake interne controle en risicobeheer.


  Photo credit by: <qualified audit partners.be>


 • Financiële appeltjes voor de (klein)kinderen – Deel 4: de levensverzekering - 17/03/2011


  oogappel.jpgAls sluitstuk van deze reeks betreffende vermogensplanning komt de levensverzekering aan bod. Want, u mag uw oogappels dan wel het liefste zien van allemaal en u mag in hen een blind vertrouwen hebben… Toch weet u niet wat de toekomst brengen zal. Stel dat ‘de kleine’ het slechte pad opgaat? Of dat er zogenaamde ‘kinken in de vertrouwenskabels’ komen…

  Voor deze bezorgdheden kan de levensverzekering een oplossing bieden. U beschikt namelijk over de mogelijkheid om iemand te bevoordelen buiten het wettelijk erfrecht om (doch, mits inachtname van de reservataire erfgenamen).

  Photo credit by: <Cede Maiori.com>


 • Nieuwe bedragen rechtsplegingsvergoeding - 15/03/2011


  Overeenkomstig artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding rechtsplegingsvergoeding.jpgworden de rechtsplegingsvergoedingen geïndexeerd met 10 % telkens het indexcijfer der consumptieprijzen stijgt of daalt met 10 punten t.o.v. het indexcijfer 105,78 (basis 2004).


  Het indexcijfer van februari 2011 is 116,33, zodat de rechtsplegingsvergoedingen

  vanaf 1 maart 2011 worden verhoogd worden met 10 %.


 • Financiële appeltjes voor de (klein)kinderen – Deel 3: Schenking en testament - 10/03/2011


  Schenkingen en testamenten kunnen vanzelfsprekend niet ontbreken in het vervolgverhaal met betrekking tot het financieel bevoordelen van uw kinderen of kleinkinderen. Het zijn immers zeer courant voorkomende instrumenten in het kader van een vermogensplanning.

  Omdat deze klassieke planningsinstrumenten onderworpen zijn aan regels en voorwaarden zien we in de praktijk toch vaak terughoudende reacties tegenover het gebruik ervan. Feit of fictie?

  Een kort overzicht.

 • Vermindering bedrijfsvoorheffing voor lage inkomens met werkbonus - 09/03/2011

  Vanaf 1 april 2011 verleent de fiscus een vermindering van bedrijfsvoorheffing (BV) op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders met een laag inkomen die recht hebben op een werkbonus. Dezelfde vermindering geldt ook voor werknemers en bedrijfsleiders die het slachtoffer waren van een herstructurering en

 • 10 manieren om een bedrijfspagina op facebook te promoten - 08/03/2011


  bedrijfspagina-fb.jpgSteeds vaker kreeg ik de vraag “Waarom hebben jullie geen bedrijfspagina op facebook?”. Het antwoord is simpel: omdat ik jarenlang alleen werkte, en alle communicatie liever via mijn persoonlijke profielpagina voerde. Waarom zou ik dan nog eens hetzelfde vertellen op een bedrijfspagina? Een stelling waar wel meer zelfstandige adviseurs mee worstelen.

  Photo credit by: <desmyttere.be>


 • Waarom u best uw logo, merknaam of handelsnaam beschermt - 03/03/2011


  Voor de meeste zelfstandigen en kmo’s heeft hun logo, merknaam of handelsnaam een grote bedrijfseconomische of psychologische waarde. Het is één van de belangrijkste bindingen die een klant met een bedrijf heeft, en is vaak een logo-deponeren.jpgenorme aankoopreden voor klanten. Producten en diensten die ‘een merk’ dragen worden immers meer gewaardeerd dan soortgelijke producten zonder dat merk.

  Photo credit by: <MyLex.nl>

 • FAQ belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven - 02/03/2011

  De fiscus ontvangt over de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven veel vragen. Zowel over de voorwaarden waaraan de verschillende energiebesparende uitgaven moeten voldoen als over welke uitgaven recht kunnen geven op deze belastingvermindering. Circulaire nr. Ci.RH.331/605.643 (AAFisc Nr.

 • Een groene button op een website werkt het best - 22/02/2011


  groene-buttons.jpgDeze stelling komt van Marnik D’Hoore van bSeen, een expert op vlak van zoekmachine- en websiteoptimalisatie. Hij vertelde ze tijdens één van zijn workshops op de internetschool INTAC. Dat grafische buttons op een website goed werken, wisten we al. Maar dat ook de kleur een verschil zou maken, was nieuw voor mij.


  Photo credit by: <123RF.com>


 • Vereenvoudigde aangifte personenbelasting uitgebreid - 22/02/2011

  De ministerraad heeft de vereenvoudigde aangifte van de inkomstenbelasting uitgebreid en bestendigd. De vereenvoudigde aangifte is een voorstel van belastingaangifte die vooraf is ingevuld. Het pilootproject werd in 2010 gestart en wordt nu uitgebreid tot belastingplichtigen die geen andere inkomsten moeten

 • Goodwill en gespreide belasting van meerwaarde: een turbulent huwelijk - 16/02/2011


  Het komt wel vaker voor dat een vrije beroeper goodwill verkoopt aan een professionele vennootschap. Vervolgens schrijft deze vennootschap af op de door haar aangekochte goodwill. Nu wil het wel eens gebeuren dat deze vennootschap vele jaren later haar goodwill wil overdragen.

  De redenen hiervoor kunnen divers zijn: de vennootschap wil nieuwe horizonten verkennen en heeft hiervoor meer financiële armslag nodig, de aandeelhouders zien meer heil in een nieuwe structuur, … Op het ogenblik dat de goodwill wordt verkocht is de oorspronkelijk betaalde goodwill volledig afgeschreven. Resultaat: een belaste meerwaarde voor de vennootschap.

  Wakkere mensen in ons midden denken dan aan de mogelijkheid om de meerwaarde op de gerealiseerde goodwill gespreid te laten belasten. Kan dit ?

 • Gemiddelde brandstofprijzen 2010 - 14/02/2011

  Wie zijn brandstofkosten bewijst, hoeft niet noodzakelijk facturen voor te leggen van elke tankbeurt. Traditiegetrouw deelt de fiscus zelf gemiddelde brandstofprijzen mee van het afgelopen jaar, in de aanloop naar de aangifteperiode, die kunnen gebruikt worden door kostenbewijzers (uiteraard mits bewijs van het

 • Waarom u een foute bedrijfsnaam mag veranderen - 11/02/2011


  bedrijfsidentiteit.gifRecent kwam het busbedrijf De Turck in het nieuws, omdat het haar naam veranderde in Bus4You. Reden: de naam gaf het bedrijf een ‘verkeerde’ perceptie in de markt, en schaadde volgens het management de reputatie van het autocarbedrijf. En verleden week was het weer raak. Op Radio2 liep een spot met een opvallende boodschap. Het Limburgse meubelbedrijf Keldermans liet weten dat zijn producten helemaal niets te maken hebben met wat zijn naam laat vermoeden. Enig verschil met het autocarbedrijf: het meubelbedrijf Keldermans gaat zijn naam niet veranderen.

  Photocredit by :<Corporate Storyteller.be>


 • Successieplanning - een nietige schenking: wat nu? - 08/02/2011


  schenkingsrecht1.jpgHet zal U maar overkomen. Onder de deskundige begeleiding van uw adviseur hebt u, enkele jaren geleden, een schenking gedaan aan uw kinderen. Nu komt u in contact met een andere adviseur, die beweert dat de destijds doorgevoerde schenking nietig is.

  Wat nu?

  Wat zijn de gevolgen?


  Photo credit by: <Cournot.nl>


 • Aflevering ‘attesten van erfopvolging’ voor deblokkering bankrekeningen na overlijden - 07/02/2011

  Het registratiekantoor kan onder bepaalde voorwaarden gratis een ‘attest van erfopvolging’ afleveren om banktegoeden die ingevolge een overlijden geblokkeerd zijn, vrij te geven. Op http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/family/decease/bank-account.htm wordt alles duidelijk uitgelegd. Om zo’n ‘attest

 • Wanneer mag je vergelijkende reclame gebruiken? - 31/01/2011

  Vergelijkende reclame mag van de wetgever, op voorwaarde dat de reclame: niet misleidend is; goederen of diensten vergelijkt die dezelfde behoeften vervullen of voor hetzelfde doel bestemd zijn; op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken vergelij

 • Over koolstofdioxide en bedrijfswagens - 26/01/2011


  Koolstofdioxide of CO2 is een kleurloos en reukloos gas dat in het begin van de 17e eeuw werd ontdekt door een Vlaming, een zekere Jan Baptist van Helmont.

  co2-bedrijfswagen.jpgTijdens een chemische proef waarbij houtskool werd verbrand in een gesloten bokaal stelde hij vast dat de restmassa kleiner was dan de oorspronkelijke massa. Hieruit concludeerde hij dat het verschil veranderd was in een ‘wilde geest’ (spiritus sylvestre) of gas.

  Photo credit by: <Assistentplus.be>

  Wel dit gas, in het bijzonder het uitstootgehalte ervan door een wagen, bepaalt het belastbaar voordeel all aard van de wagen én de patronale kosten verschuldigd door de werkgever voor wagens die privé gebruikt worden. Zie hier de formules.

 • Nieuw subsidieproject ter ondersteuning van ondernemerschap - 24/01/2011

  Leuven Inc. (Leuven Innovation Networking Circle) heeft een stichting opgericht die jaarlijks tussen de 25.000 en 35.000 euro ter beschikking stelt om ondernemerschap te ondersteunen. De Stichting gaat jaarlijks tot drie projecten selecteren. Het is niet de bedoeling dat dit Leuvense projecten zijn, ze mogen van o

 • Discriminatoire behandeling Faillissementswet voor wettelijk samenwonenden - 12/01/2011


  In zijn arrest van 18 november 2010 heeft het Grondwettelijk Hof gesteld dat de Faillissementswet een niet te verantwoorden onderscheid invoert tussen de verschoonbaarheid van echtgenoten en deze van wettelijk samenwonenden.

  De verschoonbaarheid van de gefailleerde wordt geregeld in de artikelen 80 en volgende van de Faillissementswet. In art. 82 Faill.W. wordt uitdrukkelijk vermeld dat de gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd kan worden door zijn schuldeisers.

  Deze regeling gaat eveneens op voor de echtgenoot (en ex-echtgenoot) van de gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden die zijn of haar echtgenoot heeft gemaakt tijdens de duur van het huwelijk.

 • Goed nieuws is geen nieuws - 12/01/2011


  Slecht nieuws verkoopt, want daar draait de mediamolen op. Rampen, moorden, aanslagen, bedrijfssluitingen, ontslagen, ... worden ons in overvloed gebracht in journaals, kranten of praatprogramma’s. We zijn dus opgevoed met het idee ‘Goed nieuws is geen nieuws’. ‘Nieuws’ linken we al automatisch met problemen.

 • Zetelverplaatsing naar België van vennootschap opgericht naar buitenlands recht (CBN-advies) - 05/01/2011

  Wanneer een onderneming, opgericht naar buitenlands recht, in de loop van het boekjaar haar voornaamste vestiging verplaatst naar België, rijzen bepaalde vragen met betrekking tot het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening. In het bijzonder stelt zich de vraag of in de eerste jaarrekening v

 • Financiële appeltjes voor de (klein)kinderen – Deel 2: de (spaar)rekening met derdenbeding - 29/12/2010


  Wanneer grootouders hun kleinkinderen een financieel duwtje in de rug willen geven doen zij dit vaak door geld opzij te zetten voor hen. Eén van rekening-met-effectenbeding.jpgde mogelijkheden waarover u als grootouder beschikt is de ‘klassieke’ spaarrekening op naam van uw kleinkind.


  In een eerdere bijdrage werd deze mogelijkheid besproken. Een spaarrekening op naam van uw kleinkind heeft als gevolg dat zij over de gespaarde gelden kunnen beschikken vanaf het moment dat zij meerderjarig worden. Het is dan de vraag of u dit als grootouder wenst … of niet.


  Indien uw antwoord op deze vraag negatief is, kan u uw toevlucht zoeken bij de rekening met derdenbeding.


  Photocredit by: <jooplemmens.nl>


 • Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2011 - 24/12/2010

  We wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig, dynamisch en succesvol 2011 gevuld met fiscale nieuwigheden!

 • Financiële appeltjes voor de (klein)kinderen – Deel 1: de spaarrekening - 23/12/2010


  financiele-appel.jpgAls grootouder hebt u vaak een bijzondere band met uw kleinkinderen. Uw lievelingen verdienen enkel het beste, en u wil hen daar bij helpen. Uiteraard legt u hen regelmatig in de watten door enkele centjes toe te stoppen of door dat ene speeltje te kopen waar ze al lang verzot op zijn.

  Photo credit by: <iphoneclub.nl>


  Echter, wanneer u financiële planning begint te overwegen, met een bijkomende afstand van een deel(tje) van uw vermogen, kan het angstzweet u uitbreken. Om alles in goede banen te leiden, geven wij graag enkele mogelijkheden waarover u beschikt.

  We gaan van start met de welhaast klassieke benadering waarbij u geld opzij zet voor uw kleinkinderen. U beschikt hierbij over verschillende mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid die we belichten is het openen van een spaarrekening op naam van uw kleinkind.

 • Fiscale bedragen aanslagjaar 2012 - 23/12/2010  Vanaf 1 januari 2011 worden de meeste wettelijke bedragen uit de personenbelasting opnieuw geïndexeerd. Een overzicht van de belangrijkste bedragen die van toepassing zullen zijn voor aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011):  tabel-2012-a.gif


 • Denk in toekomstscenario’s - 16/12/2010  In twee vorige artikels (Pas op voor de zwarte zwaan en Boetseer uw eigen toekomst) leerde u dat de toekomst onlosmakelijk verbonden is met onzekerheid. En laat dat nu net iets zijn wat we graag uit de weg gaan. We houden van nature niet van veranderingen, en kruipen graag in een comfortzone. Maar de toekomstscenario.jpgtoekomst zal ons af en toe brutaal doen ontwaken. Daar valt niet aan te ontsnappen, omdat de concurrentiële omgeving steeds dynamischer en complexer wordt. We moeten dus leren omgaan met verandering in de toekomst, met kansen en bedreigingen die ons businessmodel gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden. Een ideale techniek hiervoor is scenariodenken. Het leert ons omgaan met de vraag “Wat als ...?”.


  Photo credit by: <Weberinnovatie.nl>


 • Normale btw-tarief blijft minimum 15% tot eind 2015 - 16/12/2010


  minimumtarief.jpgVanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2015 mag het ‘normale’ btw-tarief in de Europese lidstaten niet lager zijn dan 15%. Dat staat in richtlijn 2010/88/EU van 7 december 2010. Het huidige minimumtarief, dat van toepassing is tot en met 31 december 2010, blijft dus vijf jaar langer geldig.

 • Afschaffing Vlaamse jobkorting in 2011 - 08/12/2010


  De Vlaamse regering heeft het ontwerp van amendement op het ontwerpdecreet met bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 definitief goedgekeurd. Het amendement omvat de afschaffing van de Vlaamse jobkorting. Het ontwerp van amendement wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

 • Herbeoordeling vergunningen vereenvoudigde procedures - 08/12/2010


  Uiterlijk op 1 januari 2012 moeten alle vergunningen inzake vereenvoudigde procedures voldoen aan nieuwe criteria, zoals die zijn gepubliceerd in de Europese Unie Verordening (EG) 1192/2008 van 17 november 2008. Deze criteria, die gelden voor vergunningen in aeo.jpgalle lidstaten, sluiten zoveel mogelijk aan bij de voorwaarden voor de AEO-status (Authorised Economic Operator). U kunt in de komende maanden hierover een brief ontvangen van de douane. Ook de aanvraagprocedure voor dergelijke vergunningen wijzigt grondig.

  Photo credit by: <Maco.nl>

 • De crisis is voorbij voor luxemerken - 03/12/2010


  De grote luxemerken hebben de crisis goed verteerd. Hun verkoop piekt als zelden tevoren. De Franse specialist in luxeleder Louis Vuitton moet zijn winkel zelfs een uurtje vroeger sluiten om het met de stock te kunnen uitzingen tot de eindejaarsperiode.

 • Aanzet tot debat over toekomst van de btw door Europese Commissie - 03/12/2010  btw-stelsel.jpgDe Europese Commissie heeft het startschot gegeven voor een publieke raadpleging om te onderzoeken hoe het btw-stelsel in de EU kan worden verbeterd ten behoeve van de burgers, de bedrijven en de lidstaten. Alle belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hun opmerkingen en standpunten te geven in verband met de problemen op het gebied van de btw en de wijze waarop deze kunnen worden aangepakt.


  Photo credit by: <Reformatorisch dagblad.nl>


 • Schenkingen tussen echtgenoten: een geval apart - 25/11/2010


  Rozengeur en maneschijn kunnen ervoor zorgen dat echtgenoten elkaar iets willen schenken. Zij willen elkaar begunstigen; of één van de partners heeft op de een of andere manier een aanzienlijke meerwaarde kunnen realiseren en wil zijn of haar echtgenoot daar mee van laten genieten.

  De zandloper van het leven kan namelijk soms in overdrive geraken… En stel dat er iets gebeurt…

 • Werken bekende koppen in reclame? - 19/11/2010


  Tom Waes, Piet Goddaer, Jan Decleir: het zijn maar enkele klinkende namen die dezer dagen radio- of tv-reclame maken voor merken als Volvo, Kinepolis en Grimbergen. BV’s die hun imago verkopen: het is een nieuwe trend.

  Bij Volvo bijvoorbeeld was het een weloverwogen zet. Ze kozen bewust voor een bekende kop die past bij het product en een meerwaarde biedt. Het is volgens hen absoluut relevant als ze sportieve superman Tom Waes met de nieuwste Volvo laten rijden.

  Je ziet ook steeds vaker personeel of management ‘acteren’ in reclame en communicatie.

 • Vlaamse regering past steun voor groene stroom aan - 19/11/2010


  groene-stroom.bmpDe Vlaamse regering gaat de steun voor de productie van hernieuwbare energie bijsturen. De aanpassingen zijn alleen van toepassing op nieuwe installaties. Voor bestaande productie-eenheden of zonnepanelen die al in gebruik zijn genomen, verandert er niets.

  Photo credit by: <Consumentpagina.be>


  Voor nieuwe zonnepanelen gaat het steunbedrag sneller omlaag dan voorzien. Er worden twee categorieën ingevoerd. Voor de hele grote zonnepanelenparken met een capaciteit van meer dan één megawatt, vermindert de minimumsteun geleidelijk tot 90 euro, met tussenstappen van 240, 150 en 125 euro. Ook voor de installaties kleiner dan één megawatt - degene die gezinnen en kmo's plaatsen - daalt de steun, maar minder drastisch en veel geleidelijker. De eerste aanpassing gaat in op 1 april 2011. In termen van terugverdientijd betekent de aanpassing dat een gezin dat zonnepanelen installeert, zijn investering nu in acht à tien jaar zal terugverdienen, maar wel gedurende twintig jaar certificaten blijft ontvangen. In de bestaande steunregeling bedroeg de terugverdientijd vijf à zes jaar.

 • CBN publiceert advies over afschrijvingsmethoden - 15/11/2010

  Bij de vaste activa worden die vermogensbestanddelen ingedeeld die bestemd zijn om duurzaam voor de bedrijfsuitoefening te worden gebruikt. Men kan ook zeggen dat vaste activa worden gebruikt, waartegenover vlottende activa worden verbruikt. Vele vaste activa hebben echter een beperkte economische levensduur. B

 • Europese Commissie : MIETHE toch nog relevant voor grensarbeiders? - 11/11/2010


  5801-350×260.jpgPer 1 mei is de nieuwe Europese Verordening 883/2004 inzake sociale zekerheid in werking getreden. Onder de oude Verordening konden in België woonachtige grensarbeiders, als men privé en beroepsmatig nauwere banden had met Nederland dan met België, op het moment dat zij werkeloos werden een werkloosheidsuitkering uit Nederland krijgen. Een en ander was in afwijking van de hoofdregel dat het woonland de uitkering dient te betalen en gebaseerd op het zogenoemde Miethe arrest (Zaak 1/85 Miethe tegen Bundesanstalt für Arbeit, Jurispr. EHvJ [1986] blz. 1837.). De Nederlandse uitkering is veelal een stuk hoger dan de Belgische uitkering.

  Photo credit by: <P&O actueel.nl>


  Miethe niet meer van toepassing

  Door de inwerkingtreding van de nieuwe Europese Verordening voor sociale zekerheid (883/2004) is dit in principe niet meer mogelijk, althans dit is het tot op heden ingenomen standpunt van de Nederlandse autoriteiten. Nederland is van mening dat het arrest door de invoering van de nieuw verordening niet langer relevant is. Dientengevolge moeten de grensarbeiders een werkeloosheidsuitkering aanvragen in het woonland, ondanks het feit dat zij jarenlang premies hebben betaald in het werkland.

 • Visie en missie: wat moeten ondernemers er mee? - 10/11/2010


  Wat is jullie visie missie?


  Kreeg u deze vraag ook al eens op uw bord van een consultant? Wellicht slikte u even. Of u hoorde het in Keulen donderen. Geen paniek: u bent niet de enige.


  De termen visie en missie (ook wel mission statement genoemd) duiken de laatste tijd steeds vaker op. In businessrapporten, marketingplannen of op websites. Maar waar staan ze voor, en wat moet u er als ondernemer mee?


 • Buitenlandse rekeninghouders moeten zelf actie ondernemen om overbelasting te herstellen - 03/11/2010


  Naar aanleiding van het arrest Dijkman (Hvj 1 juli 2010, nr C-223/09) is duidelijk geworden dat België geen gemeentelijke opcentiemen meer mag heffen op roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong. Maar wat betekent dit in de praktijk ?

  Waar gaat het feitelijk om ?

  Roerende inkomsten (o.a. rente) van Belgische oorsprong worden in vele gevallen onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing (15% of 25%) zonder dat hierover nog aanvullende gemeentebelasting verschuldigd is.

  bezwaar.jpgIngeval evenwel sprake is van vergelijkbare buitenlandse roerende inkomsten die zonder tussenkomst van een Belgische financiële instelling worden geïnd, dan wordt geen bevrijdende roerende voorheffing ingehouden. Deze inkomsten moesten tot voor kort volgens de fiscus nog afzonderlijk worden aangegeven in de aangifte Personenbelasting en vormde daardoor mede de basis voor de berekening van de gemeentebelastingen. Dit verschil in behandeling was volgen het echtpaar Dijkman niet toegestaan.

  Zij voerden in een procedure omtrent dit punt aan dat dit onderscheid in fiscale behandeling in strijd is met het Europees recht (Artikel 56 EG Verdrag). Op dit punt werden zij door het Hof van Justitie van de Europese Unie in het gelijk gesteld.

 • 25% van de Belgische bedrijven afwezig op het internet - 28/10/2010

  In België heeft één bedrijf op de vier met minstens tien medewerkers nog altijd geen eigen internetsite. Dat blijkt uit het overzicht dat de Duitse high-tech-vakorganisatie Bitkom samenstelde op basis van de statistieken van Eurostat. Met 76 procent van die bedrijven die wél een website hebben, prijkt België pas o

 • Elektronische aangiftes personenbelasting - Mandatarissen: ten laatste op 31 oktober 2010 - 25/10/2010

  De uiterste datum voor de aangifte van de personenbelasting aanslagjaar 2010 (inkomsten van 2009) was 30 juni of 15 juli 2010, afhankelijk van de indiening van de aangifte op papier of via Tax-on-Web. Enkel wie zijn aangifte door een mandataris via Tax-on-Web laat indienen, heeft langer tijd. Mandatarissen moeten

 • Laattijdige betalingen, 30 dagen om rekening te betalen - 21/10/2010

  Kleine bedrijven komen te vaak in zware financiële problemen terecht doordat uitstaande rekeningen erg laat worden betaald. Het Europees Parlement heeft daarom een wettelijk kader goedgekeurd waarin de betalingstermijnen voor ondernemingen en overheden worden afgebakend. Als algemene regel geldt dat de deadl

 • Optimaliseer de woonbonus van uw hypothecair krediet ‘enige & eigen woning’ 2010 - 18/10/2010  Update Herfst 2010 


  cumul.gifEen alleenstaande, die in 2010 zijn “enige & eigen woning” verwerft, kan de eerste tien jaar een bedrag van 2.770 € aftrekken voor zijn hypothecair woonkrediet. Een gehuwd, een wettelijk of een feitelijk samenwonend koppel, dat die woning samen heeft verworven, kan dit bedrag verdubbelen want elke partner kan 2.770 € aftrekken; dit bedrag, meestal korf genoemd, wordt opgetrokken tot 2 x 2.840 € voor een koppel met 3 kinderen.

  Gehuwde koppels en wettelijke samenwonenden vullen samen één belastingaangifte in, terwijl feitelijk samenwonenden er ieder een afzonderlijke invullen.

 • Aangiftetermijn VENSOC met één week verlengd! - 18/10/2010

  De aangiftetermijn voor de elektronisch ingediende aangiften in de vennootschapsbelasting wordt met één week verlengd tot 22 oktober 2010. Bron: FOD Financiën

 • Bedrijven bannen hoofdletters uit logo om sympathieker te lijken - 14/10/2010


  Bedrijven grijpen massaal naar de kleine letters voor hun logo, merkt journalist Erwin Wijman op in het nieuwste nummer van het tijdschrift Onze Taal. “Ze stellen zich nederiger op, om sympathieker over te komen bij de klant.

  hoofdletter.jpgSchoolvoorbeeld is de Fortis-Holding, die na de financiële crisis werd omgedoopt in ageas. Zonder hoofdletter. Het bedrijf lichtte zelf in de kranten toe dat het gebruik van de kleine letters een bewuste keuze was voor terughoudendheid en bescheidenheid. "Vroeger was er het logo FORTIS, met zes kapitalen die de suggestie van een sterk fort moesten opwekken”, aldus Erwin Wijman.

  Photo credit by: <desecretaresse.nl>

 • Tolerantie ecocheques m.b.t. 2009 maar toegekend in 2010 - 14/10/2010

  De fiscale vrijstelling van ecocheques blijft behouden voor alle werknemers die de ecocheques voor 2009 (maximum 125 euro) pas in 2010 kregen. Om diverse redenen konden sommige bedrijfssectoren de ecocheques voor 2009 pas in 2010 uitreiken. Doordat deze ecocheques in hetzelfde jaar als die voor 2010 werden bezo

 • Nieuwe Wereld Orde - 12/10/2010

  Photo credit by: &lt; Arledia.be &gt;

 • Commissie verzoekt Duitsland, Griekenland en België om opheffing van discriminerende bepalingen - 11/10/2010


  De Europese Commissie heeft Duitsland, Griekenland en België formeel verzocht om hun fiscale regels te wijzigen, omdat deze volgens haar discriminerend zijn.

  europese-commissie.jpgDat geldt met name voor de Duitse regels die buitenlandse bedrijven niet toestaan verliezen te verrekenen met winsten binnen een groep, de Griekse regels betreffende bronbelasting op uitgaande dividenden, de fiscale gunstregeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor giften en legaten aan bepaalde openbare lichamen die daar gevestigd zijn (maar niet aan dergelijke lichamen die in andere lidstaten gevestigd zijn) en de Belgische belastingregeling voor meerwaarden die worden gerealiseerd bij de inkoop van aandelen door collectieve beleggings­instellingen.

  De verzoeken werden gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de inbreukprocedure). Als de betrokken lidstaten hieraan geen gevolg geven binnen de twee maanden, kan de Commissie hen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

 • Zin en onzin van marktonderzoek voor zelfstandigen en kmo’s - 08/10/2010


  Bij ondernemers, zelfstandigen en kmo’s leven veel misverstanden ten opzichte van marktonderzoek. Het is nutteloos, onbetaalbaar of onbetrouwbaar denken ze. Niets is minder waar. Dat zal ik met dit artikel proberen bewijzen. Want: marktonderzoek is, net zoals communicatie, altijd zinvol als het meer opbrengt dan het kost.

  Binnen ons marketingadviesbureau zien wij een groeiende noodzaak aan marktonderzoek bij zelfstandigen en kmo’s. Soms heeft het zelfs marktonderzoek.jpggeen zin om aan het marketingplan te beginnen, omdat het het bedrijf aan essentiële kennis over de markt ontbreekt. Marktonderzoek moet ook helpen bij het nemen van strategische beslissingen bij het businessmodel of de communicatie.

  Wie zijn onze (toekomstige) klanten, waarom kopen ze bij ons, hoe zit de concurrentiële omgeving in elkaar, hoe moeten we ons positioneren ten opzichte van concurrenten, welk prijsmodel en distributiemodel moeten we hanteren, zijn klanten tevreden van ons, heeft onze communicatiestrategie het gewenste effect, … Op veel van deze vragen kan de zelfstandige of kmo’er vaak geen of onvoldoende antwoord geven. Marktonderzoek moet dan zorgen voor die antwoorden, zodat ‘met kennis van zaken’ strategische beslissingen kunnen genomen worden.

  Photo credit: <Frankwatching.com>

 • Belastingvoordelen voor hypothecaire leningen: definitie van minimumlooptijd - 07/10/2010

  Wie wil genieten van de bijkomende interestaftrek, de aftrek voor enige woning, de vermindering voor het lange termijnsparen en de vermindering voor het bouwsparen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de lening is aangegaan voor een looptijd van ten minste tien jaar. De admini

 • Is een bestuurder van een vennootschap BTW-plichtig ? - 05/10/2010


  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een bestuursmandaat (bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) uitoefenen in een vennootschap. Wanneer dit mandaat bezoldigd is (bestuurswedde of tantièmes) moet men zich bewust zijn van de verschillende fiscale behandeling op het vlak van BTW.

  Natuurlijke personen die bestuurder zaakvoeder of vereffenaar zijn van een vennootschappen treden ten opzichte van derden op als orgaan van de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen en bijgevolg handelen zij niet op zelfstandige wijze in de zin van artikel 9, eerste alinea, van de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006.

  Wanneer een natuurlijke persoon handelt in de gewone uitoefening van zijn statutaire opdracht, bevindt deze zich in een band van ondergeschiktheid ten aanzien van de rechtspersoon bij wie het bestuursmandaat wordt uitgeoefend. Net daarom beschouwt de fiscale administratie deze natuurlijke persoon niet als een BTW-belastingplichtige voor de in het kader van het bestuursmandaat verrichte opdrachten.

  Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar optreden, zijn in principe, in tegenstelling tot de natuurlijke personen, wel BTW-plichtig. Of niet ?

 • Hoe vaak mag u emailings versturen? - 30/09/2010

  De vraag ‘Wat is de ideale email frequentie voor ons?’ wordt mij heel vaak gesteld. De e-nieuwsbrief van EmailGarage gaf deze week een duidelijk antwoord: wekelijks voor B2C (marketing naar consumenten), maandelijks voor B2B (marketing naar bedrijven). Onmiddellijk gevolgd door een nuance. Veel hangt namelij

 • Retroactiviteit en vennootschap (in oprichting) - 27/09/2010


  Regelmatig wordt de vraag gesteld of een vennootschap in oprichting rechtshandelingen kan stellen.

  vennootschap.jpgHet vertrekpunt van het antwoord is dat zij die verklaren te handelen in naam en voor rekening van een vennootschap in oprichting principieel persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen die ze in naam van de vennootschap in oprichting stellen.

  Nochtans kunnen deze zogenaamde ‘promotoren’ zich laten bevrijden door de vennootschap.

  Photo credit by: <Business.Belgium.be>

 • Social media: is de verliefdheid over? - 23/09/2010  Nederlandse marketeers zijn in 2010 ‘lauwer’ over social media dan een jaar geleden. Dat meldt het tijdschrift Adformatie, dat bij het onderzoeksbureau Blauw Research een marktbevraging bestelde.


  Hoewel ze beter bekend zijn met de mogelijkheden van social media om klanten te bereiken, zijn de marketeers niet enthousiaster geworden. In 2009 verwachtte nog eenderde van de adverteerders een grote verandering op het gebied van marketing door de inzet van social media. Dit jaar is dat aandeel teruggelopen tot eenzevende. De ‘tevredenheid’ over social media als communicatietechniek is tevens teruggelopen: nog eenderde van de ondervraagden haalde ‘bevredigende’ resultaten.

  social-media-landscape2.jpg  Photo credit by: <Bart van de Casteel>


 • Fiscus houdt geen rekening met managementvennootschap - 20/09/2010


  Een industriële vennootschap sluit met een managementvennootschap een contract af voor de levering van diensten, met name bedrijfsadvies, algemeen beheer en management. Daarvoor wordt een maandelijkse vergoeding voorzien van ruim 30 000 EUR. Op dezelfde datum sluit voormelde managementvennootschap een managementovereenkomst af met een derde vennootschap, waarbij de managementvennootschap de derde vennootschap mandateert tot het vervullen van de algemene leiding en het dagelijks bestuur van de industriële vennootschap.


  managementvennootschap.jpgDe managementvennootschap betaalt daarvoor maandelijks ruim 10 000 EUR aan de derde vennootschap. De managementvennootschap beweert in de materiële onmogelijkheid te verkeren om prestaties te leveren bij gebrek aan immateriële of materiële activa en bij gebrek aan werkingskosten (telefoon, verplaatsingen, …) en doet bijgevolg daarom een beroep op de derde vennootschap. De constructie heeft tot gevolg dat er ongeveer 20 000 EUR overblijft voor de managementvennootschap die “geneutraliseerd” wordt door haar financiële kosten. De managementvennootschap betaalt bijgevolg geen vennootschapsbelasting.

  De fiscus meent dat de hele constructie uitsluitend om fiscale redenen opgezet werd en herkwalificeert het geheel van transacties in een rechtstreekse managementovereenkomst tussen de industriële vennootschap en de derde vennootschap voor ongeveer 10 000 EUR per maand. Het saldo van ongeveer 20 000 EUR (30 000 EUR min 10 000 EUR) wordt aanzien als het louter doorsluizen van gelden tussen groepsvennootschappen. Dat saldo wordt dan ook verworpen als beroepskost voor de industriële vennootschap en beschouwd als een niet-aftrekbare gift.


  Photo credit by: <SAJ.be>


 • Grensarbeiders ook recht op gunstige berekening premie–inkomen ! - 16/09/2010


  Werknemers die in België sociaal verzekerd zijn, dragen in beginsel 13,07% van hun loon af als sociale bijdragen. Er geldt daarbij geen premiemaximum. Ingeval een werknemer sociaal verzekerd is in Nederland worden echter slechts premies ten laste van de werknemer geheven tot een inkomen van 32.738 euro (cijfers 2010).

  Het is mogelijk dat iemand slechts een gedeelte van het jaar Nederlands premieplichtig is. Dit is bijvoorbeeld het geval, indien iemand in de loop van het jaar in het buitenland gaat werken. Op basis van de wetgeving geldt daarbij voor inwoners van Nederland de keuzemogelijkheid om het premie-inkomen op verschillende wijzen, waaronder tijdsevenredig vast te stellen (lees: te verminderen). Met name voor inkomens boven het maximum premie-inkomen is dit van belang.

  sociale-bijdragen.jpgOp basis van de wetteksten is een dergelijke herleiding echter slechts mogelijk voor inwoners van Nederland. Recentelijk heeft Hof Den Bosch (*) een uitspraak van Rechtbank Breda bevestigd, waarin zij oordeelt dat ook voor niet-inwoners deze (voordeligere) regelingen open moet staan. De beperking tot inwoners is naar haar mening onverenigbaar met het bepaalde in artikel 39 EG-verdrag (vrij verkeer van werknemers).

  (*) Hof 's-Hertogenbosch MK II, 4 juni 2010, nr. 09/00654

  Photo credit by: <ACV>


 • Verzorg uw service-VOOR-verkoop - 13/09/2010  storytelling.gifVerleden week had ik een boeiend gesprek met Geert Degrande, een freelance journalist en professioneel blogwriter, over het delen van vakkennis via blogs, nieuwsbrieven, columns, video, papieren media of pr-technieken. Het delen van vakkennis staat in mijn top 3 van favoriete communicatietechnieken, en ik maak er in mijn marketingplannen voor klanten ook graag gebruik van.


  Het idee? Je deelt op een selectieve en gecontroleerde manier een stukje vakkennis met je doelpubliek. Zij ontvangen uw artikelen, tips, adviezen, stellingen, … via het lezen van uw blog, column of e-nieuwsbrief, het bekijken van uw videoboodschap of het beluisteren van uw lezing of presentatie. In de meeste gevallen betaalt men niet voor het ontvangen van uw vakkennis. En daar knelt vaak het schoentje bij ondernemers: voor wie geen klant is, blijft de poort van de vakkennis dicht.

  Photo credit by: <kstoolkit.org>

 • IBO-overeenkomsten: tijdelijke versoepeling voorwaarden - 09/09/2010


  De individuele beroepsopleiding of IBO is een opleiding waarbij een niet-werkende werkzoekende in een bedrijf wordt opgeleid.

  Het bedrijf betaalt enkel een productiviteitspremie, loon en RSZ zijn niet verschuldigd. Na de opleiding is het bedrijf verplicht om de werkzoekende aan te werven.

  Met een Besluit van 9 juli 2010 versoepelt de Vlaamse regering de aanwervingsregels na de individuele beroepsopleiding. Vooralsnog geldt deze versoepeling enkel voor IBO-overeenkomsten die gesloten worden tussen 11 augustus 2010 en 31 december 2010.

 • Vermijd webstress bij uw klanten - 08/09/2010


  Een onderzoek aan de Glasgow Caledonian University bracht aan het licht dat webstress bestaat en dat het bedrijven omzet kost. Bij webstress gaat je bloeddruk omhoog, raak je geïrriteerd en staat je blik strak en gespannen. De meest voorkomende oorzaken zijn traag ladende websites, onoverzichtelijke zoekresultaten, foutmeldingen en slecht functionerende webshops.

  computer_stress1.gifZo blijken bij 85 procent van de consumenten langzaam ladende pagina’s voor ergernis en stress te zorgen. De meest stressvolle momenten uit het onderzoek warens trouwens tijdens het zoeken op webshops en het afronden van de aankoopprocedures. De regel is dat het zo’n volle minuut duurt voor de stress wegebt. Vraag is of de bezoeker dan nog op uw website vertoeft...

  Photo credit by: <Ibendebiben.punt.nl>

 • De kleine vergoeding voor artistieke prestaties - 07/09/2010

  De kleine vergoeding voor prestaties van kunstenaars en artiesten die fiscaal en sociaal vrijgesteld is, bestaat reeds een aantal jaren, maar zorgtt nog steeds voor een aantal vragen en onduidelijkheden. Oorspronkelijk werd voorzien dat er een “kunstenaarskaart” zou worden ingevoerd. Dit is echter nooit gebeur

 • Philips bouwt in stilte aan online winkels - 02/09/2010


  webwinkel.jpgElektronicaconcern Philips bouwt in betrekkelijke stilte aan een netwerk van online winkels. Daarmee zou het elektronicaconcern volgens enkele retailers een hogere verkoopmarge op producten dan bij de gewone winkel met Philips-producten beogen. Volgens Philips is ondanks de gestage uitbreiding van webwinkels echter geen sprake van verdringing.


  Photo credit by: <Crossmarks.nl>


  De retailers blijven voor ons absoluut nummer één als het om verkoop van onze consumentenproducten gaat”, zei de woordvoerder deze week in een Nederlandse krant. Verreweg de meeste omzet, zo claimt het concern, komt voor deze producten nog uit de gewone winkel in de straat.


 • ‘Nederbelg raakt aow-inleg kwijt’ > Elk nadeel heeft zijn voordeel! - 31/08/2010


  Na lezing van onderstaand artikel "Nederbelg raakt aow-inleg kwijt"uit 'De Telegraaf' komt de vraag op levert het nadeel van het kwijtspelen van AOW-recht mogelijk ook een voordeel op.

  aow.jpgHet kwijtraken van AOW-rechten op grond van niet bewezen arbeid in Nederland verricht, heeft tot gevolg dat men geen verzekerde is. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse belastingdienst geen premie mag heffen totdat aangetoond is dat de arbeid is bewezen. Indien de arbeid niet is bewezen kan men ook geen belasting heffen. Nederland heeft wel is waar op grond van het Dubbelbelastingverdrag België-Nederland heffingsrecht doch komt op grond van haar interne wetgeving niet tot heffen.

  Omdat Nederland op grond van haar eigen wetgeving niet tot heffen komt, verwerft België geen heffingsrecht op grond van het Dubbelbelastingverdrag België-Nederland.

  Het inkomen heeft in Nederland immers de heffingscontrole ondergaan en het inkomen voldoet wel aan de Belgische eis dat het inkomen in Nederland is verdiend met aldaar verrichte arbeid om het niet in de heffing van Personenbelasting te kunnen betrekken.

  Photo credit by: <Weblogs.nrc.nl>

 • Corporate governance: vennootschappen die in de pas lopen - 26/08/2010


  Al sinds 1 januari 2005 bestaat er een Belgische Corporate Governance Code. In 2009 is er een nieuwe versie van de code gepubliceerd. Corporate governance omvat een reeks regels en gedragingen op basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. De code beoogt de relaties en machtsverhoudingen beter in evenwicht te remuneratieverslag1.jpgbrengen tussen de verschillende belangengroepen (aandeelhouders, bestuurders, werknemers, klanten, ...) en aldus voor alle stakeholders waarde te creëren op lange termijn. De code is van toepassing op alle Belgische ondernemingen waarvan de aandelen genoteerd zijn op een gereglementeerde markt.

  Photo credit by: <ACV>

 • Plafond KMO-portefeuille (pijler advies) daalt - 23/08/2010


  kmo-portefeuille.bmpOp 17 augustus 2010 besliste de Vlaamse minister van economie om het steunplafond voor de pijler advies van de KMO-portefeuille te verlagen.

  De maximale steun voor advies wordt van 5.000 euro naar 2.500 euro per onderneming per jaar gebracht. Deze maatregel gaat onmiddellijk van kracht, er wordt dus ook geen overgangsmaatregel voorzien.

  Photo credit by: <Innovatiecoach Unizo>


 • Vijf methodieken om van klanten te leren - 19/08/2010  Gemiddeld verliezen bedrijven jaarlijks tot 30% van hun klanten maar vaak hebben ze geen idee van het waarom. De ondernemer heeft naar mijn ervaring té vaak een verkeerd beeld van wat bij klanten leeft. Met verkeerd bedoel ik een té positief beeld van de manier waarop men de verwachtingen van de klant inlost. Is het niet altijd schrikken als we van ex-klanten horen waarom ze niet meer kopen, of analyses van klachtenbehandeling doen?


  klantenbeleving.jpgDaarom deze gouden raad: praat met klanten over uw producten of diensten, over uw mensen, over uw organisatie. Stel hen op een niet-commerciële manier gerichte vragen die u leren hoe zij tegenover uw aanbod staan. U zult er versteld van staan wat u van klanten kan leren, en hoe zij kansen en belemmeringen in uw organisatie zien waar u niet aan dacht.

  Photo credit by: <VIPinsider.ca>

 • Belastingstelsel bij reizen naar het buitenland in uitvoering van sponsoringovereenkomst - 17/08/2010

  Een circulaire bespreekt het belastingstelsel dat moet worden toegepast met betrekking tot de reizen naar het buitenland die in uitvoering van een sponsoringovereenkomst worden aangeboden aan de sponsors of hun gasten. De fiscale administratie stelde vast dat er in de sportieve sector sponsoringovereenkomsten wor

 • Kluwer en Desmyttere Marketingadvies organiseren workshop marketingplanning - 13/08/2010


  De nood aan een planmatige, gestructureerde aanpak in marketingcommunicatie is meer dan ooit nodig. De consument wordt kritischer, het aantal media explodeert en de concurrentie neemt toe. Dat zet steeds meer druk op marketing en communicatie.

  Kluwer Opleidingen, de grootste aanbieder van managementopleidingen in België, kreeg steeds vaker vraag naar een praktische workshop om een marketingplan voor een product, dienst of organisatie te schrijven. Samen met hen plannen we 2 workshops van één volledige dag.

  Tijdens de workshop 'Een effectief marketingplan opstellen' leert en oefent u om op een gestructureerde manier effectieve en succesvolle marketingplannen op te bouwen, uit te schrijven en vervolgens ook te implementeren.

 • Het fiscaal statuut van bezoldigde sportbeoefenaars - 12/08/2010

  Een wet van 4 mei 2007 voert sinds 1 januari 2008 een verlaagd belastingtarief in voor amateur-scheidsrechters, -opleiders, -trainers en -begeleiders en voor de sportbeoefenaars zelf. De sportclubs krijgen ook een fiscaal steuntje in de rug: zij moeten slechts 30% van de bedrijfsvoorheffing die zij inhouden op

Favoriete tweets van TaxWorld