Login

Welkom op de vernieuwde TaxTalk. Voortaan vindt u onze blog TaxTalk op TaxWorld. U kan op elk artikel reageren en in dialoog treden met andere leden.

TaxTalk

 • FAQ in zake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: juni 2014 - 15/06/2014

  Naar jaarlijkse gewoonte geeft Paul Heymans een overzicht in vraag en antwoord-vorm over de woonfiscaliteit.

 • Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek dramatisch voor grensarbeiders - 20/09/2013

   

  Op Prinsjesdag presenteerde de Nederlandse regering haar nieuwe belastingplannen. Daarin zijn ingrijpende wijzigingen opgenomen ten aanzien van het keuzerecht voor grensarbeiders. Het gevolg daarvan is dat in zeer veel gevallen de helft dan wel de gehele renteaftrek voor de grensarbeider zal komen te vervallen.

 • Advocaat-Generaal: onderscheid vrijstelling erfbelasting inwoner/ niet-inwoner in strijd met EU-recht - 18/06/2013

  Advocaat-Generaal P. Mengozzi heeft een zeer interessante conclusie  gewezen met mogelijk vergaande gevolgen voor de praktijk. De vraag die voorlag was of in het geval van de verkrijging door een inwoner van een lidstaat van een in andere  lidstaat gelegen perceel grond het is toegestaan om rekening te houden met de lagere (in casu slechts € 2.000) vrijstelling. Als de verkrijger een woonplaats in de betrokken lidstaat had, zou dan een veel hogere vrijstelling (€ 500.000) gelden.

 • FAQ in zake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: 28/05/2013 - 03/06/2013

  Naar jaarlijkse gewoonte geeft Paul Heymans een overzicht in vraag en antwoord-vorm over de woonfiscaliteit.

 • Neemt u nog tijdig de leiding of laat u vanaf 2013 de BVBA lijden? - 14/12/2012

  Op dit moment zijn vrijwel alle Europese overheden op zoek zijn naar extra financiële middelen. Men grijpt daarbij veelal gemakkelijk naar de fiscale instrumenten. De Nederlandse wetgever heeft het deze maal expliciet voorzien op de managementfee vanuit de Belgische BVBA aan de Nederlandse B.V. De wetswijziging die zich thans in de laatste fase bevindt, beoogt de fee voor bestuursdaden nu in alle gevallen in Nederland belastbaar te laten. Een niet-tijdige aanpassing van uw structuur zal ertoe bijdragen dat u boven proportioneel meebetaalt aan «het probleem». Aan de hand van de teksten uit de wetsvoorstellen en de behandeling in het parlement gaan we hier verder nader op in. We gaan voorts in op enkele (on)mogelijke oplossingen.

 • Wat brengt het relanceplan van de regering? - 20/07/2012

    

 • Regels Nederlandse hypotheekaftrek voor Belgen sterk versoepeld - 15/06/2012

  Onder voorwaarden kan ook de inwoner van België met Nederlands belastbaar inkomen de rente op diens Belgische eigen woning ten laste brengen van het Nederlands belastbaar inkomen. De stringente wettelijke bepalingen kunnen in bepaalde gevallen zoals pensionering of werkeloosheid grote (negatieve) gevolgen hebben door de werking van de inhaal en of terugploegregeling. Laatstgenoemde regelingen worden alle geruime tijd geacht in strijd te zijn met Europees recht. In diverse uitspraken van (lagere) rechters en hoven is ook in die zin geoordeeld. Naar aanleiding hiervan heeft de Nederlandse Staatssecretaris al enige tijd geleden een besluit toegezegd. Dit besluit is onlangs gepubliceerd (2 juni 2012 Nr. DGB 2012/2190M Directoraat-generaal Belastingdienst). Lost dit besluit nu alle situaties op ?

 • De Belgische Tax Shelter regeling : een aantrekkelijke risicovrije belegging in financieel belabberde tijden - 11/06/2012

  Het hoeft geen betoog: op vandaag hebben vennootschappen met een overschot aan liquide middelen op hun bankrekening het uiterst moeilijk om aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden te identificeren om deze een mooi financieel rendement te laten opbrengen, zeker als men zijn risico’s bij het beleggen van deze kasoverschotten wil minimaliseren. Ofwel moet men zich tevreden stellen met zeer lage interestpercentages indien de vennootschap opteert voor (vrijwel) risicoloze gelddeposito’s of obligaties (op dit ogenblik bedraagt de ECB-rente slechts 1%), ofwel is een financiële instelling pas bereid om een iets hogere rentevergoeding toe te kennen als de gelden over een langere termijn gaat gaan beleggen (tijdshorizon van 5 à 10 jaar). En dan nog blijft het nettorendement relatief beperkt, aangezien vele van deze rentedragende inkomsten nog een roerende voorheffing dienen te ondergaan van, in principe, 21% sinds 1 januari 2012. 

 • FAQ inzake inkomstenbelastingen, hypothecair krediet en levensverzekering: 31/05/2012 - 06/06/2012

     

 • Bourgondisch leven in Nederland minder aantrekkelijk - Nederlandse maatregelen begrotingsakkoord uitgelekt - 21/05/2012

  Weken van onderhandelen tussen de Nederlandse regeringspartijen VVD, CDA en de gedoogpartij van de heer Wilders liepen op niets uit. De gedoogpartij trok naar verluid zeer onverwacht de stekker eruit. Gelukkig namen een aantal politieke partijen hun verantwoordelijkheid en binnen enkele dagen was er een Lente-akkoord. Vorige week zijn de details van het akkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie uitgelekt in De Telegraaf.

Favoriete tweets van TaxWorld