Login

Je bent jong en je wil wat : tieners en belastingen


Gepubliceerd door: Wim Putzeys

Studentenarbeid

Vanaf 2012 mag je als student 50 dagen werken per kalenderjaar, hoe die gespreid worden maakt niet meer uit. Je kan dus bijvoorbeeld de hele zomer werken, of een heel jaar lang elke weekend één dag. Het is wel erg belangrijk je aan dit maximum te houden. Het overschrijden van deze 50 dagen, heeft immers verstrekkende fiscale en sociaalrechtelijke gevolgen.

 

Gevolgen voor jezelf

je moet een aangifte indienen

Als je een inkomen verwerft, moet je dat aangeven. Deze verplichting staat los van de vraag of je uiteindelijk ook op dat inkomen belast zult worden. Als je op 1 juni dus nog geen aangifteformulier hebt ontvangen, moet je er zelf één aanvragen of je aangifte online doen via Tax-on-web.

 

Je moet al je inkomsten aangeven : dus niet enkel je loon, maar bijvoorbeeld ook de onderhoudsuitkeringen die je ontvangt.

 

je moet (geen) belastingen betalen

Ook als student ben je aan de personenbelasting onderworpen. In principe kan je dus op het geld dat je verdient, belast worden. Anderzijds betekent dit ook dat je ook recht op een belastingvrije som : dat is een eerste schijf van je inkomen waarop je niet belast wordt. Ieder jaar wordt het vrijgestelde bedrag aan de index aangepast.

 

Voor het loon dat je in 2011 verdiend hebt, bedraagt deze belastingvrije som 6.830 euro.

 

Voor het loon dat je dit jaar verdient/zal verdienen, bedraagt deze belastingvrije som 7.070 euro.

 

Enkel als je meer verdient, zal je ook effectief belastingen betalen. Het maakt daarbij niet uit hoeveel dagen je gewerkt hebt.

 

je hebt eventueel recht op een terugbetaling

Als je werkgever bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden (zie verder) en je uiteindelijk geen belasting moet betalen, kan je dit ingehouden gedeelte terugkrijgen via je aangifte : het is dus cruciaal dat je een aangifte indient.

 

Gevolgen voor je ouders

je blijft eventueel ten laste van je ouders

Als je samen met (één van) je ouders een gezin vormt, ben je normaal gezien voor hun een persoon ten laste. In de volksmond wordt wel eens gezegd dat ze je van de belastingen kunnen aftrekken. In feite wil dit zeggen dat de som die zij belastingvrij kunnen verdienen verhoogd wordt per kind (1.440 euro voor één kind, 3.720 euro voor twee kinderen, …)

 

Aangezien het niet rechtvaardig zou zijn dat je ouders een fiscaal voordeel (een hogere belastingvrije som) zouden krijgen, als jijzelf een voldoende inkomen hebt, mag je als jobstudent zelf slechts over een beperkt bedrag aan ‘eigen inkomen’ beschikken. De wet spreekt daarbij over ‘bestaansmiddelen’. Als je teveel eigen bestaansmiddelen hebt, ben je niet langer ten laste en verliezen je ouders dus het fiscaal voordeel van een verhoogde belastingvrije som.   Bestaansmiddelen is een zeer ruim begrip. Het omvat natuurlijk het loon dat je verdient met je studentenjob, maar ook inkomsten van onroerende goederen die je bezit, je roerende inkomsten  en onderhoudsuitkeringen die je ontvangt. 

 

Naar gelang de situatie, varieert het bedrag aan bestaansmiddelen waar je als kind of jongere zelf over mag beschikken (de volgende bedragen gelden voor de aangifte die jij en je ouders dit jaar moeten indienen, het gaat dus over jouw inkomen uit 2011) :

 • als je ouders samen belast worden : 2.890 euro;
 • als je ouders als alleenstaande worden belast : 4.170 euro;
 • als je ouders als alleenstaande worden belast en je bent zelf gehandicapt : 5.290 euro.

 

Als je naar deze cijfers kijkt, lijkt het alsof je niet erg veel mag verdienen (je ouders lijken hun fiscaal voordeel snel te verliezen). Dat is gelukkig niet helemaal waar. Om te bepalen of je de bovengenoemde drempels overschrijdt , wordt met een aantal bedragen geen rekening gehouden. Namelijk:

 • de eerste schijf van 2.410 euro van het loon dat je ontvangt in uitvoering van je arbeidsovereenkomst;
 • de eerste schijf van 2.890 euro van de onderhoudsuitkeringen die je ontvangt;
 • wettelijke kinderbijslag, enz.

 

Wat betekent dit ?  Als je een loon ontvangt van 3.000 euro en een onderhoudsuitkering van 3.500 euro, heb je volgens de wet de volgende eigen bestaansmiddelen : wat je loon betreft 590 euro (3.000 – 2.410 = 590) en voor de onderhoudsuitkering 610 euro (3.500 – 2.890 = 610)  dat geeft samen 1.200 euro

 

Bovendien mag je net als je ouders kosten aftrekken van je beroepsinkomen (het loon uit je arbeid) om zo het nettobedrag van je bestaansmiddelen te berekenen : je kan je werkelijke kosten bewijzen (dan moet je wel de nodige bewijsstukken, zoals facturen, bijhouden) of forfaitair 20% aftrekken, evenwel met een bepaald maximum.

 

je bent zeker niet meer ten laste als…

Buiten de gevallen die hierboven werden uiteengezet (dus als je teveel verdient) zijn er nog twee gevallen waarin je zeker niet meer ten laste van je ouders bent :

 • als je niet langer deel uitmaakt van hetzelfde gezin – ter verduidelijking je blijft wel tot hetzelfde gezin horen als je op kot zit of een aantal maanden in het buitenland verblijft/studeert;
 • als het loon dat je met je studentenjob verdient, wordt betaald door je ouders (omdat je hen tijdens de vakantie helpt in hun zaak) – zij kunnen jouw loon dan wel als beroepskost van hun inkomen aftrekken.

 

Gevolgen voor je werkgever

Inhouden van bedrijfsvoorheffing

Als werknemer (ook als je jobstudent bent) heb je recht op een brutoloon. Je werkgever zal echter enkel een nettoloon storten. Je werkgever is immers verplicht bepaalde bedragen op je brutoloon in te houden : o.a. sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing (dat is een soort voorschot op de belasting die je in principe verschuldigd zal zijn).

 

Inhouding niet verplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet

Meestal zal je werkgever toch geen bedrijfsvoorheffing moeten inhouden. In dat geval stort hij je brutoloon, waarvan enkel een (kleine) solidariteitsbijdrage wordt afgehouden.

 

Dit kan onder de volgende voorwaarden :

 • je hebt een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
 • op je loon is enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd, maar geen andere socialezekerheidsbijdragen;
 • je hebt een maximum aantal dagen gewerkt : 
  • tot 2011 : 46 dagen verdeeld in 23 dagen in de periode juli-september en 23 dagen in de overige 9 maanden; 
  • vanaf 2012 : 50 dagen, ongeacht in welke periode.

 

Gevolgen in de sociale zekerheid

Naast belastingen wordt op je loon in principe ook een bijdrage voor de sociale zekerheid ingehouden. Normaal bedraagt die 13,07 % van je brutoloon. Als student ben je daarvan vrijgesteld : je betaalt enkel een bijzondere solidariteitsbijdrage van 2,71% van je brutoloon (je hebt dus een aanzienlijk voordeel). Je werkgever betaalt een solidariteitsbijdrage van  5,42% van je brutoloon.

 

Je moet ook hier enkele voorwaarden respecteren :

 • Werken met een schriftelijke studentenovereenkomst
 • Vanaf 2012 : niet meer dan 50 dagen arbeid verrichten

 

Zoek je meer info : bekijk dan deze vragen en antwoorden van de fiscus zelf 

 

Daarnaast vind je ook heel wat informatie over de sociale zekerheid van studenten op de site ‘student at work’. Via deze site kan je ook het aantal dagen dat je reeds gewerkt hebt beheren.


5033 keer bekeken

Rubrieken: Personenbelasting

vakantiejob studentenarbeid student at work aangifte personenbelasting


Favoriete tweets van TaxWorld