Login

Verdeeltaks stijgt op 1 augustus 2012


De Vlaamse overheid verhoogt op 1 augustus 2012 het basistarief van de ‘verdeeltaks’ van 1% tot 2,5%. Maar er is een vermindering voor gezinnen met kinderen. De verdeeltaks is de taks die bij een scheiding of een erfenis moet betaald worden om een mede-eigenaar van een onroerend goed (bv. woning) uit te kopen.

 

Stijging verdeeltaks

Vanaf 1 augustus 2012 wordt het recht op verdelingen (verdeeltaks) in het Vlaams Gewest vastgesteld op 2,5% (i.p.v. 1%) voor (wijziging art. 109 , W.Reg. door art. 1 , decreet van 13 juli 2012):

  • de gedeeltelijke of gehele verdelingen van onroerende goederen;
  • de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen in onroerende goederen; en
  • de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende in geld, eigendom of rente (bedoeld in art. 745quater en 745quinquies , BW), zelfs indien er geen onverdeeldheid is.

 

Verminderingen totale heffingsgrondslag

Indien op de verdeling of afstand 2,5% verdeeltaks moet worden betaald, dan wordt de totale heffingsgrondslag (zoals bepaald in art. 110, 1ste lid , W.Reg.) verminderd met 50.000 euro als de verdeling of afstand gebeurt bij de akte bedoeld in artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek (echtscheiding door onderlinge toestemming), of bij de vereffening-verdeling na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (zoals bepaald in hoofdstuk VI, boek IV, Vierde deel , GW), en zij nog geen verdeling onder elkaar zijn overeengekomen waarbij ze van deze vermindering van heffingsgrondslag of de hierna gemelde verhoging van de vermindering hebben genoten.

 

De totale heffingsgrondslag wordt eveneens verminderd met 50.000 euro indien de verdeling of afstand gebeurt binnen het jaar dat volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning (overeenkomstig art. 1476, § 2 , BW). Dit op voorwaarde dat de personen op de dag van de beëindiging van de wettelijke samenwoning ten minste een jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden en zij nog geen verdeling onder elkaar zijn overeengekomen waarbij zij van deze vermindering van heffingsgrondslag of de hierna gemelde verhoging van de vermindering hebben genoten.

 

Hogere vermindering voor gezinnen met kinderen

Wanneer de echtgenoten, gewezen echtgenoten of gewezen wettelijk samenwonenden, op de datum van verdeling of afstand, een of meerdere, al dan niet gemeenschappelijke kinderen, of door beiden of een van hen geadopteerde kinderen hebben die recht geven op kinderbijslag, wordt het bedrag van de vermindering verhoogd met 20.000 euro per kind.

 

In of onderaan het document dat aanleiding geeft tot heffing van het evenredig recht op de verdeling, moeten de verkrijgers:

  • uitdrukkelijk melden dat zij de toepassing van artikel 111bis van het W.Reg. vragen;
  • verklaren dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 111bis van het W.Reg; en
  • melding maken van het aantal kinderen met vermelding van hun naam, geboortedatum en afstammingsband, die recht geven op een verhoging van het vermelde bedrag.

 

Verzoek tot teruggave

Als er geen vermindering van de heffingsgrondslag werd gevraagd of bekomen naar aanleiding van de registratie van het document dat aanleiding heeft gegeven tot de heffing van het evenredig recht, dan kunnen de teveel geheven rechten nog worden teruggegeven.
Voor deze teruggave moet een verzoek tot teruggave ingediend worden (overeenkomstig de bepalingen van art. 217(2) , W.Reg.) binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de registratie van dat document.

 

Dat verzoek tot teruggave moet de vermeldingen en verklaringen bevatten die ook vereist zijn op het document dat aanleiding geeft tot heffing van het evenredig recht.
Het verzoek moet ook het rekeningnummer vermelden waarop het bedrag van de terug te geven rechten kan worden gestort.

 

In werking

Het decreet van 13 juli 2012 treedt in werking op 1 augustus 2012.

 

(Christine Van Geel)


2901 keer bekeken

Rubrieken: Registratierechten

verdeeltaks scheiding erfenis


Favoriete tweets van TaxWorld