Login

Wat brengt het relanceplan van de regering?


 

Na bijna een jaar heeft de regering Di Rupo alle fiscale maatregelen uit het regeerakkoord kunnen omzetten in wetteksten (Zie het boek: De fiscale maatregelen van Di Rupo : het volledige overzicht) . Maar dat betekent niet dat de regering een adempauze krijgt. Want zij moet nu werk maken van het veelbesproken relanceplan.

 

Opvallende fiscale maatregelen zitten daar niet meer in. De regering heeft wijselijk besloten om de bevolking eventjes rust te gunnen na de stortvloed aan fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. Maar wat nog volgt, is minstens even interessant. Nu de dringendste begrotingsmaatregelen genomen zijn, is er namelijk tijd om de zaken wat fundamenteler aan te pakken.

 

Het grote probleem van de Belgische fiscaliteit is immers dat ze beangstigend goed lijkt op onze ruimtelijke ordening: de ene “koterij” na de andere. Jarenlang is er altijd maar bijgebouwd en bijgetimmerd, zonder dat iemand zich ooit nog bekommerd heeft om het fundament. Generaties van loodgieters hebben zich in onmogelijke bochten gewrongen om her en der lekken te dichten, zonder de fouten ten gronde aan te pakken. Het is kortom dringend tijd geworden voor een “grote kuis”.

 

De nieuwe minister van Financiën heeft van vereenvoudiging van de fiscaliteit zijn belangrijkste actiepunt gemaakt. Een eenvoudige en begrijpelijke fiscaliteit is immers dé aangewezen manier om rechtszekerheid te bieden aan de burgers, om belastingen eerlijk te innen, om fraude te ontmoedigen, en economische activiteit niet te ontmoedigen.

 

Hij vindt het daarom een eerste vereiste dat iedere nieuwe wet ondubbelzinnig uitgelegd wordt in circulaires en instructies. Het is niet meer van deze tijd dat de belastingplichtige een jaar na de inwerkingtreding van een wet moet wachten op de uitleg over de praktische toepassing ervan, of zelfs dat die uitleg er alleen in bestaat dat de fiscus aankondigt dat men bij wijze van overgang nog even verder doet op de oude manier – tegen de nieuwe wet in…  De minister wil een einde maken aan de traditie die het laatste decennium gegroeid is en waarbij niet de administratie maar de minister of zijn kabinetschef de wet interpreteerde – vaak op eigenzinnige wijze, met meer oog voor de waan van de dag dan voor rechtlijnigheid.

 

Daarnaast wil de minister werk maken van duidelijker wetboeken, die niet onleesbaar gemaakt worden door talloze bis, ter, quater enz. of /1, /2…-artikelen, of (…)’s voor geschrapte artikelen. Allerlei losstaande wetgeving moet samengebracht worden in de wetboeken die er zijn.

 

Volledig nieuw zou een wetboek “inning en invordering” worden.  Daarna zal bekeken worden of dat de voorbode kan vormen voor een eengemaakt procedurewetboek. Dezelfde proceduregels voor alle belastingen zouden immers ook een geweldige bijdrage leveren tot eenvoud en rechtszekerheid.

 

Op korte termijn zal vooral gewerkt worden aan de “kleinere” belastingen. Een wetboek accijnzen is dringend nodig om alle verspreide wetjes samen te brengen. Allerlei belastingen die niets met successierechten te maken hebben, worden uit dat wetboek gehaald en ondergebracht in het wetboek “diverse belastingen en taksen”, dat ook voor de rest volledig herschikt wordt.

 

In een vooruitblik op het komende jaar schreef de redactie van Fiscale Actualiteit in een editoriaal aan het begin van 2012 dat we uitzicht hadden op wellicht het drukste en meest bewogen fiscale jaar van de laatste paar decennia. Dat die voorspelling uitgekomen is, daarvan getuigt het boek … Maar er is dus veel kans dat we die voorspelling nog gaan kunnen herhalen…

fiscale maatregelen


2446 keer bekeken

Rubrieken: Vennootschapsbelasting Personenbelasting

relanceplan fiscale hervorming


Favoriete tweets van TaxWorld